Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 5. forelesning •Gjennomgang av plan for vårsemesteret •Noen kommentarer til siste øving Dagens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 5. forelesning •Gjennomgang av plan for vårsemesteret •Noen kommentarer til siste øving Dagens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 5. forelesning •Gjennomgang av plan for vårsemesteret •Noen kommentarer til siste øving Dagens Tema: •Bruk av fremtidsteknikker i miljøstrategisk planlegging •Litt om miljøvurdering av produkter (som innspill til prosjektoppgave )

2 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Bruk av fremtidsmetoder for strategisk planlegging av bærekraftighet Eksempel: The Natural Step (Holmberg 1998) Metode ”Backcasting” 1.Definere kriterier for bærekraftighet 2.Beskrive dagens situasjon i hht disse kriteriene 3.Lage en visjon om en fremtidig situasjon 4.Finne strategier for bærekraftig utvikling av egne produkter virksomheter

3 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Kriterier for bærekraftighet The Natural Step (Holmberg 1998): In order for society to be sustainable, nature’s functions and diversity must not be systematically: 1.subject to increasing concentrations of substances extracted from the earth’s crust; 2.subject to increasing concentrations of substances produced by the society; 3.impoverished by over-harvesting or other forms of ecosystem manipulation; and 4.resources should be used fairly and efficiently in order to meet the basic human needs world-wide (Holmberg, 1998).

4 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Økologi

5 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Holmberg (1998) peker på 4 områder som kan brukes i strategiutviklingen Overbefolkning og bekjempelse av denne •Hvordan kan min bedrift bidra til en bedre levestandard hos befolkningen, for å bidra til en lavere befolkningsvekst? (hva skal vi produsere for å bidra her?) Menneskelige behov •Hvilke grunnleggende behov må dekkes av våre produkter og tjenester. Hvilken livsstil bygger våre produkter opp under? (Hva er egentlig drivkraften i produktutviklingen?) Dematerialisering: •Bruk av mindre ressurser for å dekke de eksisterende behov samt økt gjenvinning (reduksjon størrelse, multifunksjoner, økt levetid, rene materialstrømmer….) Transmaterialisering •Substitusjon (av materialer, komponenter, systemer, verdier) – se tabell

6 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Eksempel på fremtidsscenario: Den bevisste forbruker i 2050 (Fremtidsdokument Fredrikstad) •Vi handler miljøriktig:  Tilbudet av miljøvennlige varer er stort  Det er enkelt å finne frem til de mest miljøriktige varene  Forbrukerne får god veiledning på miljøriktige innkjøp  Alle forbrukere har grunnleggende god miljøkunnskap  Miljøriktige varer har lavere pris enn andre varer  Det er lite kjøpepress  Det daglige varebehovet dekkes i nærmiljøet •Vi handler annerledes:  Vi legger mer vekt på opplevelser enn på ting  Vi møter oftere andre mennesker til felles glede, livsutfoldelse og samarbeid

7 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Den bevisste forbruker i 2050 (forts….) Vi tar miljøhensyn hjemme:  Vi bruker fornybare ressurser  Vi har lavt energiforbruk  Vi bidrar til at ressurser brukes og gjenbrukes på en effektiv og miljøvennlig måte Vi bidrar til miljøvennlig transport:  Vi bruker fremkomstmidler som ikke forurenser  Vi bruker veinett som er godt tilrettelagt for gående og syklende

8 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Sustainable Technology Development (Weaver 2000) •In det nederlanske prosjektet “Sustainable Technology Development”, ble det gått inn i innovasjonsprosesser for en mer bærekraftig teknologiutvikling Følgende områder ble sett på: •Næringsmidler •Transport/mobilitet •Bygninger og urbane områder •Vannbårne tjenester •Tjenester fra materialer og kjemikalier

9 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ The vision of the transport/mobility includes: • A future vision of a sustainable transport system is based on renewable energy sources (heat, electricity, hydrogen, biomass derived fuels such ethanol and methanol) as and is inherently non- polluting. •The transfer of energy source implies a shift of technology from using heat/combustion engines to using electrical, electrochemical and catalytic conversion.

10 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ The vision of the water supply programme includes: •Functionally and geographically differentiated water supply according to the need of quality and quantity. Wastewater from one function is used for lower functions is cascaded down the function hierarchy. •The water system is no longer used as a disposal and transport system for waste materials.

11 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ The vision of the nutrition programme included •Closed loop production, for example in open-land farming, systems to ensure that wastes from plant production is used as fodder for animals and wastes from animals are used to supply nutrients for plants. •A multifunctional form of land use in open farming in which animal husbandry and crop production are integrated and combined with the use of land for recreation, energy production, water management, forestry and wildlife preservation to give a diversified rural economy. •Better integration of demand and supply, for example to ensure that production takes place nearer consumer and are better matched to marked demands

12 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Enkel sammenfatning av visjonene fra “Sustainable Technology Development”  Levering av produkter i hht behov, eller bedre integrasjon mellom tibud og etterspørsel  “Closed loop” produksjon  De-karbonisering av energikilder  Skalering av produksjon slik at den ligger innenfor økosystemenes bæreevne.

13 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Innspill til prosjektoppgave Miljøvurdering av produktsystem (Bro) •Det forventes ikke at dere skal gjøre en komplett miljøanalyse, men dere må stille noen vesentlige spørsmål og gi rimelig begrunnede svar på disse. •Det å si noe om hva som bør kartlegges nærmere er også et svar!

14 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljøvurdering av produkter •Hvilke behov dekker produktet? •Hva inngår i produktet? Hvor mye av hva? Hvordan blir det produsert? •Hvor produseres materialene/delkomponenter? Blir det tatt helse og miljøhensyn ved produksjonen? Finnes det alternative materialer? •Er det stoffer i produksjonen /produktet som kan bli forbudt i noen markeder? •Hvordan brukes produktet? Krever det mye energi eller vedlikehold? Hvor lang levetid? Finnes det alternativer? •Hva skjer etter bruk? Hvor mye koster en miljømessig forsvarlig sluttbehandling?

15 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ •Livsløpsanalyse (LCA) analyserer miljøpåvirkninger fra produkter/systemer ut fra hvordan produktet produseres og brukes. (blir gjennomgått senere) •For å lese mer om LCA og miljøvaredeklarasjoner: http://www.design.ntnu.no/lca/


Laste ned ppt "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 5. forelesning •Gjennomgang av plan for vårsemesteret •Noen kommentarer til siste øving Dagens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google