Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De Facto EUs tjenestedirektiv Innledning Stein Stugu De Facto Fagforbundet og Nei til EU, Østfold 24/11 - 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De Facto EUs tjenestedirektiv Innledning Stein Stugu De Facto Fagforbundet og Nei til EU, Østfold 24/11 - 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 De Facto EUs tjenestedirektiv Innledning Stein Stugu De Facto Fagforbundet og Nei til EU, Østfold 24/11 - 2008

2 De Facto Hensikten med direktivet •Fri flyt av tjenester fungere for dårlig •Tjenester – 70 % av økonomien i EU –Bare 15 % av all handel •Målsetting – øke handelen med tjenester •Hvem er tjent med økt handel med tjenester –Et klassespørsmål

3 De Facto Hva betyr det indre marked •Motsetning: –På den ene side sikre fri flyt – varer godkjent i et land skal godkjennes i alle (Cassis de Dijon) –Ønskes utvidet til å gjelde alle områder –På den andre side – ønsket om kontroll og styring •Fungerer i dag best på nasjonalt nivå – eksempel arbeidstilsyn og tariffavtaler •Vi ser hvordan denne motsetningen preger alle diskusjoner –Tjenestedirektivet –Postdirektivet

4 De Facto Hvorfor reaksjoner •Kombinasjonen av –Østutvidelsen –Grunnlovstraktaten –Tjenestedirektivet •Bolkenstein (Frankenstein) –Opprinnelseslandprinsippet –Tilsvarende for varer -”Cassis de Dijon”

5 De Facto Økt handel med tjenester •Leo Grünfeld, 2005: Tjenestedirektivet har begrenset betydning for omfanget av tjenestehandel •Dølvik, FAFO 2007: ”Norge – liberalt regime for tjenestehandel, ingen særskilte vilkår/hindre” •Hvor liberalt er Norge?

6 De Facto Grünfeld/Grimsby 2008 (Menon Business Economics, Utredning bestilt av NHD) •Norge mindre liberalt enn tidligere antatt •Rapporten fra 2005 undervurderer virkningene •Import øker mer enn eksport (anslag 15,3 % for import, 11,9 % for eksport) •Berører 60 % av verdiskaping i markedsrettet tjenestesektor, 30 % av total sysselsetting, ca. 740 000 mennesker •Norge i midtskiktet EU/EØS når det gjelder størrelsen på hindre •Over gjennomsnittet når det gjelder heterogenitet

7 De Facto EU – dynamisk system •Wanja Lundby-Wedin, leder EFS og svensk LO: –”Lundby-Wedin mener at seieren EFS innkasserte med tjenestedirektivet, ble kraftig redusert i og med de tre dommene EF-domstolen avsa i Laval-, Viking- og Rüffert-sakene.” Fri fagbevegelse 28/5 – 08 •Illustrerer to viktige poeng –hvor store var egentlig endringene av TD? –EF-domstolen utvider i praksis rekkevidden av TD

8 De Facto To innfallsvinkler til EUs direktiver •Vedtatte direktiv som er implementert: For fagbevegelsen viktig å skaffe størst mulig rom for nasjonale regler som kan begrense sosial dumping – for arbeidsgiver – benytte direktivene til liberalisering •Tjenestedirektivet er ikke implementert – viktig å analysere hva virkningene kan bli

9 De Facto Dynamisk effekt •Landskapet TD evt. skal virke i: –Norge har svakt vern mot sosial dumping –Mange bransjer mangler regulering –Vanskelig å allmenngjøre (og fortsatt omdiskutert i fagbevegelsen) –Overgangsreglene blir borte –Øker omfang av sosial dumping i kvinnedominerte bransjer

10 De Facto Utstasjoneringsdirektivets rekkevidde begrenset •4 viktige saker som avgrenser nasjonale muligheter for å motarbeide sosial dumping: –Vaxholm/Laval –Viking Line –Rüffert/Niedersachsen –Luxembourg •Har betydning for hvor langt TD formuleringer om at det ikke skal berøre arbeidsrett og regler om sosial dumping rekker

11 De Facto Fri flyt vs. arbeidsrett •Et politisk spørsmål, både i Norge og EU •Tolkning av regelverket avhengig av politisk utvikling •EF-domstolen styrker en fagforeningsfiendtlig linje •Uavhengig av en konkret vurdering av TD vil en innsnevring av faglige rettigheter utvide TD virkeområde •TD vil være en konkretisering av hva som ligger i fri flyt av tjenester

12 De Facto Fri bevegelighet av tjenester - §16 •16.1.Krav må begrunnes i: – offentlig orden – offentlig sikkerhet – folkehelse – vern av miljø

13 De Facto Fri bevegelighet av tjenester - §16 •Snevrer inn handlingsrom – EU-domstolen har tidligere godtatt (definert som allmenne hensyn): – sosialpolitikk – forbrukervern – beskyttelse av kreditorer – nasjonal og historisk arv – forhindre urettferdige konkurranseforhold – vern av arbeidstakere og forbrukere

14 De Facto Egen ”forbudsliste” i Art. 16.2 •Det er forbudt å stille krav om at midlertidige tjenesteytere skal –skal være etablert i landet –innhente forhåndsgodkjenning eller registrere seg på forhånd –ha eget kontor i landet –pålegges å ha identitetsbevis –kontraktsbestemmelser som hindrer eller begrenser selvstendiges rett til arbeid –bruke utstyr eller redskaper som ikke er begrunnet i helse og sikkerhet

15 De Facto Artikkel 16 om midlertidige tjenesteytere viktig •Forskjellig konklusjon i utredningene bestilt av NHD: –Evju/Ødegård (FAFO): •Artikkel 16 bestemmelser ikke uttømmende – har i praksis ingen betydning –Magnussen, Nørgaard, Klevstrand (Wikborg Rein) (forbrukerhensyn): •Direktivet snevrer inn sammenliknet med EF-domstolens rettspraksis –Elgesem/Grimelid (Hjort) (TDs gjennomslagskraft for andre tjenester) •Særlig artikkel 16 som kan tenkes å gå ut over en kodifisering av gjeldende rett

16 De Facto Luxembourg-dommen viktig •Snevrer inn hva som kan defineres som offentlig orden •Inspirert av at tjenestedirektivet er vedtatt? •Illustrasjon på forskjellen mellom å forholde seg til traktatens friheter før og etter TD – mao. Norge med og uten veto? •Politisk mulig i EU fordi liberalistene er på offensiven

17 De Facto Noen konkrete områder •Anti-kontraktørklausulene •Godkjenningsordning for bemanningsselskap –Tjenester fra bemanningsselskap unntatt – ikke bemanningsselskap i seg selv •ID – kort •Men hovedproblem at EF-domstolen legger kraftige begrensninger på virkemidlene mot sosial dumping – det øker skadevirkningene ved tjenestedirektivet.

18 De Facto LOs vilkår •TD skal ikke være til hinder for tiltak mot sosial dumping – vedtatte samt krav fra LO – som solidaransvar •Allmenngjøringsinstituttet kan videreføres og utvikles •Nasjonal styringsrett over viktige samfunnsoppgaver skal beholdes og grunnleggende oppgaver skal løses gjennom offentlig sektor •TD skal ikke berøre nasjonale arbeidsrettslige spørsmål eller være til hinder for den norske modellen med trepartssamarbeid

19 De Facto Stoltenbergs svar •Ensidige garantier fra norsk side –Artikkel en sier at arbeidsrett ikke er berørt –TD er ikke til hinder for dagens allmenngjøringsordning eller endringer av denne –TD berører ikke organisering og finansiering av offentlige tjenester –TD berører ikke arbeidsrett eller retten til å inngå, forhandle om og håndheve tariffavtaler

20 De Facto EF – domstolen politisk aktør •Farlig å konkludere for tidlig: –Vinmonopolet –Differensiert arbeidsgiveravgift –Hjemfallsrett for fossefall •Sverige – garanti for arbeidsrett før folkeavstemming •Viktig i forhold til måten LO nå har valgt å formulere seg rundt kravet om veto

21 De Facto Forholdet til arbeidsretten •Gebhardts nedstemte forslag, artikkel 1,6: –Dette direktiv berører ikke de arbejdsretlige regler……som medlemsstaterne anvender i overensstemmelse med fællesskabsretten og national ret og praksis •Vedtatt: –….i overensstemmelse med national ret, der respekterer fællesskabsretten •Nedstemt i 1.7: –Berører ikke retten til å forhandle, aksjoner m.m., særligt reglerne om forholdet mellem arbejdsmarkedets parter i medlemsstaterne •Det er nytt i forhold til EØS-rett at arbeidsrett er underordnet EU-rett

22 De Facto Øvrige forhold i svaret •Allmenngjøringsinstituttet: –Diskuteres i forhold til EU – rett allerede før TD –Forutsetter for å være effektiv en mer omfattende innsynsrett enn en har i dag – når vil det bryte med TD? –Hva kan allmenngjøres? Må vurderes i forhold til Rüffert-dommen •Offentlige tjenester –Omgår problemstillingen –Grenseoppgang vil være domstolens avgjørelse

23 De Facto Politiske konsekvenser av nei •Støtte til europeisk fagbevegelse – nå er angrepene på faglige rettigheter gått for langt •Samme konsekvens i Norge – regelverket mot sosial dumping er ikke godt nok •Samme gjelder på andre områder TD berører

24 De Facto Oppsummering •TD øker problemene i Norge fordi det fungerer i et Norge uten tilstrekkelige virkemidler mot sosial dumping – og disse virkemidlene svekkes kraftig med EF-domstolens praksis •TD utvider konsekvensene av fri flyt dramatisk gjennom artikkel 16 – dette får store konsekvenser for nasjonalstatens handlingsrom og hva som kan defineres som allmenne hensyn – i tillegg har EF – retten snevret inn hva som kan aksepteres av hensyn til offentlig orden


Laste ned ppt "De Facto EUs tjenestedirektiv Innledning Stein Stugu De Facto Fagforbundet og Nei til EU, Østfold 24/11 - 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google