Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ver.04.0310 Velkommen ! TEORIKURS FOR HASTIGHETSLISENS 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ver.04.0310 Velkommen ! TEORIKURS FOR HASTIGHETSLISENS 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ver Velkommen ! TEORIKURS FOR HASTIGHETSLISENS 2010

2 Instruktør og kursdeltakere
Hvem er vi ? Kort presentasjon av Instruktør og kursdeltakere

3 Innhold i kurset Generelt om NBF Løpsformer og konkurranseformer
Lisenser og forsikringer Tilleggsregler og Startprogram Anmeldelser Teknisk kontroll Førermøte Startmetoder Kjøredisiplin Parkeringsdepot og Banedepot Flaggreglementet Safety Car Parc Fermé Straffer og straffeområder Protester, frister og prosedyrer Appeller, frister og prosedyrer Lisenssøknad Teoretisk prøve

4 Norges Bilsportforbund (NBF)
All bilsport i Norge organiseres og kontrolleres av NBF. Aktivitetene organiseres i henhold til det Nasjonale Sports Reglement (NSR) og det Internasjonale Sports Reglement (ISR) som utarbeides av det internasjonale bilsportsforbundet i Paris, Fédération International de Automobile (FIA)

5 Internasjonalt FIA ISR det Internasjonale Sports Reglement
Federation Internationale de l’Automobile Det Internasjonale Bilsportforbundet ISR det Internasjonale Sports Reglement ( gjelder ved alle internasjonale løp) I 1907 ble KNA tildelt ansvaret for kontroll av all bilsport i Norge 5

6 Nasjonal organisering
6

7 DET NASJONALE SPORTSREGLEMENT (NSR)
utarbeides av NBF NBF er eneste instans som kan gi eller endre regler høyeste dømmende instans (Appelldomstolen) 7

8 Bilsportboka HVITE SIDER (først og sist i boka)
Om NBF (Organisasjon – Avgifter – Lisenser – Forsikringer) Adresser og Tlf. (Arrangører – Jurymedlemmer m.m.) Terminliste ROSA SIDER NSR – Det nasjonale sportsreglementet GULE SIDER Arrangørbestemmelser - Bane og sikkerhetsforskrifter GRØNNE SIDER Tekniske bestemmelser og reglement GRÅ SIDER Konkurransereglement BLÅ SIDER Mesterskap og Cup-reglement 8

9 NBF's OFFISIELLE ORGAN Side 30 § NBF har egen informasjonsspalte i avisen "Racing” spalten er å betrakte som en del av Bilsportboken NBF har egen nettside: innholdet er å betrakte som en del av Bilsportboken her meddeles reglementsendringer, presiseringer, kurs etc. 9

10 Bilsportforsikringer
Side 25-27 Kollektiv ulykkesforsikring Med gyldig lisens og medlemskap i klubb, er du som fører dekket av den obligatoriske lisensforsikringen. Frivillig utvidelse av forsikringen vil ved 100% medisinsk invaliditet gi til sammen 1 million kroner. Arrangør og føreransvarsforsikring Tegnes av arrangøren og dekker ansvaret overfor tredjemann Samtlige banefunksjonærer og jurymedlemmer er ulykkesforsikret uansett antall. 10

11 OBS! Bilsportforsikringer
Personer som ikke er medlem av norsk folketrygd er ikke forsikret gjennom lisensen. Utenlandske personer som ikke er medlem av norsk folketrygd, men ønsker norsk lisens, MÅ tegne egen ulykkesforsikring

12 Lisenser Klubbmedlemskap Personlig lisens Vognlisens Reklamelisens
§ 25 § 50 § 51 § 52 Klubbmedlemskap i organisasjon tilsluttet NBF Personlig lisens Utstedes av NBF etter godkjent kurs og søknad Fornyes hvert år Vognlisens Utstedes av NBF etter teknisk årskontroll og søknad Reklamelisens Utstedes av NBF sammen med 1. gangs utstedelse av vognlisens.

13 Per Bilsport

14 Debutantkort Utstedes sammen med lisensen etter bestått kurs
Konkurrerer på lik linje som de andre deltakerne (ikke som i bilcross) Skal kun benyttes når man deltar i løp med fellesstart (ikke bakkeløp) Ved 4 godkjente RC/RAC løp byttes lisensen inn til ordinær lisens. * Per Bilsport

15 Vognlisens Bilens identitetspapirer Vises fram på teknisk kontroll
Årskontroll må være gjort ved fornying Anmerkninger rettes før neste løp Hvis ikke skal lisensen inndras og sendes NBF Kan inndras ved store skader på bilen I så tilfelle må bilen ha ny årskontroll Ved tap/mistet lisens kreves ny årskontroll

16 Oslo 1/5-10 Per Bilsport

17

18 Tilleggsregler Utarbeides av arrangøren
§§ 31-32 Tilleggsregler Utarbeides av arrangøren Gjelder sammen med Bilsportboken Skal inneholde informasjon om løpet, NSR § 31 Kan ikke endres utenom oppfyllelse av § 32 Kun ved jurybeslutning som følge av ”force majeure” (uforutsette hendelser) Jurybeslutninger av sikkerhetsgrunner Et enstemmig førermøte Ved påmelding skriver man under på at man har akseptert disse reglene. De bør derfor være tilgjengelige i god tid før påmeldingsfrist. 18

19 Anmeldelse – Påmelding Kapitel 4

20 Anmeldelsens bindende virkning.
§ 34 Bindende kontrakt mellom anmelder og sportskomitè. Den forplikter anmelder til å delta i den konkurransen anmeldelsen gjelder…, betaling av anmeldelseskontingent. Ved begrunnet forfall plikter anmelderen/føreren straks å meddele dette til arrangøren. Skjer dette telefonisk må skriftlig/e-post bekreftelse sendes umiddelbart (se også § 61) …..vil enhver anmelder eller fører som er anmeldt men som ikke starter, øyeblikkelig bli internasjonalt suspendert (midlertidig tilbakekallelse av hans lisens) (se § 61)……. 20

21 Anmeldelse (påmelding)
§ 38. Anmeldelse pr. telefax/e-post eller annen elektronisk måte Anmeldelsesfrist må overholdes. § 39. Anmeldelser som inneholder feilaktige opplysninger. Anmelderen kan bli erklært skyldig i dårlig opptreden og anmeldelsesavgiften inndratt. § 40. Nektelse av anmeldelse. En sportskomitè kan nekte å godta en anmeldelse. Må være begrunnet. En nektelse er definitiv og kan ikke appelleres. § 44. Anmeldelse av bil. En og samme bil må ikke anmeldes mer enn èn gang i samme konkurranse. NBF kan gi tillatelse 21

22 Avbud § 34 22

23 § 57. Inndragning av lisens.
En anmelder, fører eller funksjonær som deltar i en konkurranse som ikke er godkjent av NBF, suspenderes for det tidsrom NBF måtte bestemme. NBF ved Generalsekretæren kan til en hver tid inndra en lisens fra en person som har fått sin lisens gjennom autorisasjon. (Se § 25) En slik avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres. § 60. Anmelders og førers felles ansvar. En anmelder er ansvarlig for alle handlinger eller forsømmelser mot ISR, NSR eller tilleggsreglene som begås av hans fører eller noen i hans følge, f.eks. hjelper eller passasjer. Ved brudd på reglene er hver av disse personene individuelt ansvarlig. En anmeldelse til løp er å anse som en erklæring om at anmelder og fører sier seg kjent med relevante deler av ISR, NSR, løpets tilleggsregler og forplikter seg til å følge disse. En anmeldelse er videre å anse som en erklæring om at den påmeldte bilen er i henhold til regelverket og at det deltas i løpet på eget ansvar og egen risiko. 23

24 § 61. Valg av deltakelse i konkurranser.
En anmelder eller fører som er påmeldt i en konkurranse, men som uteblir for å delta i en annen konkurranse på et annet sted, suspenderes for den tid NBF måtte bestemme (se § 44). NB! Såfremt en deltaker har gyldig grunn for ikke å starte i en konkurranse, må vedkommende ha arrangørens skriftlige tillatelse for å kunne delta i en annen konkurranse på et annet sted. Tillatelsen må gis in duplo, i det ene eksemplaret leveres arrangøren for det andre stevnet og det annet eksemplaret omgående sendes NBF. Det er deltakeren som pålegges ansvaret for at NBFs bestemmelser følges. Det er deltakeren som må sørge for:       a) Å få den skriftlige tillatelsen.      b) Å levere tillatelsen til den andre arrangøren.      c) Å sende kopi av tillatelsen til NBF. Deltakere som omgår denne bestemmelsen vil få sin lisens inndratt for den tid NBF måtte bestemme. 24

25 Startprogram ” Startbekreftelse”
§ 33 Sendes ut/gjort tilgjengelig på nett av arrangør. Skal være tilgjengelig senest 48 timer før start. Skal inneholde En kort beskrivelse av konkurransen Anmelder og førers navn med startnummer Opplysninger om premiering Navnene på konkurransens jurymedlemmer, løpsleder og andre hovedfunksjonærer Kan inneholde viktige, praktiske opplysninger *

26 Innsjekk - Lisenskontroll
Orden i dokumentene !!! (egen mappe er fint) Førerlisens (Anmelderlisens) Reklamelisens Klubbmedlemskap Vognlisens Førerkort (Innlevering av debutantkort) Pass på gyldighet !!! (Personlige lisenser er gyldige t.o.m samme år som de er utstedt) Startnummer Oppdatert startliste Kvittering på startavgift Teknisk skjema Depotbilletter Søppelsekk § 231 Fører må personlig møte til administrativ innsjekk. På innsjekk skal fører-, vogn og reklamelisens samt klubbmedlemskap og førerkort (der dette kreves) fremvises. Dersom ikke dispensasjon er gitt av juryen, skal fører/anmelder som unnlater å møte til innsjekk gis startnekt på trening og konkurranse.

27 Personlig sikkerhetsutstyr
Kreves for all trening og konkurranse Kontrolleres ved teknisk kontroll Utstyret skal være godkjent, helt, rent og vedlikeholdt Se i Bilsportboken § 304

28 Personlig sikkerhetsutstyr
Hjelm Så lett som mulig Skal være uskadet og i henhold til reglene Det er forbudt å lakkere og sette klistremerker på hjelmen FIA godkjent HANS er påbudt i alle RC klasser fra 2010 og i Racing fra 2011. Kjøredress Av brannhemmende type, med merking for brennbarhetstest Hel overall, lukket ved hals og håndledd Kjøredressen skal sammen med skoene dekke ankelen Kjøresko Av skinn eller annet brannhemmende materiale Undertøy Brannhemmende (merket) I nasjonale løp er det et krav hvis man har 1-lags eller annen ikke FIA godkjent dress. Krav i alle Racing løp (også nasjonale) og internasjonale løp Hansker Balaklava/ansiktsmaske Av brannhemmende materiale

29 Personlig sikkerhetsutstyr
Sikkerhetsseler FIA godkjent (med aldersgrense) Sikkerhetsnett og polstring FIA godkjent nett på førersiden FIA godkjent polstring på buret Stol Brannslukningsapparat Min 1x6 kg egnet og lett tilgjengelig på egen depotplass dersom det ikke er montert i bilen. Max 2 år fra siste kontrollmerking *

30 TEKNISK KONTROLL § 302 Forhåndsbesiktigelse
Før enhver trening, testing og konkurranse i første rekke av sikkerhetsmessig art ved sikkerhetsmessig tvil – gis startnekt tidligere anmerkninger i vognlisens skal være rettet. personlig sikkerhetsutstyr skal kontrolleres (gjerne på eget sted) Teknisk kontrollant kan anmerke mangler i vognlisensen Støy og Vektkontroll (§ 303) Protest mot teknisk startnekt må leveres umiddelbart Det er fører selv som er ansvarlig for at bilen er i h.t. regelverket !!!

31 TEKNISK KONTROLL § 302 Under løp Overvåkning under løp
Sikkerhetsmessig art § 303 Støymåling Vektkontroll

32 TEKNISK KONTROLL § 302 Etterkontroll
Tas etter beslutning av jury og/eller NBF Deltaker er forpliktet til vederlagsfritt å demontere enklere deler og må stille mekaniker til disposisjon Full etterkontroll kan kreves. Denne kan bli utført på stedet, eller bilen kan beslaglegges. Frakt og oppbevaring av bilen er arrangørs ansvar

33 HOMOLOGERINGSPAPIRER
§ 300.2 Bilens ID-papirer Anmelders ansvar Skal følge bilen ved alle typer løp (i de klasser det er krav om det) Er en detaljert beskrivelse av bilen, levert av produsent sammen med søknad til FIA om internasjonal klassing. Bilen skal være identisk med ID-papirene med unntak av tillatte endringer beskrevet i teknisk reglement for klassen Mangel på papirer kan gi startnekt

34 FØRERMØTE Obligatorisk !!! ”Sign-on” skjema ?
§ 232 Holdes minimum 30 min. før start Forberedelse !!! Presentasjon av funksjonærer Jury, start og måldommer, faktadommere Praktisk informasjon Startprosedyre, Parc fermé Spørsmål Forberedelse !!! Event. Endringer i tilleggsreglene (egne regler) § 32 Obligatorisk !!! ”Sign-on” skjema ? 34

35 Juryens myndighetsområde
§ 74 Juryens myndighetsområde Juryen har den absolutte myndighet for håndhevelse av bestemmelsene i ISR, NSR, tilleggsregler og program. De skal avgjøre enhver tvist som måtte oppstå under en konkurranse med den begrensning som følger av dette reglements bestemmelser vedrørende adgang til appell (se §§ ). 35

36 § 77.1 Faktadommere En hver konkurranse kan ha et antall faktadommere.
Det skal gå klart frem av tilleggsreglene hvilke fakta som dømmes av egne dommere, f.eks tyvstartdommer og måldommer. Faktadommere skal være navngitte i tilleggsreglene eller slått opp på den offisielle oppslagstavlen. Protest mot avgjørelse av en faktadommer kan ikke behandles, i det disse avgjørelsene er endelige. Dersom en faktadommer ser at det beviselig er gjort en feil, kan beslutningen gjøres om dersom dette godkjennes av juryen. En slik bestemmelse kan ikke føre til at en konkurranse eller deler av denne skal kjøres om. 36

37 Ikke kjør inn i depot med brann i bilen !
PARKERINGSDEPOT Deltakerens henviste plass Kun gangfart Brannposter Dunker for spillolje Søppelkasser Åpen ild forbudt (inkl. grilling) Pass godt på barna! Bruk av uregistrerte framkomstmidler er forbudt. Ikke kjør inn i depot med brann i bilen ! Oppgi størrelsebehov, strømbehov m.v. ved påmelding. 37

38 BANEDEPOT Egen avkjøringsvei Fart angitt i tilleggsreglene
ved utkjøring benyttes sperrelinje PIT-LANE: Veien gjennom banedepot PIT: Plassen hvor bilen stopper 38

39 PARKERINGSDEPOT - BANEDEPOT
Sperrelinje Banedepot PIT Parkerings-depot PIT-LANE

40 Startdommerens avgjørelse er endelig,
Startmetoder §§ 45 OG 235 Stående start Rullende Start Flying start Startdommerens avgjørelse er endelig, og kan ikke appelleres! 40

41 Kjøredisiplin Direkte påkjørsel er forbudt
§§ 240 og 270, 2 Direkte påkjørsel er forbudt Zik-zak-kjøring i den hensikt å stenge en raskere fører er ikke tillatt. Den fører som ligger først velger fritt spor En forbikjøring er først foretatt når hele bilen er forbi konkurrentens. En forbikjøring er tillatt når det finnes plass. Dersom 2 førere ligger side om side inn mot en sving, skal de respektere hverandres spor gjennom hele svingen.

42 Stans på banen Forlat bilen snarest mulig
§ 270, 2.2 Forlat bilen snarest mulig Søk dekning bak sikkerhetssonen Du kan hjelpe deg selv med det du har, men kun dersom bilen står trygt. Mottar du hjelp får du ikke fortsette kjøringen (gjelder ikke trening/tidstrening) Det er forbudt å skyve bilen på banen. Du kan ikke motsette deg funksjonærenes ordre om å flytte bilen til en tryggere posisjon!!!

43 § 270 – se også de respektive greners regler
FLAGGREGLEMENT § 270 – se også de respektive greners regler Kommunikasjon mellom førere og funksjonærer Øker sikkerheten Merk deg hvor flaggpostene står Følg med på posten når du passerer

44 STARTVIMPEL NASJONALE FARGER STARTLYS - PROSEDYRER

45 RØDT FLAGG Løpet er stoppet Slutt å kjøre løp
Brukes også ved feil start. Kan også brukes for å stenge banen Løpet er stoppet Slutt å kjøre løp Vær forberedt på å stoppe Kjør rolig i retning banedepot/start – vent på beskjed

46 Hva er forskjellen på forbikjøring – passering ???
FARESIGNAL !!! GULT FLAGG 1 bevegelig flagg: Reduser farten. Forbikjøring forbudt. Vær forberedt på å endre spor om nødvendig. Det er en hindring ved siden av eller i banen. 2 bevegelige flagg: Reduser farten. Forbikjøring forbudt. Vær forberedt på å endre spor eller å stoppe. Hele- eller deler av banen er blokkert. Forbikjøring er først tillatt etter passering av grønt flagg på neste post. For RC og BC: Grønt flagg vises IKKE. Forbikjøring er forbudt inntil hindringen er passert. Hva er forskjellen på forbikjøring – passering ???

47 GRØNT FLAGG Banen er klar
Benyttes for å oppheve gul flaggsone i Racing og karting (ikke i RC, BC eller CK)

48 BLÅTT FLAGG FORBIKJØRINGSSIGNAL
Stille: En raskere bil kommer bakfra. Hold Sporet ! Bevegelig: En raskere bil er i ferd med å kjøre forbi. Vik om nødvendig ! Ignorering = straff !

49 HVITT FLAGG Saktegående kjøretøy i banen. Vis hensyn !!!
Stille: I sonen foran kjøretøyet Bevegelig: I sonen hvor kjøretøyet er. Hensynsfull forbikjøring er tillatt.

50 GULT-RØDT STRIPET NEDSATT FRIKSJON (OLJE, VANN, ETC)
Benyttes i de tilfeller forholdene forandres under kjøring. Kan tas ned når det forventes at førerne er kjent med forholdene.

51 Grønt med gult kryss Dette flagget viser feil start og brukes kun nasjonalt i karting.

52 Blått med rødt kryss Dette flagget brukes kun i karting.
Vises sammen med tavle med startnummer Betyr at føreren er tatt igjen med en runde og skal kjøre til parkeringsdepot eller annet angitt sted.

53 SVART MED ORANGE SIRKEL
Vises sammen med startnummer Fører med angitt startnummer har teknisk feil på bilen eller personlig utstyr. Kjør til banedepot/parkeringsdepot ved neste passering !!!

54 SVART - HVITT FLAGG Vises sammen med startnummer
Fører med angitt startnummer idømmes advarsel for ureglementert kjøring. Flagget vises kun 1 gang. (Spesielle håndhevingsregler i BC § 603, 5.3) I RC skal avgjørelsen om å vise flagget fattes av løpsleder

55 SVART FLAGG Vises sammen med startnummer
Fører med angitt startnummer skal kjøre til banedepot ved neste passering. I RC kjører fører til parkeringsdepoet. I finaler til angitt sted. I RC vises flagget av løpsleder og medfører spesielle konsekvenser!!! § 600, 2.5

56 SVART - HVITT RUTETE MÅLFLAGG Løpet er slutt
I finaler fortsetter bilene rolig til parc fermé Bestemmelsene om Parc fermé gjelder etter passering av mål.

57 SAFETY CAR - § 268 (4) Nøytraliserer løpet når løpsleder anser det nødvendig ved blokkering av banen, eller i en situasjon der redningsarbeidere eller førere er utsatt for slik fare at det gule flagget ikke er tilstrekkelig beskyttelse. Safety-car skal ha tre blinkende gule lys på taket. I tillegg skal bilen ha grønne lys under det gule som skal brukes til å signalisere til bakenforliggende bil at den kan passere. Safety-car med sine gule roterende lys vil kjøre inn på banen uansett hvor på banen ledende fører befinner seg. Det vises gule bevegelige flagg og et skilt merket SC på observasjonspostene. Alle konkurransebilene skal legge seg etter Safety-car i en enkel rekke med maksimum 2 billengders avstand mellom hver bil. All forbikjøring er forbudt, unntatt hvis en bil blir bedt om dette av Safety-car. Maksimum tillatt hastighet for safety-car er 60 km/t.

58 SAFETY CAR - § 268 (4) Når Safety-car er ute på banen, kan konkurransebiler stoppe i sine “pits”. Skal en bil ut på banen igjen må den legge seg som siste mann i feltet, bak Safety-car. Safety-car skal være i aksjon i hvertfall i den tiden det tar for at alle konkurrerende biler skal ha samlet seg opp bak den. Når løpslederen bestemmer seg for å kalle inn Safety-car slås alle blinkende lys av og den kjører av banen. Når Safety-car har kjørt av banen og bilene nærmer seg startlysene vil grønt lys tennes. Alle postene viser da grønt flagg. Forbikjøring er strengt forbudt før bilene har passert det grønne lyset ved startlinjen. Hver runde “safety-car” har vært i tjeneste skal regnes som en runde i løpet (enkelte unntak) Regler om bruk av Safety-car skal være beskrevet i løpets tilleggsregler.

59 COURSE CAR - § 268 (2.3) Før starten av et stevne, eller hvis banen har blitt åpnet på nytt etter et uhell, er det løpsleder eller den han utpeker til dette, som har plikt til å foreta stenging av banen. Dette har til hensikt: a) At banen er fri for alle hindringer osv. b) At alle observatører og “marshals”, førstehjelpspersonell og utstyr er på plass. c) At alle mulige veier inn eller ut av banen er stengt. For å kontrollere dette skal en “course car”, som skal vise rødt flagg foreta en siste rekognoseringsrunde. Etter endt stevne, eller når det er forventet et langt opphold, skal løpsleder eller den han utpeker foreta det som kalles åpning av banen. Dette gjøres ved å kjøre rundt i en “course car” med grønt flagg for å indikere at servicebiler kan kjøre ut på banen for å hente forskjellige typer servicepersonale og utstyr, og for å fjerne biler og annet vrakgods som måtte befinne seg på banen.

60 RACE CONTROLL - § 268 (2) “Race Control Post” er senteret for overvåking og dirigering av løpet. Løpsleder og hans assistenter har herfra kontakt med observasjonspostene, førstehjelpsposter, ambulanse, bergingsmannskap og det generelle servicenettverket. Dirigerer bruk av Course Car og Safety Car Race Control Post må ikke forstyrres

61 WET RACE - § 268, 3.6 Det er kun løpets leder som kan ta avgjørelsen om “Wet race”. Denne avgjørelsen gjelder både tidstrening og løp. Kun når det er erklært “Wet race” er det tillatt å benytte regndekk om ønskelig.

62 Parc Fermé § 18 Lukket parkering hvor deltakerne er forpliktet til å sette sin bil etter målgang i henhold til tilleggsreglene. Fysisk avstengt område. Ingen andre enn utvalgte funksjonærer har adgang til området. All form for ”mekking” er forbudt Bestemmelsene om parc fermé gjelder fra målgang og til bilene blir frigitt av løpsledelsen. Det er forbudt å medbringe utenforstående passasjerer i- eller på bilen. BRUDD MOT BESTEMMELSENE VIL BLI RAPPORTERT OG FØRER SOM OFTEST TIL UTELUKKELSE 62

63 SAFETY CAR Race Control Startlinje/lys Parc fermé

64 Ren bilsport – rettferdig konkurranse
Last ned Utøverhåndboken - Plikter - Utførelse av kontroll - Dine rettigheter Kap. 13 §§ Opplysning til førere som er 15 år og eldre.

65 NSR Kapittel 9 Straffer § 78. Brudd på reglene
I tillegg til overtredelsene som er nevnt tidligere, skal følgende tilfeller anses som brudd på reglene: a) Enhver bestikkese eller forsøk på bestikkelse, direkte eller indirekte av personer som har offisielle funksjoner i forbindelse med konkurransen, samt mottakelse eller anmodning om å få slik bestikkelse av nevnte funksjonærer. b) Ethvert forsøk med det formål å anmelde eller delta i en konkurranse med en bil som man vet er uegnet til dette. c) Enhver svikaktig fremgangsmåte eller enhver handling som er til skade for hvilken som helst konkurranse, eller for bilsportens interesse generelt, også når disse brudd er knyttet til hendelser utenom konkurranser eller et motorsporttilknyttet miljø. d) Enhver handling ut over det som ansees som akseptabelt i forbindelse med bilsport, som skader eller setter seg selv eller andre i en farefull situasjon. 65

66 § 79 Straffeområde. Ethvert brudd på ISR, NSR, tillegg til disse reglementer eller på tilleggsreglene begått av en lisensinnehaver kan straffes. Straffen behandles av A)   Konkurransens jury B)   NBFs Domsutvalg (DU) C)   NBFs Appelldomstol I forbindelse med behandling av saker i DU og Appelldomstolen, kan DU og Appelldomstolen beslutte å pålegge partene domstolens omkostninger. Omkostningene beregnes av sekretariatet og skal begrenses til kostnader vedrørende saksforberedelse og møter i DU og Appelldomstolen. Ved beregning av omkostninger skal det ikke tas hensyn til kostnader som partene har pådratt seg. Partene dekker i alle tilfeller selv egne saksomkostninger. Partene kan heller ikke fremsette noe krav mot NBF, NBFs tillitspersoner eller arrangør om ethvert tap som partene måtte ha hatt i forbindelse med en straffesak. 66

67 § 79.2 NBFs President har kompetanse til enhver tid å meddele startforbud, eventuelt å meddele midlertidig lisensinndragning inntil saken er endelig avgjort. § 79.3 NBF tar som selvstendig organisasjon den endelige avgjørelsen om straffer som den høyeste nasjonale myndighet for bilsport i Norge.  67

68 Straffereaksjoner Reprimande Mulkt Tidstillegg Utelukkelse
§§ Reprimande skriftlig beslutning tas av jury og/eller NBF Mulkt inntil kr ,- Betalingsfrist 48 timer Tidstillegg Kan ilegges av juryen Utelukkelse fra heat eller hele løpet Suspensjon inndragning av lisens for et bestemt tidsrom beslutning tas av NBF Diskvalifikasjon inndragning av lisens uten tidsbegrensning Per Bilsport 68

69 Forutsetning for å idømme straffer:
§ 81 REPRIMANDE MULKT - TIDSTILLEGG UNDERSØKE UNDERSØKE OG FORHØRE UTELUKKELSE UNDERSØKE OG FORHØRE SUSPENSJON DISKVALIFIKASJON 69

70 Protester § 93. Rett til protester. § 94. Fremlegging av protest.
Med dette legger jeg inn protest på start nr. 108 Hans Hansen for usportslig kjøring i 2. omgang, heat nr. 3. PROTEST Han skiftet spor gjentatte ganger for å hindre meg i å kjøre forbi ham under hele heatet. I siste sving før mål hadde jeg halve bilen min foran ham, men han svingte over mot meg slik at jeg ble presset utenfor banen. Jeg mistet minst 2 plasser på dette. Start nr. 106 Ole Olsen som kjørte i samme heat kan bevitne dette. Min mekaniker har videofilmet hendelsen. Sted: xvbfgjgkkhlgkhj Dato: Med hilsen start nr 102 Jens Jensen Protestgebyr på Kr. 1000,- mottatt: Løpsleders Navn kl.: 12.00 § 93. Rett til protester. Enhver anmelder og involvert lisensinne- haver uansett nasjonalitet har rett til å protestere. Må innlevere så mange protester som det er anmeldere involvert i saken. § 94. Fremlegging av protest. Skal være skriftlig og leveres til stevnets leder. Skal være vedlagt protestgebyr. Størrelsen er fastsatt av NBF. Ved ”teknisk protest” skal depositum som fastsatt av NBF legges ved. Protestgebyret og eller depositum tilbakebetales dersom protesten tas til følge, eller dersom NBF fatter beslutning om dette. Protestgebyr skal oversendes NBF sammen med juryens rapport. 70

71 EKSEMPEL PÅ EN PROTEST:
Med dette legger jeg inn protest på start nr. 108 Hans Hansen for usportslig kjøring i 2. omgang, heat nr. 3. Han skiftet spor gjentatte ganger for å hindre meg i å kjøre forbi ham under hele heatet. I siste sving før mål hadde jeg halve bilen min foran ham, men han svingte over mot meg slik at jeg ble presset utenfor banen. Jeg mistet minst 2 plasser på dette. Start nr. 106 Ole Olsen som kjørte i samme heat kan bevitne dette. Min mekaniker har videofilmet hendelsen. Sted______________Dato_____ Med hilsen start nr. 102 Jens Jensen Protestgebyr på Kr. 1000,- følger vedlagt. Kvittert: ____________________ kl.: _______ Hvem leveres protesten til ?

72 § 95 Tidsfrister a) En protest som gjelder anmeldelse, anmelderens kvalifikasjoner, fører eller løpets lengde må være innlevert senest to timer etter avslutningen av den offisielle tekniske kontrollen. Såfremt kontrollen finner sted i et annet land enn arrangøren, har dette lands bilsportmyndighet fullmakt til å motta protesten for eventuelle kommentarer såfremt disse anses nødvendige. b) Protest angående et handicap eller oppsettingen av et heat må være innlevert senest 1 time før konkurransen starter.  Protest angående delresultat, for eksempel etter en omgang eller finaleoppsett, skal være innlevert senest 15 min. etter publisering. c) Protest mot en beslutning av den tekniske kontroll skal innleveres umiddelbart etter at anmelderen er blitt kjent med beslutningen. d) … protest ang endelig resultat…. Skal være innlevert innen 30 minutter etter den offisielle kunngjøringen av resultatet. f) Protestfristen på resultatlisten i BC, CK, Autoslalåm og Trafikkløp er 15 minutter. g) Juryen skal behandle protesten øyeblikkelig. Oppstår det stemmelikhet blant juryen, er lederens stemme avgjørende. 72

73 §§ Appeller Enhver anmelder og involvert lisensinnehaver uansett nasjonalitet har rett til å appellere til NBF enhver beslutning eller idømt straff fattet av et stevnes jury eller DU. Ønskes det å appellere på flere juryavgjørelser, må det appelleres på hver enkel avgjørelse. Den som akter å appellere må: a) Skriftlig underrette den instans som har idømt straffen vedlagt appellgebyret innen 1 time etter at han er meddelt beslutningen eller straffen, eller innen den tidsfrist som bestemt av DU. b) Sende appellen til NBF innen 2 dager etter at juryen eller DU har meddelt beslutning/straff. Appellen skal inneholde opplysninger om hvilke forhold det appelleres på. Appellen må være signert av den som appellerer. Appellen kan sendes pr. telefaks og/eller brev. Om appellen ikke sendes NBF, eller trekkes tilbake blir ikke appellgebyret tilbakebetalt. NB! § 103 Appellbehandling - Helt ny tekst i 2010 73

74 Protest - Appell Anmelder (fører) Skriftlig med gebyr til Løpsleder
Løpsleder leverer protesten til Juryen Juryen innkaller til møte for behandling snarest Juryen foretar nødvendige avhør Juryen meddeler protestanten sin beslutning + oppslag Juryen orienterer om rett til appell Appell meddeles Juryen skriftlig innen 1 time + gebyr Skriftlig appell til NBF innen 2 dager Appellen behandles av NBFs Appelldomstol 74

75 Resultater Premieutdeling På oppslagstavle Uoffisielle - Offisielle
Protestfrister !!!!! Premieutdeling Møt fram i tide !!! Bekledning !!! Fotografering - presse

76 Kjøredress ?

77 SØKNADSSKJEMA Fylles ut nøyaktig Kvitteres av instruktør
Sendes inn til NBF og lisens kommer i posten med giro for innbetaling av avgift. Husk kvittering! Andre skjema: *

78 TEORIPRØVE Løses selvstendig Benytte Bilsportboka og egne notater
Si fra om du har skrive-/lese- problemer Ca 45 minutter

79 ! Lykke til med din bilsportsaktivitet
Norges Bilsportforbund - Postboks 60 Bryn Oslo Telefon Telefaks -


Laste ned ppt "Ver.04.0310 Velkommen ! TEORIKURS FOR HASTIGHETSLISENS 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google