Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agresso Hovedbok _____________________________________________________________.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agresso Hovedbok _____________________________________________________________."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agresso Hovedbok _____________________________________________________________

2 Agresso hovedbok Oppretting av brukere i Agresso
Høyskolenes økonomimodell implementert i Agresso Kontoplan Konteringsregler Spørring Begrepsapparatet Faste registre Rapporter Budsjettering Automatposteringer Periodiske rutiner Årsavslutning _____________________________________________________________

3 Agresso Hovedbok 2 hovedfunksjoner : Rene regnskapsmessige funksjoner
Konteringsregler Automatposteringer Budsjettering Registrering av hovedboksbilag Overføring av lønnsdata fra SLP Spørring Standardrapporter Periode- og årsavslutning Opprettelse og vedlikehold av basisfunksjonalitet på tvers av flere moduler. Foretas primært under menypunktet Hovedbok - Kodeplan Begrepet med tilhørende verdier Konterings-/rapporteringsbegreper Bl. Annet Relasjoner med tilhørende verdier _____________________________________________________________

4 Oppretting av brukere i Agresso
For at det skal være mulig å identifisere hvem som har gjort hva og hvem sine utskrifter som ligger på skriver må vi opprette brukere i Agresso. Hver person som skal jobbe i Agresso skal ha sin egen bruker i Agresso. For Agresso-systemadministratorer kan det være hensiktsmessig å ha en ordinær bruker som brukes til ordinær bruk og en annen bruker som benyttes til system-oppgaver. Fordelen med en ordinær bruker er at en da vil få samme driftsmiljø som alle andre og vil derfor sannsynligvis oppdage evt feil ifb adgang på et tidligere tidspunkt enn dersom en kun benytter er bruker med alle rettigheter. Først oppgis koden for Firma 2 tegn (HS) deretter trykkes tabulator-tasten. For å se hvilke brukere som er eksisterer fra før trykkes F7 eller en dobbelklikker på på Kikkert-knappen. Som standard får bruker samme passord som verdien i feltet Navn. Kan endres i Verktøymenyen. Når aktuelle opplysninger er lagt inn lagres ny bruker ved å klikke på Diskett-knappen eller trykke på F12. _____________________________________________________________

5 _____________________________________________________________
Antall linjer i skjermbildet

6 av små/store bokstaver
Feltforklaringer : Bruker Unikt navn som legges som signatur i alle transaksjoner en lagrer (nye/eksisterende). Merk bruk av små/store bokstaver Navn Unikt navn som benyttes ved pålogging til Agresso SK Språkkode. Hvilket språk skal denne brukere benytte i Agresso. Språkene må være installert for at det skal fungere. Engelsk språklige personer kan m.a.o få Agresso i engelsk språkdrakt. Ressurs Ansatt-nummer legges inn ved bruk av modulene Innkjøp, Ordre/Fakturering Reise/Personalreskontro BrkGrp Brukergruppe. Angir hvilke opplysninger en har tilgang til. For systembrukere kan en benytte SUPER som ikke gir noen begrensinger i det hele tatt. AutGrp Autorisasjonsgruppe. Angir hvilke menypunkter en har tilgang til og om en har lov til å lese, skrive, endre og/eller slette data. P Prioritet ved utskrift der 0 er lavest og 9 høyest. I utgangspunktet kan det være ok å gi en prioritet ’midt på treet’. Skriver Aktuell brukers standard-skriver. Benyttes som forslag ved bestilling av rapporter. S Status. N=Normal. P=Parkert, dvs midlertidig sperret. T=Terminert dvs permanent sperret. Fra/Til Intervall for klokkeslett brukeren har adgang til systemet. 0=Ingen sjekk på klokkeslett. _____________________________________________________________

7 Økonomimodellen implementert i Agresso
Kontoplanen i Agresso sammen med tilhørende konteringsregler er høyskolenes implementering av økonomimodellen i Agresso. Klikk her med mus for beste tilpasning _____________________________________________________________

8 Konteringsregel Bestemmer hvilke felt som skal fylles ut ved registreringen “Default”-verdier kan settes Faste verdier som ikke kan overstyres Kan benyttes av flere konti _____________________________________________________________

9 Konteringsregel Får advarsel ved negativt fortegn ved registrering Ved X vil det kontrolleres at akltuell brukergruppe har lov til å benytte denne verdi Angir hvilke opplysninger som skal legges inn på den enkelte transaksjonlinje M =Må F =Fast O =Valgfri u/kontroll ” ”=Valgfri m/kontroll Ved å angi foranliggende felt kan en sikre at en bare får registrere gitte kombinasjoner. Forutsetter at det er relasjoner og verdier for aktuelle begreper Forslag ved registrering Valutakursregister _____________________________________________________________ Tekst kan registreres på transaksjonen

10 brukerdefineres i systemadministrasjon.
Det enkleste ’stedet’ en kan se hvordan økonomimodellen kan benyttes er å se nærmere på er Spørring saldotabell eller Spørring periodisk saldotabell. Menypunktet finnes under Hovedbok - Spørring - Spørring periodisk saldotabell. En saldotabell er et kartotek/tabell som er organisert slik at data lages på et aggregert nivå. Nivåene tar utgangspunkt i Konteringsbegreper men ved hjelp av relasjoner til Rapporterings- begreper kan en ved spørring også få gruppert og summert på rapporteringsbegreper. Saldotabeller kan brukerdefineres i systemadministrasjon. 1. Plasser markør i aktuelt felt 2. Trykk her for å se relaterte felter _____________________________________________________________

11 Eksempel på spørring på periodisk saldotabell.
Gruppert på Resultatgrupper. _____________________________________________________________

12 Etter at Finn (F7) er trykket
Trykk på Neste får å se neste nivå. Trykk på Siste får å se uten ’komprimering Ved å plassere markør på linje og deretter trykke Zoom Kan en se hvilke posteringer som inngår i summene. _____________________________________________________________

13 Etter at Siste er trykket
_____________________________________________________________

14 Eksempel på saldotabell spørring. Budsjettansvar per formålsgruppe
_____________________________________________________________

15 Etter at Finn (F7) er trykket
_____________________________________________________________

16 Etter at Siste er trykket
_____________________________________________________________

17 Hva er gjort for å implementere økonomimodellen ? Begreper
Begrepsverdier Relasjoner Relasjonsverdier Begrep pr relasjon Relasjoner pr begrep _____________________________________________________________

18 Begreper I menypunkter Hovedbok-Kodeplan-Begreper legger en inn navn som benyttes på begrep og i hvilke konteringsdimensjon det kan benyttes i. Interne Agresso- verdier. Må ikke endres etter opprettelse Overskrifer. Kan endres Plassering i konteringsstreng. ”Fri” = Inngår ikke i konteringsstreng Benyttes ved kodekomplettering i konteringsregler _____________________________________________________________ A=Alfanumerisk N=Numerisj

19 Begrensinger i ulike dimensjoner/Typer
Konto maks. 8 Alfanumerisk Dimensjon 1 maks. 8 Alfanumerisk Dimensjon 2 maks. 8 Alfanumerisk Dimensjon 3 maks. 8 Alfanumerisk Dimensjon 4 maks. 8 Alfanumerisk Dimensjon 5 maks. 12 Alfanumerisk Dimensjon 6 maks. 4 Alfanumerisk Dimensjon 7 maks. 4 Alfanumerisk Valuta maks. 3 Alfanumerisk Firma maks. 2 Alfanumerisk Lev.nr maks. 8 Numerisk Kundenr maks. 8 Numerisk Avgift maks. 2 Alfanumerisk _____________________________________________________________

20 Feltet Vedl=Vedlikehold.
A Automatisk oppdatering av begrepsverdier. Det finnes allerede Skjermbilde for ajourhold av disse verdiene i Agresso eller de vedlikeholdes fra eksterne forsystem. M Manuell oppdatering. Begrepsverdier oppdateres via skjermbildet Begrepsverdier. O Begrepet har ikke faste begrepsverdier knyttet til seg. Kan f.eks. brukes for felt som f.eks. "arbeidsordrenr", o.l. i konteringsstrengen, eller ved definering av relasjoner Brk=Brukergruppekontroll Ved spørring på transaksjoner med dette begrepet vil det bli utført Brukergruppe kontroll dersom det er krysset av i denne boksen. En vil da bare få se transaksjoner som har ’lovlige’ verdier for dette begrepet. P=Periode Begrepsverdier skal registreres med gyldighetsperiode fra/til. S=Status N Normal. P Parkert. C Sperret. T Avsluttet (sperrer underliggende begrepsverdier) _____________________________________________________________

21 Ajourhold begrepsverdier
Kan vedlikeholde verdier for begreper med M i kolonnen Vedlikehold i skjermbilde Begreper _____________________________________________________________

22 Relasjoner Benyttes for å :
Bygge rapporteringsstrukturer mellom konteringsbegreper og rapporteringsbegreper samt mellom ulike nivåer av rapporteringsbegrep. Etablere koblinger mellom begreper slik at gyldige kombinasjoner av begrepsverdier kan defineres for bruk i bilagsregistrering. Knytte tilleggsinformasjon til et begrep. Kan i enkelte tilfeller være enklere å omtale som ”Inngår i”. F.eks STUDIE inngår i STUDIEPROGRAM. _____________________________________________________________

23 Relasjoner Eksempelet under viser hvordan man kan opprette en relasjon fra et begrep til et annet. I dette tilfelle inngår STUDIE i STUDPRO _____________________________________________________________

24 Begrep pr relasjon Kan også omtales som ”Består av ” eller ”Eier”. Fokus er på det eiende begrepet : Fokus er på dette nivå dvs det eiedne begrep. En verdi om gangen kan oppgis STUDPRO 16 Hs. Kand., Samf./Økon. Begrep og verdi som skal inngå i det eienende begrep. Kan være flere verdier STUDIE 15 Informatikk STUDIE 16 Økonomi og administrasjon ________________________________________________________ _____________________________________________________________

25 Definisjon av verdier som inngår i relasjoner vha av Begrep pr relasjon
Begrep STUDPRO nr 16 Består av STUDIE nr 015 til 016 _____________________________________________________________

26 Relasjoner pr begrep Kan også omtales som ”Inngår i ” . Fokus er på det begrepet på laveste nivå : Eiende begrep. Flere verdier kan oppgis. STUDPRO 16 Hs. Kand., Samf./Økon. Fokus på dette nivå. Begrep og verdi som skal inngå i det eienende begrep. Kun en verdi om gangen. STUDIE 15 Informatikk _____________________________________________________________

27 Definisjon av verdier som inngår i relasjoner vha av Relasjoner pr begrep
Begrep STUDIE nr 015 Inngår i begrep STUDPRO nr 16 _____________________________________________________________

28 Registrering av hovedboksbilag
Ved registrering legges transaksjoner i regnskapet med konteringsopplysninger i henhold til de konteringsregler som gjelder for aktuell konto. Agresso er basert på såkalt klient/tjener arkitektur. I Agresso så innebærer dette at den ’tunge’ bokføringsjobben med tilhørende oppdatering av saldotabeller, overlates til en bokføringsprosess AGRTPS på server-maskinen (tjeneren). Denne jobben går med gitte intervaller. Dette kan innebære at det kan gå noen minutter fra bilag er ført til alt er oppdatert. Fordelen er at din PC (klienten) ikke blir låst i den tiden det tar å bokføre bilag. Oppdatering av tabeller i databases Intervall- styrt prosess på server Manuell/ automatisk Bilags- registrering Oppdatering Saldo tabeller Konti Reskontri _____________________________________________________________

29 Ordinære hovedboksbilag Rene debet/kredit posteringer
Konteringsmaler/Bokføringsmaler Helt eller delvis forhåndsutfylte bilag som benyttes ofte Lagring Fyll ut bilag, gå i verktøysmeny. Velg Maler - Lagre Mal Bruk av mal Gå i verktøy meny. Velg Maler - Hent Mal Gjør evt korreksjoner og lagre bilag Parkering av bilag Bilag mellomlagres for midlertidig utsettelse av bokføring. Gå til verktøysmeny, velg Parkering - Parker Hent frem parkering Gå til verktøysmeny, velg Parkering - Hent parkerering _____________________________________________________________

30 Tar utgangspunkt i et allerede bokført bilag og snur fortegnene
Reversering av bilag Tar utgangspunkt i et allerede bokført bilag og snur fortegnene Gå til verktøysmeny, velg Reverser - Reverser Angi bilagsnummer til bilag som skal reverseres. Blank i seksvennummer Får automatisk bilagstekst som angir bilagsnummer til det reverserte bilag, f.eks KORR Reversering i fremtidig periode Tar utgangspunkt i det bilag du nå holder på å registrerer. Gå til verktøysmeny, velg Reverser - Reverseringsperiode. Vil automatisk danne et nytt bilag i angitt periode, men med motsatte fortegn Registrering i fremmed valuta med automatisk agio-beregning Tildeling av bilagsnummer automatisk eller manuelt Avhengig av definisjonen av bilags serien Bilag avstemmes før postering Bilagsjournaler _____________________________________________________________

31 Registrering av hovedboksbilag
Registrering av hovedboksbilag. Hovedbok - Registrering- Bilagsregistrering Ved å trykk her eller på F11 vil også denne linjen legges ned Uttaket fra bank er allerede registrert _____________________________________________________________

32 Hovedboksbilaget etter at Behold (F11) er trykket.
_____________________________________________________________

33 Bilagsregistrering etter at Lagre (F12) er trykket
_____________________________________________________________

34 Spørring på bilag. Når bilaget er oppdatert vil det fremkomme ved f.eks spørring på Bilag _____________________________________________________________

35 Resultat av spørring på bilag.
_____________________________________________________________

36 Forutsetninger for bilagsregistrering
Utover kontoplan og konteringsregler. Perioder må være definert Bilagsserier Bilagsarter. Avhengig av bilagsserie. Må ha behandlingskode 4 i hovedboksbilag Posteringsrunder. Avhengig av bilagsarter Valutakoder og valutakurser Avgiftskoder _____________________________________________________________

37 Perioder Fordel om periodens navn er det samme som i feltet Periode. Gjør arbeidet i forbindelse med f.eks rapport- bestilling enklere. Status C=Closed. Ikke åpnet N=Normal P=Parkert, Avsluttet.Passordbeskyttet T=Terminert _____________________________________________________________

38 Bilagsserier Automatisk/Manuell tildeling _____________________________________________________________

39 Bilagsarter _____________________________________________________________

40 Feltforklarings til bilagsarter
Behandlingskode, som styrer hvilken behandling de forskjellige bilagsartene skal ha, og hvilket skjermbilde som skal benyttes. Gyldige behandlingskoder er : 3 Bokføring leverandørfaktura 4 Hovedboksposter, Utligning kunde/leverandør 5 Kundefaktura 7 Mottaksregistrering leverandørfaktura 8 Bokføring commitmentfaktura 13 Mottaksreg. commitmentfaktura 18 Mottaksreg. av avtalefaktura 19 Bilagsregistrering av avtalefaktura 20 Blankettnummer tilknyttet remittering B-BZ Batch-input reskontro/hovedbok BD Avskrivninger 30 Fakturanummer rentenota 31 OCR-innbetalinger 44 Mottaksregistrering innkjøpsfaktura 45 Bokføring innkjøpsfaktura _____________________________________________________________

41 BS Bilagsserien denne bilagsart skal knyttes til. Status
Gyldige behandlingskoder forts. : 62 Tildelinger som ikke trenger å balansere 63 Fordelinger som må balansere IP Bokføring av avregnet betalingsoppdrag PR Periodiske triggere YE Årsavslutningstriggere IC Mellomregningstriggere RJ Periodisering av bilag BS Bilagsserien denne bilagsart skal knyttes til. Status N Normal status. P Kun for maskinell bokføring fra serverprosesser. C Sperret. _____________________________________________________________

42 Posteringsrunder Benyttes for å gi tilgang til en del av bilagsserien for bokføring av bilag. _____________________________________________________________

43 Valutakoder Valutakode for NOK må defineres.
Ved flere Valutakoder angir dette rekkefølgen de vises på skjerm _____________________________________________________________

44 Valutakurser Valutakurs for NOK må også være definert.
_____________________________________________________________

45 Avgiftskoder Selv om en ikke har fradrag for MVA må en minimum ha en kode som angir at det ikke er noen avgiftsberegning. _____________________________________________________________

46 Standard hovedboksrapporter
Rapporter i Agresso. I Agresso foretar en bestilling av rapport. Selve behandlingen av rapporten gjøres på Agresso Server. Brukerens PC ’frigjøres’ til andre oppgaver. Standard hovedboksrapporter Balanse-/resultatrapport (GL03) Rapporten benyttes til balanse- og resultatrapportering mot aggregerte data splittet på begrep eller relasjon. Regnskaps- og budsjettall kan sammenstilles for aktuelt periodeintervall og hittil i år. Rapporten kan summeres på inntil seks konto-nivåer via kontogruppestrukturen eller med frie kontostrukturer definert med kontorelasjoner. Periodisert utlisting fra saldotabell (GL08) Rapporten viser inngående balanse (IB), bevegelse i hver periode og utgående balanse (UB) for regnskapsåret den er bestilt for. Grunnlaget for rapporten er en angitt saldotabell. Rapporten kan summeres på opptil seks summeringsnivåer via kontogruppestrukturen eller med frie kontostrukturer definert med kontorelasjoner. Agresso Server Utskrift på fil og evt skriver Parametre _____________________________________________________________

47 Aggregerte saldodata (GL19)
Rapporten er et fleksibelt verktøy til å hente data fra saldotabell for et periodespenn. I tillegg til at rapporten kan skrives ut, kan du legge inn en tabell i databasen for videre behandling i rapporteringsverktøy, eller legge den ut på en Tab-separert fil for videre behandling i regneark. Typisk bruksområde kan være rapport utskrift av saldotabeller for brukere som ikke har adgang til Agresso på skjerm Råbalanse (GL09) Rapporten viser akkumulert bevegelse pr konto i en periode, inngående saldo, periodens bevegelse (debet/kredit), utgående saldo og hittil iår. Grunnlaget for rapporten er hovedboken. Råbalansen summeres pr kontoklasse med en totalsum for resultat/balanse. Rapportens kontoklasse er i henhold til Norsk standards kontoplan (1. tegn i konto) og ikke ihht. kontoklasser definert i skjermbildet Kontogrupper. Hovedbok pr dimensjon (GL01) Rapporten lister hovedbokstransaksjoner gruppert pr konto og periode. Den kan også splittes pr begrep og relasjon. Du kan velge om periodens inngående balanse skal vises i rapporten. _____________________________________________________________

48 Eksempel på bestilling av Resultat/Balanse rapport (tilpasset utgave for HS).
Merk rapportens navn Når parametre er lagt inn bestilles rapport ved F12 (Lagre) Etter at bestilling er lagret får du et ordre/bestillingsnummer Se vedlegg 1 for eksempel utskrift Bruddsumnivåer hentet fra Kontogrupper _____________________________________________________________

49 Periodisk utlisting av saldotabell
Se vedlegg 2 for eksempel utskrift _____________________________________________________________

50 Rapportbestilling. Hovedbok pr dimensjon. (Prosjekt)
Se vedlegg 3 for eksempel utskrift _____________________________________________________________

51 Råbalanse Se vedlegg 4 for eksempel utskrift
_____________________________________________________________

52 Budsjettering Fordelingsnøkler
Man kan lage et sett av fordelingsnøkler for å lette fordelingen av budsjetteringen. Brukes dersom de forhåndsdefinerte fordelingsnøklene ikke er dekkende. Kan også benyttes ifb bilagsregistrering. Aktuelle fordelingsnøkler : Lineær (1/12 hver måned) Kvartalsvis Registrering av budsjetter Man har flere ulike budsjett-typer Bruk av Excel regneark for utvidet funksjonalitet Når budsjettene er registrert må de overføres til saldotabellen _____________________________________________________________

53 Fordelingsnøkler Ulike koder for ulike fordelinger _____________________________________________________________ Prosentvis fordeling per periode

54 Selve budsjett registreringen
Merk at budsjettering foregår i saldotabeller ! Selve budsjett registreringen Bibliotek, generelt Avd. for samfunnsfag Trykk her for å finne eksisterende budsjetter på angitt begrepsverdier Trykk her for å legge inn nye budsjetter på angitt begrepsverdier _____________________________________________________________

55 Etter at OK er trykket og verdier lagt inn i aktuelle begreper
Sett markør på aktuelt bilde og trykk Zoom _____________________________________________________________

56 Budsjett registreringen
1) Legg inn verdier på de begreper du ønsker å følge opp på 2) Legg inn beløp som skal fordeles 3) Legg inn perioder som det skal budsjetteres på 4) Velg fordelingsmetode. Se forklaringer neste side. _____________________________________________________________ 5) Gå til verktøymeny og velg Fordeling

57 Fordelingsmetoder Kommandoen Fordeling i Verktøymenyen vil fordele raden i henhold til denne profilen. Gyldige verdier er: L Lineær fordeling. Like prosenter i hver periode. B Baktung fordeling. En stadig stigende kurve. 10% av kostnadene forbrukes når det er gått 25% av tiden. 25% av kostnadene forbrukes når det er gått 50% av tiden. 50% av kostnadene forbrukes når det er gått 75% av tiden. Dersom det blir en periode for mye legges perioden mellom 0-25% av tiden. Dersom det blir to perioder for mye legges periodene mellom 0-50% av tiden, og ved tre perioder for mye legges periodene mellom 0-75%. (Minst fire perioder må eksistere). F Fortung fordeling. Fortung. En stadig avtagende kurve. 50% av kostnadene forbrukes når det er gått 25% av tiden. 75% av kostnadene forbrukes når det er gått 50% av tiden. 90% av kostnadene forbrukes når det er gått 75% av tiden. Dersom det blir en periode for mye legges periodene mellom % av tiden. Dersom det blir to perioder for mye legges periodene mellom % av tiden, og ved tre perioder for mye legges periodene mellom %. Minst fire perioder må eksistere. M Manuell fordeling. Her legges hele totalbudsjettet på første aktuelle periode og kan deretter fordeles over perioder etter eget ønske. _____________________________________________________________

58 Fordelingsmetoder forts.
N Normalfordeling. S-kurve. 10% av kostnadene forbrukes når det er gått 25% av tiden. 50% av kostnadene forbrukes når det er gått 50% av tiden. 90% av kostnadene forbrukes når det er gått 75% av tiden. Dersom det blir en periode for mye legges perioden mellom % av tiden. Dersom det blir to perioder for mye legges periodene mellom % av tiden, og ved tre perioder for mye legges periodene mellom %. (Minst fire perioder må eksistere). U Brukerdefinert - fordeling i henhold til fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkler defineres i skjermbildet Fordelingsnøkler. _____________________________________________________________

59 Kopiering til/fra Excel regneark
Det er viktig at Windows er satt opp med samme tallformat som i Agresso. Dersom Agresso viser tall med tusen skilletegn f.eks ,00 og det i Windows ikke er satt opp på samme måte, vil tall av denne typen bli oppfattet som tekst ! I eksempelet over vil en i Windows 95 måtte gå inn i Kontroll panelet og velge Regionale innstillinger velg mappen Tall og sett i . Grupperingssymbol for sifre. _____________________________________________________________

60 Eksempel for kopiering av budsjett fra Excel regneark
2) Gå i Redigeringsmeny og velg Kopier eller trykk Ctrl+C 1) Klikk her en gang slik at område markeres _____________________________________________________________

61 Start Excel og lim inn _____________________________________________________________

62 Etter at endringer og simuleringer er gjort, marker området som skal kopieres og kopier det.
_____________________________________________________________

63 Eksempel på ’masse’kopiering’ fra Excel
Oppgi ’alle’ verdier for aktuelle begreper Trykk OK _____________________________________________________________

64 Etter at OK er trykket 1. Trykk med musetast 1 gang, slik at området markeres. Kopier det ved f.eks Ctrl+C _____________________________________________________________

65 Legg inn aktuelle budsjetter og marker området inklusiv overskriftene i Agresso. Kopier området
_____________________________________________________________

66 Innliming i Agresso 1 Klikk her 1 gang. Deretter trykkes ESC. Dersom markør ikke fremkommer, Trykk først TAB og gjenta 2 Lim inn utvalget. Pass på at det er nok åpne linjer i bildet. 3. Gå til siste felt Trykk deretter TAB Før budsjettet lagres _____________________________________________________________

67 Overføring av budsjettet til saldotabellen
Husk å oppgi korrekt saldotabell og for hvilke perioder det skal overføres _____________________________________________________________

68 Overføring av lønnsdata fra SLP (Innlesning fra forsystemer)
Data leses inn fra fil (fra SDS) Kontroller ved innlesning: sammenhengskontroll kodekomplementering Feil kan korrigeres direkte i skjermbildet Ajourhold forsystemtransaksjoner Transaksjoner med feil posteres på feilkonto (9999) _____________________________________________________________

69 Eksemper på innlesing fra SLP
Filens fysiske navn. Filen må ligge på Agresso sitt import område. Buntnummer. Må samsvare med det som ligger i filen ! bilagsart med behandlingskode = “triggertype” eller “ “ _____________________________________________________________

70 Automatposteringer (Triggere)
Automatposteringer kan benyttes f.eks for å få beregnet arbeidsgiveravgift uten at en selv må postere dette. Kan også benyttes for å få fast fordeling av kostnader på f.eks flere budsjettenheter. Triggerdefinisjonen er 2-delt. Først må en Regel beskrives. Denne sier noe om hvordan fordelingen skal gjøres og hvilke konti det det skal dannes nye transaksjoner på. Når regelen er definert må en Trigger defineres. Denne sier noe når det skal dannes automatposteringer. Triggeren knyttes til en regel. Kombinasjonen av Trigger og Regel sørger får at det dannes nye transaksjoner på bakgrunn av andre transaksjoner. TT - Transaksjonstriggere Utføres per transaksjon (eks. påslagsposteringer) PR - Periodiske triggere Utføres på en periodes posteringer i hovedbok (eks. avregning av prosjekter). Oppdateres som følge av rapporten GL06 Periodiske triggere. B? - Batchtriggere Utføres av batch-input (GL07) med utgangspunkt i forsystemtransaksjonene den leser inn (eks arb.giveravgift) YE - Årsavslutnings triggere Generering av bilag for inngående balanse i neste regnskapsår (eks. overføring av saldo på interimskonti prosjekter) _____________________________________________________________

71 Trigger og regel i forbindelse med batch-input og beregning av arbeidsgiveravgift 14,1% på innlesing av lønn fra SLP post 7401* På hvilke konti og hvilke beløp (i prosent av opprinnelig beløp) skal det dannes nye transaksjoner Batchinput trigger Navnet på Triggeren _____________________________________________________________ For hvilke firma og konti skal det trigges

72 Zoom på triggerdefinisjonen gjør det mulig å lage et enda mer ’finmasket’ utvalg !
_____________________________________________________________

73 Periodiske rutiner Skjermbildet Perioder benyttes til å definere, åpne, lukke, avslutte samt spørre på regnskapsperioder Skjermbildet Firmaopplysninger brukes til å sette aktuell regnskaps-perdiode samt ajourholde firmaopplysninger Skjerbildet Posteringsrunder benyttes til å opprette, vedlikeholde og spørre på posteringsrunder Feilposterte bilag (GL14) Avstemming Hovedbok - Reskontro (AG06) Bilag som ikke går i null (AG07) Parkerte bilag Råbalanse (GL09) Hovedbok pr dimensjon (GL01) Periodisert saldospesifikasjon kunder (CU05) Periodisert saldospesifikasjon leverandører (SU05) _____________________________________________________________

74 Årsavslutningsrutiner
Perioder Posteringsrunder Firmaopplysninger Overføring av inngående balanse Overføring til historisk hovedbok _____________________________________________________________


Laste ned ppt "Agresso Hovedbok _____________________________________________________________."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google