Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agresso Hovedbok. Agresso hovedbok •Oppretting av brukere i Agresso •Høyskolenes økonomimodell implementert i Agresso •Kontoplan •Konteringsregler •Spørring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agresso Hovedbok. Agresso hovedbok •Oppretting av brukere i Agresso •Høyskolenes økonomimodell implementert i Agresso •Kontoplan •Konteringsregler •Spørring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agresso Hovedbok

2 Agresso hovedbok •Oppretting av brukere i Agresso •Høyskolenes økonomimodell implementert i Agresso •Kontoplan •Konteringsregler •Spørring •Begrepsapparatet •Faste registre •Rapporter •Budsjettering •Automatposteringer •Periodiske rutiner •Årsavslutning

3 Agresso Hovedbok 2 hovedfunksjoner : • Rene regnskapsmessige funksjoner –Konteringsregler –Automatposteringer –Budsjettering –Registrering av hovedboksbilag –Overføring av lønnsdata fra SLP –Spørring –Standardrapporter –Periode- og årsavslutning •Opprettelse og vedlikehold av basisfunksjonalitet på tvers av flere moduler. Foretas primært under menypunktet Hovedbok - Kodeplan –Begrepet med tilhørende verdier –Konterings-/rapporteringsbegreper –Bl. Annet Relasjoner med tilhørende verdier

4 Oppretting av brukere i Agresso For at det skal være mulig å identifisere hvem som har gjort hva og hvem sine utskrifter som ligger på skriver må vi opprette brukere i Agresso. Hver person som skal jobbe i Agresso skal ha sin egen bruker i Agresso. For Agresso-systemadministratorer kan det være hensiktsmessig å ha en ordinær bruker som brukes til ordinær bruk og en annen bruker som benyttes til system-oppgaver. Fordelen med en ordinær bruker er at en da vil få samme driftsmiljø som alle andre og vil derfor sannsynligvis oppdage evt feil ifb adgang på et tidligere tidspunkt enn dersom en kun benytter er bruker med alle rettigheter. Først oppgis koden for Firma 2 tegn (HS) deretter trykkes tabulator-tasten. For å se hvilke brukere som er eksisterer fra før trykkes F7 eller en dobbelklikker på på Kikkert-knappen. Som standard får bruker samme passord som verdien i feltet Navn. Kan endres i Verktøymenyen. Når aktuelle opplysninger er lagt inn lagres ny bruker ved å klikke på Diskett-knappen eller trykke på F12.

5 Antall linjer i skjermbildet

6 Feltforklaringer : BrukerUnikt navn som legges som signatur i alle transaksjoner en lagrer (nye/eksisterende). Merk bruk av små/store bokstaver NavnUnikt navn som benyttes ved pålogging til Agresso SKSpråkkode. Hvilket språk skal denne brukere benytte i Agresso. Språkene må være installert for at det skal fungere. Engelsk språklige personer kan m.a.o få Agresso i engelsk språkdrakt. RessursAnsatt-nummer legges inn ved bruk av modulene Innkjøp, Ordre/Fakturering Reise/Personalreskontro BrkGrpBrukergruppe. Angir hvilke opplysninger en har tilgang til. For systembrukere kan en benytte SUPER som ikke gir noen begrensinger i det hele tatt. AutGrpAutorisasjonsgruppe. Angir hvilke menypunkter en har tilgang til og om en har lov til å lese, skrive, endre og/eller slette data. PPrioritet ved utskrift der 0 er lavest og 9 høyest. I utgangspunktet kan det være ok å gi en prioritet ’midt på treet’. SkriverAktuell brukers standard-skriver. Benyttes som forslag ved bestilling av rapporter. SStatus. N=Normal. P=Parkert, dvs midlertidig sperret. T=Terminert dvs permanent sperret. Fra/TilIntervall for klokkeslett brukeren har adgang til systemet. 0=Ingen sjekk på klokkeslett.

7 Økonomimodellen implementert i Agresso Kontoplanen i Agresso sammen med tilhørende konteringsregler er høyskolenes implementering av økonomimodellen i Agresso. Klikk her med mus for beste tilpasning

8 Konteringsregel •Bestemmer hvilke felt som skal fylles ut ved registreringen •“Default”-verdier kan settes •Faste verdier som ikke kan overstyres •Kan benyttes av flere konti

9 Konteringsregel Får advarsel ved negativt fortegn ved registrering Angir hvilke opplysninger som skal legges inn på den enkelte transaksjonlinje M =Må F =Fast O =Valgfri u/kontroll ” ”=Valgfri m/kontroll Forslag ved registrering Ved X vil det kontrolleres at akltuell brukergruppe har lov til å benytte denne verdi Ved å angi foranliggende felt kan en sikre at en bare får registrere gitte kombinasjoner. Forutsetter at det er relasjoner og verdier for aktuelle begreper Valutakursregister Tekst kan registreres på transaksjonen

10 Det enkleste ’stedet’ en kan se hvordan økonomimodellen kan benyttes er å se nærmere på er Spørring saldotabell eller Spørring periodisk saldotabell. Menypunktet finnes under Hovedbok - Spørring - Spørring periodisk saldotabell. En saldotabell er et kartotek/tabell som er organisert slik at data lages på et aggregert nivå. Nivåene tar utgangspunkt i Konteringsbegreper men ved hjelp av relasjoner til Rapporterings- begreper kan en ved spørring også få gruppert og summert på rapporteringsbegreper. Saldotabeller kan brukerdefineres i systemadministrasjon. 1. Plasser markør i aktuelt felt 2. Trykk her for å se relaterte felter

11 Eksempel på spørring på periodisk saldotabell. Gruppert på Resultatgrupper.

12 Etter at Finn (F7) er trykket Trykk på Neste får å se neste nivå. Trykk på Siste får å se uten ’komprimering Ved å plassere markør på linje og deretter trykke Zoom Kan en se hvilke posteringer som inngår i summene.

13 Etter at Siste er trykket

14 Eksempel på saldotabell spørring. Budsjettansvar per formålsgruppe

15 Etter at Finn (F7) er trykket

16 Etter at Siste er trykket

17 Hva er gjort for å implementere økonomimodellen ? •Begreper •Begrepsverdier •Relasjoner •Relasjonsverdier –Begrep pr relasjon –Relasjoner pr begrep

18 Begreper I menypunkter Hovedbok-Kodeplan-Begreper legger en inn navn som benyttes på begrep og i hvilke konteringsdimensjon det kan benyttes i. Interne Agresso- verdier. Må ikke endres etter opprettelse Overskrifer. Kan endres Benyttes ved kodekomplettering i konteringsregler A=Alfanumerisk N=Numerisj Plassering i konteringsstreng. ”Fri” = Inngår ikke i konteringsstreng

19 Begrensinger i ulike dimensjoner/Typer Kontomaks.8Alfanumerisk Dimensjon 1maks.8Alfanumerisk Dimensjon 2maks.8Alfanumerisk Dimensjon 3maks.8Alfanumerisk Dimensjon 4maks.8Alfanumerisk Dimensjon 5maks.12Alfanumerisk Dimensjon 6maks.4Alfanumerisk Dimensjon 7maks.4Alfanumerisk Valutamaks.3Alfanumerisk Firmamaks.2Alfanumerisk Lev.nrmaks.8Numerisk Kundenrmaks.8Numerisk Avgiftmaks.2Alfanumerisk

20 Feltet Vedl=Vedlikehold. AAutomatisk oppdatering av begrepsverdier. Det finnes allerede Skjermbilde for ajourhold av disse verdiene i Agresso eller de vedlikeholdes fra eksterne forsystem. MManuell oppdatering. Begrepsverdier oppdateres via skjermbildet Begrepsverdier. OBegrepet har ikke faste begrepsverdier knyttet til seg. Kan f.eks. brukes for felt som f.eks. "arbeidsordrenr", o.l. i konteringsstrengen, eller ved definering av relasjoner Brk=Brukergruppekontroll Ved spørring på transaksjoner med dette begrepet vil det bli utført Brukergruppe kontroll dersom det er krysset av i denne boksen. En vil da bare få se transaksjoner som har ’lovlige’ verdier for dette begrepet. P=Periode Begrepsverdier skal registreres med gyldighetsperiode fra/til. S=Status NNormal. PParkert. CSperret. TAvsluttet (sperrer underliggende begrepsverdier)

21 Ajourhold begrepsverdier Kan vedlikeholde verdier for begreper med M i kolonnen Vedlikehold i skjermbilde Begreper

22 Relasjoner Benyttes for å : •Bygge rapporteringsstrukturer mellom konteringsbegreper og rapporteringsbegreper samt mellom ulike nivåer av rapporteringsbegrep. •Etablere koblinger mellom begreper slik at gyldige kombinasjoner av begrepsverdier kan defineres for bruk i bilagsregistrering. •Knytte tilleggsinformasjon til et begrep. Kan i enkelte tilfeller være enklere å omtale som ”Inngår i”. F.eks STUDIE inngår i STUDIEPROGRAM.

23 Relasjoner Eksempelet under viser hvordan man kan opprette en relasjon fra et begrep til et annet. I dette tilfelle inngår STUDIE i STUDPRO

24 Begrep pr relasjon Kan også omtales som ”Består av ” eller ”Eier”. Fokus er på det eiende begrepet : STUDPRO 16 Hs. Kand., Samf./Økon. STUDIE 16 Økonomi og administrasjon Fokus er på dette nivå dvs det eiedne begrep. En verdi om gangen kan oppgis Begrep og verdi som skal inngå i det eienende begrep. Kan være flere verdier STUDIE 15 Informatikk

25 Definisjon av verdier som inngår i relasjoner vha av Begrep pr relasjon Begrep STUDPRO nr 16 Består av STUDIE nr 015 til 016

26 Relasjoner pr begrep Kan også omtales som ”Inngår i ”. Fokus er på det begrepet på laveste nivå : Eiende begrep. Flere verdier kan oppgis. Fokus på dette nivå. Begrep og verdi som skal inngå i det eienende begrep. Kun en verdi om gangen. STUDPRO 16 Hs. Kand., Samf./Økon. STUDIE 15 Informatikk

27 Definisjon av verdier som inngår i relasjoner vha av Relasjoner pr begrep Inngår i begrep STUDPRO nr 16 Begrep STUDIE nr 015

28 Registrering av hovedboksbilag Ved registrering legges transaksjoner i regnskapet med konteringsopplysninger i henhold til de konteringsregler som gjelder for aktuell konto. Agresso er basert på såkalt klient/tjener arkitektur. I Agresso så innebærer dette at den ’tunge’ bokføringsjobben med tilhørende oppdatering av saldotabeller, overlates til en bokføringsprosess AGRTPS på server-maskinen (tjeneren). Denne jobben går med gitte intervaller. Dette kan innebære at det kan gå noen minutter fra bilag er ført til alt er oppdatert. Fordelen er at din PC (klienten) ikke blir låst i den tiden det tar å bokføre bilag. Bilags- registrering Oppdatering Saldo tabeller Konti Reskontri Manuell/ automatisk Intervall- styrt prosess på server Oppdatering av tabeller i databases

29 •Ordinære hovedboksbilag –Rene debet/kredit posteringer •Konteringsmaler/Bokføringsmaler –Helt eller delvis forhåndsutfylte bilag som benyttes ofte –Lagring •Fyll ut bilag, gå i verktøysmeny. Velg Maler - Lagre Mal –Bruk av mal •Gå i verktøy meny. Velg Maler - Hent Mal •Gjør evt korreksjoner og lagre bilag •Parkering av bilag –Bilag mellomlagres for midlertidig utsettelse av bokføring. –Gå til verktøysmeny, velg Parkering - Parker •Hent frem parkering –Gå til verktøysmeny, velg Parkering - Hent parkerering

30 •Reversering av bilag –Tar utgangspunkt i et allerede bokført bilag og snur fortegnene –Gå til verktøysmeny, velg Reverser - Reverser –Angi bilagsnummer til bilag som skal reverseres. Blank i seksvennummer –Får automatisk bilagstekst som angir bilagsnummer til det reverserte bilag, f.eks KORR 19700000 •Reversering i fremtidig periode –Tar utgangspunkt i det bilag du nå holder på å registrerer. –Gå til verktøysmeny, velg Reverser - Reverseringsperiode. –Vil automatisk danne et nytt bilag i angitt periode, men med motsatte fortegn •Registrering i fremmed valuta med automatisk agio-beregning •Tildeling av bilagsnummer automatisk eller manuelt –Avhengig av definisjonen av bilags serien •Bilag avstemmes før postering •Bilagsjournaler

31 Registrering av hovedboksbilag. Hovedbok - Registrering- Bilagsregistrering Uttaket fra bank er allerede registrert Ved å trykk her eller på F11 vil også denne linjen legges ned

32 Hovedboksbilaget etter at Behold (F11) er trykket.

33 Bilagsregistrering etter at Lagre (F12) er trykket

34 Spørring på bilag. Når bilaget er oppdatert vil det fremkomme ved f.eks spørring på Bilag

35 Resultat av spørring på bilag.

36 Forutsetninger for bilagsregistrering Utover kontoplan og konteringsregler. •Perioder må være definert •Bilagsserier •Bilagsarter. Avhengig av bilagsserie. Må ha behandlingskode 4 i hovedboksbilag •Posteringsrunder. Avhengig av bilagsarter •Valutakoder og valutakurser •Avgiftskoder

37 Perioder Fordel om periodens navn er det samme som i feltet Periode. Gjør arbeidet i forbindelse med f.eks rapport- bestilling enklere. Status C=Closed. Ikke åpnet N=Normal P=Parkert, Avsluttet.Passordbeskyttet T=Terminert

38 Bilagsserier Automatisk/Manuell tildeling

39 Bilagsarter

40 Feltforklarings til bilagsarter Behandlingskode, som styrer hvilken behandling de forskjellige bilagsartene skal ha, og hvilket skjermbilde som skal benyttes. •Gyldige behandlingskoder er : –3 Bokføring leverandørfaktura –4Hovedboksposter, Utligning kunde/leverandør –5Kundefaktura –7Mottaksregistrering leverandørfaktura –8Bokføring commitmentfaktura –13Mottaksreg. commitmentfaktura –18Mottaksreg. av avtalefaktura –19Bilagsregistrering av avtalefaktura –20Blankettnummer tilknyttet remittering –B-BZBatch-input reskontro/hovedbok –BDAvskrivninger –30Fakturanummer rentenota –31OCR-innbetalinger –44Mottaksregistrering innkjøpsfaktura –45Bokføring innkjøpsfaktura

41 •Gyldige behandlingskoder forts. : –62Tildelinger som ikke trenger å balansere –63Fordelinger som må balansere –IPBokføring av avregnet betalingsoppdrag –PRPeriodiske triggere –YEÅrsavslutningstriggere –ICMellomregningstriggere –RJPeriodisering av bilag •BSBilagsserien denne bilagsart skal knyttes til. •Status –N Normal status. –PKun for maskinell bokføring fra serverprosesser. –C Sperret.

42 Posteringsrunder Benyttes for å gi tilgang til en del av bilagsserien for bokføring av bilag.

43 Valutakoder Valutakode for NOK må defineres. Ved flere Valutakoder angir dette rekkefølgen de vises på skjerm

44 Valutakurser Valutakurs for NOK må også være definert.

45 Avgiftskoder Selv om en ikke har fradrag for MVA må en minimum ha en kode som angir at det ikke er noen avgiftsberegning.

46 Rapporter i Agresso. I Agresso foretar en bestilling av rapport. Selve behandlingen av rapporten gjøres på Agresso Server. Brukerens PC ’frigjøres’ til andre oppgaver. Standard hovedboksrapporter •Balanse-/resultatrapport (GL03) –Rapporten benyttes til balanse- og resultatrapportering mot aggregerte data splittet på begrep eller relasjon. –Regnskaps- og budsjettall kan sammenstilles for aktuelt periodeintervall og hittil i år. –Rapporten kan summeres på inntil seks konto-nivåer via kontogruppestrukturen eller med frie kontostrukturer definert med kontorelasjoner. •Periodisert utlisting fra saldotabell (GL08) –Rapporten viser inngående balanse (IB), bevegelse i hver periode og utgående balanse (UB) for regnskapsåret den er bestilt for. Grunnlaget for rapporten er en angitt saldotabell. –Rapporten kan summeres på opptil seks summeringsnivåer via kontogruppestrukturen eller med frie kontostrukturer definert med kontorelasjoner. Parametre Agresso Server Utskrift på fil og evt skriver

47 •Aggregerte saldodata (GL19) –Rapporten er et fleksibelt verktøy til å hente data fra saldotabell for et periodespenn. –I tillegg til at rapporten kan skrives ut, kan du legge inn en tabell i databasen for videre behandling i rapporteringsverktøy, eller legge den ut på en Tab-separert fil for videre behandling i regneark. –Typisk bruksområde kan være rapport utskrift av saldotabeller for brukere som ikke har adgang til Agresso på skjerm •Råbalanse (GL09) –Rapporten viser akkumulert bevegelse pr konto i en periode, inngående saldo, periodens bevegelse (debet/kredit), utgående saldo og hittil iår. –Grunnlaget for rapporten er hovedboken. –Råbalansen summeres pr kontoklasse med en totalsum for resultat/balanse. –Rapportens kontoklasse er i henhold til Norsk standards kontoplan (1. tegn i konto) og ikke ihht. kontoklasser definert i skjermbildet Kontogrupper. •Hovedbok pr dimensjon (GL01) –Rapporten lister hovedbokstransaksjoner gruppert pr konto og periode. Den kan også splittes pr begrep og relasjon. Du kan velge om periodens inngående balanse skal vises i rapporten.

48 Eksempel på bestilling av Resultat/Balanse rapport (tilpasset utgave for HS). Merk rapportens navn Bruddsumnivåer hentet fra Kontogrupper Når parametre er lagt inn bestilles rapport ved F12 (Lagre) Etter at bestilling er lagret får du et ordre/bestillingsnummer Se vedlegg 1 for eksempel utskrift

49 Periodisk utlisting av saldotabell Se vedlegg 2 for eksempel utskrift

50 Rapportbestilling. Hovedbok pr dimensjon. (Prosjekt) Se vedlegg 3 for eksempel utskrift

51 Råbalanse Se vedlegg 4 for eksempel utskrift

52 Budsjettering Fordelingsnøkler Man kan lage et sett av fordelingsnøkler for å lette fordelingen av budsjetteringen. Brukes dersom de forhåndsdefinerte fordelingsnøklene ikke er dekkende. Kan også benyttes ifb bilagsregistrering. •Aktuelle fordelingsnøkler :  Lineær (1/12 hver måned) •Kvartalsvis Registrering av budsjetter Man har flere ulike budsjett-typer Bruk av Excel regneark for utvidet funksjonalitet Når budsjettene er registrert må de overføres til saldotabellen

53 Fordelingsnøkler Ulike koder for ulike fordelinger Prosentvis fordeling per periode

54 Selve budsjett registreringen Trykk her for å finne eksisterende budsjetter på angitt begrepsverdier Trykk her for å legge inn nye budsjetter på angitt begrepsverdier Merk at budsjettering foregår i saldotabeller ! Avd. for samfunnsfag Bibliotek, generelt

55 Etter at OK er trykket og verdier lagt inn i aktuelle begreper Sett markør på aktuelt bilde og trykk Zoom

56 Budsjett registreringen 1) Legg inn verdier på de begreper du ønsker å følge opp på 2) Legg inn beløp som skal fordeles 3) Legg inn perioder som det skal budsjetteres på 4) Velg fordelingsmetode. Se forklaringer neste side. 5) Gå til verktøymeny og velg Fordeling

57 Fordelingsmetoder Kommandoen Fordeling i Verktøymenyen vil fordele raden i henhold til denne profilen. Gyldige verdier er: •LLineær fordeling. Like prosenter i hver periode. •BBaktung fordeling. En stadig stigende kurve. 10% av kostnadene forbrukes når det er gått 25% av tiden. 25% av kostnadene forbrukes når det er gått 50% av tiden. 50% av kostnadene forbrukes når det er gått 75% av tiden. Dersom det blir en periode for mye legges perioden mellom 0-25% av tiden. Dersom det blir to perioder for mye legges periodene mellom 0-50% av tiden, og ved tre perioder for mye legges periodene mellom 0-75%. (Minst fire perioder må eksistere). •FFortung fordeling. Fortung. En stadig avtagende kurve. 50% av kostnadene forbrukes når det er gått 25% av tiden. 75% av kostnadene forbrukes når det er gått 50% av tiden. 90% av kostnadene forbrukes når det er gått 75% av tiden. Dersom det blir en periode for mye legges periodene mellom 75-100% av tiden. Dersom det blir to perioder for mye legges periodene mellom 50-100% av tiden, og ved tre perioder for mye legges periodene mellom 25-100%. Minst fire perioder må eksistere. •MManuell fordeling. Her legges hele totalbudsjettet på første aktuelle periode og kan deretter fordeles over perioder etter eget ønske.

58 Fordelingsmetoder forts. •NNormalfordeling. S-kurve. 10% av kostnadene forbrukes når det er gått 25% av tiden. 50% av kostnadene forbrukes når det er gått 50% av tiden. 90% av kostnadene forbrukes når det er gått 75% av tiden. Dersom det blir en periode for mye legges perioden mellom 75-100% av tiden. Dersom det blir to perioder for mye legges periodene mellom 50-100% av tiden, og ved tre perioder for mye legges periodene mellom 25-100%. (Minst fire perioder må eksistere). •UBrukerdefinert - fordeling i henhold til fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkler defineres i skjermbildet Fordelingsnøkler.

59 Kopiering til/fra Excel regneark Det er viktig at Windows er satt opp med samme tallformat som i Agresso. Dersom Agresso viser tall med tusen skilletegn f.eks 23.103,00 og det i Windows ikke er satt opp på samme måte, vil tall av denne typen bli oppfattet som tekst ! I eksempelet over vil en i Windows 95 måtte gå inn i Kontroll panelet og velge Regionale innstillinger velg mappen Tall og sett i. Grupperingssymbol for sifre.

60 Eksempel for kopiering av budsjett fra Excel regneark 1) Klikk her en gang slik at område markeres 2) Gå i Redigeringsmeny og velg Kopier eller trykk Ctrl+C

61 Start Excel og lim inn

62 Etter at endringer og simuleringer er gjort, marker området som skal kopieres og kopier det.

63 Eksempel på ’masse’kopiering’ fra Excel 99999999999999 Oppgi ’alle’ verdier for aktuelle begreper Trykk OK

64 Etter at OK er trykket 1. Trykk med musetast 1 gang, slik at området markeres. Kopier det ved f.eks Ctrl+C

65 Legg inn aktuelle budsjetter og marker området inklusiv overskriftene i Agresso. Kopier området

66 Innliming i Agresso 1 Klikk her 1 gang. Deretter trykkes ESC. Dersom markør ikke fremkommer, Trykk først TAB og gjenta 2 Lim inn utvalget. Pass på at det er nok åpne linjer i bildet. 3. Gå til siste felt Trykk deretter TAB Før budsjettet lagres

67 Overføring av budsjettet til saldotabellen Husk å oppgi korrekt saldotabell og for hvilke perioder det skal overføres

68 Overføring av lønnsdata fra SLP (Innlesning fra forsystemer) •Data leses inn fra fil (fra SDS) •Kontroller ved innlesning: –sammenhengskontroll –kodekomplementering •Feil kan korrigeres direkte i skjermbildet Ajourhold forsystemtransaksjoner •Transaksjoner med feil posteres på feilkonto (9999)

69 Eksemper på innlesing fra SLP Filens fysiske navn. Filen må ligge på Agresso sitt import område. Buntnummer. Må samsvare med det som ligger i filen ! bilagsart med behandlingskode = “triggertype” eller “ “

70 Automatposteringer (Triggere) Automatposteringer kan benyttes f.eks for å få beregnet arbeidsgiveravgift uten at en selv må postere dette. Kan også benyttes for å få fast fordeling av kostnader på f.eks flere budsjettenheter. Triggerdefinisjonen er 2-delt. Først må en Regel beskrives. Denne sier noe om hvordan fordelingen skal gjøres og hvilke konti det det skal dannes nye transaksjoner på. Når regelen er definert må en Trigger defineres. Denne sier noe når det skal dannes automatposteringer. Triggeren knyttes til en regel. Kombinasjonen av Trigger og Regel sørger får at det dannes nye transaksjoner på bakgrunn av andre transaksjoner. •TT - Transaksjonstriggere –Utføres per transaksjon (eks. påslagsposteringer) •PR - Periodiske triggere –Utføres på en periodes posteringer i hovedbok (eks. avregning av prosjekter). Oppdateres som følge av rapporten GL06 Periodiske triggere. •B? - Batchtriggere –Utføres av batch-input (GL07) med utgangspunkt i forsystemtransaksjonene den leser inn (eks arb.giveravgift) •YE - Årsavslutnings triggere –Generering av bilag for inngående balanse i neste regnskapsår (eks. overføring av saldo på interimskonti prosjekter)

71 Trigger og regel i forbindelse med batch-input og beregning av arbeidsgiveravgift 14,1% på innlesing av lønn fra SLP post 7401* Batchinput trigger Navnet på Triggeren For hvilke firma og konti skal det trigges På hvilke konti og hvilke beløp (i prosent av opprinnelig beløp) skal det dannes nye transaksjoner

72 Zoom på triggerdefinisjonen gjør det mulig å lage et enda mer ’finmasket’ utvalg !

73 Periodiske rutiner •Skjermbildet Perioder benyttes til å definere, åpne, lukke, avslutte samt spørre på regnskapsperioder •Skjermbildet Firmaopplysninger brukes til å sette aktuell regnskaps-perdiode samt ajourholde firmaopplysninger •Skjerbildet Posteringsrunder benyttes til å opprette, vedlikeholde og spørre på posteringsrunder •Feilposterte bilag (GL14) •Avstemming Hovedbok - Reskontro (AG06) •Bilag som ikke går i null (AG07) •Parkerte bilag •Råbalanse (GL09) •Hovedbok pr dimensjon (GL01) •Periodisert saldospesifikasjon kunder (CU05) •Periodisert saldospesifikasjon leverandører (SU05)

74 Årsavslutning • Årsavslutningsrutiner –Perioder –Posteringsrunder –Firmaopplysninger •Overføring av inngående balanse •Overføring til historisk hovedbok


Laste ned ppt "Agresso Hovedbok. Agresso hovedbok •Oppretting av brukere i Agresso •Høyskolenes økonomimodell implementert i Agresso •Kontoplan •Konteringsregler •Spørring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google