Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er det blitt lettere eller vanskeligere som rytter ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er det blitt lettere eller vanskeligere som rytter ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er det blitt lettere eller vanskeligere som rytter ?
Nye dopingregler Er det blitt lettere eller vanskeligere som rytter ? Svein H Bakke Dr, spesialist i hestesykdommer

2 Innhold: Litt om doping Dyrevernloven og dopingforskriftene i Norge
Det formelle grunnlaget De generelle forskriftene Trav og galoppsportens reglement Straff FEIs dopingreglement Det generelle Forbudsliste (A og B) Terskelnivåer Behandlingsprosedyre ved stevner Naturlige tilskuddsstoffer Fór forurensning DNT/NJs dopingreglement Generelle regler Forbuds- og karanteneliste Fór og tilskudd Saker fra sportens retts system

3

4 Hvorfor dopingregler:
”..so dei ikkje kjem i fåre for å li i utrengsmål……”

5

6 Doping i lavere klasser
Se til human- siden Viktig med opplysning Pass på hvilke plikter en har Tenk på hestens beste

7 Når kan det taes dopingprøver ?

8

9 Dyrevernlovens § 8 § 8. Forbod mot visse måtar å fara fram mot dyr på.
Det er forbode: 1.å sparka dyr eller å slå dyr med staur, med reip eller reim som det er knute eller noko liknande på, eller å slå med noko anna som kan gjera dyret like vondt, 2.å bruka pisk som framdriftsmiddel i trav- og galopptevlingar, 3.å nytta levande dyr til agn eller åte eller til fôr åt andre dyr, 4.å tvangsgjøda dyr, 5.å brennemerke dyr med unntak for merking i hov, klauv, skjel eller horn, 6.å dopa dyr til tevling eller anna føremål, eller å nytta dyr som er dopa til slike føremål, 7.å dressera eit dyr på slik vis at det kjem i fåre for å lida eller verta skræmt i utrengsmål.

10 FOR 2007-03-01 nr 231: Forskrift om forbud mot doping av hest.
DATO: FOR DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for matpolitikk PUBLISERT: I 2007 hefte 3 IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: ENDRER: FOR GJELDER FOR: Norge HJEMMEL: LOV §30 , LOV §8 , LOV §23

11 Forskrift om forbud mot doping av hest.
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. mars 2007 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30 andre ledd, jf. § 8 nr. 6, og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 23 andre ledd. Endringer: Endret ved forskrift 5 juni 2007 nr. 583 (ikrafttr.). § 1. Formål        Forskriften skal fremme god velferd for hester som deltar i konkurranser og prestasjonsprøver, herunder bidra til å beskytte hester best mulig mot skade, smerte og annen lidelse som følge av doping.

12 § 2. Definisjoner    I denne forskriften gjelder følgende definisjoner: . «hest»: Dyr av hestefamilien «doping» Brudd på § 4 og §5 c) «konkurranse»: Travløp, galoppløp, ridestevne, kjørestevne, utstilling og andre aktiviteter som arrangeres for å få rangert de deltakende hestene eller ekvipasjene etter prestasjon. d) «prestasjonsprøve»: Annen organisert aktivitet som arrangeres for å teste hesters eller ekvipasjers prestasjonsevner. Begrepet omfatter ikke prøver som foretas i forbindelse med veterinærmedisinsk behandling. e) « dyreholder »: Eier, trener eller annen juridisk eller fysisk person som har ansvar for hesten. f) «dyrehelsepersonell»: Veterinærer, dyrepleiere og annet personell som omfattes av dyrehelsepersonelloven. g) «arrangører»: Fysiske eller juridiske personer som har ansvaret for organisering og gjennomføring av konkurranser og prestasjonsprøver. h) «arrangørorganisasjoner»: Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub, Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og andre som organiserer eller for øvrig legger til rette for arrangører av konkurranser og prestasjonsprøver. i) «behandling»: All bruk av legemidler og bruk av substanser eller metoder som kan påvirke hesters prestasjonsevne. Bruk av pisk og andre mekaniske hjelpemidler skal ikke regnes som behandling

13 § 4. Forbud mot deltakelse
§ 3. Opplysningsplikt        Før en hest behandles, skal dyreholder eller den som har ansvar for hestens deltakelse i konkurranse eller prestasjonsprøve, så langt som mulig gi behandleren fullstendige og korrekte opplysninger om hvorvidt og når hesten skal delta.        Dyrehelsepersonell skal gi dyreholderen fullstendige og korrekte opplysninger om behandlingens rettsvirkninger etter denne forskriften og reglement, jf. § 7.        Arrangører og arrangørorganisasjoner som får grunn til mistanke om alvorlige brudd på denne forskriften, skal så snart som mulig melde fra om dette til Mattilsynet. § 4. Forbud mot deltakelse        Dyreholder skal ikke la en hest delta i konkurranse eller prestasjonsprøve dersom deltakelsen vil være dyrevernmessig uforsvarlig på grunn av at hesten har fått behandling. Dersom det påvises virksomme rester etter eller virkninger av behandling i eller på hesten på deltakelsestidspunktet, skal tiden som har gått siden behandlingen, ikke ha betydning for forsvarlighetsvurderingen.        Forbudet etter første ledd gjelder selv om behandlingen ikke har påvirket hestens prestasjonsevne.

14 § 5. Forbud mot behandling
       Brudd på forbudet mot deltakelse etter § 4 medfører at også behandlingen som førte til bruddet, var forbudt. Forbudet rammer ikke person som ikke visste eller burde ha visst at hesten skulle delta i konkurransen eller prestasjonsprøven.        Forbudet etter første ledd gjelder ikke behandling som er påbudt etter dyrevernloven § 5a nummer 4 og dyrehelsepersonelloven § 14. Forbudet gjelder heller ikke dyrehelsepersonell eller andre som i forbindelse med behandlingen har gitt dyreholderen opplysninger etter § 3 og frarådet deltakelse. § 6. Dokumentasjonsplikt        Arrangørene skal dokumentere at de utfører kontroller, følger opp påviste avvik og iverksetter tiltak for å hindre gjentakelse av avvik etter reglementene, jf. § 7.        Dyreholder skal sørge for at hestens helsekort etter forskrift 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest § 6 følger hesten og alltid er tilgjengelig i forbindelse med konkurranser eller prestasjonsprøver.

15 § 7. Reglementsplikt        Arrangørene skal ha og håndheve reglement med bestemmelser som er utfyllende eller skjerpende i forhold til forbudet mot doping.        Arrangørorganisasjonene skal påse at arrangørene oppfyller reglementsplikten etter første ledd. Arrangørorganisasjonene kan utarbeide og håndheve reglementet på vegne av arrangørene. Arrangørorganisasjonene skal samordne reglementene slik at bestemmelsene ikke får unødvendig ulikt innhold. Nye reglement og endringer i reglementene skal legges fram for Mattilsynet.        Reglementene skal inneholde bestemmelser om: - Hvilke behandlinger som medfører forbud mot deltakelse resten av hestens levetid, jf. § 4. ) - Hvilke behandlinger som medfører forbud mot deltakelse i et begr tidsrom, jf. § 4. c) - Hvor lenge det er forbudt å delta («karenstider») etter behandlinger som nevnt i bokstav b, jf. § 4. d) - Hvor store verdier av legemidler og andre stoffer som skal regnes som virksomme rester og medføre forbud mot deltakelse, jf. § 4. e) - Forbud mot oppbevaring av legemidler og behandlingsutstyr på steder hvor det arrangeres konkurranser og prestasjonsprøver.

16 f) - Arrangørens egne uttak og håndtering av prøver som gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om en deltakelse er forbudt, jf. § 4. g) - Selvdømmerett som gir arrangørene og arrangørorganisasjonene tilstrekkelig rettslig grunnlag for å få etterforsket og pådømt deltakeres brudd på reglementene. h) - Forsvarlig utredning av saker ved mistanke om brudd på reglementene, herunder bruk av sakkyndige. - Sanksjoner som bidrar til å forebygge brudd på reglementene. § 8. Tilsyn og vedtak        Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak for å gjennomføre bestemmelsene i denne forskriften. § 9. Dispensasjon        Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. § 10. Straff        Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften eller vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til dyrevernloven § 31 og dyrehelsepersonelloven § 37.

17 Bryt nokon med vilje eller i aktløyse føresegn gjeven i eller med
§ 31. Straff.        Bryt nokon med vilje eller i aktløyse føresegn gjeven i eller med Heimel i denne lova, vert han straffa med bot eller fengsel i opptil 1 år. Er brotet grovt, kan straffa vera bot eller fengsel i opptil 3 år. Endra med lov 19 jan 2001 nr. 6 (i kraft 1 mars 2001, etter res. 19 jan 2001 nr. 75). § 37. Straff        Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Medvirkning straffes på samme måte. Når det gjelder overtredelse av § 18 eller bestemmelser gitt i medhold av § 18, kan straffen under særdeles skjerpende omstendigheter forhøyes til inntil 6 måneders fengsel. Endret ved lov 4 juli 2003 nr. 78.

18 NRyFs Dopingregelement
Forbud mot doping 1. De til enhver tid av NIF vedtatte bestemmelser gjelder. NIFs straffebestemmelser og dopingbestemmelser er å finne i NIFs lov kap. 12. Generell hjemmel for å kreve dopingkontroll av hest og rytter er gitt i NIFs lov § 12.2, mens hjemmel for å straffe overtredelser av dopingbestemmelsene finnes i § 11.2.f. 2. Følgende gjelder for hest: Ved erklært positiv dopingprøve, manipulasjon av dopingprøve, unnlatelse av å møte til eller hindring av avleggelse av dopingprøve, eller brudd på karantenebestemmelsene skal ekvipasjen, uten påvisning av skyld og uten domsbehandling, automatisk diskvalifiseres fra det aktuelle stevnet. Alle resultater fra stevnet strykes straks forholdet er kjent, og ekvipasjen fratas eventuelle plasseringer, medaljer og premier. 3. Ved regelbrudd for rytter vises til NIFs lov § 12.7 Automatisk tap av premier, mesterskap og resultat. 4. De til enhver tid gjeldende bestemmelser fra Landbruks- og matdepartementet gjelder ved ridestevner. Se også NIFs lov. «Å starte i konkurranse» betyr i denne sammenheng å framstille hesten til veterinærkontroll/mønstring før start eller, hvis slik kontroll ikke finner sted, å starte i følge definisjonen i KR I § og §

19 5. NRYFs reglement Kap. I. Kirurgiske inngrep, bruk av legemidler, apparatur m.m. § 1. Det er forbudt å starte i konkurranse med hest hvor det foreligger nerveblokade, jf. lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 2. Innenfor de frister som er angitt i disse reglementers § 2 er det forbudt å starte konkurranse med hest etter at det er brukt spesielt middel eller spesiell behandling som kan påvirke hestens prestasjonsevne eller temperament, jf. dyrevernloven § 8 nr. 6, uansett om midlet eller behandlingen har hatt slik virkning i det aktuelle tilfellet, og uansett om midlet eller behandlingen er brukt for å forebygge eller helbrede skade på eller sykdom hos hesten. Som spesielle midler i denne forbindelse regnes bl.a.: • Midler som kan påvirke sentralnervesystemet • Midler som kan påvirke det autonome nervesystem • Midler som kan påvirke hjerte-blodkarsystemet • Midler som kan påvirke magetarmsystemet • Midler som kan påvirke blodkoagulasjonen • Antimikrobielle midler • Antihistaminer • Antimalaria- og antiparasittmidler • Antipyretika, bedøvende, smertestillende og antiinflammatoriske midler • Vanndrivende midler (diuretika) • Lokalbedøvende midler • Midler med muskelavslappende/stimulerende effekt • Midler som kan påvirke åndedrettet

20 • Kjønnshormoner, anabole midler og kortikosterioder
• Endokrine sekreter og tilsvarende syntetiske preparater • Injeksjon/infusjon av vitaminer, sporstoffer og næringsløsninger • Cellegifter • Naturmedisin (homeopatiske preparater) Som spesiell behandling regnes: • Infusjon/injeksjon av blod, blodbestanddeler eller bloderstatninger • Bruk av inhalasjonsmaske for farmakologisk aktive stoffer • Fysikalsk behandling som innebærer bruk av ultralyd, kortbølge, magnetfeltterapi, laser, transcutan nerve- eller muskelstimulering, faradisk strøm, andre elektriske stimuli, ioniserende stråling (bl.a. røntgenbehandling) og annen behandling/bruk av apparat som kan jevnføres med dette. • Nedkjøling av legemsdeler med is, kuldebehandling, varmevekselmaskin, kjølebandasjer e.l. • Akupunktur, kiropraktikk • Radioaktivt implantat Landbruksdepartementet kan også forby bruk av andre midler/annen behandling og avgjør i tvilstilfelle om bruk av andre midler/annen behandling betraktes som doping. Før nye apparater/behandlingsmetoder tas i bruk, skal metodene vurderes av Landbruksdepartementet. Inntil annet er bestemt, gjelder den generelle fristen i § 2 for slik behandling.

21 § 2. For behandling som nevnt i § 1, gjelder en generell frist på 4 døgn, regnet til kl. 1200 den
aktuelle konkurransedagen, hvis det ikke er fastsatt andre frister. Følgende andre frister gjelder: døgn: Implantasjon av midler, herunder injeksjon av preparater med depotvirkning, med unntak av radioaktive implantater. Uavhengig av fristen kan fylkesveterinæren etter søknad gi dispensasjon slik at hopper med unormalt sterk/lang brunst kan starte i konkurranse etter å ha fått implantert/injisert hormonpreparat med depotvirkning. Søknaden må være begrunnet og vedlagt veterinærattest som bekrefter søknaden. 2. 90 døgn: Anabole midler (herunder androgener). 3. 14 døgn: Lokal og systemisk bruk av kortikosteroider, ikke steriode antiinflammatoriske midler (fenylbutazon, oksyfenbutazon, flunixin, meglumin, meclofenaminsyre, naproxen m.fl.) og systemisk bruk av benzylpenicillinprokain. Injeksjoner i ledd, seneskjede o.l., også diagnostiske injeksjoner og leddvæskeoverføringer foruten behandling med ulike farmakologiske aktive stoffer, med mindre det er lengre frist for bruk av slike stoffer. 4. 12 timer: Nedkjøling av legemsdeler med is, kuldebehandling, varmevekselmaskin, kjølebandasje e.l. 5. Ingen frist (tillatt helt fram til start): Lokal bruk på hud av antimikrobielle midler og midler som bare virker beskyttende, bløtgjørende, absorberende, astringerende, tørrende og keratolytisk. Lokal bruk av antimikrobielle midler i øyet. Bruk av salinske og smørende laksantia.

22 Det er forbudt å starte i konkurranse med hest som har fått infusjon/injeksjon av blod,
blodbestanddeler eller bloderstatninger med mindre behandlingen har skjedd i tilknytning til sykdomstilstander. I særskilte tilfelle kan NIF likevel tillate at slik hest starter hvis det har gått minst 60 døgn siden infusjonen/ injeksjonen. Hest som er behandlet med radioaktivt implantat må ikke starte så lenge radioaktiviteten fra implantatet overstiger den naturlige strålingen på behandlingsstedet (K 40). § 3. Ved behandling av sykdom/skade plikter hestens ansvarlige person å opplyse behandlende veterinær om når hesten er tenkt startet i konkurranse. Er det tvil om behandlingen omfattes av disse reglementer, skal veterinærattest på fastsatt skjema forelegges NIF i god tid før stevnet begynner. Hestens ansvarlige person plikter før stevnets begynnelse å underrette eventuell stevneveterinær om eventuell tilførsel av legemidler o.l. og annen behandling som kan komme inn under §§ 1 og 2. Selv om stevneveterinæren ikke nedlegger startforbud for hesten, fritar ikke dette ansvarlig person for ansvar for bruk av spesielt middel eller spesiell behandling i strid med disse reglementer. Kap. II Uttak av dopingprøver § 4. For å undersøke om det er brukt spesielt middel i strid med disse reglementer kan det tas prøve av hesten. Prøven er nedenfor kalt dopingprøve. Stevneveterinæren og OD, Norges Idrettsforbund eller Norges Rytterforbund kan hver for seg bestemme at det skal tas dopingprøve og plikter i så fall umiddelbart å underrette de øvrige berørte parter om beslutningen.

23 Når dopingprøve skal tas, skal stevneveterinæren omgående meddele dette til hestens
ansvarlige person. Dopingprøveveterinæren er ansvarlig for uttaket av prøve. Ansvarlig person eller representant for denne skal gis anledning til å være tilstede ved prøvetakingen. Det er forbudt å bruke tobakk i det lokale der dopingprøve tas eller der prøvetakingsutstyret oppbevares. § 6. Hest som det skal tas dopingprøve av, skal ikke gis fôr, vann, legemiddel e.l. i tiden mellom beskjed er gitt om at prøve skal tas ut og til prøvetaking er avsluttet. Dopingprøveveterinæren kan likevel tillates at hesten får vann under kontroll av samme. § 7. Uttak av dopingprøve omfatter: 1. Nøyaktig og fullstendig utfylling av fastsatt skjema (Protokoll for uttak av dopingprøver av hest). 2. Klinisk undersøkelse. 3. Uttak av urin- og/eller blodprøve. Hvis dopingprøve ikke kan tas i lokale som er bestemt for dette («dopingboks»), kan hesten, hvis forholdene tillater det, føres til annen egnet stall/boks før prøvetaking. Oppsamling av urinprøve foretas av dopingprøveveterinæren eller dennes assistent. Det er forbudt å bruke kateter eller urindrivende middel. Dopingprøveveterinæren avgjør om det alternativt, eller i tillegg, til urinprøve skal tas blodprøve. Uttak av blodprøve foretas av dopingprøveveterinæren. Blodprøve skal uttas og behandles etter retningslinjer fra Veterinærinstituttet. Urin- og/eller blodprøve fordeles i nummererte beholdere utlevert fra Veterinærinstituttet, slik at det blir parallelle prøver (dobbeltprøve) av prøvematerialet/prøvematerialene. Beholderne skal straks lukkes og sikres med nummererte plomber. Ved rutinemessig uttak av urinprøve kan prøvetakingen avbrytes etter 45 minutter etter påbegynt prøvetaking når det fortløpende skal tas inn ny hest til dopingprøve. Forøvrig kan prøvetakingen avbrytes hvis urinprøve ikke er samlet opp innen to timer. I særlige tilfelle kan dopingprøveveterinæren holde tilbake en hest utover to timer for å få samlet opp urinprøve.

24 § 8. Når dopingprøve er tatt, skal dopingprøveveterinæren sende beholderne og det utfylte
skjema i to eksemplarer til Veterinærinstituttet. Det tredje eksemplar beholdes av dopingprøveveterinæren. § 9. Veterinærinstituttet sørger for analyse av den ene prøven ved et godkjent laboratorium. Veterinærinstituttet oppbevarer den andre prøven en måned etter at prøven er ferdig analysert. Antidoping Norge avgjør om den andre prøven skal analyseres. Kap. III. Forskjellige bestemmelser § 10. Når det i vev, kroppsvæsker eller ekskreter/sekreter påvises et middel som er nevnt i § 1 tredje ledd, er dette å anse som bruk som er forbudt, selv om midlet er brukt tidligere enn angitt i § 2. Det samme gjelder hvis det på annen måte godtgjøres at det er brukt midler til hesten eller at den er behandlet som nevnt i § 1 og innen de angitte tidsfrister. § 11. Når det er påvist forhold, eller er grunn til å tro at det foreligger forhold som i henhold til §§ 1 og 2 er i strid med reglementene, skal saken behandles av Antidoping Norge, som avgjør om det konkrete tilfellet er i strid med reglementene. § 12. Det er forbudt å oppbevare spesielle midler, apparatur for spesiell behandling, injeksjonssprøyter og -kanyler i stall hvor det oppstalles konkurransehest, bortsett fra medisin foreskrevet til navngitt hest eller hvis spesiell tillatelse er innhentet til å oppbevare apparatur. I behandlingsperioden skal oppbevaringen skje i låst skap. Etter avsluttet behandling skal medisin som ikke er brukt, sprøyter og kanyler fjernes fra stallen. § 13. Dersom noen nekter uttak av dopingprøve av hesten, eller hesten uteblir fra prøvetakingen, er dette å anse som om det er brukt spesielt middel eller spesiell behandling i strid med disse bestemmelser. Kap. IV. Straffebestemmelser, ikrafttreden m.m. § 14. Overtredelse eller unnlatelse av å følge disse reglementer eller påbud og bestemmelser som blir gitt i medhold av dem, er straffbar i henhold NIFs love og lov om dyrevern § 31. Jfr også Forskrift om forbud mot doping av hest av

25 6 . Bestemmelser om dopingprøvetaging av hest ved stevner
1. a) Ved et hvert stevne kan NIF/NRYF bestemme at det skal tas dopingprøver. NRYF gjør avtale med dopingprøveveterinær (som kan være stevneveterinæren) om uttak av prøver. Utgifter til prøvetakingen dekkes av NIF/NRYF. Arrangøren må stille til disposisjon 2 personer som skal fungere som veterinærassistenter. b) Til uttak av dopingprøvene skal arrangør stille til disposisjon 2 oppstallingsbokser. Boksene skal være sikre, godt ventilerte og i en rolig del av stallen/ oppstallingsområdet, i nærheten av konkurransearenaen, og slik at publikum/uvedkommende kan holdes borte. Brukes det løse bokser, bør disse være minst 3,5 x 3,5 m. Boksen skal være forsynt med rent strø. Det skal være muligheter for oppbinding med en ring, ikke lavere enn 150 cm fra underlaget, og hesten må kunne observeres fra utsiden uten å bli forstyrret. Andre hester kan midlertidig være oppstallet i disse boksene under forutsetning av at boksene kan frigjøres på meget kort varsel. 7. Instruks for dopingprøveveterinærassistent a) Dopingprøveveterinærassistent skal være fylt 18 år. b) Dopingprøveveterinærassistent skal være en uhildet person som ikke kan komme i interessekonflikt ved utføring av arbeidet. NRYFs reglement som gjelder funksjonærer omfatter også dopingprøveveterinærassistent, som plikter å gjøre seg kjent med disse. Dopingprøveveterinærassistent skal følge de instrukser dopingprøveveterinæren gir. c) Dopingprøveveterinærassistent er underlagt taushetsplikt om det vedkommende får kjennskap til under utføring av arbeidet. d) Dopingprøveveterinærassistent skal møte frem i god tid før stevnet starter og være der så lenge dopingprøveveterinæren bestemmer. Assistenten skal holde nær kontakt med dopingprøveveterinæren under stevnet e) Dopingprøveveterinærassistent har som arbeidsoppgave å assistere ved uttak av dopingprøve på hest. Dette innebærer å klargjøre utstyr, følge hesten fra banen til prøveboksen og overvåke hesten og prøvetakingsutstyret til prøven er tatt ut eller så lenge dopingprøveveterinæren bestemmer

26 Dyrehelsepersonelloven:
§ 23. Forsvarlig virksomhet Dyrehelsepersonell plikter å utøve sin virksomhet forsvarlig og skal herunder 1.holde sine relevante faglige ferdigheter og kunnskaper ved like, 2.være bevisst egne faglige begrensninger, 3.sikre kvaliteten på sine tjenester og påse at virksomheten og tjenestene planlegges og utføres i samsvar med allment aksepterte faglige og etiske normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift, 4.dersom pasientenes tilstand krever spesiell behandling som en ikke behersker selv, henvise dyreeieren til annet dyrehelsepersonell som har nødvendig kyndighet og utstyr og 5.gjøre seg kjent med de reglene som gjelder og følge de bestemmelsene som er gitt for utøvelse av egen virksomhet.        Departementet kan gi forskrifter med nærmere krav til hvordan virksomheter skal drives.

27 VETERINARY REGULATIONS Updated 17 November 2006
Annex III Equine Prohibited List SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED IN-COMPETITION PROHIBITED SUBSTANCES (DOPING) Annex VIII HERBAL OR NATURAL MEDICINAL PRODUCTS Annex IX FOOD CONTAMINANTS

28 Annex III Equine Prohibited List
SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED IN-COMPETITION PROHIBITED SUBSTANCES (DOPING) Agents, cocktails or mixtures of substances that may affect the performance of a horse; masking agents; substances with no generally accepted medical use in competition horses; substances which are usually products prescribed for use in humans or other species; agents used to hypersensitise or desensitise the limbs or body parts, including but not limited to: • two or more anti-inflammatory drugs (steroidal and/or non-steroidal) or other combinations of anti-inflammatory substances with similar or distinct pharmacological actions; • antipsychotic, anti-epileptic and antihypertensive substances including reserpine, gabapentin, fluphenazine, and guanabenz; • antidepressants such as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), and tricyclic antidepressants (TCAs); • tranquilizers, sedatives (including sedating antihistaminics) commonly used in humans and/or non-equine species, including benzodiazepines, barbiturates and azaperone ; • narcotics and opioid analgesics; endorphins; • amphetamines and other central nervous system (CNS) stimulants including cocaine and related psychotic drugs;

29 PROHIBITED SUBSTANCES (MEDICATION CLASS A)
Agents which could influence performance by relieving pain, sedating, stimulating or producing/modifying other physiological or behavioural effects, including: • local anaesthetics; • sympathomimetic cardiac stimulants; • central and respiratory stimulants; • clenbuterol and other bronchodilators and products used for the treatment of recurrent airway disease (RAD); • a single non-steroidal anti-inflammatory drug ± metabolite(s); • a single corticosteroid; • sedatives or tranquillisers indicated for equine use including antihistamines; thiamine; valerian and other herbal products other than those listed as Prohibited Substances (Doping); • muscle relaxants including methocarbamol and propantheline; • anti-coagulants including heparin or warfarin; and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

30 PROHIBITED SUBSTANCES (MEDICATION CLASS B)
Substances that either have limited performance enhancing potential or to which horses may have been accidentally exposed, including certain dietary contaminants. These are listed below: • isoxsuprine; • dimethylsulphoxide (DMSO) when above the threshold; • mucolytics and cough suppressants: bromhexine and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s); • hyoscine (n-butyl-scopolamine); Atropine and other anticholinergic substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s); • plant or animal derivatives: bufotenine, hordenine, tyrosine, gamma-oryzanol and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s); • terpines and inorganic contaminants (other than those detected on skin or tack swabs); • evacuants: magnesium sulphate and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

31 • beta-blockers including propranolol, atenolol, and timolol;
• diuretics and other masking agents; • anabolic steroids (including testosterone in mares and geldings) and growth promoters; • peptides and genetically recombinant substances such as erythropoietin, insulin growth factor and growth hormone; • hormonal products (natural or synthesized) including adrenocorticotropic hormone (ACTH) and cortisol (above the threshold); • substances designed and marketed primarily for human use or use in other species and for which alternative and generally accepted products are available for use in horses; • hypersensitizing or sensitizing agents (organic or inorganic or other substances likely to have been applied to body parts or to tack to influence performance); • oxygen carriers; and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

32 Medication Form 1. Authorisation for Emergency Treatment
involving medication with Prohibited Substances 1. Type of medication that can be authorised The use of a Prohibited Substance can only be authorised for treatment during an event in exceptional circumstances (GR Art and VR Arts & 8, and ). For example, this might include the use of a local anaesthetic to suture a small laceration. However, intra-articular injections, the administration of agents with multi-systemic effects, the use of non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) or conditions requiring repeated treatments will not be authorised. If such medication is required on clinical grounds the horse must first be withdrawn from the competition so that the necessary treatment can be given. 2. Consultation with veterinary officials The Veterinary Commission/Delegate must always be consulted if medication is required for a horse competing under FEI Rules. The decision as to whether the condition is minor and whether the medication requested will unfairly affect the horse’s performance will be decided on a case-bycase basis. The Veterinary Commission/Delegate will be required to use clinical judgement in assessing the condition, the proposed treatment and the fitness of the horse to continue in the competition. A second opinion should be sought if necessary.

33 Many of these products can contain one or more prohibited substances.
Annex VIII HERBAL OR NATURAL MEDICINAL PRODUCTS 1. Riders, trainers, grooms and veterinarians are cautioned against the use of herbal medications, tonics, oral pastes and products of any kind, the ingredients and quantitative analysis of which are not known in detail. Many of these products can contain one or more prohibited substances. 2. Persons administering a herbal or so-called natural product to a horse or pony for health reasons or to affect its performance, having been informed that the plant origin of its ingredients do not violate the FEI regulations, may have been misinformed. 3. The use of any herbal or natural product to affect the performance of a horse or pony in a calming (tranquillising) manner or an energising (stimulant) manner is expressly forbidden by the FEI regulations. The use of a calming product during competition may also have important safety consequences. 4. The FEI does not test or approve herbal or natural products to verify a possible violation of the FEI rules and regulations. Therefore a claim that the product does not violate the FEI rules or is undetectable by drug testing is the sole responsibility of the manufacturer or individual making such a claim. 5. The use of a herbal or natural product may result in a positive test result, contrary to the claim by the manufacturer or marketing agent. Many prohibited substances (e.g. salicylatels, digitalis, reserpine) have their origin in plants and may be regarded as serious rule violations.

34 6. As the analytical techniques in the testing laboratory become more
refined, the fact that these products have not been detected by testing in the past does not hold any guarantee for their safe use in competition.

35 FOOD CONTAMINANTS Warning to all riders and horse owners Stable management and feeding practices can have important consequences for testing of horses during competition. Occasionally, horses test positive for substances which can be administered, but have also been reported as a result of stable or feed contamination. Examples are: 1. Caffeine/Theobromine: In the majority of horses testing positive for these substances it appears that the drugs were ingested via manufactured feed. Several feed producers have been approached during the legal follow-up of these cases and in some instances the contamination could be traced back to certain batches of feed. However, feed contamination does not diminish the responsibility of the rider for the test result. In addition, if a horse is to be disqualified due to a positive analysis, it is of little help if afterwards it becomes clear that feed contamination was the cause. It is therefore strongly advised to check with the feed manufacturer or supplier whether the feed is routinely controlled for the presence of prohibited substances. If stable competition horses are stabled adjacent to horses receiving uncontrolled feed, a risk for medication control may be the result. Moreover, it is recommended that small samples of the different batches of feed are being kept in clean plastic bags or glass jars. By storing the feed samples and identifying date and batch number with a marker, it is possible to go back and check the feed afterwards if a horse proves positive.

36 2. Isoxsuprine: This substance, also known under the brand names of
Duviculine, Vascuprin and Navilox has been used in the treatment of navicular disease and laminitis. However, it is a prohibited substance under the FEI Regulations and must therefore not be present at the time of competition. This medicine is often mixed with feed and sticks very easily to stable walls, feed bins, bedding, etc. After prolonged use in horses isoxsuprine is detectable in the urine for an extended period. It is advised that, if one of the horses is on isoxsuprine treatment, it should be separated from other horses, especially if competition horses are stabled at the same time. The horse under treatment should be fed as the last and should have its own feed bucket. It is strongly advised to make sure that the provider of this drug to the horse cannot spread the substance to other boxes (i.e. footwear, coveralls, buckets, hands etc.), thereby causing untreated horses to test positive.

37 B. KARENSTIDSLISTE Liste over stoffer som er forbudt ved deltakelse og karenstider Karenstidene er å betrakte som minimumsfrister og regnes fra avsluttet tilførsel av legemiddel eller stoff, eller avsluttet annen behandling, til kl. 12:00 på konkurransedagen. Når det i biologisk materiale fra hest påvises et middel som nevnt under, er det å anse som forbudt selv om middelet ble gitt før de angitte frister. a) Ingen karenstid • Lokal bruk på hud av midler som bare virker beskyttende,bløtgjørende, absorberende, adstringerende, tørrende eller keratolyttisk • Nedkjøling med kaldt vann • Bruk av salinske og smørende laksantia b) 96 timer • Legemidler med effekt i nervesystemet • Antimikrobielle midler (untatt prokainbenzylpenicillin) • Injeksjon, uansett preparat • Apotekframstilte legemiddel • Humanmedisinske legemidler

38 • Veterinærmedisinske legemidler uten indikasjoner til hest
• Naturlegemidler (peroralt) • Homeopatiske legemidler c) 7 døgn • Slimløsende preparat d) 14 døgn • Injeksjon i ledd/bursa, leddpunksjon • Kortikosteroider injisert utenom ledd eller bursa • Prokain • Koffein • Bronkodilatererende (luftrørsutvidende) preparat • Antiinflammatoriske preparater (eks. dmso, NSAIDs) e) 28 døgn • Kortikosteroider med lengre varighet enn 14 døgn injisert utenom ledd eller bursa • Kortikosteroider injisert i ledd eller bursa f) 1 år • Hormonpreparat med langstidsvirkning for å utsette brunst

39 Karenstider for behandlingsmetoder:
Akupunktur 96 timer Blistring 96 timer Kiropraktisk behandling 96 timer Elektrisitet 96 timer Laserbehandling 96 timer Magnetbehandling 96 timer Naprapatisk behandling 96 timer Sjokkbølge terapi 96 timer Ultralydbehandling 96 timer Transkutan nervestimulering (TNS) 96 timer Bruk av inhalasjonsmaske for farmakologisk aktive stoffer 96 timer Intrauterint implantat for brunstutsettelse 0 timer

40 Fôrtilskudd og kosttilskudd til hest:
Fôrtilskudd som skal brukes til hest og andre dyr skal være godkjent av Mattilsynet. Dersom slik godkjenning finnes, er det ingen karenstid for bruk av fôrtilskudd. Kosttilskudd beregnet til bruk på mennesker bør aldri brukes til hest. Slike produkter inneholder ofte andre stoffer enn det som står på eventuelle innholdsdeklarasjoner, i enkelte tilfeller stoffer som er forbundet med langvarig karenstid. Slike kosttilskudd kjøpt i Norge er heller ikke nødvendigvis mer pålitelige enn de som er kjøpt på internett eller i utlandet. Flere postive dopingprøver i hestesporten kan tilskrives bruk av slike kosttilskudd.

41 I forbindelse med konkurranser benyttes blodprøver i de tilfellene en ikke får tatt ut urin.

42 Husk: Pass godt på hesten Sjekk hva du gir hesten Pass på hestepasset
Du er hele tiden ansvarlig Variabel sikkerhet i staller Sjekk hva du gir hesten Er det ”godkjent” for Hva med fór tilskudd ? Pass på hestepasset Hold det oppdatert Før inn behandlinger Spør før du foretar deg noe Benytt de offisielle kildene Få svaret helst skriftlig

43

44 Hva er normalt ?

45 Den friske hesten: Temperatur: 37,5 – 38,5 Puls: 24 – 36
Respirasjon – 24 HUSK: Lær å se på hesten din og ikke bare titt

46 To typer: Langsomme fibre, Type I (ca 40 %)
Sakte oksydative/aerobe (forbruker Oksygen og har CO2 og H2O som avfall), ”røde fibre” Raske fibre, Type II (ca 60 %) IIa Raske oksydative/aerobe (forbruker Oksygen og har CO2 og H2O som avfall), IIx IIb Raske glykolytiske/anaerobe, ”hvite fibre” (jobber uten Oksygen og har Laktat som avfall) HUSK: antallet muskelfibre forandres ikke, men volumet kan økes og egenskapene kan forandres


Laste ned ppt "Er det blitt lettere eller vanskeligere som rytter ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google