Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hovedoversikt BIK 6510 PL3 •10 hele kursdager eller 70 kurstimer •Eksamen: Bacheloroppgave •Pensum: –Andersen, Erling S. og Eva Schwenke. 2001. Prosjektarbeid:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hovedoversikt BIK 6510 PL3 •10 hele kursdager eller 70 kurstimer •Eksamen: Bacheloroppgave •Pensum: –Andersen, Erling S. og Eva Schwenke. 2001. Prosjektarbeid:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hovedoversikt BIK 6510 PL3 •10 hele kursdager eller 70 kurstimer •Eksamen: Bacheloroppgave •Pensum: –Andersen, Erling S. og Eva Schwenke. 2001. Prosjektarbeid: en veiledning for studenter. 3.utg. Bekkestua: NKI-forlaget –Andersen, Erling, S., Kristoffer Grude og Tor Haug. 2004. Målrettet prosjektstyring. 5. utg. Bekkestua: NKI-forlaget. –Briner, Wendy, Colin Hastings og Michael Geddes. 2000. Prosjektledelse. Oslo: Gyldendal akademisk –Bøhren, Øyvind og Per Ivar Gjærum. 1999. Prosjektanalyse. 2.utg. Oslo: Skarvet forlag –Husby, Otto, et al. 1999. Usikkerhet som gevinst: styring av usikkerhet i prosjekter: mulighet - risiko, beslutning, handling. Trondheim: Norsk senter for prosjektledelse –Jessen, Svein Arne. 2005. Prosjektledelse trinn for trinn : en håndbok for ledelse av små og mellomstore prosjekter. Oslo: Universitetsforl –Karlsen, Jan Terje og Petter Gottschalk. 2008. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget. Særlig vekt på kapitlene 2, 6, 10, 12-13

2 2 BIK 6510 - Dagsplan Dag 1: Repetisjon fra PL 1 og PL 2 og oversikt over prosjektfaget (AGH, SAJ, BHG, M&R) Dag 2: Diplomoppgaven (A&S), Prosjektprogrammer og porteføljestyring, organisasjonsutviklingsprosjekter Dag 3: Prosjektoppfølging, kvalitet i prosjekter, produktutviklingsprosjekter Dag 4: Moderne teamteori i prosjekter, politikk, makt og myndighet i prosjekter Dag 5-6: Usikkerhetsstyring og kontraktshåndtering, IKT-prosjekter Dag 7: Økonomisk prosjektanalyse Dag 8: Dataverktøy i prosjektarbeid Dag 9: Kreativitet i prosjektarbeid Dag 9: Bacheloroppgaven – presentasjoner Veiledning for bacheloroppgaven alle dager I tillegg er det mulighet for å legge inn spesialtemaer avhengig av temavalg og problemstillinger i bacheloroppgaven

3 3 BIK 6510 Dag 1 Repetisjon og oversikt over prosjektfaget •Repetisjon PL 1 og PL 2 •Oversikt over prosjektfaget •PMI PMBOK

4 4 Gruppearbeid: Hva vil vi lære mer om i prosjektfaget? Hva kan vi mye om? Hva kan vi lite om?

5 5 En moderne prosjektmodell STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE UtredningForberedelseGjennomføringAvslutning Arbeidsmodeller (applikasjoner for ulike prosjekttyper) Tilsvarende brukes av en lang små og store rekke skandinaviske foretak

6 6 Hva er et vellykket prosjekt? Hvordan få til et vellykket prosjekt?

7 7 Vellykkete prosjekter? Hvordan måles det? = suksesskriterier Hvordan får vi det? = suksessfaktorer

8 8 5 suksesskriterier •Vi oppnår det som var prosjektets hensikt •Vi ferdigstiller den avtalte prosjektleveranse innenfor den gitte tid- og kostnadsramme •Kundene våre blir fornøyde •Prosjektet gir oss organisasjonsmessig læring •Prosjektdeltakerne har hatt en givende tid •..og flere?

9 9 7 suksessfaktorer 1.Prosjektene er strategisk forankret 2.Vi bruker brukes et identisk, enkelt fasestyrt rammeverk for alle prosjekter og alle prosjekttyper 3.Vi har god kompetanse i prosjektledelse og vi har en forståelse for arbeidsformen gjennom hele foretaket 4.Vertikale skillelinjer brytes ned ved å bruke tverrfunksjonelle grupper 5.Vi bruker ressurser som kan og vil fokusere på prosjektet 6.Vi legger stor vekt på planlegging og forberedelse 7.Vi sørger for formell prosjektavslutning og bruker den til å forbedre prosessen til neste gang. Robert Buttrick, The Project Workout, Pitman Publishing, 2003

10 10 Suksessfaktorer/suksesskriterier •Prosessen med å finne et prosjekts suksesskriterier er spennende og nyttig og endrer ofte prosjektet •Sammenheng mellom suksessfaktorer og prosjektsuksess er basert på mye synsing –Er det mer uklart enn i for eksempel organisasjon og ledelse?

11 11 Prosjekter sett på ulike måter •Hastings, Briner, Geddes •Jessen •AGH •Hetland •Mikkelsen og Riis (ikke lenger pensum) •PMI Pensumbøkene er svært ulike. Sier de også ulike ting? Eller sier de det samme på ulike måter? I PL3 forsøker vi å få en helhetsforståelse

12 12 Highlights fra AGH •PSO prosjekt = samtidig utvikling av personell, system og organisasjon •Formål (hvorfor?) og mål (hva?) •Mandat •Planlegging med milepælplan og aktivitetsplaner •Organisering med matriseorganisasjon og bruk av ansvarskart •Oppfølging med milepælrapport og aktivitetsrapport •Hvordan og når kan vi nytte milepælsplanlegging •To faser?

13 13 Highlights fra BHG •Prosjekttyper i henhold til BGH - •Prosjektleders kompass •14 integrerende prosesser •Prosjektsponsoren •Utredningsprosessen •Forstå helheten

14 14 Prosjekttyper Konkrete Ad hoc Åpne Høy Lav Spesifisering av forventet resultat Graden av struktur og formalitet Kunnskapsnivå BHG s.52

15 15 Prosjektlandskap Grøftegraving Kompetanse- utnytting Vet ikke HVORDANVet HVORDAN Vet HVA Vet ikke HVA Oppdagelses- ferd I tåkeheimen 100 % usikkerhet 0% usikkerhet Eddie Obeng: bl.a. The Project Managers Secret Handbook/SAJ side 43

16 16 Highlights fra SAJ •Hverdagsprosjekter – hva er det? •Løpesedlene – sjekklister? •Samhandlingskort (obs! HUKI) •Fire faser •Menneskelig atferd •SCRUM

17 17 Diskusjonstema •Hva er det særlig viktig legge vekt på fra –AGH ? –SAJ ? –BHG ?

18 18 Gruppearbeid Prosjektrevisjon: Dere er et eksternt prosjektrevisjonsfirma som skal revidere et enkeltprosjekt hos Acme AS. Hva ville dere se etter i en prosjektrevisjon?

19 19 Prosjektfaget •Foreninger og organisasjoner •Tidsskrifter •Personer •Utdanningsinstitusjoner •Programvareleverandører •Konsulentvirksomheter •Standarder

20 20 Foreninger og organisasjoner •PMI (Project Management Institute) –Verdensomspennende med norsk ”chapter” –Over 100.000 medlemmer –Arranger store konferanser, både i USA og andre steder –Utgir tidsskrifter –Utgir standarder og forestår sertifisering –www.pmi.orgwww.pmi.org

21 21 Foreninger og organisasjoner (forts.) •IPMA (International Project Management Association) –Verdensomspennende, men tyngdepunkt i Europa –Arranger store konferanser –Utgir tidsskrift –Forestår sertifisering –www.ipma.chwww.ipma.ch

22 22 Foreninger og organisasjoner (forts.) •Norsk Forening for Prosjektledelse –Forening for personer innenfor prosjektfaget –Arrangerer medlemsmøter og konferanser –Utgir tidsskrift –Kårer årets prosjektleder –www.prosjektledelse.comwww.prosjektledelse.com

23 23 Foreninger og organisasjoner (forts.) •Norsk senter for prosjektledelse (NSP) –Forskningssamarbeid mellom BI og NTNU og norske bedrifter og offentlige myndigheter –Gjennomfører forskningsprosjekter –Publiserer forskningsrapporter –Arrangerer stor årlig konferanse samt mange temadager –www.nsp.ntnu.nowww.nsp.ntnu.no

24 24 De viktigste tidsskriftene •International Journal of Project Management (utgis av IPMA) •Project Management Journal (utgis av PMI) •Prosjektledelse (utgis av Norsk Forening for Prosjektledelse)

25 25 Personer som har preget prosjektfaget •J. Davidson Frame •Jeffrey Pinto •Dennis Slevin •Eddie Obeng •Francis T. Hartman •Eliuyah Goldratt •Tom DeMarco •Mats Engwall •Gunnar Selin •Steen Lichtenberg •Asbjørn Rolstadås •Torbjörn Wenell •P.W. Hetland •Chris Chapman

26 26 Konsulentvirksomheter Noen konsulentvirksomheter: •Metier Scandinavia •Dovre International •Prosjekt- og teknologiledelse (PTL) •Norconsult •Nordic Project Management •PROMIS •Cap Gemini Ernst & Young •TerraMar •ErgoSolutions •HolteProsjekt

27 27 Programvareprodukter Det finnes hundrevis av programvareprodukter innenfor prosjektledelse. Noen er (du kan hjelpe til med å supplere listen): •Microsoft Project •Artemis •Safran •Quick View •Goal Director (GDPM) •Prosjektplassen •………

28 28 Prosjektevne Prosjektmodenhet Prosjektkultur Prosjektivitet Like eller ulike begreper?

29 29 Gruppearbeid revisjon av foretakets prosjektkultur/prosjektevne/prosjektivitet/prosjekt- modenhet •Dere er et firma som skal granske prosjektevnen hos AS Acme. •Hva vil dere se etter i en slik gransking.

30 30 Prosjektivitet En organisasjons evne til ????????? ved hjelp av prosjekter

31 31 4 områder for prosjektivitet RolleneMennesket ForretningenOppgaven

32 32 Gruppearbeid Hvilke elementer i prosjektarbeid er etter gruppens mening de viktigste for oppnåelse av høy prosjektivitet i en organisasjon?

33 33 Standarder •Den mest kjente:”A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, som er utgitt av PMI. •En kortversjon kan lastes ned fra Internett- adressen www.pmi.org. Gå til Professional practices og deretter til Standardswww.pmi.org

34 34 Forholdet mellom prosjektledelse og andre ledelsesfag Generally accepted project management knowledge and practice General management knowledge and practice Application area knowledge and practice PMBOK Fig. 1-2 PMBOK

35 35 The Nine Project Management Knowledge Areas  Project Integration Management  Project Scope Management  Project Time Management  Project Cost Management  Project Human Resource Management  Project Communications Management  Project Risk Management  Project Procurement Management  Project Quality Management PMBOK Fig. 1-1

36 36 Project Integration Management Describes the processes required to ensure that the various elements of the project are properly coordinated. Consists of:  Project Plan Development  Project Plan Execution  Integrated Change Control Hva har vi lært om dette i PL1 og PL2?

37 37 Integrasjonsstyring – hva er det? •Kobling til kvalitet •Kobling til 14 integrerende prosesser •Kobling til gruppestrukturer

38 38 Project Scope Management Describes the processes required to ensure that the project includes all the work required, and only the work required, to complete the project successfully. Consists of:  Initiation  Scope Planning  Scope Definition  Scope Verification  Scope Change Control Hva har vi lært om dette i PL1 og PL2?

39 39 Prosjekts omfang (scope) •Omfanget har to sider. Hva er de to?

40 40 Project Time Management Describes the processes required to ensure timely completion of the project. Consists of:  Activity Definition  Activity Sequencing  Activity Duration Estimating  Schedule Development  Schedule Control Hva har vi lært om dette i PL1 og PL2?

41 41 Project Cost Management Describes the processes required to ensure that the project is completed within the approved budget. Consists of:  Resource Planning  Cost Estimating  Cost Budgeting  Cost Control Hva har vi lært om dette i PL1 og PL2?

42 42 Project Quality Management Describes the processes required to ensure that the project the needs for which it was undertaken. Consists of:  Quality Planning  Quality Assurance  Quality Control QA Hva har vi lært om dette i PL1 og PL2?

43 43 Project Human Resource Management Describes the processes required to make the most effective use of the people involved with the project. Consists of:  Organizational Planning  Staff Acquisition  Team Development Hva har vi lært om dette i PL1 og PL2?

44 44 Project Communications Management Describes the processes required to ensure timely and appropriate generation, collection, dissemination, storage, and ultimate disposition of project information. Consists of:  Communications Planning  Information Distribution  Performance Reporting  Administrative Closure Hva har vi lært om dette i PL1 og PL2?

45 45 Project Risk Management Describes the processes concerned with identifying, analysing, and responding to project risk. Consists of:  Risk Management Planning  Risk Identification  Qualitative and Quantitative Risk Analysis  Risk Response Planning  Risk Monitoring and Control Dette skal vi lære mye mer om i PL3!

46 46 Project Procurement Management Describes the processes required to acquire goods and services from outside the base organization. Consists of:  Procurement Planning  Solicitation Planning  Solicitation  Source Selection  Contract Administration  Contract Closeout Dette skal vi lære mye mer om i PL3!

47 47 Diskusjonstema PMBOK blir kritisert for ikke å ha fanget opp visse utviklingstrekk i prosjektfaget: •Mer fokus på formål (effekten av prosjektet) •Mer fokus på bruken av prosjekter for å realisere virksomhetens strategier (mange samtidige prosjekter) Hva er din mening om PMBOK?

48 48 Gruppeoppgave Ta utgangspunkt i en eller flere av bøkene som var pensum i PL1 og PL2 samt PMI’s PMBOK. Påpek hvordan de sentrale områdene for høy prosjektivitet, som gruppen pekte på i forrige gruppearbeid, er omtalt i litteraturen?

49 49 Diskusjonstemaer •Hvilket tema synes du virker så interessant at det kan være aktuelt å skrive diplomoppgave om det? •Andre med samme interesser? •Presisering av tema •Litteratur

50 50 Å tenke på til i morgen: •Hvilket tema synes du virker så interessant at det kan være aktuelt å skrive diplomoppgave om det? •Kan det være andre med samme interesser? •Hvordan presisere tema? •Litteratur


Laste ned ppt "1 Hovedoversikt BIK 6510 PL3 •10 hele kursdager eller 70 kurstimer •Eksamen: Bacheloroppgave •Pensum: –Andersen, Erling S. og Eva Schwenke. 2001. Prosjektarbeid:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google