Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- 1 - Terje Vaagland - 1 - PL2 – Dag 2 – 6. oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- 1 - Terje Vaagland - 1 - PL2 – Dag 2 – 6. oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 - 1 - Terje Vaagland - 1 - PL2 – Dag 2 – 6. oktober 2008

2 - 2 - Terje Vaagland - 2 - Videre drift… PROSJEKT Forankring… PROSJEKT Strategisk ledelse Resultatet el. leveransen brukes av andre… Prosjektets plass i virksomheten - illustrert… Forankring… Basis Resultat eller leveransen brukes internt

3 - 3 - Terje Vaagland - 3 - Strategisk forankring… Gjennomføre det RIKTIGE prosjektet Gjennomføre prosjektet RIKTIG…    

4 - 4 - Terje Vaagland - 4 - Prosjektets interessenter og deres syn på prosjektet

5 - 5 - Terje Vaagland - 5 - Interessenter (stakeholder) •Project stakeholders are individuals and organizations who are actively involved in the project, or whose interests may be positively or negatively affected as a result of project execution or successful project completions” (PMI Project Management Body of Knowledge)

6 - 6 - Terje Vaagland - 6 - Interessentanalyse Prosjektgruppa SG PL PD Individer,.. grupper eller organisasjoner… …som påvirkes av prosjekt- gjennom- føringen eller prosjekt- resultatet

7 - 7 - Terje Vaagland - 7 - Prosjektets interessenter Prosjekt Oppdragsgiver Prosjektledelse og prosjekt- medarbeidere Ressursytende avdelinger Leverandører Finansierings- ytere Myndigheter Eksterne kon- sulenter og rådgivere System- Produktbrukere • Prosjektene blir oppfattet som et middel til å tilgodese ønsker og forventninger • Prosjektet er et middel for egne mål • I hvilken grad opplever interessenten balansen mellom bidrag – belønning? • Hvordan vurderer interessenten prosjektsuksess? • Hva er interessentens suksesskriterie?

8 - 8 - Terje Vaagland - 8 - ”Typiske” interessenter til prosjektet Prosjektet Aksjonærer Bedriftsledelsen Linjeledelsen Brukere Samarbeidspartnere KonkurrenterKreditt-ytere (banken) Leverandører Kunder Forbruker-organisasjoner Off. myndigeter Politiske partier Individuelle politikere Interesse- organsasjoner Tillitsvalgte Fagforeninger Media Forskere Religiøse grupperinger

9 - 9 - Terje Vaagland - 9 - Prosjektets interessenter •Et prosjekt kan betraktes som en koalisjon av personer, grupper og institusjoner •Koalisjonen kan være prosjekteieren, prosjektmedarbeiderne, brukerne, leverandørene, myndighetene m.fl. •Interessentene vil ikke alltid ha sammenfallende interesser  Noen kan ha motstridende interesser •Interessentmodellen beskriver det maktmessige fundamentet for prosjektet •Hver interessent bidrar på en eller annen måte til realiseringen av prosjektet  Kunden betaler  Brukere formulerer krav  Myndigheter bidrar med f.eks en godkjennelse •Hver interessent forventer å oppnå visse fordeler eller belønninger fra prosjektet •For at et prosjekt skal bli gjennomført på en tilfredsstillende måte må fordelene overgå bidragene

10 - 10 - Terje Vaagland - 10 - Interessentanalyse Interessentanalysen bør bestå avfølgende arbeidsoppgaver: 1.Identifisere interessentene 2.Gjøre seg kjent med interessentene (posisjonsanalyse) 3.Legge opp strategien for behandlingen av den enkelte interessent Interessentanalysen må gjøres tidlig i prosjektarbeidet!

11 - 11 - Terje Vaagland - 11 - 1) Identifisere interessentene:  Studere de eksterne forholdene som påvirker prosjektet og se hvem som har innflytelse på dem  Se på liste over typiske interessenter, slik at man sikrer seg at alle interessenter er kommet med M&R A2.4, s.257

12 - 12 - Terje Vaagland - 12 - Hvordan identifisere interessentene? •Sjekkliste for å identifisere interessentene: •Hvem er oppdragsgiver? •Hvem skal bruke resultatet? •Hvem skal akseptere resultatet? •Hvem betaler for arbeidet og resultatet? •Hvem skal akseptere at aktiviteten utføres og måten den utføres på? •Hvem berøres (får utbytte, taper, får endrede forhold etc) av resultatet? •Hvem leverer innsatsfaktorer, kunnskap, ressurser?

13 - 13 - Terje Vaagland - 13 - 2. Gjøre seg kjent med interessentene (posisjonsanalyse) M&R A2.4, s.259-260 •Hvilke krav, ønsker, behov og forventninger til prosjektet har interessenten? •Innstilling til prosjektet? •Hvilken posisjon og betydning har interessenten? •Hvilke bidrag / motstand har de til prosjektet? •Opplevd bidrags / belønningsbalanse? •Hvilke syn har de på de andre interessentene? •Hvilke sammenfallende og motstridende interesser ser vi? •Hvilken adferd kan forventes, spesielt om de ikke får det som de vil? •Ta stilling til hvordan den enkelte interessent skal håndteres

14 - 14 - Terje Vaagland - 14 - 3. Legge opp strategien for behandlingen av den enkelte interessent Strategien bør avhenge av • interessentens styrke, dvs. interessentens mulighet for å influere på eller true prosjektet (power to influence) •interessentens interesse for prosjektet (level of interest) Kilde: Johnson& Scholes (1999): Exploring Corporate Strategy

15 - 15 - Terje Vaagland - 15 - Fire typer av interessenter og strategien overfor dem Inter- essentens MAKT (Mulighet for å påvirke prosjektet) STOR LITEN STOR Interessentens interesse for prosjektet Minimal innsats – men følg med! Sørg for at de er tilfreds! Hold I godt informert! SAMARBEID! NØKKEL- SAMARBEIDS- PARTNER!

16 - 16 - Terje Vaagland - 16 - Strategier for å behandle de fire typene •Type A: Liten interesse, liten makt: Strategien er å følge med (monitoring) i interessentens situasjon. Handler bare hvis interessentens mulighet for å påvirke prosjektet endrer seg •Type B: Stor interesse, liten makt: Strategien blir å holde interessenten godt informert. Følge med på om mulighetene for makt øker •Type C: Liten interesse, stor makt: Strategien blir å holde interessenten vel tilfreds. •Type D: Stor interesse, stor makt: Strategien er samarbeid. Det beste er å utvikle en eller annen form for partnerskap

17 - 17 - Terje Vaagland - 17 - Hvorfor interessentanalyse •Bli kjent med alle interessentene… •Forstå hvordan man kan holde koalisjonen av interessenter sammen… •Påse at balansen bidrag - belønninger opprettholdes, dvs. utgangspunkt for strategien overfor interessentene… •Utgangspunkt for informasjonsgivning… •Utgangspunkt for målsetting… •….

18 - 18 - Terje Vaagland - 18 - Interessentanalyse – prosessen (KG) •Definere rammer, klarlegge mål, planlegge og organisere arbeidet… 5-Oppfølging og kontroll 1-Oppstart av prosessen 2-Identifikasjon av interessenter 3-Analyse av interessenter 4-Strategier og tiltak •Brainstorming, sjekklister. erfaringsdata… •Kartlegging av interessentenes forhold og innflytelse ift til prosjektet… •Valg av tiltak for håndtering… •Evaluere tiltak…

19 - 19 - Terje Vaagland - 19 - Prosjektmodeller – hva er det? •Kalles ofte livssyklusmodeller – viser prosjektets livssyklus •Gir en oversikt over prosjektarbeidet •Deler inn prosjektarbeidet i faser

20 - 20 - Terje Vaagland - 20 - Hva er en prosjektmodell? •Med prosjektmodell mener vi •en ”mal” for utformingen av prosjektet. •Selv om et prosjekt beskrives ved en enestående oppgaver finnes det likhetstrekk ved måten arbeidet gjennomføres på. •En slik modell vil inneholde både en administrativ og en faglig del. •Modellen kan beskrive følgende elementer: •Faser i prosjektet. •Faglige og administrative oppgaver knyttet til oppstart  gjennomføring  avslutning. •Beslutningspunkter og beslutningsprosedyrer. •Krav til dokumentasjon og beslutningsgrunnlag.

21 - 21 - Terje Vaagland - 21 - Hva er en prosjektmodell? •Modellen skal brukes som et hjelpemiddel og ikke som en tvangstrøye, slik at den fleksibilitet de fleste prosjekter er avhengige av ikke hemmes. Modellens konkrete bruksområder begrenser seg til: •Gi en veiledning om hvordan prosjekter av en viss type kan gjennomføres. •Innarbeide felles terminologi. •Øke den enkelte medarbeiders innsikt i hva som gjennomføres. •Gi støtte i planleggingsarbeidet. •Sikre hver enkelts innsikt i prosjektets tilstand. •Bidra til å sikre at beslutninger for prosjektets retning tas i rett tid av de riktige organer. •Være et verktøy for erfaringsoppsamling ved stadig oppdatering.

22 - 22 - Terje Vaagland - 22 - Den klassiske vannfallsmodellen Behovs- analyse Krav- spesifikasjon Design Konstruksjon Avprøvning Installasjon Innkjøring Karakteristika: •Fasedefinert •Leveranse fra fase til fase

23 - 23 - Terje Vaagland - 23 - S.A.Jessens prosjektmodell Hovedkarakteristika: •En dynamisk modell •Fasegrupperte aktiviteter •Beslutningspunkter og beslutningskjede •Inkluderer ide-generering og sortering •Inkluderer enkel kontroll og utvidet kontroll •Inkluderer omplanlegging av prosjektet/nytt prosjekt

24 - 24 - Terje Vaagland - 24 - Vannfallsmetoden SAJ

25 - 25 - Terje Vaagland - 25 - Prosjektets fem faser SAJ Fase 1Prosjektet skapes Fase 2Prosjektet planlegges Fase 3Prosjektet gjennomføres Fase 4Prosjektet kontrolleres Fase 5Prosjektet post-evalueres

26 - 26 - Terje Vaagland - 26 - PSO-modellen Andersen, Grude og Haug har utviklet en såkalt PSO-modell med følgende karakteristika: •Milepælsstyrt •Milepælskart og parallelle resultatløp •Ansvarskart •P: Person •S: System •O: Organisasjon

27 - 27 - Terje Vaagland - 27 - SND’s PLP-prosessen Karakteristika: •Prosjektprosessen er delt i tre hovedfaser •Forstudie •Forprosjekt •Hovedprosjekt •Formelle beslutningsmilepæler mellom hver hovedfase •Prosjektleder rapporterer til en Prosjektansvarlig •Styringsgruppen er en rådgivende gruppe


Laste ned ppt "- 1 - Terje Vaagland - 1 - PL2 – Dag 2 – 6. oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google