Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Helge Kildal 12.02.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Helge Kildal 12.02.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Helge Kildal 12.02.2009

2 2 Innovasjon Norge •Formål: Fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter ved å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. •Primær målgruppe: Entreprenører og SMB med internasjonale vekstambisjoner/-potensial. •Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap, sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO). •750 ansatte med kontorer i alle landets fylker og i 30 land. Hovedkontor i Oslo.

3 3 ”Vi gir lokale ideer globale muligheter” Fokus  Innovasjon  Internasjonalisering  Profilering Virkemidler  Kompetansebasert finansiering  Rådgivning  Nettverkskobling  Eksponering

4 4 Virkemidler i innovasjonsprosessen Forskning/IdéfaseUtviklingsfaseKommersialiserings- fase Vekstfase Skatte- insentiv Kommersielle kilder Ikke kommersiell kilder Business angel Venture capital & PE Oslo børs Skattefunn Forskningsmidler INs risikolåneordning Såkornfond Etab.stipend OFU -IFU Distriktsutviklingsmidler BIA/BIP FORNY

5 5 Sikrere og mer presise hjerteoperasjoner OFU suksess: Medi-Stim ASA i samarbeid med St. Olavs Hospital HFog hjerteklinikken ved St. Elisabeths Hospital. Totalprosjekt: 23,36 mNOK Tilskudd fra IN: 5,85 mNOK i 2006 INs internasjonaliseringspris 2008 Prosjektet har som målsetting å øke oppløsningen i ultralydbilder. Selger i dag til 1000 sykehus i 60 land. Innovasjon Norge har bidratt i hele utviklingsløpet fra oppstart.

6 6 Hva er en Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU)? Kompetent norsk lev. bedrift Forpliktende samarbeid Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet •Innovasjonshøyde •Markedspotensial •Gjennomføringsevne •Utløsende Krevende kunde(helse- foretak) •Spesifikasjoner •Referanse •Markedskanal •SMB med vekstambisjoner

7 7  Stimulere til utvikling av nye produkter, tjenester, prosesser eller metoder med et betydelig markedspotensial.  Etablere nye samarbeidsrelasjoner.  Styrke internasjonalisering.  Modernisering og effektivisering av offentlig forvaltning (OFU).  IN støtten skal være utløsende og verdiskapningen skal skje i Norge. Ingen søknadsfrist Ingen tematiske begrensninger Målsettinger OFU/IFU:

8 8 Årlige OFU/IFU bevilgninger

9 9 2007 OFU/IFU - Leverandørbedriftenes størrelse

10 10 OFU fordelt på bransjer – mNOK i 2007

11 11 Utvikling fra idé til nytt produkt/tjeneste Idéfase/ forundersøkelse FoU prototypIndustriell prototyp/ nullserie Volumproduksjon Pre-kommersiell utvikling OFU/IFU Kommersiell fase Tilskudd til et utviklingsprosjekt er begrenset av EUs regler for statsstøtte

12 12 Forskrift om offentlige anskaffelser NB! Forskriften omfatter ikke forsknings- og utviklingstjenester, når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet, § 1-3 (2)g. Samme regel i EU. Begrunnelsen er ønsket om å styrke den teknologiske basisen i europeisk industri og bruk av offentlige anskaffelser er et virkemiddel. Forskrift om offentlige anskaffelser gir ikke mulighet til å favorisere nasjonale bedrifter.

13 13 Helsesatsingen 2007-2011  Satsingen har fokus på behovdrevet innovasjon og næringsutvikling. Dette krever en nær kobling mellom helseforetak og næringslivet.  Innovasjonsprosjektene må ha nasjonal prioritering og forankres i helseforetakenes strategiske planer. Målet er å skape arenaer som representerer en vinn-vinn situasjon både for helseforetak og leverandørindustri.  For å nå målet om innovasjon må det avsettes spesifikke ressurser til formålet i helseforetakene.  Fokus er på IKT og medisinsk-teknisk utstyr.  InnoMed - Nasjonalt nettverk for behovdrevet innovasjon i helsesektoren – har fått en sentral pådriverrolle. De skal stimulere til arenaer og møteplasser mellom leverandørindustrien, helsesektoren og virkemiddelapparatet.  En sentral målsetting for satsingen er en vesentlig økning i Offentlige Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU-kontrakter) innenfor helse i løpet av perioden.

14 14 Viktige føringer 2009 (NHD)  Større enkeltprosjekter og prosjekter innenfor næringer hvor Norge har særlige forutsetninger for å lykkes, eksempelvis maritime og marine næringer, miljø og energi.  Internasjonalisering - arbeide aktivt på distrikts- og utekontorene for å få frem lovende samarbeidsprosjekter med utenlandske kundebedrifter.  Øke antall prosjekter med offentlig kundepartner (OFU) for å stimulere til næringsutvikling og for å forbedre og effektivisere offentlig sektor. Prioritere tunge investeringsområder som helse, forsvar, veianlegg, byggevirksomhet, jernbane og IKT-investeringer.  Næringsutvikling i helsesektoren - de prioriterte hovedsatsingsområdene er utvikling av medisinsk teknisk utstyr og utvikling av nye IKT- løsninger. Øke antall samarbeidsprosjekter med helseforetakene og stimulere til møteplasser mellom næringslivet, helsesektoren og virkemiddelapparatet.  Industriutvikling i tilknytning til forsvarsanskaffelser og gjenkjøp.

15 15 Oppdragsdokument 2009 til Helse Nord RHF • Helse Nord RHF skal bidra i arbeidet med å implementere nasjonal satsning på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2007-2011). De regionale helseforetakene skal bidra til å øke antall forsknings- og utviklingskontrakter mellom norske leverandørbedrifter og helseforetak (OFUkontrakter) innenfor helse gjennom å stille nødvendige ressurser i form av kompetanse. • Helse Nord RHF skal utarbeide rutiner som gjør det mulig i større grad identifisere mulig innovasjonspotensial i forsknings- og utviklingsprosjekter for å utnytte den samlede forsknings- og utviklingsinnsatsen best mulig. • Det skal bla i årlig melding rapporteres på antall OFU (evt IFU) kontrakter og tildelte midler fra Innovasjon Norge.

16 16 Bevilgninger helsesektoren

17 17 OFU med RHF som krevende kunde

18 18 OFU med RHF som krevende kunde

19 19 Evaluering 2006  I tiårsperioden 1995-2005 er det brukt ca 1,4 mrd på ordningen. De støttede prosjektene gir en årlig omsetning på ca 1,4 mrd ved slutten av evalueringsperioden!  Teknologisk suksessrate er 75-95 %  44 % av prosjektene har nådd kommersiell suksess  Høy addisjonalitet for nærmere 70 % av prosjektene  Ca 50% av leverandørbedriftene er under 5 år

20 20 Hva kjennetegner de bedriftene som får mest ut av IFU/OFU?  Relativt mange medarbeidere med høyere utdannelse  Formulert innovasjonsstrategi  Samarbeide med en utenlandsk bedrift  De involverer samarbeidspartnerne aktivt i utviklingsprosjektet

21 21 IRD presented as best practice for internationalisation by the EU -” There is a growing international awareness of the great business potential that lies in close cooperation between a supplier and a large demanding customer with a common interest — to develop a unique new product or service.” -”IRDCs are considered to be one of Innovation Norway’s most successful support schemes encouraging both innovation and internationalisation at the same time.” Source: ”Supporting the internationalisation of SMEs”, European Commission 2008Supporting the internationalisation of SMEs

22 22 Full oversikt over pasienter og utstyr Sonitor Technologies AS etablert i 1997. Tilskudd fra IN på 2,6 mNOK til 2 OFU prosjekter i 1998 og 2001. Samarbeid med Rikshospitalet. Risikolån i 2002. Har de siste 18 månedene inngått i alt 31 kontrakter med sykehus, de fleste i USA og ingen i Norge! En investering tjenes inn på ca 8 mnd og en unngår mye kjedelig letearbeid! Valgt til ”Emerging Company of the Year 2008” av analysebyrået Frost & Sullivan i USA. Folk eller utstyr utstyres med en liten brikke som sender ut ultralyd. Dette fanges opp av detektorer som er montert i veggene.

23 23 Nettverkprosjekter innen helse  ARENA: MedITNor - Løsninger for framtidens helsesektor: Nettverk, møteplasser, leverandørutvikling, >30 bedrifter. Trådløs framtid - Nettverk for å bygge ny næringsaktivitet rundt anvendelse av Trådløs teknologi. Helse og lys - Lys i bygg for eldre og på arbeidsplasser.  NCE ( Norwegian Centres of Expertise ): Oslo Cancer Cluster – Utnytte internasjonalt ledende kreftforskning til å utvikle nye diagnostiske metoder og behandlingsformer og ved dette forbedre livet til kreftpasienter. Microsystems - Miniatyrisering av IKT-systemer og anvendelse av mikro-nanoteknologi i miniatyrisert elektronikk, sensorer og aktuatorer.

24 24 Alle kunder gir næring Bare krevende kunder gir læring


Laste ned ppt "Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Helge Kildal 12.02.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google