Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Panorama Vg1 Kapittel 4 Sjangrer Del 5: Skjønnlitteratur, sakprosa Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne -gjøre rede for mangfoldet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Panorama Vg1 Kapittel 4 Sjangrer Del 5: Skjønnlitteratur, sakprosa Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne -gjøre rede for mangfoldet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Panorama Vg1 Kapittel 4 Sjangrer Del 5: Skjønnlitteratur, sakprosa Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne -gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangrer og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken romme de spiller i offentligheten -vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land -hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid © MorgueFile.com

2 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Sakprosa • Samlenavn for en rekke forskjellige teksttyper, skriftlige og muntlige • Ofte har sakprosaforfattere klarere formål med teksten enn fiksjonsforfatterne • Ofte vil sakprosatekster først og fremst formidle kunnskap • Kan likevel også ha dramatiske, lyriske og fortellende trekk, f.eks. i reklamer, portrettintervjuer osv. • Sammenhengen teksten er i, og formålet med den, avgjør hvilken type sakprosatekst vi har med å gjøre • Om en tekst er god eller dårlig er avhengig av om den fungerer (har en virkning) eller ikke -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

3 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Artikkel • En saklig framstilling av et emne • Kan inneholde drøftinger og synspunkter • Varierende omfang - fra lange fagartikler til noen få linjers nyhetsnotiser • Ofte en del av en større samling tekster, f.eks. en avis, et leksikon eller et magasin • Tekstene du skriver på skolen, er ofte artikler • Se oversikt over artikkeltyper på side 128/217 -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

4 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Nyhetsartikkel • En av de mest leste artikkeltypene og den vanligste sjangeren for journalister • Presenterer en aktuell sak eller hendelse på en nøytral måte • Ikke egne synspunkter, men viser til kilder • Prinsipp at flere sider av saken skal komme fram • Inneholder ofte små intervjuer • Skrivestilen veksler mellom referat, sitat, replikker og beskrivelser av saksforholdet -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

5 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Inneholder – hovedtittel – ingress – brødtekst – mellomtitler – og ofte bilder og bildetekst • Oppbygging – Følger prisnippet om fallende viktighet – Det viktigste først • Nyhetsartikkelen skal gi svar på spørreordene hva, hvor, når, hvem, hvorfor og hvordan • Nyhetsnotis: En nyhetsartikkel i miniatyr, mer konsentrert -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

6 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Artikkel som skolesjanger • Mye brukt, ofte kalt resonnerende stil (drøfte, tenke) • I artikkelen informeres det om en sak – viktig med kunnskaper om emnet • Oppgaveformuleringen varierer, f.eks. grei ut eller gjør rede for • Viktig å legge fram mest mulig objektivt – ikke ta stilling til innholdet og være lite synlig som forfatter • Å kommentere et emne betyr å formulere forskjellige sider og problemstillinger knyttet til saken • Å vurdere betyr å ta standpunkt til hva i saken som er godt/dårlig, positivt/negativt og rett/galt • Kurs i artikkelskriving finner du i læreboka -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

7 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Foredrag • Artikkel i muntlig form • Ordet foredrag betyr å framføre en tale som har et opplysende eller belærende innhold • Vi hører som regel muntlig foredrag bare en gang – Viktig å avgrense stoffet, samt ikke har for mange detaljer – Disposisjon også viktig – gjør det enklere å følge med • Formålet med foredraget avgjør oppbyggingen • Språket bør være presist og enkelt uten for lange og kompliserte setninger • Framføringen er avgjørende for om foredraget blir godt. Husk muntlige virkemidler! • Kurs i foredrag finner du i læreboka -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

8 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Intervju • Den vanligste måten å skaffe seg opplysninger på i journalistikken • Både et arbeidsredskap og en egen sjanger – Intervju som sjanger • Portrettintervju – Først og fremst den som blir intervjuet som er interessant – Skal vise hvem intervjuobjektet er (tanker, livsstil, personlighet osv.) – Må gå fram hvorfor vi skal være interessert i intervjuobjektet – Ofte om en kjent person eller en som er aktuell på grunn av yrket sitt -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

9 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Saksintervju – Saken som er det interessante, ikke personen – Brukes til å samle og formidle opplysninger om en sak – Intervju som arbeidsredskap • Hvem skal intervjues i forbindelse med en sak? • Kan være en som ”står bak” det saken angår, eller de som har interessant meninger, kunnskaper eller opplysninger om saken -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

10 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Reportasje • Krevende sjanger som ligger mellom skjønnlitteratur og sakprosa • Kan likne en fortelling, ha innslag av poetiske skildringer, dialoger og skriverens refleksjoner • Men reportasjen må handle om noe som finner sted i virkeligheten • Kan og ha fellestrekk med reiseskildringen (”øyevitneskildringer”) • Frode Gryttens definisjon på sjangeren: Reportasjen er en førstehåndsskildring i personlig stil om et menneskelig anliggende av offentlig interesse • Skildringene ofte i personlig stil – alt blir formidlet gjennom sansene, tankene og stilen til reporteren -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

11 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Anmeldelse • En vurdering av et kulturprodukt, f.eks. en bok, film, utstilling, teaterstykke osv. • Finnes i aviser, på nett, i tidsskrifter og blader • Inneholder informasjon, beskrivelse og vurdering • Informasjon – Praktiske opplysninger, som forfatter, tittel, forlag, utgivelsesår, regissør, skuespillere osv. -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

12 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Beskrivelse – Leseren må få innblikk i handling og tematikk – Skildringer, sitater osv. kan være nyttige • Vurdering – Vurder produktet for leseren – Nøytrale anmeldelser er uinteressante – Nevn kriterier, kom med påstander, argumenter for meningen, bruk eksempler – En anmeldelse er en subjektiv vurdering, men skrives sjelden i jeg-form -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

13 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Instruksjon • Forteller deg steg for steg hvordan du utfører en oppgave eller handle på en bestemt måte • Oppskriften er et typisk eksempel – Matoppskrifter, bruksanvisninger osv. • Disponeres vanligvis kronologisk (”Først gjør du slik, så slik...”) • Mye bruk av imperativ (”Sett ovnen...” ”Skru sammen...”) • Illustrasjoner viktig • Muntlig instruksjon: Veldig viktig med tydelig og klart språk, og vis samtidig det du forklarer -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

14 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Rapport • En melding eller kort framstilling av en hendelse, et møte eller et større arbeid • Ordet stammer fra fransk rapporter: ”å bringe tilbake” • Spørreordene hvem, hva, hvor, når, hvordan og hvorfor viktige utgangspunkt for hva som skal være med i en rapport • Skal inneholde både saksopplysninger og en vurdering • Viktig å være konkret og tydelig slik at det ikke skapes tvil om meningsinnholdet • Møterapporter, prosjektrapporter og arbeidsrapporter vanlige -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

15 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Essay • Ordet essay er fransk og betyr ”forsøk” eller ”øvelse” • Brukt i sjangerlæren første gang av Montaigne i 1580 • En essayist skriver for å forsøke å finne ut av noe, ikke for å legge fram noe som allerede er funnet • I et essay prøver man ut ideer, tanker eller resonnementer helt synlig for leseren • Et essay blir en slags tankereise som leseren er med på • Kan skrives på mange måter – som en samtale, en diskusjon, filosoferende... • Reisen viktigere enn målet – utforskingen av emnet viktigere enn det man kommer fram til -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

16 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Essayet også en mellomsjanger – mellom skjønnlitteraturen og sakprosaen – Virkemidler fra begge, f.eks. ironi, humor, personlig tone, drøfting, resonnement • Skiller mellom personlig essay og saksessay – Personlig essay » Utgangspunkt i egne erfaringer og skrives i jeg-form – Saksessay » Saken selv i sentrum, skriveren mer i bakgrunnen • Kan handle om så å si alt, men emnene er gjerne med alvorlige og forutsetter ofte mer kunnskap enn i kåseriet -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

17 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer – Viktige stiltrekk i essayet: • Utprøving • Subjektivitet • Vandring i emnet • Kunnskap • Åpenhet • Mottakerbevissthet • Bevisst språk – Kurs i hvordan skrive et essay finner du i læreboka -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

18 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Kåseri • Et lettere, underholdende foredrag, ofte framført muntlig • kåseri: av fransk causer: ”å prate” • Å underholde mottakeren er et hovedpoeng i kåseriet • Senderen bør ha noe på hjertet, et budskap • Finnes også skriftlige kåserier, og kalles gjerne petiter (petit = kort, underholdende tekst) • Også kåseiret befinner seg mellom skjønnlitteraturen og sakprosaen – Kalles ofte en faksjonstekst • Kan handle om hva som helst, og emnene er ofte upretensiøse og hverdagslige -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

19 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer – Viktige stiltrekk i kåseriet: • Muntlig språk • Subjektiv og ekspressiv fortellerstemme • Humor og ironi • Tankesprang og småhistorier -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

20 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer • Brev • En gammel og mye brukt sjanger • Ordet ”brev” er latinsk, breve scriptum = kort melding • Brevskriveren har et bestemt ærend og skriver til en bestemt mottaker • Utformingen er avhengig av mottakeren (offentlig vs. personlig brev) • Sjangerens viktigste kjennetegn er forsøket på å oppnå kontakt og utveksle informasjon og meninger • Brevformen har også blitt brukt i litteraturen for å uttrykke tanker og meninger -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

21 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer – Private brev • Tiltenkt en bestemt mottaker – skal ikke leses av andre • Muntlig skrivemåte – Offentlige brev • Stiller bestemte krav til utformingen av tekstene • Flere typer: – Forretningsbrev » Formål å informere eller skaffe informasjon, formidle kjøp og salg, klage på en sak eller saksbehandling eller takk for god service » Ofte faste formuleringer, saklig og formelt språk -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

22 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer – Søknad » Formål å få innvilget det du søker om » Må formes troverdig og overbevisende » Informativ, ryddig og saklig – Leserbrev » Offentlig brev som kommer på trykk i avis, tidsskrift eller ukeblad » Inneholder meningsytringer og er mer personlige og mindre saklige enn de fleste andre offentlig brev » Ofte komme motinnlegg/svar på leserinnlegg -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

23 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer – Elektroniske brev • E-post/e-mail/mail har blitt enormt populær på svært kort tid • Årsaker: Går raskt og mange har tilgang på pc med nettilgang • Språket er mer muntlig og uhøytidelig • Inneholder ofte bilder, musikk, filmer osv. • Navn: Offisielt heter det e-post eller e-brev, men mail er nok mest vanlig brukt • Sjangertrekk – Som regel kort tekst – Muntlig stilpreg – Rask brevveksling – Stort sett samme oppbygning og faste hilsningsformularer som i tradisjonelle brev -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat

24 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer – Chat • Fra engelsk ”chatting” = prat, snakk • Samlebetegnelse for en skriftlig nettsamtale • Særpreg: chatting er synkront, foregår samtidig, og utvikler seg prosessuelt (underveis) som en løs samtale – Skiller seg slik fra mail eller brev • Som en skriftlig samtale, men åpnere da deltakerne er skjult – Inviterer til lek med språk og identiteter • Faremomenter i at man ikke kan vite om de andre snakker sant, eller om de skjuler sin identitet -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding

25 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer – Tekstmelding • SMS = Short Message Service • Relativ ny sjanger, enorm utbredelse på kort tid • Var før en form for privatbrev, men er nå også mer offentlig (levere selvangivelse, bestille ting osv.) • Har særegne koder og sjargonger: skaper ofte et gruppespråk • Kanskje også et ”stammespråk” – en måte du markerer tilhørighet til en ungdomsgruppe på og avstand til voksne -Sakprosa -Artikkel -Nyhetsartikkel -Foredrag -Intervju -Reportasje -Anmeldelse -Instruksjon -Rapport -Essay -Kåseri -Brev -E-post -Chat -Tekstmelding -Kilder og kildekritikk


Laste ned ppt "Panorama Vg1 Kapittel 4 Sjangrer Del 5: Skjønnlitteratur, sakprosa Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne -gjøre rede for mangfoldet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google