Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i odelsloven, konsesjonsloven, jordloven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i odelsloven, konsesjonsloven, jordloven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i odelsloven, konsesjonsloven, jordloven
Advokat Trond Kleiven Advokatfirma Orwall & Co November 2009 1

2 Lovendring 19. juni 1009 nr 98 Endringer i odelsloven, konsesjonsloven, jordloven, m.fl. I kraft fra og Oppdatering av odelsloven Endringer i bo- og driveplikt Ot.prp.nr. 44 ( ) Innst.O.Nr. 90 ( ) 2

3 STRUKTURENDRINGER Reglene om bo- og driveplikt tatt ut av odelsloven
Boplikt til konsesjonsloven Driveplikt til jordloven 3

4 UNNTAK Odelsberettigedes og saksøktes løsningsadgang ved brudd på boplikt eller driveplikt beholdt i odelslovens § 28 Utsettes til søknad om konsesjon eller fritak for driveplikt avgjort, § 27 Utsatt preskripsjonsfrist hvis bo- og driveplikt ikke oppfylles, § 40 Gjenlevendes vern forutsatt at bor og driver, § 39 4

5 ENDRINGER I ODELSLOVEN
Odelseiendom Preskripsjonsfrist Odelskretsen Prioritet Samboere Sameie Interpellasjon Fraskrivelse Etteroppgjør 5

6 ODELSEIENDOM Gammel lov: Odelslovens § 1
- Kan nyttast til landbruksdrift Odelslovens § 2 Arealkrav - Minst 20 da jordbruksareal - Ren skogeiendom under 100 da produktiv skog ikke odel 6

7 ODELSEIENDOM Nye regler § 1 § 2
”kan nyttast til landbruksdrift” bortfalt Ingen skjønnsmessig vurdering Overgangsproblematikk Over arealgrense, men odel gått tapt etter tidligere regler Odles på nytt § 2 Over 25 da fulldyrka og/eller overflatedyrka jord eller Over 500 da produktiv skog (Ikke slå sammen dyrka mark og skog) 7

8 ODELSKRETSEN Odelsloven § 8
Utanom odlaren får også etterkommaren hans odelsrett dersom nokon av foreldra, besteforeldra elles sysken av foreldra har ått heile eigedomen med odel. For etterkomarar av sameigaren med odelsrett krevst det likevel ikkje at foreldra eller besteforeldra som har odelsrett har ått heile eigedomen. 8

9 ODELSKRETSENS OMFANG Innst.O.nr. 90 (2008-2009) s. 17
Komiteens flertall ber regjeringen se nærmere på odelskretsens omfang Mindretallet (Frp og Venstre) mener odelsloven bør avskaffes 9

10 ODELSPRIORITET § 78 opphevet Tidligere regler
Født før 1965 1821 loven Sønner og sønners sønner etter linje og alder Sønners døtre Døtre med sønner og døtre Født etter 1965 Linje og alder, jf. Odelsl. § 12 Nye regler fra 1. juli 2009: § 12. Full likestilling 10

11 INTERPELLASJON Tilbudsregel: Odelslovens § 20 til 20 C
Frist redusert fra 6 til 2 mnd. Kan brukes overfor alle odelsberettigde, ikke bare mellom søsken Kan brukes også ved salg ut av slekta 11

12 FRASKRIVELSE Odelsloven § 25 Odelsfraskrivelse må skje skriftlig
Tidligere ingen formkrav 12

13 PRESKRIPSJONSFRIST Odelsloven § 40 Preskripsjonsfristen 6 måneder
Fra tinglysingen § 40, annet ledd opphevet frist kunne regnes fra bruksovertakelse 13

14 SAMBOERE ”Likestilles” med ektefeller Utgangspunkt arvelovens § 28 a:
Lever sammen i ekteskapslignende forhold Kan samodle, § 15 Ingen foreldelsesfrist mellom ektefelle/samboer, § 47 Vern mot odelsløsning som gjenlevende, kap IX Kan forbli bruker i forhold til barn og særkullsbarn Kan forbli eier overfor fjernere odelsberettigede 14

15 SAMEIE Odelsloven § 45: Tidligere bestemmelse om at det ikke løp noen preskripsjonsfrist mellom sameiere som hadde overtatt sammen opphevet Ordinær frist Skiftetilfellene i § 46 Ingen endring Her løper ingen preskripsjonsfrist 15

16 ETTEROPPGJØR Odelsloven § 57 generelt:
Overtakelse på skifte i medhald av åsetes- eller odelsrett eller ved odelsløysing Innan 10 år avhende med monaleg vinst Saksøkte i løysingssaka må være syskjenbarnet til saksøkjaren eller i nærare slekt 16

17 ETTEROPPGJØR Nytt: Også ved frivillig overdragelse til en etterkommer av eigaren etter åsetesliknande prinsipp Ved friviljug avhending dersom det må reknast med at det ellers ville ha blitt odelsløysing 17

18 ENDRINGER I KONSESJONSLOVEN
Konsesjonsfritak Boplikt Konsesjonsskjønnet Rundskriv M-2/2009 (www.odin.) Beskrivelse av de nye reglene 18

19 BEHOV FOR ENDRING Reglene bidra til at eiendommen ved overdragelse innad i familien overdras til den som vil bruke den Behov for Enklere regler Tydeligere regler Effektive regler 19

20 FRITAK FOR KONSESJON Fritak ut fra eiendommens art
Konsesjonslovens § 4, 1. ledd nr. 4 Bebygd eiendom Ikke over 100 da totalt Ikke over 25 da fulldyrka eller overflatedyrka Nytt: Fra 20 til 25 da Overflatedyrka 20

21 FRITAK FOR KONSESJON Fritak på grunn av erververens stilling
§ 5, første ledd nr 1 slekt nr 2 odelsberettiget Fritakene består Det nye er kravene til bo og driveplikt 21

22 LOVBESTEMT BOPLIKT Bestemmelsene om lovbestemt boplikt etter odelsloven og konsesjonsloven inntatt i konsesjonslovens § 5 Arealgrense: (som ved odling) Boplikt når over 25 da fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 500 da produktiv skog 22

23 LOVBESTEMT BOPLIKT 5 år også ved odelsløsning.
10 års bo og (personlig) driveplikt bortfalt Boplikt gjelder bare bebygd eiendom som er eller har vært brukt som helårs bolig Boplikt vilkår for konsesjonsfrihet både for nær slekt og odelsberettigede, konsesjonsl. § 5 23

24 FRITAK Kan ikke lenger søkes fritak for boplikt ved konsesjonsfritt erverv Må tilflytte innen 1 år Hvis en ikke vil eller kan bo på eiendommen, må det søkes konsesjon 24

25 BOPLIKT Boplikt for gjenlevende ektefelle reduseres med forutgående boplikt Samboere i ekteskapslignende forhold likestilles med ektefeller 50 % regelen bortfalt Boplikt kan ikke lenger oppfylles uten å være registrert bosatt i.h.t. folkeregisteret 25

26 BOPLIKT - OVERGANGSREGLER
Eiendom ervervet før ikrafttredelsen Boplikt opphører for Ubebygd landbrukseiendom som før hadde lovbestemt boplikt Eiendom under ny arealgrense Eiendom som før verken er eller har vært brukt som helårs bolig 26

27 BOPLIKT - KONSESJONSVILKÅR
Konsesjonsvilkår om boplikt gjelder etter ikrafttredelsen til det eventuelt er gitt tillatelse til å endre konsesjonsvilkåret Ingen overgangsregler vedtatt 27

28 OVERGANGSREGLER Fritak for boplikt bortfalt
Lovbestemt boplikt ved konsesjonsfritt erverv Erverv etter ikrafttredelse – nye regler Erverv før ikrafttredelse, og Søknad sendt inn - gamle regler Ikke søkt fritak – nye regler selv om ervervet før ikrafttredelse Brudd på boplikt – nye regler 28

29 OVERGANGSREGLER 50 % regelen bortfalt Overgangsregler:
Konsesjonsl § 6, 2. ledd og odelsl § 27, 4.ledd Ikke lenger oppfyllelse boplikt uten folkeregistrering Overgangsregler: Meldingen godtatt Gamle regler Meldingen til behandling Nye regler 29

30 KONSESJONSSKJØNNET § 9, første ledd:
Legges særlig vekt på til fordel for søker Fjernet til fordel for søker Prisen Hensyn til bosettingen i området Driftsmessig god løsning Skikket Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig resursforvaltning og kulturlandskapet (nytt) 30

31 KONSESJONSBEHANDLINGEN
Konsesjon gis Det stilles vilkår Konsesjon avslås 31

32 PRISVURDERINGEN Kommunen må vise hvordan prisvurderingen er foretatt (forskr nr 1480 § 1) Rundskriv M-3/2002 og M-7/2004 32

33 BOSETTING § 11, nytt annet ledd Kommunen plikter å vurdere:
Om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt Om boplikten skal være personlig for eieren Personlig/upersonlig Vurderes ut fra hensynet til Bosetting Helhetlig resursforvaltning kulturlandskap 33

34 BOSETTING Avklare om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i området
Avgjøre med hvilken tyngde hensynet gjør seg gjeldende Nedgang eller fare for nedgang i folketallet i den del av kommunen hvor eiendommen ligger 34

35 BOSETTING Om personlig boplikt ivaretar stabil bosetting bedre enn utleie Om eiendommen tatt bedre vare på hvis eieren bor der enn om andre bor der Om personlig boplikt antas å øke aktiviteten i lokalsamfunnet 35

36 DRIFTSMESSIG GOD LØSNING
Påregnelig driftsform Arrondering Avstand m.v. 36

37 SKIKKET Mulighet for at driveplikten kan oppfylles ved utleie 37

38 HELHETLIG RESURSFORVALTNING OG KULTURLANDSKAP
Virkningene eierskiftet har på eiendommen Ivareta produksjonsevne og utnyttelsesevne Grunnlag for framtidig drift og bosetting Kulturlandskap Landskapsbildet, mangfold i naturen og kulturhistoriske verdier 38

39 BRUDD PÅ BOPLIKT § 13, tredje ledd
Ved brudd på boplikt ved konsesjonsfritt erverv kan det settes frist for å søke konsesjon 39

40 KONSESJONSSØKNAD FRA NÆR SLEKT / ODEL
§ 9, nytt 4. ledd Konsesjonssøknad fordi ikke oppfylle boplikten Ikke vurdere Pris Skikket Vurdere de andre momentene Hensyn til bosetting Driftsmessig god løsning Helhetlig resursforvaltning og kulturlandskapet 40

41 NÆR SLEKT / ODEL § 9, 4. LEDD FORTS.
I tillegg legges det bl.a. vekt på Eiendommens størrelse Eiendommens avkastningsevne Husforholdene Korrigerende moment: Søkerens tilknytning til eiendommen Søkerens livssituasjon 41

42 VELGE Å OPPFYLLE BOPLIKT
Ved avslag fordi erververen ikke skal oppfylle boplikten, kan erververen likevel velge å oppfylle boplikten, jf. § 18 annet punktum. 42

43 IKKE FORHÅNDSUTTALELSE
Vurdere søknad etter erverv Forbehold om konsesjon i kjøpekontrakten Ved overtakelse på skifte må eiendommen kanaliseres til en som vil oppfylle boplikten 43

44 SKJEMAER Nye skjemaer, bl.a. Egenerklæringer Konsesjonssøknad 44

45 KONSESJONSGRENSE 0 Konsesjonslovens § 7:
Kommunen kan innføre forskrift om at nær slekt ikke skal kunne overta eiendom som er eller har vært brukt til helårs bolig konsesjonsfritt med mindre boligen tas i bruk som helårs bolig Behandles da som utgangspkt. som andre, § 10 45

46 ENDRINGER I JORDLOVEN Regler om driveplikt
Rundskriv M-3/2009 (www.odin.no) 46

47 DRIVEPLIKT Før: Jordloven § 8: Konsesjonsloven og odelsloven:
Påbud om å holde dyrka jord som kunne gi grunnlag for lønnsom drift i hevd Konsesjonsloven og odelsloven: Bestemmelser om tidsbegrenset driveplikt for eiendommer over en viss størrelse ervervet av nær slekt Konsesjonsvilkår om driveplikt 47

48 DRIVEPLIKT Ny § 8: Driveplikten er personlig og varig
Driveplikten er ikke knyttet opp mot ervervet av eiendommen Alt jordbruksareal skal drives 48

49 HENSYN Globale utfordringer knyttet til matsikkerhet, klima og befolkningsøkning Driveplikten bidrar til å opprettholde jordas produksjonsegenskaper og sikre produksjon av mat 49

50 DRIVEPLIKTEN OMFATTER
Jordbruksareal Dvs: Fulldyrka og overflatedyrka jord og innmarksbeite Høstes og kultiveres årlig Plikten varer hele eiertiden Driveplikt selv om oppfylt driveplikt etter odelslov eller konsesjonslov tidligere 50

51 HVEM ANSVARLIG FOR DRIVEPLIKTEN
Eieren ansvarlig Personlig driveplikt Eksempelvis hver sameier Kan leie ut Frist på ett år til å bestemme seg for om en vil leie ut 51

52 DRIVEPLIKT VED BORTLEIE
Bortleie må Gjelde jordbruksareal Skje som tilleggsareal 10 års skriftlig kontrakt Uten rett til oppsigelse for eier, unntak Mislighold Odelslovens § 50, annet ledd Driftsmessig god løsning 52

53 DRIVEPLIKT VED BORTLEIE
Leieavtale i strid med vilkårene for utleie kan ikke gjøres gjeldende mellom partene eller i forhold til offentlige myndigheter Avtale inngått før lovendring løper ut kontraktstiden Eier og leier sende avtalen til kommunen når areal over 5 da, forpaktingsl. § 1. 53

54 FRITAK FRA DRIVEPLIKT Jordloven § 8 a Kan gi fritak Ulike situasjoner
Ikke lønnsom drift, lar seg ikke leie bort Momenter Hvor viktig å holde jordbruksarealet i hevd Arealstørrelse og avkastningsevne Bruk for tilleggsjord i området Livssituasjon 54

55 FRITAK DRIVEPLIKT Fritak kan gå ut på
Varig eller tidsbegrenset fritak Lemping på lovens vilkår Stille vilkår Deler av jordbruksarealet Kommunen avgjør, fylkesmannen klageinstans fra 55

56 BRUDD PÅ DRIVEPLIKT Jordloven § 19: Kommune og fylkesmann fører tilsyn
Sanksjonsmuligheter, jf. § 8, tredje ledd Pålegg om bortleie inntil 10 år Plante jorda med skog Tiltak av hensyn til kulturlandskapet Hvis ikke pålegg etterkommes, kan kommunen inngå avtale om utleie inntil 10 år Bruddet på driveplikten må være vesentlig Fylkesmannen kan pålegge tvangsgebyr, § 20 56

57 FYLKESLANDBRUKSSTYRENE
Oppheves fra 1. januar 2010 Erstattes med fylkesmannen 57


Laste ned ppt "Endringer i odelsloven, konsesjonsloven, jordloven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google