Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i odelsloven, konsesjonsloven, jordloven Advokat Trond Kleiven Advokatfirma Orwall & Co November 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i odelsloven, konsesjonsloven, jordloven Advokat Trond Kleiven Advokatfirma Orwall & Co November 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i odelsloven, konsesjonsloven, jordloven Advokat Trond Kleiven Advokatfirma Orwall & Co November 2009

2 Lovendring 19. juni 1009 nr 98 •Endringer i odelsloven, konsesjonsloven, jordloven, m.fl. •I kraft fra 1.7.2009 og 1.1.2010 •Oppdatering av odelsloven •Endringer i bo- og driveplikt •Ot.prp.nr. 44 (2008-2009) •Innst.O.Nr. 90 (2008-2009)

3 STRUKTURENDRINGER •Reglene om bo- og driveplikt tatt ut av odelsloven –Boplikt til konsesjonsloven –Driveplikt til jordloven

4 UNNTAK •Odelsberettigedes og saksøktes løsningsadgang ved brudd på boplikt eller driveplikt beholdt i odelslovens § 28 •Utsettes til søknad om konsesjon eller fritak for driveplikt avgjort, § 27 •Utsatt preskripsjonsfrist hvis bo- og driveplikt ikke oppfylles, § 40 •Gjenlevendes vern forutsatt at bor og driver, § 39

5 ENDRINGER I ODELSLOVEN •Odelseiendom •Preskripsjonsfrist •Odelskretsen •Prioritet •Samboere •Sameie •Interpellasjon •Fraskrivelse •Etteroppgjør

6 ODELSEIENDOM Gammel lov: Odelslovens § 1 -Kan nyttast til landbruksdrift Odelslovens § 2 Arealkrav -Minst 20 da jordbruksareal -Ren skogeiendom under 100 da produktiv skog ikke odel

7 ODELSEIENDOM Nye regler •§ 1 –”kan nyttast til landbruksdrift” bortfalt –Ingen skjønnsmessig vurdering –Overgangsproblematikk •Over arealgrense, men odel gått tapt etter tidligere regler •Odles på nytt • § 2 –Over 25 da fulldyrka og/eller overflatedyrka jord eller –Over 500 da produktiv skog (Ikke slå sammen dyrka mark og skog)

8 ODELSKRETSEN •Odelsloven § 8 •Utanom odlaren får også etterkommaren hans odelsrett dersom nokon av foreldra, besteforeldra elles sysken av foreldra har ått heile eigedomen med odel. •For etterkomarar av sameigaren med odelsrett krevst det likevel ikkje at foreldra eller besteforeldra som har odelsrett har ått heile eigedomen.

9 ODELSKRETSENS OMFANG •Innst.O.nr. 90 (2008-2009) s. 17 •Komiteens flertall ber regjeringen se nærmere på odelskretsens omfang •Mindretallet (Frp og Venstre) mener odelsloven bør avskaffes

10 ODELSPRIORITET •§ 78 opphevet •Tidligere regler –Født før 1965 •1821 loven •Sønner og sønners sønner etter linje og alder •Sønners døtre •Døtre med sønner og døtre –Født etter 1965 •Linje og alder, jf. Odelsl. § 12 •Nye regler fra 1. juli 2009: –§ 12. Full likestilling

11 INTERPELLASJON •Tilbudsregel: •Odelslovens § 20 til 20 C •Frist redusert fra 6 til 2 mnd. •Kan brukes overfor alle odelsberettigde, ikke bare mellom søsken •Kan brukes også ved salg ut av slekta

12 FRASKRIVELSE •Odelsloven § 25 •Odelsfraskrivelse må skje skriftlig –Tidligere ingen formkrav

13 PRESKRIPSJONSFRIST •Odelsloven § 40 •Preskripsjonsfristen 6 måneder •Fra tinglysingen •§ 40, annet ledd opphevet –frist kunne regnes fra bruksovertakelse

14 SAMBOERE •”Likestilles” med ektefeller •Utgangspunkt arvelovens § 28 a: –Lever sammen i ekteskapslignende forhold •Kan samodle, § 15 •Ingen foreldelsesfrist mellom ektefelle/samboer, § 47 •Vern mot odelsløsning som gjenlevende, kap IX –Kan forbli bruker i forhold til barn og særkullsbarn –Kan forbli eier overfor fjernere odelsberettigede

15 SAMEIE •Odelsloven § 45: •Tidligere bestemmelse om at det ikke løp noen preskripsjonsfrist mellom sameiere som hadde overtatt sammen opphevet –Ordinær frist •Skiftetilfellene i § 46 –Ingen endring –Her løper ingen preskripsjonsfrist

16 ETTEROPPGJØR •Odelsloven § 57 generelt: •Overtakelse på skifte i medhald av åsetes- eller odelsrett •eller ved odelsløysing •Innan 10 år avhende med monaleg vinst •Saksøkte i løysingssaka må være syskjenbarnet til saksøkjaren eller i nærare slekt

17 ETTEROPPGJØR •Nytt: •Også ved frivillig overdragelse til en etterkommer av eigaren etter åsetesliknande prinsipp •Ved friviljug avhending dersom det må reknast med at det ellers ville ha blitt odelsløysing

18 ENDRINGER I KONSESJONSLOVEN •Konsesjonsfritak •Boplikt •Konsesjonsskjønnet •Rundskriv M-2/2009 (www.odin.) –Beskrivelse av de nye reglene

19 BEHOV FOR ENDRING •Reglene bidra til at eiendommen ved overdragelse innad i familien overdras til den som vil bruke den •Behov for –Enklere regler –Tydeligere regler –Effektive regler

20 FRITAK FOR KONSESJON Fritak ut fra eiendommens art Konsesjonslovens § 4, 1. ledd nr. 4 –Bebygd eiendom –Ikke over 100 da totalt –Ikke over 25 da fulldyrka eller overflatedyrka •Nytt: –Fra 20 til 25 da –Overflatedyrka

21 FRITAK FOR KONSESJON •Fritak på grunn av erververens stilling •§ 5, første ledd –nr 1 slekt –nr 2 odelsberettiget •Fritakene består •Det nye er kravene til bo og driveplikt

22 LOVBESTEMT BOPLIKT •Bestemmelsene om lovbestemt boplikt etter odelsloven og konsesjonsloven inntatt i konsesjonslovens § 5 •Arealgrense: (som ved odling) Boplikt når over –25 da fulldyrka eller overflatedyrka jord –eller 500 da produktiv skog

23 LOVBESTEMT BOPLIKT •5 år også ved odelsløsning. –10 års bo og (personlig) driveplikt bortfalt •Boplikt gjelder bare bebygd eiendom som er eller har vært brukt som helårs bolig •Boplikt vilkår for konsesjonsfrihet både for nær slekt og odelsberettigede, konsesjonsl. § 5

24 FRITAK •Kan ikke lenger søkes fritak for boplikt ved konsesjonsfritt erverv •Må tilflytte innen 1 år •Hvis en ikke vil eller kan bo på eiendommen, må det søkes konsesjon

25 BOPLIKT •Boplikt for gjenlevende ektefelle reduseres med forutgående boplikt •Samboere i ekteskapslignende forhold likestilles med ektefeller •50 % regelen bortfalt –Boplikt kan ikke lenger oppfylles uten å være registrert bosatt i.h.t. folkeregisteret

26 BOPLIKT - OVERGANGSREGLER •Eiendom ervervet før ikrafttredelsen •Boplikt opphører for –Ubebygd landbrukseiendom som før hadde lovbestemt boplikt –Eiendom under ny arealgrense –Eiendom som før verken er eller har vært brukt som helårs bolig

27 BOPLIKT - KONSESJONSVILKÅR •Konsesjonsvilkår om boplikt gjelder etter ikrafttredelsen til det eventuelt er gitt tillatelse til å endre konsesjonsvilkåret –Ingen overgangsregler vedtatt

28 OVERGANGSREGLER •Fritak for boplikt bortfalt •Lovbestemt boplikt ved konsesjonsfritt erverv •Erverv etter ikrafttredelse – nye regler •Erverv før ikrafttredelse, og –Søknad sendt inn - gamle regler –Ikke søkt fritak – nye regler selv om ervervet før ikrafttredelse •Brudd på boplikt – nye regler

29 OVERGANGSREGLER •50 % regelen bortfalt –Konsesjonsl § 6, 2. ledd og odelsl § 27, 4.ledd –Ikke lenger oppfyllelse boplikt uten folkeregistrering •Overgangsregler: •Meldingen godtatt –Gamle regler •Meldingen til behandling –Nye regler

30 KONSESJONSSKJØNNET •§ 9, første ledd: •Legges særlig vekt på til fordel for søker –Fjernet til fordel for søker •Prisen •Hensyn til bosettingen i området •Driftsmessig god løsning •Skikket •Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig resursforvaltning og kulturlandskapet (nytt)

31 KONSESJONSBEHANDLINGEN •Konsesjon gis –Det stilles vilkår •Konsesjon avslås

32 PRISVURDERINGEN •Kommunen må vise hvordan prisvurderingen er foretatt (forskr. 8.12.2006 nr 1480 § 1) •Rundskriv M-3/2002 og M-7/2004

33 BOSETTING •§ 11, nytt annet ledd •Kommunen plikter å vurdere: – Om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt – Om boplikten skal være personlig for eieren •Personlig/upersonlig –Vurderes ut fra hensynet til •Bosetting •Helhetlig resursforvaltning kulturlandskap

34 BOSETTING •Avklare om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i området •Avgjøre med hvilken tyngde hensynet gjør seg gjeldende •Nedgang eller fare for nedgang i folketallet i den del av kommunen hvor eiendommen ligger

35 BOSETTING •Om personlig boplikt ivaretar stabil bosetting bedre enn utleie •Om eiendommen tatt bedre vare på hvis eieren bor der enn om andre bor der •Om personlig boplikt antas å øke aktiviteten i lokalsamfunnet

36 DRIFTSMESSIG GOD LØSNING •Påregnelig driftsform •Arrondering •Avstand •m.v.

37 SKIKKET •Mulighet for at driveplikten kan oppfylles ved utleie

38 HELHETLIG RESURSFORVALTNING OG KULTURLANDSKAP •Helhetlig resursforvaltning –Virkningene eierskiftet har på eiendommen –Ivareta produksjonsevne og utnyttelsesevne –Grunnlag for framtidig drift og bosetting •Kulturlandskap –Landskapsbildet, mangfold i naturen og kulturhistoriske verdier

39 BRUDD PÅ BOPLIKT •§ 13, tredje ledd •Ved brudd på boplikt ved konsesjonsfritt erverv kan det settes frist for å søke konsesjon

40 KONSESJONSSØKNAD FRA NÆR SLEKT / ODEL •§ 9, nytt 4. ledd •Konsesjonssøknad fordi ikke oppfylle boplikten •Ikke vurdere –Pris –Skikket •Vurdere de andre momentene –Hensyn til bosetting –Driftsmessig god løsning –Helhetlig resursforvaltning og kulturlandskapet

41 NÆR SLEKT / ODEL § 9, 4. LEDD FORTS. •I tillegg legges det bl.a. vekt på –Eiendommens størrelse –Eiendommens avkastningsevne –Husforholdene •Korrigerende moment: –Søkerens tilknytning til eiendommen –Søkerens livssituasjon

42 VELGE Å OPPFYLLE BOPLIKT •Ved avslag fordi erververen ikke skal oppfylle boplikten, kan erververen likevel velge å oppfylle boplikten, jf. § 18 annet punktum.

43 IKKE FORHÅNDSUTTALELSE •Vurdere søknad etter erverv •Forbehold om konsesjon i kjøpekontrakten •Ved overtakelse på skifte må eiendommen kanaliseres til en som vil oppfylle boplikten

44 SKJEMAER •Nye skjemaer, bl.a. –Egenerklæringer –Konsesjonssøknad

45 KONSESJONSGRENSE 0 •Konsesjonslovens § 7: –Kommunen kan innføre forskrift om at nær slekt ikke skal kunne overta eiendom som er eller har vært brukt til helårs bolig konsesjonsfritt med mindre boligen tas i bruk som helårs bolig –Behandles da som utgangspkt. som andre, § 10

46 ENDRINGER I JORDLOVEN •Regler om driveplikt •Rundskriv M-3/2009 (www.odin.no)

47 DRIVEPLIKT •Før: –Jordloven § 8: •Påbud om å holde dyrka jord som kunne gi grunnlag for lønnsom drift i hevd –Konsesjonsloven og odelsloven: •Bestemmelser om tidsbegrenset driveplikt for eiendommer over en viss størrelse ervervet av nær slekt –Konsesjonsvilkår om driveplikt

48 DRIVEPLIKT •Ny § 8: •Driveplikten er personlig og varig •Driveplikten er ikke knyttet opp mot ervervet av eiendommen •Alt jordbruksareal skal drives

49 HENSYN •Globale utfordringer knyttet til matsikkerhet, klima og befolkningsøkning •Driveplikten bidrar til å opprettholde jordas produksjonsegenskaper og sikre produksjon av mat

50 DRIVEPLIKTEN OMFATTER •Jordbruksareal –Dvs: Fulldyrka og overflatedyrka jord og innmarksbeite •Høstes og kultiveres årlig •Plikten varer hele eiertiden •Driveplikt selv om oppfylt driveplikt etter odelslov eller konsesjonslov tidligere

51 HVEM ANSVARLIG FOR DRIVEPLIKTEN •Eieren ansvarlig •Personlig driveplikt –Eksempelvis hver sameier •Kan leie ut –Frist på ett år til å bestemme seg for om en vil leie ut

52 DRIVEPLIKT VED BORTLEIE •Bortleie må –Gjelde jordbruksareal –Skje som tilleggsareal –10 års skriftlig kontrakt –Uten rett til oppsigelse for eier, unntak •Mislighold •Odelslovens § 50, annet ledd –Driftsmessig god løsning

53 DRIVEPLIKT VED BORTLEIE –Leieavtale i strid med vilkårene for utleie kan ikke gjøres gjeldende mellom partene eller i forhold til offentlige myndigheter –Avtale inngått før lovendring løper ut kontraktstiden –Eier og leier sende avtalen til kommunen når areal over 5 da, forpaktingsl. § 1.

54 FRITAK FRA DRIVEPLIKT •Jordloven § 8 a –Kan gi fritak –Ulike situasjoner •Ikke lønnsom drift, lar seg ikke leie bort –Momenter •Hvor viktig å holde jordbruksarealet i hevd •Arealstørrelse og avkastningsevne •Bruk for tilleggsjord i området •Livssituasjon

55 FRITAK DRIVEPLIKT •Fritak kan gå ut på –Varig eller tidsbegrenset fritak –Lemping på lovens vilkår –Stille vilkår –Deler av jordbruksarealet •Kommunen avgjør, fylkesmannen klageinstans fra 1.1.2010

56 BRUDD PÅ DRIVEPLIKT •Jordloven § 19: Kommune og fylkesmann fører tilsyn •Sanksjonsmuligheter, jf. § 8, tredje ledd –Pålegg om bortleie inntil 10 år –Plante jorda med skog –Tiltak av hensyn til kulturlandskapet –Hvis ikke pålegg etterkommes, kan kommunen inngå avtale om utleie inntil 10 år •Bruddet på driveplikten må være vesentlig •Fylkesmannen kan pålegge tvangsgebyr, § 20

57 FYLKESLANDBRUKSSTYRENE •Oppheves fra 1. januar 2010 •Erstattes med fylkesmannen


Laste ned ppt "Endringer i odelsloven, konsesjonsloven, jordloven Advokat Trond Kleiven Advokatfirma Orwall & Co November 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google