Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierskifte i praksis 1 Allinfo AS Green/Zetterstrøm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierskifte i praksis 1 Allinfo AS Green/Zetterstrøm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierskifte i praksis 1 Allinfo AS Green/Zetterstrøm

2 Eierskifte i praksis 2 Nettverk  Bli kjent med andre  ? Hvem ? - Geografi - Nettstede Nettsted Eierskifte.no

3 Eierskifte i praksis 3 Eierskifte- gjennomføring metode  Skal bare - Hente en mal - Gjøre en beregning - Søke grunnbok - Eiendomsoversikt - Elektronisk grunnbok - Andre søk - Søke informasjon PL

4 Eierskifte i praksis 4 Inn i eierskiftesituasjon, bibliotek  Administrering av eierskifte - Systematikk - Eksport / import Pl

5 Eierskifte i praksis 5 Dokumentasjon  Eiendommer oversikt, finn/slett  Hva er gjort, når (arkiv)  Journal  Sjekkliste  Huskelapp  Uthaking ferdig dokumenter Pl

6 Eierskifte i praksis 6 Dataflyt  Ordrebekreftelse  Eierskifteveiledning  Spørreskjema  Avhaking Pl

7 Eierskifte i praksis 7 Kart fra NIJOS  Produksjonstilskudd, er kartet riktig?  Dokumentasjon eierskifte  Arealoversikt, NB: dyrket mark

8 Eierskifte i praksis 8 Verdier /oppgjør  Tall til eierskifte - Til diskusjon - Bibliotek - Rettledninger, skjema/rettledninger - Eierskifteoppsettet Pl

9 Eierskifte i praksis 9 Verdier  Takst  Verdivurdering  Statens kartverk, dokumentasjon… - Rundskriv M 7/2002, verdsetting - Rundskriv M 3/2002, verdsetting - Rundskriv M 2/2009, konsesjon og boplikt PL

10 Eierskifte i praksis 10 Odel – og åsetesrett  Endringer § 2 Arealer, 25 dekar jord og el.500 da produktiv skog, hva med mindre? § 12 Odelsrekkefølge, 1965 § 20 Tilbudsregel,6 mnd til 2 mnd,alle odelsb/andre § 39 Bo og driveplikt for gjenlevende § 40 Preskripsjonsjonsfristen 12 mnd til 6 mnd Etteroppgjør også ved overdragelse til familie

11 Eierskifte i praksis 11 Fra veiledning RF 1621 B  2.2 Eiendom som er gjenstand for åsetesrett  Når fast eiendom som er gjenstand for åsetesrett (jordbruks- og skogbruks- eiendom) overdras til arvelaters slektning i rett nedstigende linje, føres eiendommen opp med 3/4 av den antatte salgsverdi.

12 Eierskifte i praksis 12 Eierskifteprosess  Selge familie / marked  Høy / lav takst  Hvor skal selger bo/marked  Krav til betaling selger  Hvem kjøper  Vederlag kjøper  Etteroppgjør  Søsken  Overdra til ?  Samboere  Gifte  Ektefelleloven § 59  Særeie - krav fra selgere - ønske fra selgerne - ønske fra kjøperne

13 Eierskifte i praksis 13 Ikke arveavgift lenger?  Barn - 470 000,fritak - 330 000, neste, 6% - > 10 % Refusjon dokumentavgift, arveavgiftslov § 20 Simuler optimalisering PL  Andre. Barnebarn - 470 000, fritak - 330 000, 8 % - > 15 % Refusjon dokumentavgift, arveavgiftslov § 20

14 Eierskifte i praksis 14 Konsesjon og boplikt  Glem at du har lært ….. - om 50 % regelen oppfyllelse boplikt - Søknad om utsettelse boplikt

15 Eierskifte i praksis 15 Konsesjon og boplikt  Rundskriv M-2/2009 - Erstatter rundskriv 5 – 5/2003 Konsesjonsloven - Erstatter M –2 /2004 Bo – og driveplikt • Skal gi: - Tydeligere bo – og drivepliktsregler. - Overdra til de som vil drive/bo

16 Eierskifte i praksis 16 Konsesjonsloven § 1, formål  Regulere omsetning, – Mest ganglig for samfunnet – Miljøet – Naturverninteresser – Friluftinteresser – Bosetning Kommer: Nytt rundskriv om boverdier…

17 Eierskifte i praksis 17 Konsesjonsloven § 2,3 Virkeområde  Kjøp, arv, skifte, gave, makeskifte, tvangssalg, ekspropriasjon m.m.  Gj. ektefelle som overtar, er erverver.  Leierett > 10 år  Utbyggingskontrakter, enhver art.  Landbrukseiendom, priskontroll, punkt 8 og Rundskriv M -3/2002.

18 Eierskifte i praksis 18 Konsesjonsloven, unntak konsesjon  Ubebygd areal – Tomt < 2 dekar, bolig el. Fritidshus  Areal - Ikke mer enn100 da - Ikke mer enn 25 da fulldyrka/ overf.dyrka - Bebygd  Leilighet  Eierseksjon

19 Eierskifte i praksis 19 Konsesjon, erververs stilling Unntak  Ektefelle, partner, samboer, slektninger – Skifte av felleseie etter seperasjon, skillsmisse, arv.  Odelsrett - Bosetter seg selv på bebygd eiendommen i minst 5 år. (Hvis ikke, søke om konsesjon.)

20 Eierskifte i praksis 20 Konsesjon,§, nedsatt grense  Kommunen kan sette konsesjonsfrihet ut av kraft, for: – Ubebygd tomt bolig/fritidshus, § 4 – Slektskapsunntaket, § 5. – Kommunens valg, 100 dekar eller 0 dekar.

21 Eierskifte i praksis 21 Lovbestemt boplikt påhviler eieren selv  Odelsberettiget kan erverve konsesjonsfritt - Flytte til eiendommen selv - Eiendommen bebyggelse er helårsbolig - Mer enn 25 dekar jord og/eller 500 da skog  Hvis ikke man vil flytte dit: - Søke om konsesjon.

22 Eierskifte i praksis 22 Konsesjonsloven, personlig eller upersonlig boplikt  Lovbestemt boplikt påhviler eieren selv. - Sameie, hver enkelt sameier boplikt. Flere søsken overtar en eiendom..(s19) Ved ikke bosette seg der, konsesjon. Ved å overta sameieandel fra andre får boplikt.

23 Eierskifte i praksis 23 Konsesjonsloven, frist for tilflytting  Erverver innen 1 år.  Ved arveovergang, hvem overtar?  Hovedregel innen 3 år(fristen for off. skifte) Regnes fra sameietidspunkt. Tingsrettslig sameie  5 års boplikt.

24 Eierskifte i praksis 24 Konsesjonsloven, hvordan oppfylle boplikten?  Det er ikke godt nok å bo i kommunen.  Lov om folkeregistrering, regnes bosatt der de regelmessig har sin døgnhvile.  Gjelder både foreldre og barn.  50 % regelen er opphevet. (Kan fullføre etter de gamle regler)

25 Eierskifte i praksis 25 Konsesjonsloven Gjenlevende ektefelle og samboer(e.f.)  Vern etter odelsloven §§ 34 til 36, senest 1 år bo på eiendommen som sin reelle bolig. – Ved varig fraflytting, mister man vernet. En odelsberettiget kan ta over eiendommen.

26 Eierskifte i praksis 26 Konsesjonsloven. Regler om avgjørelse om konsesjon.  Individuell og konkret vurdering. - Landbruksformål.. Rundskriv M-5/97. Bruk av jordskifte ved fordeling av tilleggsjord. S 22 Rundskriv M-3/2002, M-7/2002, M-4/2004. M -8/2002, skogvern eller rasjonalisering? M -4/2003, Omdisponering, M-3/2009 Driveplikt.

27 Eierskifte i praksis 27 Konsesjonssøknad, vektlegging  Særlig vekt - Pris, bosetting, god løsning, skikkethet, ressursforvaltning  Alminnelig vekt - Størrelse, avkastning  Tilleggsareal, avstand  Flere eiendommer  ”Anses skikket  Korrigerende momenter

28 Eierskifte i praksis 28 Konsesjon, samfunnsmessig prisutvikling, særlig vekt  Rundskriv M-3/2002 og M-7/2002(forsvarlig) - Prisvurdering på hvert enkelt del, jord mv - Aktuelt å få avklart prisnivået forut for handelen, r.s.24

29 Eierskifte i praksis 29 Konsesjon, bosetningshensyn, særlig vekt - Bosetningshensyn, i aktuelt område, tyngde - Nedgang, fare for nedgang i folketallet - Kan tilsi avslag - Eller vilkår om boplikt, hvilke ? - SSB, statistikk (kommunens oppfatning)

30 Eierskifte i praksis 30 Konsesjon, driftsmessig gode løsninger, særlig vekt  Robust landbruk, arbeidsplasser, lønnsomhet - Kostnader, rammebetingelser - Teiger (tilleggsjord), transport mv - Avstand (tilleggsjord) (ikke skog) - Rasjonelle enheter

31 Eierskifte i praksis 31 Konsesjon, skikkethet  Konkret vurdering om skikkethet - Vise varsomhet - Mulighet til å oppfylle driveplikten - Ikke krav til landbruksfaglig utdannelse

32 Eierskifte i praksis 32 Helhetlig ressursforvaltning / kulturlandskap  Virkning eierskifte har for ressursene, jord/skog - Fremtidig generasjon, drift og bosetning - Miljøopplevelser, kulturopplevelser

33 Eierskifte i praksis 33 Konsesjonsbehandling, sameie  Konsesjonsloven § 9: ” I alminnelighet ikke skal gis dersom det ved ervervet oppstår sameie”... s 27  ANS,DA – Vurderingen gjelder hver enkelt  AS s 28 - Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. - Ikke ønsket, men mulig, fellestiltak.

34 Eierskifte i praksis 34 Konsesjon, odelsberettiget /slekt som ikke oppfyller boplikten s 28,29 - Bosetning, driftsmessig gode løsninger. - Produktivt areal og avkastningsevne - Husforholdene, boplikt til bolig - Tilknytning til eiendommen og søkers livssituasjon (korrigerende moment)

35 Eierskifte i praksis 35 Om avslag og vilkår  Avslag, ikke usakelig forskjellsbehandling  Konsesjonsvilkår - Boplikt, personlig eller upersonlig s 32 - Personlig boplikt i 5 år - Bortleie bolig, men da lengere - Personlig boplikt hvis mer stabilt enn bortl - Normalt ikke personlig bopikt enn 5 år

36 Eierskifte i praksis 36 Saksutredelse, forvaltningsl.p 17 - Hvis kjøper ønsker info om prisnivået - Tilsvarende saker - Hvis avslag, vurdere om eiendommen bør brukes som tilleggsjord for andre, sjekke om interesse for dette. s 39 - Ikke rett til å overta,kommunen ikke øk ansvar. - Hvis konsesjonsvilkår skal søker uttale seg. -

37 Eierskifte i praksis 37 Fylkelandbruksstyret  Fylkeslandbruksstyret er opphevd fra 01.01.2010.  Inn kommer i stedet Fylkesmannen. - Blir klageinnstans - Følge opp kommunens praksis s 41  Tjener eller taper næringen på det?..  Se skjema etter s 52

38 Eierskifte i praksis 38 Hva gjør vi med jordleie fremover?  Jordloven § 8, driveplikt, uoppsigelig  Rundskriv M-3/2009 - Eieren har driveplikt så lenge han er eier  Plikt til å sende inn avtale til Landbrukskontoret  Driftsmessig gode løsninger  Vår melding ”eierskifte.no”

39 Eierskifte i praksis 39 Deling av grunneiendom  Rundskriv M 4/2003  Jordloven §§ 9 og 12, avkastning  Kommunen har plikt til utredning.  Som rådgiver er en nøkkelperson..

40 Eierskifte i praksis 40 Deling av grunneiendom. Særlige grunner  Jordloven skal samle eiendom  Ikke forbud mot deling.(nesten)  Vilkår for deling, jordloven § 9: – Det kan gis disposisjon til deling dersom det etter en samlet vurdering finner at jordbrukshensynet bør vike”.

41 Eierskifte i praksis 41 Deling av grunneiendom Samlet vurdering, jordloven § 12  ”Det skal tas hensyn til offentlige planer, drifts – miljømessige ulemper for landbruket, kulturlandskapet og det samfunnsgagnlige”  Avkastningsmomenter

42 Eierskifte i praksis 42 Deling, prosedyre  Gjør deg godt kjent med eiendommen  Bestill kart og nabooppgave  Søk om deling og oppmåling på skjema  Legg ved aktuell info.  ”Tygg” saken ferdig for kommunen, det lønner seg alltid.

43 Eierskifte i praksis 43 Kontakt  Ha god dialog med Landbrukskontoret  Hvem er juristen hos Fylkesmann?  Hvem utreder saker hos fylkesmann?

44 Eierskifte i praksis 44 Rådgivning der kunden bor  Oversikt hjemmel  Oversikt tinglysing, pant, kår, nedkvittering, rydding  Oversikt servitutter  Er NIJOS kartet riktig  Deling av grunneiendom  Informasjon eierskifte, skatt, odel, konsesjon  Gjennomføring eierskifte, selv eller sammen med andre  Har kjøper gode nok forsikringsløsninger?  Forvalte skog, koble eier mot skogeierforening

45 Eierskifte i praksis 45 Bli med der det skjer  Ta Eierskifteplanleggeren i bruk - infoversjon med alle rettigheter med inntill 3 eierskifte kr 2 500, (som en kursdag)  Fullversjon kr 7 500, ubegrenset antall eierskifter  Følg med på eierskifte.no


Laste ned ppt "Eierskifte i praksis 1 Allinfo AS Green/Zetterstrøm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google