Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allinfo AS Green/Zetterstrøm

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allinfo AS Green/Zetterstrøm"— Utskrift av presentasjonen:

1 Allinfo AS Green/Zetterstrøm
Eierskifte i praksis Allinfo AS Green/Zetterstrøm Eierskifte i praksis

2 Nettverk Bli kjent med andre ? Hvem ? - Geografi - Nettstede
Nettsted Eierskifte.no Eierskifte i praksis

3 Eierskifte- gjennomføring metode
Skal bare - Hente en mal - Gjøre en beregning - Søke grunnbok - Eiendomsoversikt - Elektronisk grunnbok - Andre søk - Søke informasjon PL Eierskifte i praksis

4 Inn i eierskiftesituasjon, bibliotek
Administrering av eierskifte - Systematikk - Eksport / import Pl Eierskifte i praksis

5 Dokumentasjon Eiendommer oversikt, finn/slett
Hva er gjort, når (arkiv) Journal Sjekkliste Huskelapp Uthaking ferdig dokumenter Pl Eierskifte i praksis

6 Dataflyt Ordrebekreftelse Eierskifteveiledning Spørreskjema Avhaking
Pl Eierskifte i praksis

7 Kart fra NIJOS Produksjonstilskudd, er kartet riktig?
Dokumentasjon eierskifte Arealoversikt, NB: dyrket mark Eierskifte i praksis

8 Verdier /oppgjør Tall til eierskifte - Til diskusjon - Bibliotek
- Rettledninger, skjema/rettledninger - Eierskifteoppsettet Pl Eierskifte i praksis

9 Verdier Takst Verdivurdering Statens kartverk, dokumentasjon…
- Rundskriv M 7/2002, verdsetting - Rundskriv M 3/2002, verdsetting - Rundskriv M 2/2009, konsesjon og boplikt PL Eierskifte i praksis

10 Odel – og åsetesrett Endringer
§ 2 Arealer, 25 dekar jord og el.500 da produktiv skog, hva med mindre? § 12 Odelsrekkefølge, 1965 § 20 Tilbudsregel,6 mnd til 2 mnd,alle odelsb/andre § 39 Bo og driveplikt for gjenlevende § 40 Preskripsjonsjonsfristen 12 mnd til 6 mnd Etteroppgjør også ved overdragelse til familie Eierskifte i praksis

11 Fra veiledning RF 1621 B 2.2 Eiendom som er gjenstand for åsetesrett
Når fast eiendom som er gjenstand for åsetesrett (jordbruks- og skogbruks-eiendom) overdras til arvelaters slektning i rett nedstigende linje, føres eiendommen opp med 3/4 av den antatte salgsverdi. Eierskifte i praksis

12 Eierskifteprosess Selge familie / marked Høy / lav takst
Hvor skal selger bo/marked Krav til betaling selger Hvem kjøper Vederlag kjøper Etteroppgjør Søsken Overdra til ? Samboere Gifte Ektefelleloven § 59 Særeie - krav fra selgere - ønske fra selgerne - ønske fra kjøperne Eierskifte i praksis

13 Ikke arveavgift lenger?
Barn ,fritak , neste, 6% - > % Refusjon dokumentavgift, arveavgiftslov § 20 Simuler optimalisering PL Andre. Barnebarn , fritak , 8 % > % Refusjon dokumentavgift, arveavgiftslov § 20 Eierskifte i praksis

14 Konsesjon og boplikt Glem at du har lært …..
- om 50 % regelen oppfyllelse boplikt - Søknad om utsettelse boplikt Eierskifte i praksis

15 Konsesjon og boplikt Rundskriv M-2/2009
- Erstatter rundskriv 5 – 5/2003 Konsesjonsloven - Erstatter M –2 /2004 Bo – og driveplikt Skal gi: - Tydeligere bo – og drivepliktsregler. - Overdra til de som vil drive/bo Eierskifte i praksis

16 Konsesjonsloven § 1, formål
Regulere omsetning, Mest ganglig for samfunnet Miljøet Naturverninteresser Friluftinteresser Bosetning Kommer: Nytt rundskriv om boverdier… Eierskifte i praksis

17 Konsesjonsloven § 2,3 Virkeområde
Kjøp, arv, skifte, gave, makeskifte, tvangssalg, ekspropriasjon m.m. Gj. ektefelle som overtar, er erverver. Leierett > 10 år Utbyggingskontrakter, enhver art. Landbrukseiendom, priskontroll, punkt 8 og Rundskriv M -3/2002. Eierskifte i praksis

18 Konsesjonsloven, unntak konsesjon
Ubebygd areal Tomt < 2 dekar, bolig el. Fritidshus Areal - Ikke mer enn100 da - Ikke mer enn 25 da fulldyrka/ overf.dyrka - Bebygd Leilighet Eierseksjon Eierskifte i praksis

19 Konsesjon, erververs stilling Unntak
Ektefelle, partner, samboer, slektninger Skifte av felleseie etter seperasjon, skillsmisse, arv. Odelsrett - Bosetter seg selv på bebygd eiendommen i minst 5 år. (Hvis ikke, søke om konsesjon.) Eierskifte i praksis

20 Konsesjon,§ , nedsatt grense
Kommunen kan sette konsesjonsfrihet ut av kraft, for: Ubebygd tomt bolig/fritidshus, § 4 Slektskapsunntaket, § 5. Kommunens valg, 100 dekar eller 0 dekar. Eierskifte i praksis

21 Lovbestemt boplikt påhviler eieren selv
Odelsberettiget kan erverve konsesjonsfritt - Flytte til eiendommen selv - Eiendommen bebyggelse er helårsbolig - Mer enn 25 dekar jord og/eller 500 da skog Hvis ikke man vil flytte dit: Søke om konsesjon. Eierskifte i praksis

22 Konsesjonsloven, personlig eller upersonlig boplikt
Lovbestemt boplikt påhviler eieren selv. - Sameie, hver enkelt sameier boplikt. Flere søsken overtar en eiendom..(s19) Ved ikke bosette seg der, konsesjon. Ved å overta sameieandel fra andre får boplikt. Eierskifte i praksis

23 Konsesjonsloven, frist for tilflytting
Erverver innen 1 år. Ved arveovergang, hvem overtar? Hovedregel innen 3 år(fristen for off. skifte) Regnes fra sameietidspunkt. Tingsrettslig sameie 5 års boplikt. Eierskifte i praksis

24 Konsesjonsloven, hvordan oppfylle boplikten?
Det er ikke godt nok å bo i kommunen. Lov om folkeregistrering, regnes bosatt der de regelmessig har sin døgnhvile. Gjelder både foreldre og barn. 50 % regelen er opphevet. (Kan fullføre etter de gamle regler) Eierskifte i praksis

25 Konsesjonsloven Gjenlevende ektefelle og samboer(e.f.)
Vern etter odelsloven §§ 34 til 36, senest 1 år bo på eiendommen som sin reelle bolig. Ved varig fraflytting, mister man vernet. En odelsberettiget kan ta over eiendommen. Eierskifte i praksis

26 Konsesjonsloven. Regler om avgjørelse om konsesjon.
Individuell og konkret vurdering. Landbruksformål.. Rundskriv M-5/97. Bruk av jordskifte ved fordeling av tilleggsjord. S 22 Rundskriv M-3/2002, M-7/2002, M-4/2004. M -8/2002, skogvern eller rasjonalisering? M -4/2003, Omdisponering, M-3/2009 Driveplikt. Eierskifte i praksis

27 Konsesjonssøknad, vektlegging
Særlig vekt - Pris, bosetting, god løsning, skikkethet, ressursforvaltning Alminnelig vekt - Størrelse, avkastning Tilleggsareal, avstand Flere eiendommer ”Anses skikket Korrigerende momenter Eierskifte i praksis

28 Konsesjon, samfunnsmessig prisutvikling, særlig vekt
Rundskriv M-3/2002 og M-7/2002(forsvarlig) - Prisvurdering på hvert enkelt del, jord mv Aktuelt å få avklart prisnivået forut for handelen, r.s.24 Eierskifte i praksis

29 Konsesjon, bosetningshensyn, særlig vekt
Bosetningshensyn, i aktuelt område, tyngde Nedgang, fare for nedgang i folketallet Kan tilsi avslag Eller vilkår om boplikt, hvilke ? SSB, statistikk (kommunens oppfatning) Eierskifte i praksis

30 Konsesjon, driftsmessig gode løsninger, særlig vekt
Robust landbruk, arbeidsplasser, lønnsomhet Kostnader, rammebetingelser Teiger (tilleggsjord), transport mv Avstand (tilleggsjord) (ikke skog) Rasjonelle enheter Eierskifte i praksis

31 Konsesjon, skikkethet Konkret vurdering om skikkethet Vise varsomhet
Mulighet til å oppfylle driveplikten Ikke krav til landbruksfaglig utdannelse Eierskifte i praksis

32 Helhetlig ressursforvaltning / kulturlandskap
Virkning eierskifte har for ressursene, jord/skog Fremtidig generasjon, drift og bosetning Miljøopplevelser, kulturopplevelser Eierskifte i praksis

33 Konsesjonsbehandling, sameie
Konsesjonsloven § 9: ” I alminnelighet ikke skal gis dersom det ved ervervet oppstår sameie” s 27 ANS,DA Vurderingen gjelder hver enkelt AS s 28 - Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. - Ikke ønsket, men mulig, fellestiltak. Eierskifte i praksis

34 Konsesjon, odelsberettiget /slekt som ikke oppfyller boplikten s 28,29
- Bosetning, driftsmessig gode løsninger. Produktivt areal og avkastningsevne Husforholdene, boplikt til bolig Tilknytning til eiendommen og søkers livssituasjon (korrigerende moment) Eierskifte i praksis

35 Om avslag og vilkår Avslag, ikke usakelig forskjellsbehandling
Konsesjonsvilkår Boplikt, personlig eller upersonlig s 32 Personlig boplikt i 5 år Bortleie bolig, men da lengere Personlig boplikt hvis mer stabilt enn bortl Normalt ikke personlig bopikt enn 5 år Eierskifte i praksis

36 Saksutredelse, forvaltningsl.p 17
Hvis kjøper ønsker info om prisnivået Tilsvarende saker Hvis avslag, vurdere om eiendommen bør brukes som tilleggsjord for andre, sjekke om interesse for dette s 39 Ikke rett til å overta,kommunen ikke øk ansvar. Hvis konsesjonsvilkår skal søker uttale seg. Eierskifte i praksis

37 Fylkelandbruksstyret
Fylkeslandbruksstyret er opphevd fra Inn kommer i stedet Fylkesmannen. - Blir klageinnstans - Følge opp kommunens praksis s 41 Tjener eller taper næringen på det?.. Se skjema etter s 52 Eierskifte i praksis

38 Hva gjør vi med jordleie fremover?
Jordloven § 8, driveplikt, uoppsigelig Rundskriv M-3/2009 - Eieren har driveplikt så lenge han er eier Plikt til å sende inn avtale til Landbrukskontoret Driftsmessig gode løsninger Vår melding ”eierskifte.no” Eierskifte i praksis

39 Deling av grunneiendom
Rundskriv M 4/2003 Jordloven §§ 9 og 12, avkastning Kommunen har plikt til utredning. Som rådgiver er en nøkkelperson.. Eierskifte i praksis

40 Deling av grunneiendom. Særlige grunner
Jordloven skal samle eiendom Ikke forbud mot deling.(nesten) Vilkår for deling, jordloven § 9: Det kan gis disposisjon til deling dersom det etter en samlet vurdering finner at jordbrukshensynet bør vike”. Eierskifte i praksis

41 Deling av grunneiendom Samlet vurdering, jordloven § 12
”Det skal tas hensyn til offentlige planer, drifts – miljømessige ulemper for landbruket, kulturlandskapet og det samfunnsgagnlige” Avkastningsmomenter Eierskifte i praksis

42 Deling, prosedyre Gjør deg godt kjent med eiendommen
Bestill kart og nabooppgave Søk om deling og oppmåling på skjema Legg ved aktuell info. ”Tygg” saken ferdig for kommunen, det lønner seg alltid. Eierskifte i praksis

43 Kontakt Ha god dialog med Landbrukskontoret
Hvem er juristen hos Fylkesmann? Hvem utreder saker hos fylkesmann? Eierskifte i praksis

44 Rådgivning der kunden bor
Oversikt hjemmel Oversikt tinglysing, pant, kår, nedkvittering, rydding Oversikt servitutter Er NIJOS kartet riktig Deling av grunneiendom Informasjon eierskifte, skatt, odel, konsesjon Gjennomføring eierskifte, selv eller sammen med andre Har kjøper gode nok forsikringsløsninger? Forvalte skog, koble eier mot skogeierforening Eierskifte i praksis

45 Bli med der det skjer Ta Eierskifteplanleggeren i bruk
- infoversjon med alle rettigheter med inntill 3 eierskifte kr 2 500, (som en kursdag) Fullversjon kr 7 500, ubegrenset antall eierskifter Følg med på eierskifte.no Eierskifte i praksis


Laste ned ppt "Allinfo AS Green/Zetterstrøm"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google