Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny kapitaldeknings-rapportering: COREP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny kapitaldeknings-rapportering: COREP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny kapitaldeknings-rapportering: COREP
Gry Hege Karlsen Informasjonsmøte COREP 16. – 24. april

2 Bakgrunn: Nye forskrifter om kapitaldekning (Basel II)
Finansdepartementet fastsatte ny forskrift om kapitalkrav (gjeldende fra 1. januar 2007) Forskriften er i hovedsak i samsvar med Kredittilsynets forslag av 3. mai 2006. Gjelder for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.m. Institusjonene som følger standardmetode kan som overgangsordning velge å benytte tidligere kapitaldekningsregler (Basel I) i 2007. Forskriften gjennomfører rådsdirektiv 2006/48/EC og 2006/49/EC. Direktivene er basert på den nye Baselakkorden fra juni 2004 (revidert juni 2006).

3 Formål og hovedprinsipper for nytt kapitaldekningsregelverk
Styrke stabiliteten i det finansielle system Mer risikofølsomme kapitalkrav Bedre risikostyring og kontroll Tettere tilsyn Mer informasjon til markedet

4 De tre pilarene Pilar 1 - Nye minimumskrav til ansvarlig kapital
Pilar 2 - Krav til vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging Pilar 3 - Markedsdisiplin - krav til offentliggjøring av informasjon

5 Oversikt over nye kapitaldekningsregler

6 Bakgrunn for COREP De nye kapitaldekningsreglene BASEL II har ført til behov for ny kapitaldekningsrapportering. The Committee of European Banking Supervisors (CEBS) etablerte i 2004 et prosjekt for felles europeisk kapitaldekningsrapportering, COREP (COmmon REPorting), for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak under Basel II. CEBS sin målsetting for prosjektet er å arbeide mot mer felles tilsynspraksis i EU. Det er press fra næringen gjennom CEBS om krav til harmonisering. Dataformat og definisjoner er standardisert slik at rapporteringen til tilsynsmyndighetene blir mest mulig lik mellom de ulike land. Kredittilsynet har deltatt i faggruppen i CEBS som definerte rapporteringskravene (COREP-spesifikasjonen). Faggruppen definerte kravene i COREP-skjemaene, de referanser til direktiv er dokumentert.

7 Mer om COREP og XBRL CEBS vurderte XBRL(eXtensible Business Reporting Language) som en hensiktsmessig rapporteringsstandard. I 2005 ble en teknisk undergruppe, i regi av CEBS, etablert for å utvikle XBRL-løsningen. Teknisk undergruppe har primært bestått av XBRL-eksperter fra forskjellige lands tilsynsmyndigheter/sentralbanker, men også andre aktører har bidratt i arbeidet. Konstruksjonen av XBRL-løsningen (taksonomiene) av COREP er basert på og modulert med utgangspunkt i COREP-skjemaene som ble utformet av faggruppen. Teknisk undergruppe har arrangert workshops for tilsynsmyndigheter/ sentralbanker for å spre/øke kompetanse på COREP/XBRL-området. Kredittilsynet har deltatt på disse. I januar 2006 publiserte CEBS den første XBRL-versjon av COREP.

8 Hva er XBRL: eXtensible Business Reporting Language
En språkversjon av XML for utveksling av finansielle data over Internett. XBRL er en åpen og lisensfri standard utviklet av et internasjonalt non-profit konsortium, XBRL International. Metadata defineres i kataloger (taksonomier), som er overførbare og tilgjengelig på Internett. Ved uttrekk og ved overføring/innrapportering av data, kan data valideres mot taksonomiene.

9 Mer om COREP og XBRL I CEBS sitt arbeid med COREP har det vært en målsetning å ivareta tre prinsipper: Fleksibilitet/utvidbarhet: Detaljeringsnivå og omfang kan tilpasses Konsistens: Samme definisjon av elementer, elementer er linket til direktivet. Standardisering: Lik behandling av data

10 Informasjon om COREP og XBRL til rapportører:
Høring i regi av CEBS i 2005 angående COREP-skjemaene og XBRL. Likelydende brev mars 2006 fra Kredittilsynet til institusjonene, (etter 1. versjon av COREP-taksonomi fra CEBS), der det ble gitt nærmere informasjon om COREP-skjemaene og rapporteringsteknologien XBRL. Høringsnotat fra Kredittilsynet "Ny kapitaldekningsrapportering" oktober 2006, hvor Kredittilsynet informerte nærmere om spesifikasjon av innhold i COREP-rapportering, samt om ny teknisk løsning. I høringssvarene kom det ingen motforestillinger knyttet til teknisk løsning, men høringssvarene ga noen innspill knyttet til prosessen for å implementere ny kapitaldeknings­rapportering.

11 Informasjon om COREP og XBRL til rapportører, forts.:
Desember 2007: Norske spesifikasjon av COREP og foreløpig veiledning publisert på Kredittilsynet Internettside: ”Kapitaldekning - Basel II: Ny kapitaldekningsrapportering (COREP) fra 2008 for … ” (COREP No (Norsk spesifikasjon av COREP)) (COREP spesifikasjon fra CEBS) (Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen)

12 COREP-prosjektet i Kredittilsynet
Siden XBRL er en ny standard/teknologi, ble det gjennomført en forstudie sommeren 2006 om innføring av COREP basert på XBRL. Beslutning om at Kredittilsynet skulle innføre COREP basert på XBRL ble tatt i september 2006. Prosjekt ansees som utfordrende og komplekst, pga av ny teknologi (XBRL) og behov for spesiell kompetanse (COREP-taksonomien). Kunngjøring av konkurranse om anskaffelse på DOFFIN/TED desember 2006. Kontrakt inngått våren 2007, hovedprosjekt i gang på forsommeren.

13 COREP-prosjektet i Kredittilsynet
Overordnet målsetning med prosjektet er: Å satse på den rapporteringsstandarden (XBRL) CEBS anbefaler og å nyttiggjøre seg det arbeid (COREP) som utføres i EU-regi. Å etablere en effektiv innrapporteringsløsning for kapitaldeknings­ rapporteringen. Å få etablert en infrastruktur og kompetanse som gjør det enkelt å innføre eventuelle framtidige XBRL-baserte rapporteringer. Siden XBRL er en relativt ny rapporteringsstandard, ble det besluttet at løsning, foreløpig i en overgangsperiode, skal tilby rapportører å rapportere COREP på et alternativt format til XBRL, Excel.

14 Prosjektarbeidet omhandler to områder:
Informasjon til bransjen, herunder: Veiledninger Forespørsler Møter Teknisk prosjekt: Anskaffelse, valg av leverandør - Innføre nødvendige verktøy og programvare Tilpasse COREP til COREP No (taksonomiarbeid) Etablere teknisk løsning: for å samle inn data utvikling av prosesser for kontroll av data lagring av data

15 Tilpasning av COREP i Kredittilsynet
En stor del av rapporteringskravene i COREP er obligatorisk for alle land i EU/EØS, men det er også mulighet for nasjonale valg og tilpasninger innenfor COREP. Kredittilsynet har tatt utgangspunkt i COREP-skjemaene, og laget norske spesifikasjoner. Felt Kredittilsynet ikke ønsker rapportert inn, er lukket, og nye felt er lagt inn. Tekster er oversatt til norsk. Den norske versjonen av COREP er i hovedsak redusert i forhold til CEBS-versjonen, men det er også lagt inn enkelte nye poster. Endringene legges inn i COREP-taksonomiene (XBRL). Kalles COREP No

16 Eksempel på COREP-skjema (CEBS) hvor norske endringer er dokumentert med fargekode: Rødt lukkes, grønt legges til. Rødt og mørk grått skal ikke rapporteres.

17 Skisse over teknisk løsning:
COREP CEBS Kredittilsynet Kredittilsynets Internettportal -Innlogging -Innsending -Kontroll og validering -Prosessering -Lagring COREP NO taksonomi Excel-skjema med plug in Bruke xbrl Excel med plug-in -Validering -Genere xbrl-fil Database COREP-No Lage XBRL Taksonomi-tilpasning/ -administrasjon 1 2 3 4 5b 5a 6

18 Beskrivelse av aktiviteter som inngår i rapporteringsprosessen, (nummereringen følger skisse):
Beskrivelse av aktiviteter som inngår i rapporteringsprosessen, (nummereringen følger Figur 1): 1. Kredittilsynet implementerer norske tilpasninger i COREP No-taksonomi 2. COREP No-taksonomi publiseres på Kredittilsynets hjemmeside. Taksonomiene brukes av rapportører som velger alternativ 5a beskrevet nedenfor. 3. Excel-skjema med plug-in som benytter taksonomien, publiseres på Kredittilsynet hjemmeside. Excel-skjema er alternativ for rapportører som ikke genererer XBRL-filer i sine systemer, og som velger alternativ 5b beskrevet nedenfor. 4. Kredittilsynet klargjør for innrapportering i ny Internettportal. 5. Rapportør sender inn data. Det er to alternative løsninger for innrapportering: a. XBRL: Rapportør genererer XBRL-fil direkte fra egne systemer som sendes inn via Kredittilsynets nye portalløsning. XBRL-filen valideres i Kredittilsynets portal. Ved feil avvises fil. b. Excel-skjema med plug-in (Report Builder): Rapportør legger inn tall i Excel-skjema med plug-in (punkt 3), som genererer XBRL-filer. XBRL-filen sendes inn via Kredittilsynets nye portalløsning. Det vil foregå validering i Excel-skjema, men også i Kredittilsynets portal. Ved feil avvises fil. For begge alternativ vil det være slik at rapportør vil logge seg inn på Kredittilsynets nye portalløsning med brukernavn og passord for å sende inn fil. 6. Kredittilsynet overvåker og følger opp innrapportering i ny portal.

19 Midlertidig løsning for 1. kvartal 2008:
Excel-løsning for kapitaldeknings-rapportering for kredittinstitusjoner, basert på COREP-spesifikasjonen (COREP No) Excel-skjemaene som informasjonen skal rapporteres inn i, både IRB- og standardmetodeskjemaene, vil være like skjemaene i den planlagte XBRL-løsningen (Excel med plug-in), men vil foreligge som en vanlig Excel arbeidsbok. Excel-skjemaene skal rapporteres inn via midlertidig Basel II rapporteringsportal, som ble etablert for Basel II-rapportering i 2007 på Kredittilsynets Internettside. Start e-rapportering – velg oppgave Basel II: Midlertidig rapportering i 2007 av kapitaldekningsoppgaver for kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap. (R.905,R.800/R.900,R.805,R.806)


Laste ned ppt "Ny kapitaldeknings-rapportering: COREP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google