Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt regelverk – nye muligheter HACCP-seminar, Lillehammer 17. april 2007 Manus fra Elisabeth Harrang, Mattilsynet DK Gjøvik Toten Land Foredraget ble.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt regelverk – nye muligheter HACCP-seminar, Lillehammer 17. april 2007 Manus fra Elisabeth Harrang, Mattilsynet DK Gjøvik Toten Land Foredraget ble."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt regelverk – nye muligheter HACCP-seminar, Lillehammer 17. april 2007 Manus fra Elisabeth Harrang, Mattilsynet DK Gjøvik Toten Land Foredraget ble holdt av Malin Lyshagen-Johansen

2 Nytt hygieneregelverk - en oversikt Food Law forordningen 178/2002 Kontrollforordningen 882/2004 Fôrhygieneforordningen 183/2005 Biproduktforordningen 1774/2002 Hygienepakken H1, H2 og H3

3 Ikrafttredelse •Forordningene trådte i kraft i EU 1. januar 2006. •Tatt opp i EØS-komiteen 26.oktober 2007 •Legges fram for Stortinget innen 26.april 2008 •Reglene vil tre i kraft i Norge i løpet av 1. halvår 2008.

4 Henvisningsforskrifter •Forskrift om næringsmiddelhygiene -gjennomfører (EF) 852/2004 (H1), og -fastsetter nasjonale bestemmelser •Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse -gjennomfører (EF) 853/2004 (H2), og -fastsetter nasjonale bestemmelser •Forskrift om særlige regler for organisering av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse -gjennomfører (EF) 854/2004 (H3), og -fastsetter nasjonale bestemmelser

5 Øvrige henvisningsforskrifter •Forskrift om mikrobiologiske kriterier -gjennomfører (EF) 2073/2005 •Forskrift om gjennomføringstiltak -gjennomfører (EF) 2074/2004 •Forskrift om offentlig kontroll av trikiner -gjennomfører (EF) 2075/2005 •Forskrift om overgangsordninger -(EF) gjennomfører 2076/2005 •Forskrift om salmonellagarantier -gjennomfører (EF) 1688/2005

6 Veiledningsdokumenter •Veiledningsdokument til gjennomføring av visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene Forskrift om næringsmiddelhygiene (H1) •Veiledningsdokument til gjennomføringen av visse bestemmelser i i forordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (H2) •Veiledningsdokument om gjennomføringen av fremgangsmåter basert på HACCP-prinsippene og om forenkling av gjennomføringen av HACCP-prinsippene i visse næringsmiddelforetak

7 Gjennomføring i Norge Forskrifter som oppheves eller endres: •16 forskrifter oppheves slakteriforskrift, kjøttkontrollforskrift, fjørfekjøttforskrift, forskrift om næringsmiddelhygiene m.fl. •6 forskrifter endres i større eller mindre grad generell forskrift, fiskekvalitetsforskrift, melkeforskrift, m.fl.

8 Forskrift om næringsmiddelhygiene (H1) Kapitler bestående av -Generell del (presisering av at forordningen gjelder som norsk rett) -Nasjonale bestemmelser •Tilhørende forordning som vedheng -Fortale -Kapitler (I – IV) som hver er inndelt i artikler -Vedlegg (I – II) der mer detaljerte krav finnes Blanding av §§, tall og bokstaver

9 Eksempel på henvisningsforskrift (H1) Utkast til forskrift om næringsmiddelhygiene Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet [sett inn dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.(matloven) §§ 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 32 og 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kapittel I 6.1 nr. … (forordning (EF) nr. 852/2004). Kap. I Gjennomføring av Forordning (EF) nr. 852/2004 ”§ 1 Gjennomføring av Forordning (EF) nr. 852/2004 EØS-avtalen vedlegg I kapittel I 6.1 nr. … (forordning (EF) nr. 852/2004) om næringsmiddelhygiene gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.”

10 Forskrift om næringsmiddelhygiene (H1)  basert på dagens generelle hygieneforskrift  generell og skjønnsmessig regelverk som rommer alle typer produksjon  gjelder også primærproduksjonen inklusive fiske/fangst/tilvirkning som i dag har vært unntatt  basert på prinsippet om at produsentene selv har ansvaret for krav til drift og hygiene, fremgangsmåter, kontroll med farer etc.

11 Nasjonale bestemmelser (H1) §§ i selve forskriften om blant annet: • Direkte omsetning av små mengder råvare • Krav til temperatur for lett bedervelige næringsmidler • Krav til personaltoaletter

12 Eksempel på krav i H1 Fra forordningen (vedhenget): •Registreringsplikt for næringsmiddelforetak inkludert primærprodusenter •Generelle krav til alle virksomheter som produserer og omsetter animalske og ikke-animalske næringsmidler (vedlegg II i forordningen)

13 Eksempel på krav i H1 Fra forordningen (vedhenget): •Forskriften inkluderer også primærproduksjonen, og stiller krav til primærprodusentens egenkontroll med produksjonen av næringsmidler/råvarer (vedlegg I) •Detaljreglene er erstattet av begreper som ”om nødvendig”, ”hvis det er relevant”, ”passende”, ”hensiktsmessig” og ”tilstrekkelig” - for å oppfylle forordningens mål.

14 Eksempler på ordlyd i vedlegg II •Håndvask: ”Det skal finnes et egnet antall håndvasker som er hensiktsmessig plassert og særskilt beregnet på vask av hender. Håndvaskene skal ha rennende varmt og kaldt vann, samt utstyr for hygienisk vask og tørk av hendene”. … (vedlegg II, kap.I nr. 4) •Lokaler og temperatur: …- ”ha, når det er nødvendig, utstyr med tilstrekkelig kapasitet til å sikre at foredling og lagring av næringsmidler skjer ved hensiktsmessig temperatur…” (vedlegg II, kap.I nr. 2 bokstav d))

15 Framgangsmåter basert på prinsippene i HACCP skal gjelde alle foretak, unntatt i primærproduksjonen Dette medfører følgende endringer: § 5a i internkontrollforskriften oppheves (men foreslått innarbeidet i drikkevannsforskriften) § 1 - 11 i fiskekvalitetsforskriften oppheves Art. 5: Krav om HACCP

16 Art. 7 og 8: Nasjonale retningslinjer •Mattilsynet oppfordrer bransjen selv til å utarbeide retningslinjer for god hygienepraksis og for anvendelse av HACCP-prinsippene •Slike retningslinjer skal vurderes av Mattilsynet •Virksomhetenes bruk av slike retningslinjer er frivillig. Legges de til grunn, vil det være en del av referansen Mattilsynet fører tilsyn og treffer vedtak etter

17 Utarbeidelse av nasjonale retningslinjer Bransjer som har vært i kontakt med Mattilsynet om Nasjonale retningslinjer:  NHO Service  DMF (Daglivarehandelens miljø- og emballasjeforum)  KSL (Kvalitetssystem i landbruket)  Bakerbransjen.  Kjøttbransjen (KLF, Animalia og Nortura)  Norsk Gardsost og Norsk Gardsmat

18 Hjemling og bruk av nytt regelverk Fakta: Opplæring av de ansatte er ikke tilstrekkelig fordi det ikke kan dokumenteres at opplæring er gitt. Manglende forståelse for oppfølging av internkontrollen og rutiner i denne indikerer at kjennskapen hos de ansatte er mangelfull Vedtak: Med hjemmel i forskrift av XXXX om Næringsmiddelhygiene § 1, jf forordning (EF) nr. 852/2004 art. 4 pkt. 2, jf vedlegg II. kap. XII 1), 2) og 3) pålegges virksomheten følgende: Det må iverksettes tiltak for å sikre at de ansatte får relevant kompetanse, dvs. opplæring må gis og denne må dokumenteres.

19 Mer informasjon om Hygienepakken Tekstene (forordninger og veiledningsdokument): -www.mattilsynet.no klikk regelverk – hygienepakken eller høringerwww.mattilsynet.no -www.lovdata.no(når regelverket kommer)www.lovdata.no -www.europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htmwww.europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm alle forordningene (også endringer) søk også konsoliderte utgave -http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide_en.htmhttp://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide_en.htm ”Guidance Documents” - EU-kommisjonens veiledningsdokumenter (tre av dem er også oversatt til norsk – se første pkt. over)

20 Takk for oppmerksomheten...


Laste ned ppt "Nytt regelverk – nye muligheter HACCP-seminar, Lillehammer 17. april 2007 Manus fra Elisabeth Harrang, Mattilsynet DK Gjøvik Toten Land Foredraget ble."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google