Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utlendinger i landbruket Jon Lasse Myhre Mattilsynet Distriktskontoret for Sør- Innherred.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utlendinger i landbruket Jon Lasse Myhre Mattilsynet Distriktskontoret for Sør- Innherred."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utlendinger i landbruket Jon Lasse Myhre Mattilsynet Distriktskontoret for Sør- Innherred

2 Matloven  Formålsbestemmelse  Saklig og geografisk virkeområde  De viktigste pliktene for virksomheten fremheves:  Ansvar for å etterleve regelverket presiseres  Generell varslings- og iverksettelsesplikt ved fare for helseskade  Sikre at enhver som deltar i aktivitet omfattet av loven har nødvendig kompetanse  Eksplisitt forbud mot å selge matvarer og fôr som ikke anses som trygge  Hjemmel til å kreve offentliggjøring av tilsynsresultater (Smilefjes) Norsk regelverk gjelder også for utlendinger

3 Mer nytt i matloven….  For Mattilsynet:  Utvidete hjemler for tilsynet til å kreve opplysninger, rapporter og dokumentasjon  Hjemmel til å forby omsetning av innsatsvarer eller mat dersom dyret har vært behandlet på en dyrevernmessig uakseptabel måte  Plikt til å informere allmennheten ved helsefarlig mat og fôr

4 EØS –avtalen har ført til større arbeidsinnvandring Antall utlendinger i norsk landbruk stadig økende Hver 7.gård har en utlending i arbeide Jobber innenfor mange sektorer Grønn sektor Annen planteproduksjon Husdyrbruket – som avløsere Nisjeproduksjon – gårdsmat (næringsmiddelbedrifter) Skogbruk

5 Utfordringer  Overføring av smitte  Opplæring  Kompetansekrav  Språkproblemer  Hygieneregler  Kulturforskjeller

6 Fare for overføring av smittestoffer Aktuelle smittestoffer •Virus – Munn- og klauvsjuke, svinepest, fugleinf. •Bakterier – salmonella, campylobacter, tub. •Parasitter – bendelorm •Skadedyr - insekter

7 Vanlige smittestoffer fra dyr, mat og vann •Campylobacter –fjørfe - vann •Salmonella – utland - småfugl - piggsvin •Yersinia - gris •Toxoplasma – katt/sau •E.Coli - Ehec •Listeria – vanlig – fisk/kjøttpålegg/ost •Giardia og Cryptosporum - vannbåren

8 Hvordan kan smitte overføres ? •Personer •Utstyr •Mat og matrester •Biler – private og dyretransport •Dyrefor •Sko og tøy •Levende dyr – også kjæledyr

9 Hensyn en bør ta På arbeidsplasser uten dyr •Rengjør sko og tøy før bruk På arbeidsplasser med dyr •Som ovenfor •Benytt smittesluse •48 timers karantene dersom kontakt med husdyr •72 timers karantene fra smittede områder •Nye utbrudd av alvorlige smittsomme sjukdommer hele tiden •Kontakt Mattilsyn for informasjon – tlf 06040 www.mattilsynet.no

10 Hva kan tas med av matvarer fra EØS –land? •10 kg kjøtt, kjøttprodukter, egg, melk, melkeprod. •10 kg frukt, bær, grønnsaker – ikke poteter •Begrensninger ved sjukdomsutbrudd •Særskilte beskyttelsestiltak (MKS, AI) •Samarbeide med Tollvesen –info ved grenser •Avfallsbehandling må være trygg •Unngå matrester til husdyr - også beitedyr

11 Opplæring -kompetanse •Språkproblemer? tolk •Skriftlig på aktuelt språk •Kompetansekrav i husdyrbruket •Risikovurdering – ansvar – kompliserte maskiner og utstyr

12 Hygieniske krav for primærproduksjon av landbruksprodukter og for næringsmiddelvirksomheter i landbruket For grønnsaker, bær og frukt gjelder Matloven •§ 6 Forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak •§ 7 Etablering, utforming og drift Virksomheten skal sørge for at plassering, utforming og drift av aktiviteter er hygienisk forsvarlig •§ 8 Opplæring og kompetanse Virksomheten skal sørge for at enhver som deltar i aktivitet omfattet av denne loven, har nødvendig kompetanse.

13 Ved bearbeiding(vasking,skjæring) tilberedning og pakking blir produsenten å regne som en næringsmiddelbedrift •Forskrift om næringsmiddelhygiene gjelder § 2 Omfang Alm. bestemmelser om næringsmiddelhygiene i forbindelse med produksjon, bearbeiding, pakking, lagring, transport, distribusjon, håndtering og omsetting av næringsmidler. Forskriften omfatter ikke primærproduksjon og omsetning av næringsmidler som er omfattet av annen særskilt lovgivning om næringsmiddelhygiene.

14 Minimumskrav både i primærproduksjonen og i næringsmiddelvirksomheter •God personlig hygiene •Håndvaskmuligheter med såpe og håndtørkepapir (enhåndshendel) •Adgang til nærliggende toalett – mobilt •Informasjon om hygiene på aktuelt språk nært toalett •Legg forholdene til rette for god personhygiene •Foreta risikovurdering ut fra produkt Forskjell på potet/kålrot og salat/jordbær

15 Avslutningsvis •Kun friske personer må jobbe med mat •Syke personer kan spre smitte til dyr •Syke personer kan spre smitte med matvarer NÆRINGEN HAR ANSVARET FOR Å LEVERE TRYGGE MATVARER


Laste ned ppt "Utlendinger i landbruket Jon Lasse Myhre Mattilsynet Distriktskontoret for Sør- Innherred."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google