Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles, tverrfaglig kompetansebygging på Helgeland – KOLS og kreft er bare starten… Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Praksiskoordinator i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles, tverrfaglig kompetansebygging på Helgeland – KOLS og kreft er bare starten… Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Praksiskoordinator i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles, tverrfaglig kompetansebygging på Helgeland – KOLS og kreft er bare starten… Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset

2 Helgelandssykehuset HF Lengst sør i Helse Nord Helseforetaket Mo i Rana (hovedkontor) Mosjøen Sandnessjøen Brønnøy (poliklinikk) Sømna rehabilitering Avstander mil Mo i Rana – Mosjøen: 9 Mo i Rana – Sandnessjøen: 10 Mosjøen – Sandnessjøen: 7 Brønnøy/Sømna – Mo i Rana: 30

3 • • • • • • • Bodø Namsos Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Levanger + 237 km Befolkning (sykehusområde) 76 000 Mo i Rana: 25 190 (32 819) (Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy, Lurøy innland) Mosjøen: 13 571 (16 593) (Vefsn, Grane, Hattfjelldal) Sandnessjøen: 7 225 (26 333) (Alstahaug, Leirfjord, Træna, Lurøy kyst, Dønna, Herøy, Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna, (Bindal)) Kommuneoverleger 17 (kommuneoverlegeforum) Fastleger 84 PKO 1 i Rana, 1 i Mosjøen, 1 i Sandnessjøen, 1 i Brønnøy, 1 koordinator + +

4 Bakgrunn for arbeidet med KOLS-plan Helgeland  I 2006 kom den nasjonale KOLS-strategien: http://www.regjeringen.no/Upload/kilde/hod/rap/2006/0041/ddd/pdfv/299286- nasjonal_strategi_for_kols_24-11-06_forord.pdf http://www.regjeringen.no/Upload/kilde/hod/rap/2006/0041/ddd/pdfv/299286- nasjonal_strategi_for_kols_24-11-06_forord.pdf  I 2007 markerte Helgeland Rehabilitering i Sømna (HRIS) sitt 10-årsjubileum med et seminar om KOLS.  På dette seminaret ble ideen om å lage en KOLS-plan for Helgeland født.  Tanken var å omsette den nasjonale KOLS-strategien til lokaltilpassede konkrete løsninger som omfatter alle som er involvert i KOLS-arbeidet.

5 Selvbestaltet tverrfaglig arbeidsgruppe høst 2007  Hans Henrik Strøm, lungelege Helgelandssykehuset Sandnessjøen  Kristin Sakshaug, sykehjemslege Dønna og praksiskonsulent Sandnessjøen  Anette Foss Lia, fysioterapeut Herøy  Astri Gullesen, lungesykepleier Helgelandssykehuset Mo i Rana  Reidar Berntsen, lungelege Helgelandssykehuset Mosjøen  Anette Fosse, fastlege Rana og praksiskoordinator Helgelandssykehuset  I tillegg på enkelte møter:  Torbjørn Uhre, kommunelege I Sandnessjøen  Anita Evjenth, lege med.avd.Helgelandssykehuset Mo i Rana  Hilda Wågan, leder Sømna rehabilitering  Solveig Espeseth, FYSAK Sandnessjøen

6 Arbeidet med KOLS-plan for Helgeland  Arbeidsgruppen utarbeidet et utkast til en KOLS-plan-skisse  Planen skal etter hvert beskrive  forebygging, oppsporing, utredning, diagnostisering og behandling  arbeidsdeling mellom faggrupper og nivåer  muligheter og tilbud lokalt i den enkelte kommune, interkommunalt og på hele Helgeland  Som ledd i kvalitetssikringen og utviklingen av KOLS-behandlingen på Helgeland holdes en tverrfaglig samling i hvert av de 4 tyngdepunktene (Sandnessjøen, Mosjøen, Brønnøysund, Mo i Rana)  formål å øke kunnskapen om KOLS lokalt  forankre og videreutvikle en sammenhengende KOLS-plan for Helgeland  Når alle samlingene er gjennomført blir KOLS-planen bearbeidet og planlegges lagt ut på hjemmesiden til Helgelandssykehuset og til hver enkelt kommune.

7 KOLS-plan Helgeland – lokal variant Forslag til innhold  KOLS-planen omfatter følgende aktører:  Pasienten selv, pårørende, fastlege, fysioterapeut, FYSAK, LHL, hjemmetjenesten/sykehjem, NAV/HELFO, Sandnessjøen/Mosjøen/Rana sykehus med lungeansvarlig lege og sykepleier, LMS, Sømna rehabilitering, Kontor for behandlingshjelpemidler, ernæringsfysiolog, bedriftshelsetjenesten  Generelle anbefalinger til utredning/behandling/oppfølging - flytskjema  Lokale variasjoner ved førstelinjehåndtering (beskrives/avtales for den enkelte kommune):  FYSAK?  Fysioterapitilbud? Hvem og hva?  LHL-treningstilbud og lignende?  Røykesluttkurs  Fastleger  Omsorgstjeneste  Bedriftshelsetjeneste  Lokale variasjoner ved behov for sykehus  Henvisning til med.pol. Sandnessjøen/Mosjøen/Mo i Rana  beskrive hva lungelege gjør og hva fastlege gjør  LMS (samarbeid/samordning med FYSAK, fysio osv)  Sømna rehabilitering

8 Program KOLS-samling  1. Felles samling I  Presentasjon av Nasjonal KOLS-strategi, bakgrunn for KOLS-plan Helgeland og hvordan planen ser ut så langt v/praksiskoordinator Anette Fosse  Generelt om KOLS v/lungelege Hans Henrik Strøm og lokal fastlege  Hvilke KOLS-ressurser fins lokalt og på Helgeland, hvordan kan vi samarbeide bedre? Kort presentasjon (ca 10 minutter) av hver ressurs, deretter ide-dugnad i panel og fra salen.  2. Presentasjon av behandlingshjelpemidler  Forstøvere og BIPAP  Oksygenbehandling  3. Profesjonsspesifikke gruppetema  Faglig oppdatering og erfaringsutveksling om KOLS  Diskusjon om arbeidsdeling og organisering innen faggruppen, hva faggruppen kan tilby og hva faggruppen forventer av andre faggrupper og av brukerne  4. Felles samling II (kl. 17.00 – 18.00)  Terminal KOLS-omsorg/lindring v/lungelegeHans Henrik Strøm  Ide-dugnad  Kort oppsummering fra gruppene  Roller og arbeidsdeling – KOLS-plan Helgeland, innspill og videre utvikling.

9 Eksempel på presentasjon av lokale ressurser  Lungesykepleier presenterer KOLS-skolen  Ernæringsfysiolog om KOLS og ernæring  Fysioterapeut om fysioterapiressurser og plan  FYSAK, presentasjon  LMS  Bedriftshelsetjenesten  Helgeland Rehabilitering i Sømna (HRIS)  HELFO om KOLS-rettigheter  Omsorgstjenesten om KOLS og samarbeid  Fastlege om KOLS i førstelinjen  Lungelege Hans Henrik Strøm om KOLS i andrelinjen og om prioriteringsforskriften  Brukeren forteller

10 Eksempel på profesjonsspesifikke gruppetema  Gruppe 1: Leger og helsesekretærer  Faglig tema bl.a. om trygderegler i forhold til KOLS, tolke spirometri, medikamentbruken, henvisningsgrunner, indikasjoner for bruk av forstøver, oksygen, CPAP, BIPAP  Gruppe 2: Fysioterapeuter og ergoterapeuter  Faglig tema bl.a. lungefysioterapi og fysisk trening/rolle i rehabilitering  Gruppe 3: Sykepleiere fra omsorgstjenesten og sykehuset  Faglig tema bl.a. observasjon og pleie av KOLS-pasienter, oppfølging i hjem og sykehjem

11 Oppsummering så langt - KOLS  Pr november 2009 er det avhold KOLS-samlinger på Ytre, Søndre og Indre Helgeland  Samlingen for Nord-Helgeland blir høst 2010  Samlingene har så langt vært vellykket, med bred tverrfaglig representasjon fra kommuner og sykehus, samt brukerrepresentanter, HELFO og bedriftshelsetjeneste  Dialogen har bidratt til at ulike faggrupper blir mer oppmerksomme på hverandres roller i KOLS-arbeidet, og alle er blitt bevisstgjort på viktigheten av alt fra tidlig oppsporing av begynnende KOLS til godt samarbeid rundt lindrende behandling ved alvorlig KOLS.  Ferdigstillelse og vedlikehold av KOLS-planen  ….over evne….?

12 Kompetanserekke for hjelpeapparatets møte med kreftpasienter på Helgeland  Målsetting  Gjennom faglig oppdatering, erfaringsutveksling og styrket samarbeid skal kreftpasienter og pårørende få et bedre tilbud på Helgeland.  Målgrupper  Leger, kreftsykepleiere, hjemmesykepleiere, sykepleiere på sykehus og sykehjem, kreftspesialister og annet helsepersonell.

13 Kompetanserekke for hjelpeapparatets møte med kreftpasienter på Helgeland  Samarbeid mellom Helgelandssykehuset, kommunene og Kunnskapsparken/RKK  I tillegg deltar brukere, Nordlandssykehuset og UNN  3 enkeltstående kursdager  Dag 1: Hjelpeapparatets møte med kreftpasienten  Dag 2: Kreftsykdommer og behandlingsmetoder  Dag 3: Etterbehandling og oppfølging  Lokal forankring  Rana vinter 2010  Sandnessjøen høst 2010 (skulle vært vår-10, men ble askestoppet)  Inkl Mosjøen-området  Inkl direkte video-overføring til Brønnøy  Opprettet lokal arbeidsgruppe etterpå for å videreutvikle og beskrive samarbeidet

14 Refleksjoner til slutt  Aktuelle fagområder  demens, diabetes, slag, skrøpelige eldre, rus, psykiatri + + +  Ledelsesforankring  KOLS-planen utviklet seg nedenfra  Litt rotet og ustrukturert, men mye entusiasme…  Kreft-kurset var et ledelsesinitiativ  Ganske strømlinjeformet og mye entusiasme…  Tverrfaglig forankring  Finansiering  Planlegging og gjennomføring  Faglig innhold  Praktisk tilrettelegging  Anbefaler bistand fra sekretariat/kursarrangør


Laste ned ppt "Felles, tverrfaglig kompetansebygging på Helgeland – KOLS og kreft er bare starten… Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Praksiskoordinator i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google