Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles, tverrfaglig kompetansebygging på Helgeland – KOLS og kreft er bare starten…
Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset

2 Helgelandssykehuset HF
Lengst sør i Helse Nord Helseforetaket Mo i Rana (hovedkontor) Mosjøen Sandnessjøen Brønnøy (poliklinikk) Sømna rehabilitering Avstander mil Mo i Rana – Mosjøen: 9 Mo i Rana – Sandnessjøen: 10 Mosjøen – Sandnessjøen: 7 Brønnøy/Sømna – Mo i Rana: 30

3 + + + • • • • • • • 237 km Bodø Befolkning (sykehusområde) 76 000
Mo i Rana: (32 819) (Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy, Lurøy innland) Mosjøen: (16 593) (Vefsn, Grane, Hattfjelldal) Sandnessjøen: (26 333) (Alstahaug, Leirfjord, Træna, Lurøy kyst, Dønna, Herøy, Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna, (Bindal)) + Mo i Rana Sandnessjøen + + Mosjøen Brønnøysund Levanger - Mo 400 km Trondheim - Lillehammer 340 Voss - Hønefoss 320 Hammerfest – Kirkenes 422 Bodø – Mosjøen 324 Levanger – Mosjøen 313 Kommuneoverleger 17 (kommuneoverlegeforum) Fastleger 84 PKO 1 i Rana, 1 i Mosjøen, 1 i Sandnessjøen, 1 i Brønnøy, 1 koordinator Namsos Levanger

4 Bakgrunn for arbeidet med KOLS-plan Helgeland
I 2006 kom den nasjonale KOLS-strategien: I 2007 markerte Helgeland Rehabilitering i Sømna (HRIS) sitt 10-årsjubileum med et seminar om KOLS. På dette seminaret ble ideen om å lage en KOLS-plan for Helgeland født. Tanken var å omsette den nasjonale KOLS-strategien til lokaltilpassede konkrete løsninger som omfatter alle som er involvert i KOLS-arbeidet.

5 Selvbestaltet tverrfaglig arbeidsgruppe høst 2007
Hans Henrik Strøm, lungelege Helgelandssykehuset Sandnessjøen Kristin Sakshaug, sykehjemslege Dønna og praksiskonsulent Sandnessjøen Anette Foss Lia, fysioterapeut Herøy Astri Gullesen, lungesykepleier Helgelandssykehuset Mo i Rana Reidar Berntsen, lungelege Helgelandssykehuset Mosjøen Anette Fosse, fastlege Rana og praksiskoordinator Helgelandssykehuset I tillegg på enkelte møter: Torbjørn Uhre, kommunelege I Sandnessjøen Anita Evjenth, lege med.avd.Helgelandssykehuset Mo i Rana Hilda Wågan, leder Sømna rehabilitering Solveig Espeseth, FYSAK Sandnessjøen

6 Arbeidet med KOLS-plan for Helgeland
Arbeidsgruppen utarbeidet et utkast til en KOLS-plan-skisse Planen skal etter hvert beskrive forebygging, oppsporing, utredning, diagnostisering og behandling arbeidsdeling mellom faggrupper og nivåer muligheter og tilbud lokalt i den enkelte kommune, interkommunalt og på hele Helgeland Som ledd i kvalitetssikringen og utviklingen av KOLS-behandlingen på Helgeland holdes en tverrfaglig samling i hvert av de 4 tyngdepunktene (Sandnessjøen, Mosjøen, Brønnøysund, Mo i Rana) formål å øke kunnskapen om KOLS lokalt forankre og videreutvikle en sammenhengende KOLS-plan for Helgeland Når alle samlingene er gjennomført blir KOLS-planen bearbeidet og planlegges lagt ut på hjemmesiden til Helgelandssykehuset og til hver enkelt kommune.

7 KOLS-plan Helgeland – lokal variant Forslag til innhold
KOLS-planen omfatter følgende aktører: Pasienten selv, pårørende, fastlege, fysioterapeut, FYSAK, LHL, hjemmetjenesten/sykehjem, NAV/HELFO, Sandnessjøen/Mosjøen/Rana sykehus med lungeansvarlig lege og sykepleier, LMS, Sømna rehabilitering, Kontor for behandlingshjelpemidler, ernæringsfysiolog, bedriftshelsetjenesten Generelle anbefalinger til utredning/behandling/oppfølging - flytskjema Lokale variasjoner ved førstelinjehåndtering (beskrives/avtales for den enkelte kommune): FYSAK? Fysioterapitilbud? Hvem og hva? LHL-treningstilbud og lignende? Røykesluttkurs Fastleger Omsorgstjeneste Bedriftshelsetjeneste Lokale variasjoner ved behov for sykehus Henvisning til med.pol. Sandnessjøen/Mosjøen/Mo i Rana beskrive hva lungelege gjør og hva fastlege gjør LMS (samarbeid/samordning med FYSAK, fysio osv) Sømna rehabilitering

8 Program KOLS-samling 1. Felles samling I
Presentasjon av Nasjonal KOLS-strategi, bakgrunn for KOLS-plan Helgeland og hvordan planen ser ut så langt v/praksiskoordinator Anette Fosse Generelt om KOLS v/lungelege Hans Henrik Strøm og lokal fastlege Hvilke KOLS-ressurser fins lokalt og på Helgeland, hvordan kan vi samarbeide bedre? Kort presentasjon (ca 10 minutter) av hver ressurs, deretter ide-dugnad i panel og fra salen. 2. Presentasjon av behandlingshjelpemidler Forstøvere og BIPAP Oksygenbehandling 3. Profesjonsspesifikke gruppetema Faglig oppdatering og erfaringsutveksling om KOLS Diskusjon om arbeidsdeling og organisering innen faggruppen, hva faggruppen kan tilby og hva faggruppen forventer av andre faggrupper og av brukerne 4. Felles samling II (kl – 18.00) Terminal KOLS-omsorg/lindring v/lungelegeHans Henrik Strøm Ide-dugnad Kort oppsummering fra gruppene Roller og arbeidsdeling – KOLS-plan Helgeland, innspill og videre utvikling.

9 Eksempel på presentasjon av lokale ressurser
Lungesykepleier presenterer KOLS-skolen Ernæringsfysiolog om KOLS og ernæring Fysioterapeut om fysioterapiressurser og plan FYSAK, presentasjon LMS Bedriftshelsetjenesten Helgeland Rehabilitering i Sømna (HRIS) HELFO om KOLS-rettigheter Omsorgstjenesten om KOLS og samarbeid Fastlege om KOLS i førstelinjen Lungelege Hans Henrik Strøm om KOLS i andrelinjen og om prioriteringsforskriften Brukeren forteller

10 Eksempel på profesjonsspesifikke gruppetema
Gruppe 1: Leger og helsesekretærer Faglig tema bl.a. om trygderegler i forhold til KOLS, tolke spirometri, medikamentbruken, henvisningsgrunner, indikasjoner for bruk av forstøver, oksygen, CPAP, BIPAP Gruppe 2: Fysioterapeuter og ergoterapeuter Faglig tema bl.a. lungefysioterapi og fysisk trening/rolle i rehabilitering Gruppe 3: Sykepleiere fra omsorgstjenesten og sykehuset Faglig tema bl.a. observasjon og pleie av KOLS-pasienter, oppfølging i hjem og sykehjem

11 Oppsummering så langt - KOLS
Pr november 2009 er det avhold KOLS-samlinger på Ytre, Søndre og Indre Helgeland Samlingen for Nord-Helgeland blir høst 2010 Samlingene har så langt vært vellykket, med bred tverrfaglig representasjon fra kommuner og sykehus, samt brukerrepresentanter, HELFO og bedriftshelsetjeneste Dialogen har bidratt til at ulike faggrupper blir mer oppmerksomme på hverandres roller i KOLS-arbeidet, og alle er blitt bevisstgjort på viktigheten av alt fra tidlig oppsporing av begynnende KOLS til godt samarbeid rundt lindrende behandling ved alvorlig KOLS. Ferdigstillelse og vedlikehold av KOLS-planen ….over evne….?

12 Målsetting Målgrupper
Kompetanserekke for hjelpeapparatets møte med kreftpasienter på Helgeland Målsetting Gjennom faglig oppdatering, erfaringsutveksling og styrket samarbeid skal kreftpasienter og pårørende få et bedre tilbud på Helgeland. Målgrupper Leger, kreftsykepleiere, hjemmesykepleiere, sykepleiere på sykehus og sykehjem, kreftspesialister og annet helsepersonell.

13 Kompetanserekke for hjelpeapparatets møte med kreftpasienter på Helgeland
Samarbeid mellom Helgelandssykehuset, kommunene og Kunnskapsparken/RKK I tillegg deltar brukere, Nordlandssykehuset og UNN 3 enkeltstående kursdager Dag 1: Hjelpeapparatets møte med kreftpasienten Dag 2: Kreftsykdommer og behandlingsmetoder Dag 3: Etterbehandling og oppfølging Lokal forankring Rana vinter 2010 Sandnessjøen høst 2010 (skulle vært vår-10, men ble askestoppet) Inkl Mosjøen-området Inkl direkte video-overføring til Brønnøy Opprettet lokal arbeidsgruppe etterpå for å videreutvikle og beskrive samarbeidet

14 Refleksjoner til slutt
Aktuelle fagområder demens, diabetes, slag, skrøpelige eldre, rus, psykiatri + + + Ledelsesforankring KOLS-planen utviklet seg nedenfra Litt rotet og ustrukturert, men mye entusiasme… Kreft-kurset var et ledelsesinitiativ Ganske strømlinjeformet og mye entusiasme… Tverrfaglig forankring Finansiering Planlegging og gjennomføring Faglig innhold Praktisk tilrettelegging Anbefaler bistand fra sekretariat/kursarrangør


Laste ned ppt "Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google