Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmelding Lenvik menighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmelding Lenvik menighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmelding Lenvik menighet
Omsorg fra Gud – Omsorg for hverandre Årsmelding Lenvik menighet Vedtatt i LKF ________________________________ Kirkevergen ________________________________ Menighetsrådsleder

2 Innhold Innledning Visjon, verdier, mål og satsningsområder
Kirkelig års statistikk Lenvik menighet Regnskap Stab/ansatte, råd, utvalg, styrer, org.kart, frivillige Saker behandlet 2012 i MR, AU, KAU Frivillige hender Samarbeid med Lenvik kommune Kirkegårdsdrift Kirkebygg Menighetsaktiviteter Trosopplæring Gudstjenesteliv Arbeid i utvalgene, styrer Hjemmeside og menighetsblad Oppsummering 2012 Veien videre 2013

3 Innledning 2012 har vært et år med noen endringer i arbeidsstokken i Lenvik kirkelige fellesråd. Menighetsrådet var inne i sitt andre år, etter valget høsten 2011. Fortsatt høy kostnadskontroll. Fortsatt høyt aktivitetsnivå i stab og menighet. Nedtrekk i trosopplæringsmidler og dermed ansattressurser på trosopplæring siste halvår 2012, som følge av at hele prostiet skulle få fordelt midler. Forbedringer / påkostninger på lydanlegg for å bedre lydkvalitet i Finnsnes kirke.

4 Visjon, verdier, mål og satsningsområder
Sammen om Livet har vært Lenvik menighets visjon i perioden Inkluderende, Begeistrende, Tjenende er de tre verdiene menigheten har jobbet etter. Mål: Vi vil være et levende fellesskap der troen får språk, plass og vekstmulighet. Vi vil gi kunnskap og kjennskap til den kristne tro og utfordre til tjeneste og tilbedelse. Himmel over hver dag. Satsningsområder: Gudstjenesteliv og trosopplæring Barneby bedrift: Lenvik menighet er også en barneby bedrift i Lenvik. I alle kirker og kapeller er det satt ut lekekasser med noen leker, bøker og tegnesaker for barn. I siste kvartal av 2012 har lederteam, stab og menighetsråd jobbet med en ny visjon for Lenvik menighet. Dette kommer vi tilbake til.

5 Kirkelig års statistikk – kirkelige handlinger
Forordnede gudstjenester: Andre gudstjenester Gravferder Dåp Vigsler Konfirmerte Antall kirkebesøk Nattverdbesøk

6 Kirkelig års statistikk – utdrag fra fagområder
Besøk i kirken utenom gudstjeneste: 32 barnehage avd. og 21 skoleklasser. Besøk av prest, kateket eller menighetspedagog i skole og barnehage: 10 barnehager og 18 klasser. 30 miniledere gikk på MILK kurs. Ca. 22 ungdommer har deltatt på PiBi (Pizza Bibel). Ca. 98 ungdommer var tilknyttet TK snitt hver torsdag. Ca. 36 medlemmer har vært knyttet til barnekor og totalt 38 i kor for voksne (kantori) og kirkeband. Det er avholdt 6 konserter, musikkandakter i regi av menigheten og 16 i regi av andre, totalt ca besøkende på disse.

7 Forts. kirkelig års statistikk – utdrag fra fagområder
Sorggrupper opprettet på Finnsnes og i Rossfjord. Flere små bibelgrupper opprettet. Ca. 50 diakonale hjemmebesøk. Opptil mødre tilstede på trilletreff hver tirsdag. Babysang som fast tilbud hver tirsdag med 6-8 mødre + barn. 21 ”betalende” barn på søndagsskolen. Mange totalt sett.

8 Regnskap Mindreforbruk 2012: Regnskap 2012 Regnskap 2011 Regnskap 2010
Denne delen av årsmeldingen må godkjennes spesifikt når regnskapet er klart. Regnskap Regnskap 2012 Kommunalt tilskudd *) (inkl. kirkegårdsprosjekt på ) Statlige tilskudd Ref/overføringer ,31 Offer/innsaml. e. virk Offer/innsaml andre Mindreforbruk ,10 Regnskap 2011 Kommunalt tilskudd *) Statlige tilskudd Ref/overføringer Offer/innsaml. e. virk Offer/innsaml andre Mindreforbruk ,42 Regnskap 2010 Kommunalt tilskudd *) Statlige tilskudd Ref./overføringer Offer/innsaml. e.virk ,50 Offer/innsaml. Andre Merforbruk ,33 *) Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune Mindreforbruk 2012: Fortsatt sterk kostnadskontroll. Behov for å øke likviditet i bank. Inntekter har stabilisert seg. Refusjoner tilsvarende kostnadene for stillinger finansiert av statlige midler. Givertjeneste. Strømstyring. Vedlikeholdsbudsjett på kr ,-. Ikke innleide musikere til konserter. Økt budsjettpost på offer internt. Svært lite bruk av organistvikarer.

9 MR sine planer for mindreforbruk 2012
MR uttrykte i møte et ønske om å benytte mindreforbruk / disposisjonsfond til følgende: Restaurering av glassmaleri i Finnsnes kirke. Vedlikehold av Rossfjord kirke. Vedlikehold av Lenvik kirke. Utskifting av administrativt elektronisk system til bruk for medarbeidere/stab. I tillegg har MR senere vedtatt å gi et tilskudd til nye stoler i Fjordgård kapell. Resterende midler vil prioriteres brukt på generelt vedlikehold på de 9 kirkebyggene i Lenvik.

10 Stab/ansatte, råd, utvalg, styrer, organisasjonskart

11 Ansatte Lenvik kirkelige fellesråd: Prester:
Kirkeverge: Ann-Eva Hanssen (100%) Kirkeverge sekretær: Mona Larsen (60%) Menighetssekretær: Magnhild Bendiksen (67%) Konsulent kirkegårder: Ivar Bjørkås (50% tom ) Kantor: Ivar Jarle Eliassen (100%) Permisjon hele året. Kantor: Jon Blamire (100%). Oppstart i slutten av april. Organistvikar: Sarah Blamire (100% fra 22. juli). Kateket / ungdomsprest: Frank Stellmacher (100%)  Diakon: Kjellrun Skoglund (100%)  Menighetspedagog: Merete Rustad (100%. 80% fra aug.)  Beate Kvammen har vært innleid i 20% på trosopplæring de siste månedene av året for å dekke opp perm på 20%. Menighetspedagog: Ingvild Moldsvor (50% tom august). Klubbarbeider TK: Beate Kvammen (Timebasert) Kirketjener Finnsnes: Eva Pedersen (100%) . Suzanne Neema har jobbet annenhver søndag samt hatt sommervikariat som kirketjener i Finnsnes kirke. Kirketjener Bjorelvnes: Tove Hind Seljenes (26%)  Kirketjener Gibostad: Janne Fyhn (Timebasert) Kirketjener Lysbotn: Janne Fyhn (Timebasert) Kirketjener Sandbakken: Eidar Pedersen (10%)  Kirketjener Husøy: Mathilde Karlsen (10%)   Kirketjener Fjordgård: Harriet Hansen (10%) Kirketjener Rossfjord: Kirketjener funksjonen i Rossfjord fungerer ved at flere deler på oppdrag. (Timebasert / Frivillige). Prester: Sokneprest: Ruth Astrid Stellmacher (Perm / 30%) Kapellan Gibostad: Glenn Hadland (100%) Prestevikar Rossfjord: Jan Ole Berntsen (100%) Seniorprest: Rolv Bruun Vikarprest: Oddmund Brundtland Vikarprest: Sigurd Hanssen Prost i Senja prosti/menighetsprest Lenvik: Sigurd Skollevoll (50% / 50%).

12 Menighetsråd / Fellesråd
Trude Killie Solli - medlem Randi Paula Karlsen - medlem Ørjan Johansen - medlem Odd Halvdan Jakobsen - medlem Kari Berntsen - medlem Aslaug Bønå - Menighetsrådsleder Lars Bjørnholm - medlem Ingrid Elisabeth Rognli - medlem Kristen Solberg – Nestleder i MR Kåre Norum – medlem Paul Hugo Edvardsen – inn som medlem Marita Helen Albertsen – inn som medlem Gunn Inger Selvli - varamedlem Janne Helen Fyhn - varamedlem Dag Magne Hellemo - varamedlem Bing Lenart Karlsen (inn på varalisten) Bodil M Sørlie (inn på varalisten) Ruth Astrid Stellmacher – sokneprest Glenn Hadland, Oddmund Brundtland, Sigurd Skollevoll har vært fungerende sokneprest i permisjon til sokneprest. Per Inge Søreng - formannskapsrepr. Heidi Tove Olsen - vara formannskapsrepr. Endringer i løpet av 2012: Ørjan Johansen og Lars Bjørnholm søkte permisjon fra MR i løpet av året og ble erstattet med vararepresentantene Paul Hugo Edvardsen og Marita Albertsen. Bing Lenart Karlsen og Bodil M Sørlie rykket dermed inn på varamannslisten. 1. vara møter fast i MR møtene (Gunn Inger Selvli).

13 Stab og MR samarbeid Staben har vært på presentasjonsrunde i menighetsrådet. Stab og MR har hatt en felles samling med Cafè Dialog hvor samarbeid, gjennomgang, diskusjon og innspill på de ulike fagområdene var tema for dagen.

14 Organisasjonskart Lenvik Menighet
Lenvik Menighetsråd Kirkeverge, Sokneprest Kateket/ Ungdomsprest Sokneprest Kantor 1 Diakon Gudstjeneste-utvalg Misjons-utvalg Kultur Diakoni Undervisning Baby-sang Trilletreff 3F (friluft) Guds- tjenester Misjons- aksjon AU Kirketreff for psykisk utv. hemmede Fokus-uker KAU Barnekor Alders-faseprogram Forh. utv Internasjonal kulturkafé Kirkeband 4 år Kantoriet Allehelgens dag 6 år Søndagsskole 11 år Kafé + Torsdagsklubb Lekse-hjelp Tirsdagsandakt / tirsdagskaffe Konfirmant-undervisning Internasjonal bibel og bønnegruppe PiBi 15 + Kvinnegruppe Heimly Milk 15-16 Sorggruppe Ledergruppe Utvalgsstruktur Fagansvar Eget styre el samarbeidsprosjekt Oppdatert

15 MR hadde følgende utvalg i 2012
Undervisningsutvalget Torbjørn Konradsen - leder Frank Stellmacher - kateket / ungdomsprest Ingrid Rognli Marita Albertsen Reidar Strømme Diakoniutvalget Hilde Hofsøy Strømme - leder  Kjellrun Skoglund – diakon Trond Nergård Per Audun Ditlevsen Biniyam Gemchu Edel Hansen Gudstjenesteutvalget Kristen Solberg - leder Ruth Astrid Stellmacher - Sokneprest Jon Blamire - Kantor Kari Berntsen Evelyn Elvemo Ann Kristin Hansen Kulturutvalget ble etablert på nytt igjen i september og bestod av: Solrun Borvik – Leder av utvalget Jon Blamire – Kantor Marita Albertsen – MR medlem Odd Fredriksen – Medlem Maria Hagerup Iversen - Ungdomsrepresentant Misjonsutvalget Jorunn Elvebakk – leder Ruth Astrid Stellmacher - Sokneprest Gunn Selvli Randi Eriksen Elin Jakobsen Britt Elin Berntsen

16 Styrer I tillegg til utvalgene var det egne styrer i: Kafè Pluss
TorsdagsKlubben Finnsnes kirkes barnekor Finnsnes kantori Disse er ikke utnevnt av menighetsrådet og er derfor styrt av styrene selv. Kirkeforeninger, kapellforeninger, kirkegårdsforeninger: Det er et godt samarbeid med de ulike foreningene rundt i hele Lenvik sokn. Dette kan være samarbeid om praktiske gjøremål, menighetsaktiviteter, sparringspartnere med lokalkjennskap til sitt sted o.l.

17 AU og KAU Lenvik menighets arbeidsutvalg har bestått av:
Leder i MR Nestleder i MR Sokneprest Kirkeverge Lenvik menighets kirkelige administrasjonsutvalg (KAU) har bestått av: Trude Killie Solli (leder KAU) Aslaug Bønå (leder MR) Kristen Solberg (nestleder MR) Merete Rustad (ansattrepresentant) Mona Rundmo (ansattrepresentant) Kirkeverge Sokneprest Forhandlingsutvalget har bestått av: Trude Killie Solli Randi Karlsen Kari Berntsen Har vært i drift under f.eks. lokale lønnsforhandlinger

18 Saker i MR/FR, AU og KAU i 2012 Menighetsrådet / Fellesrådet behandlet 102 saker i 2012 I 2010 ble 66 saker behandlet i MR/FR I 2011 ble 88 saker behandlet i MR/FR I 2012 ble 102 saker behandlet i MR/FR AU behandlet 64 saker i 2012. I 2010 ble 54 saker behandlet i AU. I 2011 ble 37 saker behandlet i AU. I 2012 ble 64 saker behandlet i AU. KAU behandlet 2 saker i 2012. I 2010 ble 11 saker behandlet i KAU. I 2011 ble 9 saker behandlet i KAU. I 2012 ble 2 saker behandlet i KAU.

19 Frivillige hender Lenvik menighet er så heldig å ha mange frivillige som gjør en innsats i menigheten, det være seg konkrete aktiviteter, utvalg- og styrearbeid, arbeid i ulike kapell- og kirkegårdsforeninger, kor, søndagsskoler, klubber, kafè, kaffelister, verter, vårdugnader, klokkere, leksehjelp og mye mye mer. Den frivillige innsatsen er  uvurderlig og det hadde ikke vært mulig å ha et så stort aktivitetsnivå i menigheten uten all den frivillige hjelpen. 9. november ble det arrangert frivillighetsfest for alle frivillige med ca. 90 frivillige tilstede. Staben lagde mat- og kake-bord og hadde noe underholdning i løpet av kvelden. En flott kveld hvor så mange kunne være til stede.

20 Samarbeid med Lenvik kommune
Lenvik kirkelige fellesråd har et svært godt samarbeid med Lenvik kommune og har en tjenesteytingsavtale med LK på ulike tjenester. Lenvik kommune yter tjenester til fellesrådet hovedsakelig på lønn, økonomi og regnskap, bygg og eiendom, teknisk drift. Kirkevergen har hatt jevnlige møter med regnskap og jevnlig kontakt med lønn, teknisk og bygg/eiendom. Ressurssituasjonen med få personer på regnskapsavdelingen i LK har påvirket LKF i den grad at det har vært noe mindre kontakt med denne avdelingen enn tidligere.

21 Kirkegårdsdrift I Lenvik kommune er det 11 kirkegårder.
Kirkegårdsforeninger i hele soknet gjør en fantastisk innsats for å bidra til at kirkegårdene ser flotte og verdige ut. Kirke- og kirkegårdsforeningene har bistått til diverse dugnad og vedlikehold på kirkegårdene. Konsulent Ivar Bjørkås jobbet frem til august 2012 med registrering og oppføringer i elektronisk system. I hovedsak har det vært jobbet med oppdateringer i festeregisteret. Lenvik kirkelige fellesråd og Lenvik kommunestyre har blant annet gjort vedtak om utfylling av siste del av Finnfjord nye kirkegård, samt at Geitryggen skal være hovedkirkegård i fremtiden. Det jobbes med å få tilrettelagt et eget gravfelt på Geitryggen med tros – og livssynstilpasninger.

22 Kirkebygg Lenvik menighet har ansvar for drift av 9 kirker, kapell og menighetshus. Det er utført mindre reparasjoner og service på kirker og kapeller i 2011, da budsjettet på vedlikehold kun var på kr ,- totalt. Kirke- og kirkegårdsforeningene har bistått til diverse dugnad og vedlikehold. I Finnsnes kirke er høyttaleranlegget vesentlig utbedret. Det har ikke vært enkelt å finne finansieringskilder til kirkebygg i Botnhamn, slik at dette arbeidet har hatt stillstand også i 2012. Laukhella kapell ble avvigslet 5. juni Det viste seg vanskelig å selge bygget da det fantes klausuler i gamle skjøter om at tomten skal benyttes til bedehusaktivitet. Bygget ble tilbakeført til hovedbruket i 2012. Flombelysningen på Finnsnes kirke ble skiftet ut til LED system av Eliassen Installasjon AS, som en gave til menigheten. I Sandbakken kapell har kapellforeningen stått for utskifting av utelysene over hoved- og kjøkkeninngang.

23 Menighetsaktiviteter
Aktivitetsnivået i Lenvik menighet er stort. Av faste aktiviteter som gjennomføres året rundt nevnes: Trilletreff /babysang Tirsdagsandakt og tirsdagskaffe Søndagsskole Finnsnes og Rossfjord TorsdagsKlubben MILK kurs (minilederkurs) PiBi (Pizza Bibel samlinger) Leksehjelp Kafè Pluss Fredagsbønn Barnekor Finnsnes + nyoppstartet kor Husøy Internasjonal kulturkafe Finnsnes kantori 3F! Finnsnes kirkes friluftslivsgruppe Klubben i Rossfjord (barn over 8 år) Ulike små bibelgrupper (Finnsnes, Silsand, Rossfjord) I tillegg til de faste aktivitetene er det stadig interne / eksterne konserter og arrangementer for både store og små.

24 Trosopplæring Noen elementer fra trosopplæringen: Babysang
Dåps samtaler Kirkevandring Kirkeklubb (1. og 2. klassinger) MILK (miniledere, fjorårskonfirmanter) Barnas påskefest Julespill Påskevandring 6 års bok m.m. Noen elementer fra trosopplæringen: Fokusukene på Gibostad, i Rossfjord, Kårvik/Bjorelvnes og Botnhamn, Husøy og Fjordgård er i endring, se neste side. Konfirmantundervisning (112 konfirmanter) Finnsnes/Silsand, Nord- Senja, Rossfjord/Kårvik) Barnekor Finnsnes (+ Husøy oppstartet) PiBi – Pizza Bibel Lys Våken (Finnsnes og Rossfjord) Påskehagen TorsdagsKlubben Dåpsskole for 4 åringer Trilletreff

25 Fokusuker Også i 2012 ble det arrangert fokusuker i bygdene. Det har vist seg å være en utfordring å få påmeldinger i disse ukene som inneholder mange ulike aktiviteter i et konsentrert tidsrom. I slutten av 2012 startet vi opp en ”besøksrunde” i bygdene for å høre hva de ulike bygdene har av ønsker og innspill til trosopplæring og gudstjenesteliv. Et eksempel som kan nevnes er Husøy. Der er det stor aktivitet i alle ukedager unntatt torsdager. De ønsker å få til et barnekor på øya og benytte samme kveld til også å gjøre ulike andre trosopplæringsaktiviteter. De ønsker også å erstatte noen av høymessene med familiegudstjenester. Lenvik menighet prøver nå å gi et tilbud om 1,5 time korøving og trosopplæringsaktiviteter èn torsdagskveld i måneden. Når det er familiegudstjenester er koret involvert i denne. Vi ønsker å få til en mer kontinuerlig kontakt med barn i bygdene, ca. 1 gg i måneden, istedenfor veldig konsentrerte 1-2 uker i løpet av hvert år. Dette vil endre noe av måten trosopplæringen har vært gjort på i bygdene de siste årene, og vi håper at det vil føre til større deltakelse og enda mer dialog med de som bor på de ulike stedene.

26 Gudstjenesteliv Gudstjenesten som menighetens pulsslag. Viktig som kontinuitet i menighetslivet. Finnsnes kirke har gudstjeneste hver søndag og helligdag, kapellene og kirkene ellers har ca. en gang i måneden. I 2012 har ca. 1 gudstjeneste i måneden på Finnsnes vært kl. 17:00. Dette har i hovedsak vært en familiegudstjeneste og den har vært knyttet opp mot 3F! som har vært arrangert samme dag (som hovedregel). I 2012 ble det arbeidet mye med gudstjenesteliturgi. Finnsnes kirke feires gudstjenesten etter forslaget til ny liturgi. Det er valgt noen ordninger som gjør gudstjenesten nokså lik fra gang til gang. Noen endringer vil komme. Lenvik menighet har søkt om frist til juni med å sende inn et endelig forslag om hvordan liturgien i Lenvik skal være. Inntil da gjør vi som før. Forordningen skal også gås igjennom innen september 2013. Det er fortsatt en utfordring å arbeide for å øke antallet som går til gudstjeneste samt nattverdsøkende.

27 Arbeidet som gjøres i utvalgene i LM - 1
I hvert utvalg er ansatte (prester / fellesrådsansatte) med for å være bindeledd mot virksomheten samt ivareta fagområdene sine i utvalgene. Gudstjenesteutvalget var med å arrangere Barnas påskefest. I tillegg stilte gudstjenesteutvalget med servering etter pilgrimsvandringen Rossfjord-Bjorelvnes på sommeren. Gudstjenesteutvalget har arbeidet mye med gudstjenestereformen og skal være ferdig med dette arbeidet i juni 2013. Misjonsutvalget arrangerte den årlige misjonsaksjonen også i 2012. Misjonsutvalget administrerer menighetens misjonsprosjekt, som fortsatt er SAT-7 etter at MR i 2011 vedtok å utvide prosjektperioden med 4 nye år.

28 Arbeidet som gjøres i utvalgene i LM - 2
Diakoniutvalget har arrangerte 5 internasjonale kulturkafèer i 2012 og 3 kirketreff. Diakoniutvalget er også involvert på Alle helgens dag samt at utvalget arrangerer juletrefest 4. juledag i samarbeid med Normisjon. Diakoniutvalget er involvert i administrasjon av julepakker (gaver og mat) som ble delt ut til 30 enslige mindreårige, 40 familier og 56 barn på Heimly mottak. I tillegg ble det delt ut mange pakker på Kafè Pluss. Givergleden er svært stor blant folk i Lenvik og omegn. Undervisningsutvalget har ikke hatt noen møter i 2012. Kulturutvalget ble nedsatt på nytt igjen Utvalget har vært noe involvert i det nye konseptet ”Være i stillheten” til vår nye kantor Jon Blamire. I tillegg var utvalget involvert i julekonserten til Lenvik menighet i 2012.

29 Torsdagsklubben – eget styre i LM
Torsdagsklubben har et eget styre hvor klubbmedarbeideren er sentral. I tillegg er kateketen involvert i TK gjennom sin stilling som kateket og ungdomsprest. I 2012 har det være noen faste frivillige i klubben i ulike perioder. Det er allikevel en utfordring å ha nok frivillige voksenpersoner tilstede på klubben da i snitt ungdommer kommer til TK hver torsdag og ca. 100 ungdommer har vært tilknyttet klubben i 2012. Nytt i 2012 var oppstart av matprosjekt. Hver torsdagskveld avsluttes TK med et varmt måltid for de som har vært på TK. Dette er svært populært og veldig mange er tilstede helt til slutt og har denne kveldsstunden sammen.

30 Kafè Pluss – eget styre Kafè Pluss har eget styre og en arbeidsgruppe.
Diakonimedarbeider er sentral i arbeidet som gjøres på Kafè Pluss. I tillegg er det en representant fra RIO (rusmisbrukernes interesseorganisasjon) og en representant fra Lenvik kommune som er involvert i kafèen. De faste frivillige på kafèen er uvurderlige i driften av kafèen. Kafèen formidler brukte sko og klær til brukerne samt deler ut matposer. Kafèen har mange gode samarbeidspartnere som leverer mat/kaffe. I 2012 ble det arrangert konsert til inntekt for Kafè Pluss med påfølgende internasjonal kafè. Kafèen utvidet med åpningstid også onsdager (fra sept)i tillegg til man og fre. Gymsal aktivitet fra september til november. Avtale med Friomsorgen om samfunnstjeneneste. Innkjøp av nye sofaer og nye bord. Ble kjempefint. Kafèen er et omsorgssted og en varmestue for brukerne.

31 Finnsnes kirkes barnekor - eget styre
Ny kantor i 2012  Ny oppstart for barnekoret. Det har ikke vært styremøter, men styreleder har hatt noen mødre som medhjelpere til praktiske oppgaver der det har vært behov. Øvingene har vært svært organiserte med gode musikalske ledere for barnekoret, som ser barna og gjør hva de kan for at dette skal bli bra. Det er 22 registrerte medlemmer. Noen endringer i løpet av året. Barnekoret har deltatt på familie- gudstjenester i hovedsak, pluss julekonserten og barnas påskefest. God og trygg musikkledelse og godt planlagte øvinger fra kantors side gjør at barna lærer mye og utvikler seg godt som kor sangere.

32 Finnsnes kantori - eget styre
Dirigent for vårhalvåret var Kjell Øvereng. Dirigent for høsthalvåret var kantor Jon Blamire. Medlemstall har vært lavt og dels ustabilt. Deltakelse i gudstjenester som forsangere samt utvidede oppgaver i enkelte høytidsgudstjenester. Deltok i Lenvik menighets julekonsert i 2012. 3 salmekvelder (Lenvik og Sørreisa). Kurs «Folketoner og kortonedanning» m/Anne Kleivset på Finnsnes.

33 Hjemmeside og menighetsblad
Hjemmesiden har vært aktivt brukt til formidling av informasjon i Det samme gjelder Lenvik menighet sin Facebook side. Menighetsbladet kom endelig ut igjen med utgave i desember 2012. Det planlegges 3-4 utgaver hvert år. Det er behov for frivillige som vil bidra til utdeling av menighetsbladet i ulike roder. Her har mange allerede trått til for å få levert bladene ut i postkassene til folk.

34 Oppsummering 2012 Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå i Lenvik menighet. En del nødvendige strukturer og møtepunkter på plass for å få informasjon, kommunikasjon så god som mulig både internt og eksternt. Må jobbes med kontinuerlig. Stabilitet mht. kantor ressurser. Økonomien er under kontroll! Mindreforbruket har helt klare årsaker og inntektene har økt på ulike områder, nevnt tidligere. Kan utføre nødvendig vedlikehold igjen. Sykefravær redusert fra 12,4 % i 2011 til 4,3 % i 2012 på legemeldt fravær. Svært lite korttidsfravær. Grunnbokshjemlene på bygg/anlegg er på plass med Lenvik sokn som eier.

35 Veien videre 2013 Ny gudstjenesteliturgi skal iverksettes.
Endringer på trosopplæringen skal på plass. Ny visjon skal gjøres kjent. Vedlikehold i kirkene står for tur. Glassmaleri i Finnsnes kirke skal restaureres. Endringer i utvalgsstruktur og organisasjonsmodell. Jobbe strategisk ut fra handlingsplaner.

36 Informasjon om strategi og handlingsplaner, organisasjonsstruktur og ny visjon (Ikke en del av årsmeldingen, kun til informasjon i årsmøtet) Foiler med lilla overskrift er informasjonsfoiler i møtet og ikke en del av årsmeldingen.

37 Bakgrunn Lederteamet i Lenvik menighet jobbet i mai og juni 2012 med en handlingsplan for Lenvik menighet for perioden 1. utkast av handlingsplanen ble forankret og godkjent i menighetsrådsmøte , slik at videre jobb med detaljer i planen kunne fortsette i lederteamet. Ved oppdatering av organisasjonskart i oktober 2012, ble det synliggjort at Lenvik menighet har vokst seg større og større ut fra en modell som strekker seg mange år tilbake i tid, med utvalgsstruktur i tillegg til at «eksterne» styrer har kommet til, litt etter litt.

38 Forts. bakgrunn Det har i de siste årene vært svært stor forskjell på hvordan utvalgene har jobbet og fungert. I hvert utvalg har det vært en fagperson fra Lenvik menighet. Det har også vært stor forskjell på fagpersonen sin rolle i utvalgene. Kirkevergen ba menighetsrådet i møte , om å diskutere modellen med utnevning av utvalg samt tenke om det er alternative muligheter for organisering i Lenvik menighet. Menighetsrådet vedtok i samme møte å vurdere organisasjonsmodellen. Staben ble deretter involvert i forhold til dette arbeidet.

39 Strategiutvalg Arbeidsutvalget (AU) diskuterte organisasjonsmodellen i sine møter frem mot desember og anbefalte til MR at det settes ned et strategisk utvalg. Et nytt strategiutvalg fikk i menighetsrådsmøte i oppgave og jobbe videre med mandat og hvordan man skal løse en endring praktisk og økonomisk. Menighetsrådet vedtok at strategiutvalget skal bestå av 4 personer fra MR (leder, nestleder, Odd Halvdan Jakobsen, Kari Berntsen) samt lederteamet i Lenvik menighet (kirkeverge, sokneprest, diakon, kantor, kateket).

40 Jobb i strategiutvalg Strategiutvalget har hatt to møter ( og ) hvor følgende ble vedtatt av utvalget: Strategiutvalget erstatter utvalgene fra og med høsten 2013. Strategiutvalget skal jobbe med helhet og overordnede linjer i Lenvik menighet, og legge føringer for arbeidet som skal gjøres på ulike fagfelter. Strategiutvalget skal se totalen og planlegge i samsvar med alle fagområder.

41 Organisering fremover
Strategiutvalget ønsker en enklere organisering i LM og gi fagpersoner i menigheten større grad av frihet til å danne arbeidsgrupper av frivillige, som skal jobbe med ulike tiltak som er i tråd med handlingsplanen til Lenvik menighet. Arbeidsgruppene skal ikke oppnevnes i MR. Disse kan etableres for korte eller lengre perioder og med utskifting av deltakere når det er behov/nødvendig, uten av MR er involvert. Økonomien for diakoni beholdes som eget område i budsjett, med bakgrunn i transaksjonsmengden. Diakon vil utover det også jobbe med arbeidsgrupper og ikke utvalg, slik som tidligere, på samme måte som andre fagpersoner i menigheten. De andre utvalgene sine midler legges inn under 11 – kirker i regnskapet.

42 Kirkeverge, Sokneprest Strategisk utvalg med LT (5) + 4 MR medlemmer
Organisasjonskart Lenvik Menighet fra høsten 2013 Lenvik Menighetsråd Kirkeverge, Sokneprest AU KAU Forhandlings utvalg Strategisk utvalg med LT (5) + 4 MR medlemmer Lederteam Komitè Komitè Komitè Komitè Komitè Komitè Komitè Komitè Komitè

43 Eksterne styrer Det er helt nødvendig at ansattressurser i ulike eksterne styrer (eks kor, 3F, TK, Kafè Pluss) er med på å legge føringer til innhold, slik at den ansatte bruker tiden sin på aktiviteter som er i forlengelse av handlingsplan som MR vedtar for menighetsarbeidet. Strategiutvalget har ferdigstilt en handlingsplan som ansatte i Lenvik menighet jobber etter. Nytt organisasjonskart tas i bruk fra og med høsten 2013.

44 Ny visjon Parallelt med den jobben og prosessen som er beskrevet foran, har det vært arbeidet med en ny visjon for Lenvik menighet. Visjonen har vært diskutert i lederteam, stab, menighetsråd, strategiutvalg, arbeidsutvalg. Det har vært ønske om å få «omsorgsperspektivet» mer opp og frem. Den gamle visjonen har for mange vært utfordrende å relatere til jobb og menighetslivet generelt sett. Ny visjon: ”Omsorg fra Gud – Omsorg for hverandre”


Laste ned ppt "Årsmelding Lenvik menighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google