Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmelding Lenvik menighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmelding Lenvik menighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmelding Lenvik menighet
Sammen om Livet Inkluderende - Begeistrende - Tjenende Årsmelding Lenvik menighet Vedtatt i LKF

2 Innhold Innledning Visjon, verdier, mål og satsningsområder
Kirkelig års statistikk Lenvik menighet Regnskap Tiltak økonomi Stab/ansatte, råd, utvalg, styrer, org.kart, frivillige Samarbeid med Lenvik kommune Kirkegårdsdrift Kirkene Menighetsaktiviteter Trosopplæring Gudstjenesteliv Hjemmeside og menighetsblad Oppsummering 2010 – Veien videre 2011

3 Innledning 2010 har vært et år med endringer i administrasjon.
Nåværende MR/FR har vært operativt i litt over et år. Høye kostnader, ikke inntekter som forventet. Høyt aktivitetsnivå.

4 Visjon, verdier, mål og satsningsområder
Sammen om Livet er Lenvik menighets visjon. Inkluderende, Begeistrende, Tjenende er de tre verdiene menigheten jobber etter. Mål: Vi vil være et levende fellesskap der troen får språk, plass og vekstmulighet. Vi vil gi kunnskap og kjennskap til den kristne tro og utfordre til tjeneste og tilbedelse. Himmel over hver dag. Satsningsområder: Menighetsrådet har vedtatt at gudstjenesteliv og trosopplæring skal være satsningsområder i perioden Barneby bedrift: Lenvik menighet er også en barneby bedrift i Lenvik. I alle kirker og kapeller er det satt ut lekekasser med noen leker, bøker og tegnesaker for barn.

5 Kirkelig års statistikk – kirkelige handlinger
Forordnede gudstjenester: Andre gudstjenester Gravferder Dåp Vigsler Konfirmerte Antall kirkebesøk

6 Kirkelig års statistikk – utdrag fra fagområder
Besøk i kirken utenom gudstjeneste: 15 barnehager og 2 skoleklasser Besøk av prest, kateket eller menighetspedagog i skole og barnehage: 4 barnehager og 20 klasser. 22 miniledere (fjorårskonfirmanter) gikk på MILK kurs 100 ungdommer var tilknyttet Torsdagsklubben I tillegg til gudstjenester på institusjon har diakon og frivillige holdt 12 andakter på institusjon / aldershjem. Det er gjennomført 200 diakonale hjemmebesøk. Ca. 80 medlemmer er knyttet til kor (barn, unge, jenter og gutter samt kantori) Det er avholdt 29 konserter, musikkandakter i regi av menigheten og 3 i regi av andre.

7 Regnskap Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008
Kommunalt tilskudd Statlige tilskudd Ref./overføringer Offer/innsaml. e.virk ,50 Offer/innsaml. Andre Merforbruk ,33 Regnskap 2009 Kommunalt tilskudd Statlige tilskudd Ref./overføringer Offer/innsaml. e.virk Offer/innsaml. Andre Merforbruk ,69 Regnskap 2008 Kommunalt tilskudd Statlige tilskudd Ref./overføringer Offer/innsaml. e.virk Offer/innsaml. Andre Forklaring på merforbruk 2010: Strømutgifter (periodeforskyvning, økte priser og forbruk) merutgift ca kr 252 000 i forhold til vedtatt budsjett. Økt pensjonsavgift til KLP sammenholdt med regulert budsjett (ca kr 152 000) Mindreinntekt av ref. sykelønn enn forutsatt, som medførte manglende finansiering av kirkegårdsprosjekt (utgjør ca ,-). I tillegg har det vært merforbruk på diverse andre poster i mindre skala.

8 Tiltak økonomi Lenvik kirkelige fellesråd må ta ned driftskostnader for å komme i havn økonomisk. Dette betyr tiltak på følgende områder: Styring av strøm i kirker, kapeller og menighetshus. Mindre bruk av vikarer. Fokus på kostnadskontroll i stab/FR/utvalg. I tillegg til fokus på kostnader må vi også holde fokus på inntektssiden.

9 Stab/ansatte, råd, utvalg, styrer, organisasjonskart

10 Ansatte Lenvik kirkelige fellesråd: Prester:
Kirkeverge: Ann-Eva Hanssen (100%) – fom 24. april. Kirkeverge sekretær: Mona Larsen (60%) Menighetssekretær: Magnhild Bendiksen (67%) Konsulent kirkegårder: Ivar Bjørkås (50%) Kantor 1: Ivar Jarle Eliassen (100%)  Kantor 2: Christopher Briggs (100%) Kateket / ungdomsprest: Frank Stellmacher (50-100%)  Diakon: Kjellrun Skoglund (100%)  Menighetspedagog: Merete Rustad (100%)  Menighetspedagog: Ingvild Moldsvor (50%)  Kirketjener Finnsnes: Eva Pedersen (100%)   Kirketjener Rossfjord: Arnt Iver Elvemo (15%) + men.hus  Kirketjener Bjorelvnes: Tove Hind Seljenes (26%)  Kirketjener Gibostad: Elaine Konradsen (10%)  Kirketjener Lysbotn: Elaine Konradsen (10%)  Kirketjener Sandbakken: Eidar Pedersen (10%)  Kirketjener Husøy: Mathilde Karlsen (10%)   Kirketjener Fjordgård: Harriet Hansen (10%) Prester: Sokneprest: Ruth Astrid Stellmacher Kapellan Gibostad: Glenn Hadland Kapellan Rossfjord: Cato Thunes (januar-juli) Jens Ivar Aasen (september-november) Seniorprest: Oddmund Brundtland Prost i Senja prosti: Sigurd Skollevoll Endringer i løpet av 2010: Ivar Bjørkås sluttet som kirkeverge og startet som konsulent på kirkegårdsarbeid i mai Ny: Ann-Eva Hanssen Gerd Sletten sluttet som kirkeverge sekretær 24. oktober. Ny: Mona Larsen Annbjørg Berntsen sluttet som kirketjener i Fjordgård. Ny: Harriet Hansen Ole Vidar Richardsen sluttet som kirketjener (Laukhella/Finnsnes). Ny: Suzanne Neema, annenhver søndag Finnsnes. Tillegg: Vikar for organist, kateket, kirketjener, engasjement som klubbarbeider.

11 Menighetsråd / Fellesråd:
Britt Lisa Lie Hanssen - leder Jan Ole Berntsen - nestleder Randi Paula Karlsen - medlem Borgny Oline Henriksen - medlem Kari Berntsen - medlem Solfrid Pedersen - medlem Rolf Bjørnar Tøllefsen - medlem Odd Halvdan Jakobsen - medlem Trude Killie Solli – medlem Inger Annie Torgersen - medlem Ruth Astrid Stellmacher - sokneprest Anne Grete Normann - formannskapsrepresentant Ann Kristin Hansen - varamedlem Aud Sissel Nordaas - varamedlem Kåre Norum - varamedlem Heidi Kristin Andreassen - varamedlem Sveinung Skadal - varamedlem Åstrid Olsvik - varamedlem Martha Johansen - varamedlem John Th. Nilsson - varamedlem Solveig Rita Langseth - varamedlem Tor Aune - varamedlem  Louis S. Edvardsen - vara formanskapsrepresentant Endringer i løpet av 2010: P.g.a skolegang gikk Silja Uteng ut som 2. vara på ”Pedersen lilsten” mens Tor Aune rykket inn som 5. vara. P.g.a. dødsfall ble det også gjort endringer på varaplasseringen på Louis Edvardsen og Torbjørn Folkestad til hhv. 9. og 10. vara.

12 Stab og MR samarbeid Det ble gjennomført en samling med stab og menighetsråd i Det ble gjennomført Cafè Dialog med følgende temaer: Trosopplæring Diakoni Gudstjenesteliv Kirkemusikk. I tillegg ble det snakket om MR sin rolle som politikere samt drøftet utfordringer på økonomi siden. Staben hadde egen stabssamling på Tømmerneset i mars Der var temaene kommunikasjon og teamarbeid.

13 Saker i MR / FR 2010 Menighetsrådet / fellerådet har i 2010 behandlet 66 saker
Saksnummer: 1/10 Referater Saksnummer: 2/10 Budsjett 2010 Saksnummer: 3/10 Supplering av utvalg Saksnummer: 4/10 Laukhella kapell Saksnummer: 5/10 Disponering av midler kirkegårder og kirker Saksnummer: 6/10 Finnsnes kirke – utskifting av ovner og maling av himling Saksnummer: 7/10 Personalsak unntatt off. Saksnummer: 8/10 Renovering av kjøkken Finnsnes kirke Saksnummer: 9/10 Fastsetting av mål for Lenvik menighet Saksnummer: 10/10 Søknad om støtte til konfirmantleir Saksnummer: 11/10 Referater Saksnummer: 12/10 Regnskap 2009 Saksnummer: 13/10 Årsrapport 2009 Saksnumer: 14/10 Tilsetting av kirkeverge Saksnummer: 15/10 Supplering av utvalg Saksnummer: 16/10 Referater Saksnummer: 17/10 Menighetens årsmøte Saksnummer: 18/10 Konfirmasjonsdager 2011 Saksnummer: 19/10 Offerliste 2010  Saksnummer: 20/10 Årsmeldinger 2009 Saksnummer: 21/10 Organisasjonskart Saksnummer: 22/10 Mandat utvalg Saksnummer: 23/10 Utsmykking Lysbotn kapell Saksnummer: 24/10 Søknad om støtte til Gjøviktur Saksnummer: 25/10 Supplering av varamannliste Saksnummer: 26/10 Referater (M-sak) Saksnummer: 27/ 10 Mandat utvalg (M-sak) Saksnummer 28/10 Utleie Finnsnes kirke (F-sak) Saksnummer 29/10: Nytilsatt kirkeverge – kurs og årsmøte (M) Saksnummer 30/10: Kurs for kateket – kunsten å snekre en preken (M) Saksnummer 31/10 Seremoniavgift for bryllup for personer som ikke er bosatt i kommunen (F) Saksnummer 32/10: Seremoniavgift ved gravferd for personer som ikke var bosatt i kommunen eller personer som var medlem av et annet trossamfunn (F) Saksnummer 33/10 Innsyn i gravferdsprotokoller (M) Saksnummer 34/10: Konfirmant avgift 2011 (M) Saksnummer 35/10 Ny leder i kulturutvalget (M sak) Saksnummer 36/10 Lenvik menighet som barneby bedrift (M sak) Saksnummer 37/10: Søknad om økonomisk støtte til Finnsnes kantori til fremføring av oratoriet Messias av Handel i Finnsnes kirke (M) Saksnummer 38/10: Søknad om økonomisk støtte til Rossfjord søndagsskole (M) Saksnummer 39/10: Nytt gjerde runde kirke og kirkegård i Rossfjord (M) Saksnummer 40/10: Port ved Lenvik kirke Bjorelvnes (M) Saksnummer 41/10: Skifte av ramme på alterbilde i Lysbotn kapell (M) Saksnummer 42/10: Innsamlingskomitè i lenvik menighet (M) Saksnummer: 43/10 Referater (M-sak) Saksnummer 44/10: Utleiereglement (M) Saksnummer 46/10: Innsamlingskomite i Lenvik menighet (M) Saksnummer 45/10: Søknad om økonomisk støtte til Finnsnes kantori til fremføring av oratoriet Messias av Handel i Finnsnes kirke (M)

14 Forts. MR / FR saker 2010 Saksnummer 47/10: Ny varamedlem i MR (M)
Saksnummer 48/10: Konfirmant avgift i konfirmantåret 2010/2011 (M) Saksnummer 49/10: Høring – endring i gravferdslov og kirkelov (F sak) Saksnummer 50/10: Budsjettregulering (F sak) Saksnummer 51/10: Budsjettregulering (F-sak) Saksnummer 52/10: Avvigsling av Laukhella kapell (F sak) Saksnummer 53/10: Valg av leder og nestleder til MR/FR (F sak) Saksnummer 54/10: Oppnevning av forhandlingskomite (F sak) Saksnummer 55/10: Oppsigelse av vakthold fra vaktselskap i Finnsnes kirke (M sak) Saksnummer 56/10: Orientering om møte med Lenvik kommune om økonomisk situasjon i Lenvik kirkelige fellesråd (M sak) Saksnummer: 57/10 Referater (M-sak) Saksnummer 58/10: Søknad om støtte til Finnsnes kirkes barne og ungdomskor_ kirkedans (F-sak) Saksnummer 59/10: Møteplan MR/FR møter og AU møter 2011, menighetens årsmøte (F sak) Saksnummer 60/10: Oppstart av nye aktiviteter (M-sak) Saksnummer 61/10: Frivillighetspris (M-sak) Saksnummer 62/10: Budsjettregulering (F-sak) Saksnummer 63/10: Oppfølging etter bispevisitas 2009 (M-sak) Saksnummer 64/10: Orientering om ansettelse av sekretær for kirkevergen (F-sak) Saksnummer 65/10: Orientering – takk for offer (M-sak)  Saksnummer 66/10: Utleiereglement (F-sak)

15 MR hadde følgende utvalg og styrer i 2010
Undervisningsutvalget Randi Karlsen - leder Frank Stellmacher - kateket / ungdomsprest Inger Annie Torgersen Aud Sissel Nordaas Gunnar Borvik Ingvild Moldsvor Merete Rustad (gikk ut av utvalget på høsten) Diakoniutvalget Hilde Hofsøy Strømme - leder  Kjellrun Skoglund - diakon Suzanne Neema Michel Mulumba Ann Kristin Hansen Trude Killie Solli Per Audun Ditlevsen Misjonsutvalget Jorunn Elvebakk – leder Ruth Astrid Stellmacher – sokneprest Randi Eriksen Elin Jakobsen Britt Elin Berntsen Gudstjenesteutvalget Ann Kristin Hansen – leder Ruth Astrid Stellmacher – sokneprest Christopher Briggs - kantor 2 Glenn Hadland – kapellan Britt Lisa Lie Hanssen – menighetsrådsleder Birgit Gregussen Rolf Bjørnar Tøllefsen Evelyn Elvemo

16 Forts. utvalg og styrer Kulturutvalget Styret i Torsdagsklubben
Renate Renland – leder Ivar Jarle Eliassen - kantor 1 Odd Halvdan Jakobsen Hans Skollevoll Kåre Norum Ann-Eva Hanssen var leder i utvalget frem til 1. mai, deretter gikk Renate Renland inn som leder (Hansen tiltrådte som kirkeverge). Styret i Torsdagsklubben Lars Christian Bakkelund – leder Julie Markussen - nestleder Ingunn Borvik - sekretær Henriette Olsen - kasserer Trine Lise Sommerbakk - aktivitetsansvarlig Terje Richard Johansen - styremedlem Tonje Vårlund Karlsen - styremedlem Frank Stellmacher - voksenleder Beate Kvammen - voksenleder Styret i Kafè Pluss Kjellrun Skoglund – leder Roar Isaksen -. representant fra RIO (rusmisbrukernes interesseorganisasjon) Svein Arild Berntsen - representant fra prosjekt "Aktiv fritid" i Lenvik kommune Anne Petra Andersen - frivillig Gerd Dansholm - frivillig Styret i barne- og ungdomskoret og kirkedans Solrun Borvik – leder Hege Kathrine Johannesen Marita Albertsen Sonny Karlsen Hansen Kantor Ivar Jarle Eliassen møter i styret etter behov Iris Johansen og Raimond Hoff gitt ut av styret høsten 2010

17 AU og KAU Lenvik menighets arbeidsutvalg har bestått av:
Leder i MR Nestleder i MR Sokneprest Kirkeverge AU har behandlet 54 saker i 2010 Lenvik menighets kirkelige administrasjonsutvalg har bestått av: Trude Killie Solli (leder KAU) Britt Lisa Lie Hanssen (leder MR Jan Ole Berntsen (nestleder MR) Ivar Jarle Eliassen (ansattrepresentant) Merete Rustad (ansattrepresentant) Kirkeverge Sokneprest KAU Har behandlet 11 saker i 2010

18 Organisasjonskart Lenvik Menighet Versjon av 14. mai 2010
Lenvik Menighetsråd Sogneprest, kirkeverge Ledergruppe Kateket/ Ungdomsprest Kantor 1 Diakon Sogneprest Kultur Misjons-utvalg Utvalgs struktur Undervisning Diakoni Gudstjeneste-utvalg Barne- og ungdomskor Besøks-tjeneste Torsdagsklubb AU Misjons- aksjon KAU Felles styre Baby-sang/Trilletreff Kirketreff for psykisk utv. hemmede Guds- tjenester Kirkedans Fokus-uker Internasjonal kulturkafé Søndagsskole Kantoriet Småbarnssang 1 -4 Allehelgens dag Alders-faseprogram Kafé + Milk 4 år Lekse-hjelp Organisasjonskart Lenvik Menighet 6 år 11 år Sorg gruppe Konfirmant-undervisning Internasjonal bibel og bønnegruppe PiBi 15 + Versjon av 14. mai 2010

19 Frivillige Lenvik menighet er rik på mange frivillige som legger en innsats i menigheten, det være seg konkrete aktiviteter, utvalg- og styrearbeid, arbeid i ulike kapell- og kirkegårdsforeninger, kor og dans, søndagsskoler, klubb, kafè, kaffelister, verter, leksehjelp og mye mye mer. Den frivillige innsatsen er  uvurderlig og det hadde ikke vært mulig å ha et så stort aktivitetsnivå i menigheten uten all den frivillige hjelpen. I 2010 ble det for 5. gang delt ut en frivillighetspris i Lenvik menighet. Denne gikk i 2010 til Lars Christian Bakkelund, en av ungdommene som jobber frivillig i Lenvik menighet.

20 Samarbeid med Lenvik kommune
Lenvik kirkelige fellesråd har et svært godt samarbeid med Lenvik kommune. Lenvik kommune yter ulike tjenester til fellesrådet, hovedsakelig på lønn, økonomi og regnskap, bygg og eiendom, teknisk drift. Menighetsrådsleder og kirkeverge har avholdt et møte med ordfører og kommunalsjef. I tillegg er det jevnlige møter med regnskap samt jevnlig kontakt med lønn, teknisk, og bygg/eiendom.

21 Kirkegårdsdrift I Lenvik kommune er det 11 kirkegårder.
Russevåg kirkegård er utvidet. Ferdigstilles vår 2011. Utvidelse av Tennskjær kirkegård er påbegynt. Ferdigstilles vår Rossfjord kirkegård har fått nytt gjerde etter enorm dugnadsinnsats fra lokalbefolkningen. Ny port inn til kirkegården ved Lenvik kirke Bjorelvnes ble laget og vil males og settes opp våren 2011.

22 Kirkene Lenvik menighet har ansvar for drift av 10 kirker, kapell og menighetshus. Lysbotn kapell feiret 40 års jubileum i september Etter enorm dugnadsinnsats fra kapellforeningen ble kapellet og flaggstangen malt og det ble lagt nytt altergulv. Alterbildet fikk ny ramme, påkostet av kapellforeningen. I tillegg ble det lagt ny løper langs midtgangen og på slutten av året ble det lagt opp nye rør, også dette påkostet av kapellforeningen, for å unngå frosset vann. Gibostad kapell fikk en stor vannskade i juni. Dette ble dekket av forsikringen. Egenandelen på ble avkortet til ca etter egeninnsats og dugnadsarbeid. I de andre kirkene og kapellene ble det utført mindre vedlikeholdsarbeid. I Finnsnes kirke er høyttaleranlegget dårlig og det jobbes med å få på plass en innsamlingsaksjon for å skaffe midler til innkjøp av nytt anlegg. Arbeidet i komiteen for kirkebygg i Botnhamn har hatt noe stillstand siste del av Kirkevergen vil fremover jobbe med å se på mulige finansieringskilder.

23 Menighetsaktiviteter
Aktivitetsnivået i Lenvik menighet er stort. Av faste aktiviteter som gjennomføres året rundt nevnes: Trilletreff /babysang Småbarnssang Tirsdagsandakt og tirsdagskaffe Søndagsskole Torsdagsklubben Leksehjelp Kafè Pluss Fredagsbønn Barne og ungdomskor og kirkedans Guttekor Internasjonal kulturkafe Finnsnes kantori I tillegg til de faste aktivitetene er det stadig vekk konserter og arrangementer for både store og små.

24 Trosopplæring – Ett av to satsningsområder til menigheten i perioden 2009-2011
Dåps samtaler Kirkevandring med involveringsgudstjeneste Himmelsk lapskaus (Botnhamn) Kirkeklubb (1. og 2. klassinger) MILK (miniledere, fjorårskonfirmanter) Barnas påskefest Hellige 3 kongers fest Allidrett Kårvik (samarbeid) Julespill Påskevandring 6 års bok Noen elementer fra trosopplæringen: Fokusukene på Gibostad, i Rossfjord, Kårvik/Bjorelvnes og Botnhamn, Husøy og Fjordgård (info neste side) Konfirmantundervisning (120 konfirmanter Finnsnes/Silsand, Nord- Senja, Rossfjord/Kårvik) Barne og ungdomskor og kirkedans PiBi – Pizza Bibel Lys Våken Påskehagen Torsdagsklubben Dåpsskole for 4 åringer Trilletreff Babysang

25 Fokusuker Også i 2010 ble det gjennomført fokusuker på Gibostad, i Rossfjord, Kårvik/Bjorelvnes og Botnhamn, Husøy og Fjordgård. Vi har godt samarbeid med barnehager og skoler, bygdelag og foreninger, idrettslag, nærbutikker og enkeltpersoner. Mange åpner dørene og er med på laget for å gi barn og unge kunnskap, erfaringer og opplevelser som kommer inn under betegnelsen ”hverdagstilpasset trosopplæring.”  Det handler om ”himmel over hver dag”, og om at barn og unge får vite hva de er en del av. Høydepunktet for hver fokusuke er avslutningen; gudstjeneste for store og små, der et av målene er at de unge skal ha en selvskreven plass, og gjerne være de som går foran og åpner opp for opplevelse og forståelse. Fokusukene har ulikt preg ut fra hvor og når de finner sted, men utgangspunktet er alltid det samme: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

26 Gudstjenesteliv – Ett av to satsningsområder til menigheten i perioden 2009-2011
Gudstjenesten som menighetens pulsslag, og viktig som kontinuitet i menighetslivet. Finnsnes kirke har gudstjeneste hver søndag og helligdag, kapellene og kirkene ellers har ca. en gang i måneden. I Finnsnes kirke feires gudstjenesten etter forslaget til ny liturgi. Det er valgt noen ordninger som gjør gudstjenesten nokså lik fra gang til gang. I 2010 har fokuset på å prøve ut nye salmer forsvunnet litt. Gudstjenestene i forbindelse med fokusukene er viktige i bygdene. Med utgangspunkt i at gudstjenesteliv ble satt som satsningsområde for , var dette et av temaene i et møte mellom stab og MR. Staben har også hatt gudstjenestelivet som tema, da med fokus på familiegudstjenester. Gudstjenesteutvalget har foreslått å arrangere kveldsmesser/ hverdagsmesser. Dette ble ikke noe av i 2010, kanskje det kan realiseres i 2011? Samtalene har ikke ført til noe konkret nytt i 2010, men det er en utfordring å gjøre gudstjenesten til en arena folk oppsøker. Det er fortsatt en utfordring å arbeide for å øke antallet nattverdsøkende.

27 Hjemmeside og menighetsblad
Hjemmesiden ble påbegynt i 2010 og ferdig på slutten av året. Her finnes mange opplysninger om hva Lenvik menighet holder på med, samt diverse informasjon om utvalgsarbeid, arrangementer, faste aktiviteter m.m. Siden oppdateres av 4 ansatte, med kirkevergen som ansvarlig redaktør. Det er viktig at siden er ”levende”, så alle oppfordres til å melde inn stoff til siden – tekst og bilder. Vi planlegger å få på plass menighetsbladet i løpet av 2011.

28 Oppsummering 2010 – Veien videre 2011
Endringer i arbeidsstokk: Nye personer i administrasjon en utfordring, p.g.a. ny kirkeverge, ny kirkevergesekretær. Opplæringstid. Mer stabilitet i 2011. Høyt aktivitetsnivå: Det skjer mye i Lenvik menighet. Det blir viktig å vurdere og evaluere aktivitetsnivå, slik at arbeidsmengde harmonerer med hvor mange ressurser man har tilgjengelig. Økonomi: Høye driftskostnader. Store kostnader knyttet til KLP (pensjon). Store kostnader knyttet til bygningsmasse. Geografiske utfordringer (stor kommune). Vurdere behov for vikar og ekstrapersonell. Måteholdenhet – alle områder. Viktig å fortsette å holde god aktivitet. Med aktivitet følger både utgifter og inntekter!


Laste ned ppt "Årsmelding Lenvik menighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google