Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plusskommuneprosjektet Foredrag i Nordkapp Og Vest-Finnmark 25 og 26 januar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plusskommuneprosjektet Foredrag i Nordkapp Og Vest-Finnmark 25 og 26 januar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plusskommuneprosjektet Foredrag i Nordkapp Og Vest-Finnmark 25 og 26 januar 2005

2 Bakgrunn Målsetting •Vellykket i forhold til folketallsutvikling •Vellykket i forhold til bedriftsetablering og sysselsettingsutvikling •Vellykket i forhold til kommuneøkonomi •Produsere kunnskap om kjennetegn ved plusskommuner utover ressursgrunnlag, geografi m.m. •Forklare hvilke prosesser som opprettholder/skaper disse kjennetegn •Være et innspill til ny stortingsmelding om regionalpolitikken

3 Datagrunnlag/metode •Analyse av statistikk •Beskrivelse og enkel analyse av kommunenes plangrunnlag •Intervjuer med personer fra kommunene, andre offentlige myndigheter, næringsliv og lag og foreninger •Bilder

4 Kommunene Kjennetegn •Leksvik kommune •Øystre Slidre kommune •Alvdal kommune •Hemne kommune •Engerdal kommune •Vågå kommune •Vikna kommune •Båtsfjord kommune •Befolkningsutvikling •Sysselsettingsutvikling •Pendling •Utdanning og kompetanse •Indeks for levekårsproblemer •Likestillingsindeks •Kommuneøkonomi

5 Befolkningsutvikling 1951-1990 Kommune /år 19511960197019801990 Alvdal25692610271724412434 Øystre Slidre 28862793274430173120 Hemne36122161402642824295 Leksvik29972913297934543589

6 Befolkningsutvikling Hemne 1990-2020

7 Sysselsettingsutvikling Panda Kommune1997-2002 (2001) i % Alvdal3.5 Øystre Slidre-2.6 Hemne-4.8 Leksvik-6.2 Engerdal7.0 Vågå-2.9 Vikna11.8 Båtsfjord5.3

8 Pendlingens betydning

9 Levekårsindeks – samlemål for 7 delindekser •Andel som mottar sosialhjelp •Andel som mottar uføretrygd •Andel som mottar attføringspenger •Andel som mottar overgangsstønad •Antall voldstilfeller pr. innbygger •Arbeidsledige pr. innbygger •Alderstandardisert dødelighet

10 Levekårsproblemer 2003 KommuneLevekårsindeks 7 indikatorer Alvdal3.3 Øystre Slidre3.4 Hemne7.4 Leksvik6.3 Engerdal2.9 Vågå4.1 Vikna8.3 Båtsfjord7.9

11 Likestillingsindeks 2002 •Barnehagedekning 1-5 år •Antall kvinner pr. menn i alderen 20-39 år •Utdanningsnivået til kvinner og menn •Kvinner og menn i arbeidsstyrken (73%) •Inntekt til kvinner og menn (2001) •Prosentandel kvinnelige kommunestyre- representanter (1999)

12 Likestillingsindeks KommuneNasjonal rangering på likestillingsindeksen Øystre Slidre3 Alvdal181 Hemne356 Leksvik181 Engerdal104 Vågå372 Vikna231 Båtsfjord181

13 Utdanning og kompetanse •Formell utdanning •Øystre Slidre best av plusskommunene (12,5% med høyere utdanning) •Realkompetanse •50 partnerskapsavtaler •”folk er dyktige til å håndtere snøen” •”man får mye gratis i en kommune som har en videregående skole”

14 Kommuneøkonomi 2001-2003 •Brutto driftsresultat •Netto driftsresultat •Positivt brutto driftsresultat i Hemne •Kommunen ”drives” bra •Noe svakere kommuneøkonomi i Hemne •Positivt netto driftsresultat i perioden •Hemne – best kommuneøkonomi av plusskommunene

15 Oppsummering kjennetegn/resultater Plussegenskaper i Hemne •Befolkningsutvikling + •Sysselsettingsutvikling + •Pendling + •Levekår (+) •Likestilling (-) •Utdanning (+) •Kommuneøkonomi +

16 Hva påvirker befolkningsutviklingen?

17 Analyse- og forståelsesmodell Kommunens konkurransekraft Human- kapital Sosial kapital Kommunalt konsept Struktur- kapital Relasjons- kapital

18 Lokale sparebanker •”Sparebanken har vært med på all oppbygging og underskogen, men på de største prosjektene har vi blitt akterutseilt” •”lokal oppegående sparebank som tar risiko for små nyetablerere”. •”det er lettere å få gjennom ting, en kjenner folket og utfordringene og storbankene trapper ned ute i distriktene”.

19 Sosio-kulturelle forhold – noen uttalelser fra Leksvik •konkurranseinstinkt fra gammelt av •sterk sjølbevissthet og stolthet •akseptabelt å lykkes •i Leksvik er det industrielle ildsjeler og det er lite jantelov i Leksvik •en vi-holdning i lokalsamfunnet •folk er ærlige overfor hverandre •folk trives i bygda og er lojale mot bedriften •lite miljø som kjenner hverandre gir tette bånd •folk er veldig stedbundne

20 Strukturkapital Unik posisjon – Lokale prosesser •Kulturelle attraksjoner •Ledende klynger •Samhandling og strategiutvikling •Aukrustsenteret •Leksvikindustrien •Visjon 2020 •Beitostølen Resort •Masterplanen Beitostølen/ Raudalen

21 Uttalelser fra Øystre Slidre •samhandling kommune-reiseliv er preget av en tilgjengelig kommune der man snakker med representanter for næringen •kommunen kjører gode planprosesser •god samhandling mellom kommune, idrettslag og reiselivsnæring •det er lite samhandling i næringsforeningen og folk savner et miljø

22 Humankapital •Lederskap •Fyrtårn •Lojalitet og patriotisme •Rekruttering av arbeidskraft

23 Relasjonskapital •Eksterne nettverk •Merkevare og profil

24 Relasjonskapital Øystre Slidre – noen uttalelser •WC-arrangementene og andre arrangementer •gode relasjoner til NRK, Skiskytterforbundet, pressen (også internasjonalt) i forbindelse med WC-arrangementene •kjeder i reiselivsnæringen (Rica, Radisson SAS), også som partnere •kjendiser •Beitostølen har mange relasjonsbyggere som er kundeorientert – en suksessfaktor

25 Merkevare og profil •Leksvik – Tett ved by’n, med industrien i fokus •Øystre Slidre – ei trivelig bygd med storslått natur •Alvdal - Sju og tredve mil nordover, litt øst og oppover •”Der det vanskelige er en bagatell og det umulige en utfordring” (ass. ordfører Solan Gundersen) •HEMNE?

26 Merkevare og profil  de siste årene har vi vært bevisst på merkevaren. Folk forbinder kommunen med industri og dette åpner noen dører og har klar effekt (Leksvik) •Beitostølen Resort - 4 fengende årstider •merkevaren er sport (sporty folk), helse og solid (Øystre Slidre) •Aukrustsenteret er en sterk plussfaktor og har gitt bygda et navn utad (Alvdal)

27 Sosial kapital •Foreningslivet •Tillit og gjensidighet •Sammenheng mellom sosial kapital og tilvekst •Fungerende næringsmiljøer har en sterk sosial kapital •Et aktivt foreningsliv gjør kommunene attraktive å bo i •Putnam •Sosial kapital – Skaper bolyst, trivsel og framtidstro

28 Sosial kapital i Øystre Slidre – noen uttalelser •Den sosiale kapitalen har sin basis i idrettslaget som også er en tung næringsaktør med alle sine arrangementer som drives av idrettslaget i samarbeid med næringslivet •Idrettslaget står for lokal mobilisering og nettverk •Idrettslaget tar tak, dugnadsånd og har kontakter •Idrettslaget bidrar til utvikling av reisemålet, for eksempel skiskytterstadion som ble bygget på 4 mnd. •idrettsarrangementer med voldsom dugnadsinnsats

29 Andre suksessfaktorer •Tilfeldigheter •”vi har vunnet i lotto 3 ganger”

30 Alvdal – noen plussfaktorer •Kommunal attraktivitet •Dugnadsånd og patriotisme •Målrettet lederskap •Sterkere fokus på samarbeid •Videreforedling av noen tydelige spisser •Ser helhetsløsninger

31 Plusskommunene – Oppsummering •deltakere i større regionale arbeidsmarkeder •et robust og mangfoldig næringsliv •orden i kommuneøkonomien •sterkt lokalt engasjement og gründerånd, flere samfunnsentreprenører •sterke allianser mellom lokale ildsjeler, næringsliv og kommune •frivillige organisasjoner utgjør en stor kraft i utviklingsarbeidet og det er lett å mobilisere folk til dugnad •attraktive bo- og livsvilkår •patriotiske og lojale med sterk identitet og tilhørighet til egen kommune/grend •opptatt av å bygge og vedlikeholde nettverk

32 Drivkrefter •Rammebetingelser •Kriser •Positive holdninger og positive folk •Lokal historie •Sterkt behov for å skape og utvikle bedriften, grenda og kommunen (patriotene og ildsjelene) •Patriotisme •Ansvarsfølelse og ønske om å påvirke •Arbeidsglede, nærhet og kameratskap •Tjene penger?

33 Generell lærdom fra 4 kommuner •Utarbeid et felles strategigrunnlag •Synliggjør kvaliteter og fortrinn •Ta vare på ildsjeler og ledere •Bygg opp, styrk og vedlikehold den sosiale kapitalen •Utnytt mulighetene i det regionale BAS •Legg til rette for kunnskapsoppbygging •Sirkulér den lokale verdiskapingen – bank •Utnytt de positive sidene ved folks lojalitet og patriotisme


Laste ned ppt "Plusskommuneprosjektet Foredrag i Nordkapp Og Vest-Finnmark 25 og 26 januar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google