Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kjennetegner suksessfulle distriktskommuner Torbjørn Wekre – – tlf

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kjennetegner suksessfulle distriktskommuner Torbjørn Wekre – – tlf"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kjennetegner suksessfulle distriktskommuner Torbjørn Wekre – torbjorn.wekre@kdu.no – tlf 48168278torbjorn.wekre@kdu.no

2

3

4 Vårt utgangspunkt – her næringsutvikling •finnes ikke én suksessoppskrift •kommuner og regionale partnerskap er og blir viktige aktører •viktig med et tydelig kontaktpunkt i kommunen/regionen – spesielt overfor gründere/nyetablerere – definerte roller •et nærings- og arbeidsliv i rask endring •arbeidsplassutvikling og rekruttering arbeidskraft to sider av samme sak •nærings- og samfunnsutvikling smelter sammen

5 Forbedringsområder lokal og regional næringsutvikling •mer samhandling kommune – næringsliv –eksempel Rauma •kommunen som utviklingspartner i samspill med lokalt/regionalt næringsliv –eksempel Leksvik •sterkere kobling til helhetlig og langsiktig lokal samfunnsutvikling –eksempel Stryn •mer entreprenøriell orientering i tiltaksapparatet

6

7 Suksessrike distriktskommuner

8 Attraktivitetspyramiden Folk skaper steder og regioner 3 måter å vokse som region/ sted •Bosettingsattraktiv •Næringslivsattraktiv –Basisnæring –Besøksnæring 8 BosettingBedrift Utvikling Besøk

9

10 De 15 suksessrike distriktskommunene

11 Nettverk er avgjørende Røde noder respondenter fra offentlig sektor Blå noder respondenter fra privat sektor Roller og stedlig utviklingskultur Informasjonsnettverket i en av suksesskommunene

12 Antall år i kommunen – helhetlig nettverk •Nettverkene er dominert av aktører som har bodd i kommunen i mer enn 10 år – det gjelder alle kommunene. •I en tredel av kommunene er det total dominans •Litt innslag av de som har bodd mellom 4-9 år i de øvrige •Veldig få nyinnflyttede i nettverkene  Hva med rekruttering – blir porten for smal? I en tid med mye flytting blir det enda viktigere å effektivt slippe inn nyankomne.  Hva med nye impulser og perspektiv – kultur, språk, nye markeder?

13 Alder – helhetlig nettverk •Gjennomgående er nettverkene dominert av aktører over 40 år •Det er en veldig tydelig tendens – det er lite variasjon mellom kommunene •Vi ser i noen nettverk innslag av personer mellom 30 og 40 år •Gruppen under 30 år er nesten helt fraværende  Hvorfor det? Handler det mest om at vi studerer næringsutvikling?  Er det en samfunnstrend – få nettverk på tvers av alder? Er det spesielt for små kommuner?  Er det ønskelig? Kan vi gjøre noe med det?

14 Grense krysning - alle snakker med alle - korte avstander - flat struktur Rød = kommunal Blå = næringsliv Nodestørrelse = antall personer som har pekt ut vedkommende som en viktig kilde til info Rød linje = ekstern kontakt Turkis linje = intern kontakt

15

16 ”Vi har mindre penger, men mer kompetanse, relevant og levende nettverk, erfaring og tillit. Dette kompenserer langt på vei omstillingsmidler” Knut Kjetil Møen, daglig leder Evje Utvikling AS

17

18 Utviklingskultur •Hva kjennetegner kommuneorganisasjonens utviklingskultur? •Målt vha OCAI – et verktøy for å måle organisasjonskultur med fokus på verdier. •Mye brukt for å måle innovasjonsfokus i organisasjonen •De kommunale aktørene ble bedt om å vurdere kommunens utviklingskultur ved å vurdere en rekke utsagn og tildele disse poeng. De ble bedt om å vurdere kulturen pr i dag (blå) og hvordan den ideelt sett burde vært (rød). •Mellom 5 og 14 respondenter pr kommune

19 Hierarki opptatt av å gjøre ting riktig Marked opptatt av å gjøre ting fort og riktig Konkurrerende verdier og organisasjonskulturelle idealtyper Fleksibilitet Stabilitet og kontroll Indre fokus Ytre fokus fokus Klan samarbeid innad i familien – gjøre ting sammen Adhocrati en skapende og innovativ kultur – stor individuell frihet og tillit

20 Roller og stedlig utviklingskultur En miks av flere kulturelle kjennetegn skaper utvikling «En miks av kulturelle kjennetegn skaper en robusthet i forhold til å møte ulike former for forventninger og påtrykk fra både eksterne og interne krefter» Blå = i dag Rød = ønsket En av suksesskommunene

21 Ildsjeler med forandringskraft er gull verdt Gi dem tillit og handlingsrom! Foto: www.kortreist.no ”Entusiastene er bærebjelker, men de er avhengige av å ha samarbeidspartnere rundt seg for å styrke utviklinga, og som kan ta vare på dem når de kommer med sine ideer.” Kommunal representant i en av case- kommunene

22 Kommunene som lykkes med kombinasjonen bosetting og bedriftssysselsetting, har evnet å utnytte disse vekstimpulsene særlig positivt Innvandrere bidrar til suksess «Flere av våre casekommuner har en aktiv holdning for å være en attraktiv bo og arbeidskommune for utenlandsk arbeidskraft»

23 Fire blindspor - om det som suksess ikke handler om 1. God eller dårlig kommune- økonomi - de fleste av de 15 beste har middels god kommuneøkonomi 2. Gode eller mindre gode utviklings-planer ”Vi tror ikke det er grunn til å legge for stor vekt på kommuneøkonomiens betydning for vekst.” Telemarksforsking fra sluttrapporten ”Vi tror ikke det er grunn til å legge for stor vekt på kommuneøkonomiens betydning for vekst.” Telemarksforsking fra sluttrapporten ”Vi har kartlagt planverket i kommunene, og det er ikke et generelt trekk ved dem at de har spesielt gode planer.” Telemarksforsking fra sluttrapporten ”Vi har kartlagt planverket i kommunene, og det er ikke et generelt trekk ved dem at de har spesielt gode planer.” Telemarksforsking fra sluttrapporten

24 3. Hvordan utviklingsarbeidet er organisert - de suksessrike har valgt ulike typer Organisering 4. Sentral beliggenhet ved en viktig gjennomfartsåre eller i et travelt veikryss er ikke avgjørende ”Hvordan man har organisert næringspolitikken spiller langt mindre rolle enn hvordan man utfører den” Telemarksforsking fra sluttrapporten ”Hvordan man har organisert næringspolitikken spiller langt mindre rolle enn hvordan man utfører den” Telemarksforsking fra sluttrapporten ”Eksempler på distriktskommuner som ligger nær/ved en trafikkert gjennomfartsvei og som ikke har vekst, er faktisk lettere å finne enn kommuner som har suksess langs trafikkerte veier.” Telemarksforsking fra sluttrapporten ”Eksempler på distriktskommuner som ligger nær/ved en trafikkert gjennomfartsvei og som ikke har vekst, er faktisk lettere å finne enn kommuner som har suksess langs trafikkerte veier.” Telemarksforsking fra sluttrapporten Fire blindspor - om det som suksess ikke handler om

25 Oppsummering • Det er mennesker som skaper utvikling • De gylne anledninger må utnyttes Foto: Os kommune

26 Det er handlingsmønstret lokalt og regionalt det kommer mest an på! - utviklingspenger og gode planer er ikke avgjørende

27 Suksessrike distriktskommuner Derfor blir vi her Festivalkommuner Ildsjeler, nettverk, tillit, utviklingskultur


Laste ned ppt "Hva kjennetegner suksessfulle distriktskommuner Torbjørn Wekre – – tlf"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google