Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens institutt for forbruksforskning Anvendt forskning til beste for forbrukeren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens institutt for forbruksforskning Anvendt forskning til beste for forbrukeren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens institutt for forbruksforskning Anvendt forskning til beste for forbrukeren

2 Formål •SIFO skal være et ledende fagmiljø med formål å drive forskning, utredning og test- virksomhet ut fra hensynet til forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. •SIFO har ansvar for å utvikle og frembringe ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. •SIFOs arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt. © www.clipart.com

3 Tilknytning •Statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter •Underlagt Barne- og familiedepartementet •Del av forbrukerapparatet © www.clipart.com

4 Finansiering 1.Basisbevilgning fra Barne- og familiedepartementet (ca. 66 %) 2.Prosjektmidler bl.a. fra (ca. 20 %) –Norges forskningsråd –Nordisk Ministerråd –EU 3.Oppdrag fra (ca. 14 %) –offentlige virksomheter –næringsliv © www.clipart.com

5 Fakta 20002001200220032004 Basis- bevilgning (mill. kr, ca.)16,917,418,520,321,9 Omsetning (mill. kr, ca.) 31,428,730,232,2  35 Antall ansatte58 54 55 4948 © www.clipart.com

6 Kunnskapsområdene Forbruker- politikken Markedene Produktene Forbrukerne © www.clipart.com

7 Kompetansegrunnlag  Sosiologi  Antropologi  Etnologi  Statsvitenskap  Økonomi  Samfunnsgeografi  Ernæringsfag  Kjemi  Teknologifag  Databehandling © www.clipart.com

8 Metodegrunnlag Kvantitativt –surveys –statistiske analyser –testing og måling Kvalitativt –fokusgrupper / paneler –diskursanalyser –litteraturstudier –intervjuer –observasjoner © www.clipart.com

9 Styrker 1.Faglig og metodisk dyktige medarbeidere 2.Tydelig formålsparagraf 3.Internasjonal posisjon og nasjonale allianser 4.God forankring i oppdragsmarkedet 5.Profesjonell prosjektkultur 6.Strenge kvalitetskriterier –internkontroll –ekstern vurdering –akkreditering 7.Effektiv formidling © www.clipart.com

10 Forskningssamarbeid — nasjonalt  FAFO  Fiskeriforskning (NORUT Gruppen)  Høyskolen i Oslo  MATFORSK  Norges landbrukshøyskole  Norsk Regnesentral  NOVA  Senter for bygdeforskning  SNF  Universitetet i Oslo  Universitetet i Trondheim  Vestlandsforskning © www.clipart.com

11 EU-prosjekter Surface Temperatures DEEP ToolSust Fire Hazards Laundry Habits OMIaRD Organic HACCP Trust in Food Welfare Quality TRUST EMUDE © www.clipart.com •Risk problems with high surface tempe- rature on consumer products •Developing effective and efficient pro- duct information •The involvement of stakeholders to de- velop and implement tools for sus- tainable households in the city of tomorrow •Fire hazard of clothes related to acci- dents and consumer habits •An investigation into the domestic laundry habits in Europe •Organic marketing initiatives and rural development •Recommendations for improved proce- dures for securing consumer oriented food safety and quality of certified or- ganic foods from plough to plate •Social and Institutional conditions for the production of trust •Integration of animal welfare in the food quality chain: from public concern to im- proved welfare and transparent quality •Food risk communication and con- sumers’ trust in the food supply chain •Emerging user demands for sustainable solutions

12 Formidling  Egen rapportserie  Artikler i nasjonale og internasjonale tidskrifter  Internettpublisering  Innslag i radio- og TV-program  Bøker  Foredrag  Intervjuer  Kronikker © www.clipart.com

13 Organisering Fagavdeling – Teknologi og miljø – Forbruk og økonomi – Marked og politikk Administrasjon Informasjon / IT © www.clipart.com

14 Forbruk og økonomi Hovedområder  Forbruksmønster  Forbrukerkompetanse  Marginaliseringsprosesser Faglige mål  Gjøre Standardbudsjettet forskningsmessig operasjonabelt.  Gi ut bok om Standardbudsjettet.  Lage SIFOsurvey-tidsserie: forbruksmønstre forbrukerkompetanse  Finne og beskrive mekanismer som styrer forbrukeradferd og marginaliseringsprosesser. Størrelse: 10 Faglig ledelse: Lisbet Berg © www.clipart.com

15 Prosjekt 1: SIFO-survey Oppdragsgiver: SIFO (basisbevilgning) Referansegruppe: FR, FO, BFD Problemstilling & mål: Gjennom et ’forbrukerbarometer’ skal vi overvåke forbrukernes situasjon over tid på følgende områder: Gjeld, sparing, investering, kredittadferd (herunder også betalingsproblemer). Forbrukerkompetanse (f.eks. økonomisk/rasjonelt forhold til bank/forsikring/strøm/telefon). Forbrukermakt (f.eks. håndtering av et ’dårlig kjøp’). Forbrukets mening (f.eks. holdninger til eget forbruk). Åpen del for årsaktuelle saker. Bruk av resultater, relevans: Bakgrunnskunnskap for aktører som arbeider med forbruker- økonomiske problemstillinger. Økt forbrukerinnflytelse gjennom. økt kunnskap om sin egen situasjon. Kunnskapsbase for eksternt finansierte prosjekter. © www.clipart.com

16 Prosjekt 2: Kommersielt press mot barn og unge i Norden Oppdragsgiver: Nordisk Ministerråd Problemstilling & mål: Hensikten med prosjektet er å belyse barns oppvekstvilkår i forbrukersamfunnet: Hvem skaper det kommersielle presset (i følge foreldre og barn)? Hvordan oppleves det kommersielle presset? Hvem skal skjerme barn mot det kommersielle presset (i følge foreldre og barn)? For hvor mange er for eksempel skolestart et økonomisk problem? Har foreldrenes kulturelle kapital større betydning enn deres økonomiske kapital? Bruk av resultater, relevans: Beslutningsgrunnlag for offentlig regulering av reklame rettet mot barn. Kan benyttes i skoleundervisning om forbruk og økonomi. Innspill til Standardbudsjettet.

17 Marked og politikk Hovedområder  Distribusjon  Dagligvarehandel  Matvaner  Forbrukerpolitikk Faglige mål  Synliggjøre prosesser og interesser som bidrar til å  regissere forbrukernes valg.  Synliggjøre maktforhold i varemarkedene og  konsekvenser for forbrukerne.  Synliggjøre virkninger for forbrukerne av politiske  reguleringer og valg. Størrelse: 11 Faglig ledelse: Eivind Jacobsen © www.clipart.com

18 Prosjekt 4: Trust in Food Oppdragsgiver: EUs 6. rammeprogram Samarbeidspartnere:Portugal, Italia, Tyskland, Danmark, Storbritannia, Norge Problemstilling & mål: Forstå forskjeller i tillit til mat mellom land ved å fokusere på institusjonelle ordninger for å mobilisere og formidle tillit og mistillit. Studier av institusjonelle ordninger i ulike land, medieanalyser og sammenliknende forbrukersurveys. Bruk av resultater, relevans: Størst tillit i Storbritannia, Danmark og Norge, minst i Portugal og Italia. Størst tillit i alle land til forbrukerorganisasjoner, uavhengige eksperter og myndigheter. Størst tillit til myndighetene i Danmark og Norge. Britene mest optimistiske mht. utviklingen, portugiserene mest pessimistiske. © www.clipart.com

19 Prosjekt 3: Å sette pris på hylleplassen Oppdragsgiver:NFR Problemstilling & mål: Se sammenhengen mellom forhandlingssystemer i dagligvarehandelen og forbrukernes valgmuligheter. Virker ordninger for ”kjøp av hylleplass” hemmende på konkurransen i dagligvaremarkedet? Bruk av resultater, relevans: Felles markedsføring: Økt betydning, tilsvarer 0,9  1,2 mrd. kr pr. år. Betydelig element av rabatter på et aggregert nivå. Favoriserer store leverandører og kjeder på bekostning av små. Variasjon etter kjede, produkter og kunder. Virker regisserende på forbrukernes valg. © www.clipart.com

20 Teknologi og miljø Hovedområder  Forbrukernes valg og vaner innenfor kjøp, bruk og avhending av varer.  Forbrukets miljøbelastninger og realistiske veier mot et mindre belastende forbruk.  Testing og undersøkelser av varers kvalitet og bruksegenskaper. Faglige mål  Overføre kompetanse fra EU-prosjekter innen miljø til norske og nordiske prosjekter.  Følge utviklingen av nye produktområder og eventuelle problemer knyttet til disse.  Videreutvikle laboratoriene: nye metoder innen tekstil og tekstilvask flere oppdrag fra industri, handel og mediebedrifter Størrelse: 14 Faglig ledelse: Ingun G. Klepp © www.clipart.com

21 Prosjekt 5: DIGIADVENT Brukerperspektiv på digital underholdning hjemme Oppdragsgiver:NFR Samarbeidspartnere:NRK, Norsk Tipping, Telenor ASA, Samfunns- og næringslivsforskning AS Problemstilling & mål: Kunnskap om hvordan ny digital interaktiv infor- masjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) brukes i dagliglivet. Forstå grensesnittet mellom sluttbrukeren og programvaren/tjenesten som et sosialt fenomen. Studere forbrukernes betalingsvillighet. Bedre forståelsen mellom sluttbrukeren og produsentene til det beste for begge parter. © www.clipart.com

22 Testlaboratoriet — testvirksomhet Tekstillaboratorium –fysiske/mekaniske egenskaper –fargeekthet –vask –brann Testing av husholdningsapparater –energiforbruk –funksjonstesting –bruk og effekt av kjemikalier –lydmåling Testing av husholdningskjemikalier –vaskeevne –Svanemerking nnn © www.clipart.com

23 Testlaboratoriet — oppdragsgivere © www.clipart.com Næringsliv  CUBUS  Elite Sport  Eng Norway  Glava  Lilleborg  Molift  Procter & Gambler  Slettvoll møbler Offentlig sektor  Brannvesenet  DSB  EU  Forbrukerrådet  Forsvaret  Nordisk Ministerråd  NVE  Politiet  Stiftelsen Miljømerking Media  Forbrukerrapporten  Foreldre & Barn  TV2 Hjelper Deg

24 Prosjekt 6: Energimerking Oppdragsgiver: NVE Samarbeidspartnere:NEMKO Problemstilling & mål: 1.Energimerkingen skal gjøre at hvitevareprodukter som tilbys og omsettes på det norske markedet er merket i henhold til EUs krav om energimerking. 2.Kundene skal få større kjennskap til energi- merking, og etterspørre energieffektive produkter. Dette gjøres gjennom kontroll av butikker samt testing av produkter for å se om deres reelle egenskaper er i samsvar med merkingen. Hvitevarer som skal energimerkes er: Kjøle-/fryseapparater, oppvask- maskiner, vaskemaskiner, tørketromler, kombinerte vask/tørk maskiner, lyskilder og stekeovner. © www.clipart.com

25 Prosjekt 7: Fire Hazards Oppdragsgiver: EU – Directorate General for Health and Consumer Protection Samarbeidspartnere:CITEVE (Portugal), DTI (Danmark) EMPA (Sveits, OCU (Spania) VTT (Finland) DSB (delfinansiering) Haukeland sykehus (datasamling) Problemstilling & mål: Realistisk informasjon av tekstilers brannfare, knyttet til ulykker. –Kunnskapen er nyttig for forbrukerorganisasjoner, myndigheter osv. spesielt dersom forskriftene mot svært brennbare tekstiler skal revideres. –Viktig for europeisk standardiseringsarbeid ang. brennbarhet av nattøy. De fleste europeiske land har ikke lovgivning ang. brennbarhet av tekstiler. Undersøkelsene viser også at ulovlige klær finnes i marked. © wwwclipart.com


Laste ned ppt "Statens institutt for forbruksforskning Anvendt forskning til beste for forbrukeren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google