Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional fagdag Ofoten, Lofoten & Vesterålen Line Melvold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional fagdag Ofoten, Lofoten & Vesterålen Line Melvold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional fagdag Ofoten, Lofoten & Vesterålen Line Melvold
Er vi på rett spor hvis alt går på skinner? Om kvalitetsutvikling og motivasjon i et overordnet perspektiv Regional fagdag Ofoten, Lofoten & Vesterålen Line Melvold Si litt om BroA Litt om meg selv – utdanning og opplevelse av kvalitet i barnehagen ”Her er det godt å være” Her gjør vi hverandre gode – en demokratisk møteplass med alltid, alltid blikk for barnets beste – forsøke å forstå – STYD – stolt og ydmyk Tillit – åpenhet – nysgjerrighet – ansvarlighet – ekthet - varme

2 Tiden vi har i dag Hva er kvalitet i relasjoner?
Nytt om dannelse i formålsparagrafen Voksenrollen – omsorgsrollen Indre motivasjon og tro på egen kompetanse Læringskultur

3 Stortingsmelding nr 41 (2008 – 2009)
Det overordnede målet i stortingsmeldingen er å bidra til god kvalitetsutvikling i barnehagene Barnehageloven og rammeplanen definerer hva et godt barnehagetilbud skal være.

4 Tre hovedmål for barnehagesektoren
1. Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 2. Styrke barnehagen som læringsarena 3. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

5 Kvalitet – substantiv som betyr spesifikk eller særegen egenskap ved et objekt, en prosess, et kunstverk, et litterært produkt osv. Kvalitet er ikke lett hverken å definere eller måle fordi det knyttes til individuelle og subjektive opplevelser. Vi har alle ulike krav, og opplever kvalitet forskjellig. Hva som er god livskvalitet varierer fra person til person, for vi har alle ulike erfaringer og ulik bakgrunn.

6 Kvalitet – og hva så? Samspillet mellom voksne og barn er kjennetegnet av at de voksne er lyttende, omsorgsfulle og tilgjengelige Godt utdannet personalet som er engasjert i sitt arbeid med barn Fasiliteter som er sikre, hygieniske og tilgjengelige for foreldre Gruppestørrelser som gjør det mulig for de voksne å samhandle med barna på en god måte Kontroll som sikrer konsistent behandling Personalutvikling som sikrer kontinuitet, stabilitet og forbedringer En utviklingsorientert læreplan

7 Lokal forankring Sett ned hva DU mener er kjennetegn på kvalitet og hvorfor. Finnes det for eksempel noen universelle føringer for hva som er kvalitet i relasjoner mellom mennesker? Hva har Mette og Line formidlet av kvalitet og motivasjon i dag?

8 Barnets beste Kunnskapsdepartementet understreker at barnets beste skal være grunnlaget for alle handlinger av myndigheter og organisasjoner. Rammeplanen er det sentrale styringsdokumentet for barnehagesektoren – med utgangspunkt i verdigrunnlaget i barnehageloven og internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til.

9 Profesjonalitet og personlighet i relasjoner
Varme – engasjement – ansvarsfølelse Personlighetsregulerende ferdigheter Krevende relasjoner Gode relasjoner Manglende relasjoner

10 Barnehagens utfordring
Å finne en balanse mellom å la det enkelte barnet som unikt subjekt leve ut sin menneskelighet – uten dermed å overlate barnet til seg selv. Hvilke utfordringer gir det oss som ansatte og ansvarlige rollemodeller?

11 Merleau-Ponty subjektet er uatskillelig fra verden
Verden er uatskillelig fra subjektet og subjektet er uatskillelig fra verden

12 Verdisyn Den største gaven jeg kan tenke meg å få Fra mennesker er
At de ser meg Hører meg Forstår meg og tar på meg Den største gaven jeg kan gi er At jeg ser, hører, forstår og tar på Et annet menneske Når dette har skjedd Føler jeg Vi har skapt kontakt Virginia Satir 1991

13 Det rike barnet Barnet som medkonstruktør av kunnskap, identitet og kultur Barn som rikt på muligheter, sterkt, kompetent og sist men ikke minst, knyttet til voksne og andre barn (Malaguzzi -93) Barndommen som en bestanddel av samfunnsstrukturen – viktig i seg selv- verken mer eller mindre enn noen andre stadier Budbringere av ny kunnskap

14 Pedagogisk arbeid er produktet av hvem vi tenker oss barnet er og hvem vi er i samspill med barnet
Hva mener dere Mette og Line har vist av pedagogisk arbeid i dag?

15 Alt er forandelig Noen vet kanskje hva et barn er, men ingen vet hva det kan bli Noen vet kanskje hva en barnehage er, men det er ingen som vet hva den kan bli Noen vet kanskje hva verden er, men det er ingen som vet hva den kan bli Ann Åberg

16 Hovedfokuset Hvordan forstå barns handlinger,
reaksjoner og væremåte ut ifra en empatisk tilnærming, dvs å forstå barnets dypere og som regel ubevisste intensjoner med sine handlinger? Bak enhver handling ligger det en positiv intensjon

17 I møte med den andre – ”å lytte uten full munn”
Vi skal ikke korrigere eller vurdere det den andre sier, bare lytte. Dersom vi gir den andre nok tid nok ti å være i sine egne tanker, vil han/hun begynne å lytte til seg selv. Den andre er hovedpersonen. Andres opplevelser skal tre frem

18 Å bli revet med I medfølelsen kan vi bli styrt av våre personlige minner, opplevelser, assosiasjoner og følelser og dermed miste den andres perspektiv. Vi kan lett bli revet med – eller overidentifisere oss – sammenlikne oss og vår identifikasjon kan lett føre til at vi legger våre egne følelser og reaksjoner inn i den andre Da kan vi lett miste perspektiv – utfordringen blir å holde oppmerksomheten på den andre.

19 Empati og argumentasjon
Def: ”Et utsagn som blir satt fram for å styrke eller svekke en påstand” (Bokmålsordboka 1986). Vi prøver å få barna til å bli enige med vår oppfatning, våre synspunkter og våre meninger. Ellen Key (1900): 1900 tallet blir det århundre der vi lar barna utvikle seg til individer og ikke dårlige kopier av oss selv (!)

20 Å være lyttende Vi lytter ikke lenge nok til å få forståelsen av den andres behov. Vi rekker det ikke før våre EGNE følelser og sårbarhet tar over. Definisjonsmakten overtar. NB – uten anerkjennelse – ingen endring (Schibbye, 2003)

21 Hva anerkjennelse ikke er
Anerkjennelse er ikke forenlig med prestasjoner eller ambisjoner i forhold til klienten, eller å ha som mål, om å bruke en teknikk eller om å være instrumentell (…) Anerkjennelse er ikke noe du har, men noe du er. Derav fra teknikk til tilstedeværelse

22 Yalom (1998) ” alt skal løses på hastetid, og det
lages standardiserte korttidsprogrammer for å endre negativ atferd og tenkning. Psykiatriens ensidige opptatthet av å fjerne symptomer og vegrer seg dermed å utforske smerten for å forstå den. Psykiatrien frykter følelsen, og gir signaler om at det vonde er ikke til å blir tålt” Hva er tid?

23 Nærvær en slags intelligens?
Man kan si at nærvær er en slags intelligens, noe som er vanskelig å beskrive med bare ord. Men det er en tilstand som er ganske lett å identifisere hvis man har følt og vært i den og møter den igjen. Derfor kan man si at det gjelder å øve seg masse. Å øve seg alene kan man kalle en meditativ tilstand eller en stille tid, der man sanser øyeblikket her og nå. Tidligere trodde jeg at det utelukkende handlet om tiden som klokketid, men det har etter hvert gått opp for meg at nærvær og tid henger sammen på en annen måte.

24 Nærvær i pedagogikken Når voksne blir smittet av stemningen og har sin egen tilnærmingsmåte. Det er viktig at det er vårt engasjement som tenner oss for oppgaven, nettopp fordi vi lytter med ekte nysgjerrighet og bidrar til det barna er opptatt av. Da blir vi alle en del av noe større, en del som bidrar til fellesskapet Ulla Steen Christiansen

25 Lyttende pedagogikk Du vet så mye! Hvor har du lært alt fra?
Du må ha god hørestyrke skjønner du! Hørestyrke, hva er det? Jo, du må hele tiden høre på hva alle snakker om, du må høre nøye etter. Det er bare sånn du kan få god hørestyrke

26 Den nye formålsparagrafen
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

27 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

28 Med fremtiden i våre hender
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Med fremtiden i våre hender

29 Ord i formålsparagrafen
Danning Respekt Åndsfrihet Nestekjærlighet Tilgivelse Likeverd Solidaritet Skaperglede Undring Utforskertrang Medvirkning Tillit Anerkjennelse Demokrati

30 Nye briller? Hva forteller formålsparagrafen deg? Hvilket menneskesyn forfekter paragrafen? Hva vil det bety for oss som jobber i og med barnehager? Snakk med sidedame/mann og hvilke muligheter som ligger i disse valgene. Knytt det til kvalitet.

31 Motivasjon – generell definisjon
Det som forårsaker aktivitet hos individet, det som holder aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening Motiv for å handle Målsøkende atferd Forårsaker aktivitet Gir mål og mening

32 Motivasjon og medarbeiderskap
To retninger innen medarbeiderskapstenkning (Veltén et al., 2008) Den ene retningen beskriver ansatte som er i stand til å ”lede seg selv” i større og større grad Den andre retningen legger vekt på god samhandling mellom ledere og medarbeidere Anders Dysvik – Handelshøgskolen BI

33 Ulike typer av motivasjon
Ytre motivasjon atferd hvor kilden til motivasjonen ligger utenfor det å utføre jobbaktiviteten, men i stedet er knyttet til resultatet som følge av jobbaktiviteten Indre motivasjon atferd utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredshet, interesse, glede eller mening knyttet til de oppgavene vi utfører Kilde: Kuvaas 2008 33

34 Indre og ytre motivasjon
Mine arbeidsoppgaver er i seg selv en viktig drivkraft i jobben min Det er gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene jeg har Jeg føler at den jobben jeg gjør er meningsfull Jobben min er veldig spennende Jobben min er så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg nesten glemmer ting rundt meg Dersom jeg skal legge inn en ekstrainnsats skal jeg ha betalt for det For meg er det viktig å ha en ”gulrot” å strekke meg etter for å gjøre en god jobb Økonomiske ekstragoder som bonus og provisjon er viktig for hvordan jeg utfører jobben min Dersom jeg hadde blitt tilbudt bedre økonomiske betingelser hadde jeg gjort en mye bedre jobb Kilde: Kuvaas 2008 Anders Dysvik

35 Forskning viser Medarbeidere jobber hardere på grunn av høyere involvering, forpliktelse og engasjement som skyldes høy grad av medbestemmelse og egenkontroll Medarbeidere jobber smartere fordi de blir oppfordret til å utvikle sine ferdigheter og sin kompetanse Medarbeidere jobber mer ansvarlig fordi ansvaret er plassert i deres hender Kilde: Pfeffer og Veiga 1999

36 Læringskultur inspirert av Reggio Emilia
Subjektivitet Ulikhet Delaktighet Demokratisk møteplass Pedagogisk prosess

37 Verdibasert holdningsarbeid
I barnehagen: Visjon – hvor skal vi og hvorfor skal vi dit? Kjerneverdier – hva sier vi at vi gjør og gjør vi det vi sier? Kompetanseplan – ta opp i seg hvert enkelt individ, særpreg og se dette i en sammenheng Involvering og ståsted – hva tror vi på sammen?

38


Laste ned ppt "Regional fagdag Ofoten, Lofoten & Vesterålen Line Melvold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google