Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om vannforsyningen i Drammen kommune Bystyrekomitè for Byutvikling og kultur, 8. mai 2012 v/ Live Johannessen, virksomhetsleder Vann og avløp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om vannforsyningen i Drammen kommune Bystyrekomitè for Byutvikling og kultur, 8. mai 2012 v/ Live Johannessen, virksomhetsleder Vann og avløp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om vannforsyningen i Drammen kommune Bystyrekomitè for Byutvikling og kultur, 8. mai 2012 v/ Live Johannessen, virksomhetsleder Vann og avløp

2 1 VA virksomheten 2 Mål økonomiplanen 3 Styringsdokumenter 4 Brukerundersøkelse 5 Historikk 6 Nøkkeltall 7 Virksomhetsplan 8 Benchmarking 9 Økonomi - Gebyrer

3 VA virksomheten Virksomhetsleder: Live Johannessen VA drift Fagleder: Erling Aass VA lager Fagleder: Geir Gunnerud VA prosess Fagleder: Hermann Bräuer VA kunde Fagleder: Leo Fosseng Helle E. Vari Bodil N. Martinsen Dag Lauvås Mildrid Solem Kjell E. Gustavsen Yngve Liodden Christer Rønning Jon Æ. Stryken Ane P. Oddevald Jarl E. Larsen 6 stk.14 stk 3 stk Bestiller Beredskap Utfører Drift Drammen Drift KF Byggherre Byprosjekter

4 VA drift Fagleder: Ingeniør Drift 3 sivilingeniører 2 ingeniører 1 fagarbeider/ maskinist 1 ingeniørstudent Investering 2 ingeniører ”Stab” 1 sivilingeniør Kompetanse Nettverk: Norsk Vann VASK GVD Vaktleder 6-delt vakt VA Drift og Drammen Drift KF Rørleggervakt 6-delt vakt Drammen Drift KF Prosessvakt 6-delt vakt VA prosess

5 Vedtatte mål, økonomiplanen 2012-2015 Nok vannGodt vannSikkert vann Tilfredsstillende badevannskvalitet Overholdelse av fylkesmannens krav i utslippstillatelsen Utvikle en overvannsstrategi for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer

6 Øvrige styringsdokumenter Hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010-2021. Helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning (infrastruktureier, forvalter drikkevannskilder, transportsystem, tjenesteyter, myndighetsutøver) Kommunens forpliktelser: -Etter plan- og bygningsloven -Etter brannvernlovgivnignen -Etter folkehekseloven (helseavdelingen) -Etter beredskapslovgivnignen -Etter vannressusloven -Vann- og avløpsgebyrer (lov om vass- og kloakkavgifter) -Krav til vannkvalitet og varsling (drikkevannsforskriften) -Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven (sanksjoner ved mangelfull leveranse)

7 Brukere Indikator2011 Brukertilfredshet -Smak -Temperatur -Klarhet -Vanntrykk -Villig til å betale ekstra for å få sikker vannforsyning, renere vassdrag og fjorder i fremtiden? 4,6 5,1 4,9 5,1 4,5 3,2 Tillit og respekt 5,0 Service og tilgjengelighet 4,1 Informasjon 4,3 Skala 1-6, 6 er best

8 Første vannverk i 1865, kilde Kopptjern, senere Blektjern og andre vannkilder. 1943: Drammen kommune kjøper vannrettigheter fra Solberg Spinneri (Solbergvassdraget, damanlegg fra 1820). 1960: Vannforsyningssgssituasjonen i Drammen og omkringliggende kommuner veldig vanskelig. Behovet for vann var mye større en tilgangen. 1978: Glitrevannverket etablert. Historikk

9

10 Nøkkeltall GlitrevannverketDrammen kommune Vannkilder 2 Glitrevannet (Finnemarka) Røysjø (Røysjømarka) Reservevannkilder Gitre/ Røysjø (2011) Asker og Bærum vannverk Bremsa (Konnerud) Høydebasseng93 Trykkøkningsstasjoner 3 (2 i reserve) 8 (3 i reserve) Trykkreduksjonsstasjoner245 Dammer189

11 Nøkkeltall 200420092011 Kjøp av vann fra Glitrevannverket 9,43 mill m310,1 mill m39,97 mill m3 Folketall56.688 (166 m3/p)63.661 (153 m3/p) Antall personer tilknyttet off. vann 98,6 % Lekkasjeandel beregnet 48,3 %49,2 % 53 % *) ny beregning Fornyelse av vannledninger 0,66 %0,84 % 1,19 % Boligeiendommer med vannmåler 64,5 %70,4 %71,2 % Vannledninger 293 km offentlige vannledninger Tilsvarer strekningen Drammen – Sjoa i Gudbrandsdalen (Like mye private stikkledninger) Antall vannkummer 3.239 Sanering felleskummer, fase 1, 2 og 3

12 Vannlekkasjer Kommunale GVD / DrammenPrivate GVD / Drammen 2008254 / 114187 / 89 2009122 / 3496 / 16 2010176 / 84119 / 30 2011159 / 63150 / 51

13 Nok vann Strategisk lekkasjelytting Utbedre påviste lekkasjer på kommunalt ledningsnett Etablere datamodell som verktøy for strategisk utvelgelse av vannledninger for utskifting Etablere målemetode for vannbalanse Utskifting av vannledninger Vanntrykk > 2 bar i tilknytnings- punktet

14 Godt vann Etablere behovsprøving for ledningsspylng Spyle ledningsnett i hht spyleplan Gjennomføre prosjekt sanering av felleskummer Gjennomgang av rutiner ved reparasjon av vannledninger Vurdere effekt av tilsetting av vannglass Innhold av fysisk- kjemiske stoffer og bakterier

15 Sikkert vann Gjennomgang av rutiner knyttet til innkobling av nødvann Konnerud Gjennomgang av rutiner reservesituasjonen Glitre/ Drammen Gjennomføre beredskapsøvelse for sårbare abonnenter (Sykehuset) Revidere beredskapsplan/ innstrukser Tilgang til vann fra alternativ kilde

16

17

18

19 Robust ledningsnett Ringledninger + 2-veis forsyning

20 Trykk styring Utfordrende topografi – over 50 soner som reguleres i dag

21 Lednings fornyelse Modellering vannledningsnettet, Bragernes (2009), ”resten” (jan 2012) Modellering avløpsledningsnettet, saneringsplan Muusøya rensedistrikt (2010), saneringsplan Solumstrand rensedistrikt (2012) Rett ledning til rett tid med rett metode

22

23 ……Det er behov for å utrede nærmere hva slags invetseringsbehov vann- og avløpssektoren står overfor…….

24 Veiledning for tilstandskartlegging og fornyelsesplanlegging av ledningsnettet MÅLSETTING Å lage en veiledning som gir råd om hvordan en bør gå fram i forbindelse med fornyelse av ledningsnettet. Dette omfatter de forskjellige faser, fra tilstandskartlegging til vurdering av tiltak og kort om hvilke fornyelsesmetoder som er aktuelle. Veiledningen bør også inkludere økonomiske betraktninger, slik at en finner fram til en utskiftningsplan som gir best effekt både teknisk/anleggsmessig og økonomisk. Hovedutfordringen for kommunene er hvordan en skal velge ut ledningsstrekk, det vil si hvordan en skal vektlegge ulike faktorer og rangere de ledningene som bør skiftes ut eller rehabiliteres.

25 Drift 2012201320142015 Driftsutgifter (vann) (felles) (avløp) 131,7 45,7 14,0 21,3 133,2134,4135,6 Driftsinntekter212,2221,4230,3235,1 Netto ramme- 81- 88,1- 95,8- 99,5 Grunnlag: Hovedplan 2010-2021 Økonomiplan 2012-2015 (mill kr)

26 Investering Tiltak2012201320142015 Innarbeidet i gjeldende økonomiplan 34,6 Økt behov hoved plan2,4 Damsikring6666 Sum43 Fordeling Lekkasjereduksjon16 Beredskap Reservevann- forsyning 3 Utbyggings områder1 Fellesanlegg med avløp + Byutvikling 17 Dammer6 Sum43 Grunnlag: Hovedplan 2010-2021 Økonomiplan 2012-2015 (mill kr)

27 Gebyrgrunnlag • Ajourhold av grunnlag for gebyrer • Vannmålerinstallasjon/ Vannmålerutskifting • Fakturering - 17.000 kunder • Forvaltning av myndighet – stikkledninger

28 Gebyrer 2012 Satser 2012 (inkl mva), kr Fastledd pr. år vann500 Fastledd pr. år avløp838 1 kubikkmeter vann15,22 1 kubikkmeter avløp28,94 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2012 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 5%. BoligstørrelseStipulert vannforbruk Gebyr pr år vann (inkl mva), kr Gebyr pr år avløp (inkl mva), kr 0-65 m2110 m31703,753183,75 66-110 m2200 m33097,505787,50 111-160 m2240m33717,506945,00 Over 160 m2280 m34336,258102,50 Bolig uten vannmåler:

29

30 Pris per m3 Vann 15,49 Avløp 28,94 Sum 44,43 Tilknytningsgebyr pr. enhet Vann 4.905 Avløp 4.905 Sum 9.810

31 Kostnader vann- og avløpstjenester Priser Drammen kommune Vår husholdning (2 voksne + 2 tenåringer) Vann og avløp: Fastledd vann375Fastledd avløp838Sum pr. år 1.213 Vann pr. m315,49Avløp pr. m328,94Sum pr. m3 44,43 Forbruk 160 m3 Sum pr. år kr. 8.321 Sum pr. dagkr. 22 TV/ Internett: NRK lisens 2.580 pr. år Internett/ TV basis + fasttelefon1.308 pr. mndSum pr. år15.696 Canal + Sport269 pr. mndSum pr. år3.228 Ekstra dekoder79 pr. mndSum pr. år 948 Sum pr mnd/ år1.656 pr. mnd19.872 pr. år (ekskl. innkjøp) Sum pr årkr. 22.452 Sum pr. dagkr. 61,50 Mobiltelefon: ringe2 stk à 1491 stk. à 691 stk à 233Sum pr. mnd/ år 600 / 7.200 innkjøp2 stk à 5.000, levetid 4 årpr. år 2.500,- 1 stk à 2.000, levetid 4 årpr. år 500,- Sum pr årkr. 10.200 Sum pr. dagkr 28


Laste ned ppt "Informasjon om vannforsyningen i Drammen kommune Bystyrekomitè for Byutvikling og kultur, 8. mai 2012 v/ Live Johannessen, virksomhetsleder Vann og avløp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google