Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om vannforsyningen i Drammen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om vannforsyningen i Drammen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om vannforsyningen i Drammen kommune
Bystyrekomitè for Byutvikling og kultur, 8. mai 2012 v/ Live Johannessen, virksomhetsleder Vann og avløp

2 VA virksomheten Mål økonomiplanen Styringsdokumenter Brukerundersøkelse Historikk Nøkkeltall Virksomhetsplan Benchmarking Økonomi - Gebyrer

3 Bestiller Beredskap Byggherre Utfører Drift VA virksomheten
Virksomhetsleder: Live Johannessen Bestiller VA drift Fagleder: Erling Aass VA kunde Fagleder: Leo Fosseng VA prosess Fagleder: Hermann Bräuer VA lager Fagleder: Geir Gunnerud Beredskap Helle E. Vari Bodil N. Martinsen Dag Lauvås Mildrid Solem Kjell E. Gustavsen Yngve Liodden Christer Rønning Jon Æ. Stryken Ane P. Oddevald Jarl E. Larsen 6 stk. 14 stk 3 stk Utfører Drift Byggherre Drammen Drift KF Byprosjekter

4 1 fagarbeider/ maskinist
Kompetanse Vaktleder 6-delt vakt VA Drift og Drammen Drift KF Rørleggervakt Prosessvakt VA prosess VA drift Fagleder: Ingeniør Drift 3 sivilingeniører 2 ingeniører 1 fagarbeider/ maskinist 1 ingeniørstudent Investering ”Stab” 1 sivilingeniør Nettverk: Norsk Vann VASK GVD

5 Vedtatte mål, økonomiplanen 2012-2015
Nok vann Godt vann Sikkert vann Tilfredsstillende badevannskvalitet Overholdelse av fylkesmannens krav i utslippstillatelsen Utvikle en overvannsstrategi for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer 365/24/60/60

6 Øvrige styringsdokumenter
Hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen Helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning (infrastruktureier, forvalter drikkevannskilder, transportsystem, tjenesteyter, myndighetsutøver) Kommunens forpliktelser: Etter plan- og bygningsloven Etter brannvernlovgivnignen Etter folkehekseloven (helseavdelingen) Etter beredskapslovgivnignen Etter vannressusloven Vann- og avløpsgebyrer (lov om vass- og kloakkavgifter) Krav til vannkvalitet og varsling (drikkevannsforskriften) Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven (sanksjoner ved mangelfull leveranse)

7 Brukere Brukertilfredshet 4,6 Tillit og respekt 5,0
Indikator 2011 Brukertilfredshet Smak Temperatur Klarhet Vanntrykk Villig til å betale ekstra for å få sikker vannforsyning, renere vassdrag og fjorder i fremtiden? 4,6 5,1 4,9 4,5 3,2 Tillit og respekt    5,0 Service og tilgjengelighet 4,1 Informasjon 4,3 Skala 1-6, 6 er best

8 Historikk Første vannverk i 1865, kilde Kopptjern, senere Blektjern og andre vannkilder. 1943: Drammen kommune kjøper vannrettigheter fra Solberg Spinneri (Solbergvassdraget, damanlegg fra 1820). 1960: Vannforsyningssgssituasjonen i Drammen og omkringliggende kommuner veldig vanskelig. Behovet for vann var mye større en tilgangen. 1978: Glitrevannverket etablert.

9

10 Nøkkeltall Glitrevannverket Drammen kommune Vannkilder 2
Glitrevannet (Finnemarka) Røysjø (Røysjømarka) Reservevannkilder Gitre/ Røysjø (2011) Asker og Bærum vannverk Bremsa (Konnerud) Høydebasseng 9 3 Trykkøkningsstasjoner (2 i reserve) 8 (3 i reserve) Trykkreduksjonsstasjoner 45 Dammer 18

11 Nøkkeltall 293 km offentlige vannledninger 98,6 % 1,19 % Vannledninger
Tilsvarer strekningen Drammen – Sjoa i Gudbrandsdalen (Like mye private stikkledninger) Antall vannkummer 3.239 Sanering felleskummer, fase 1, 2 og 3 2004 2009 2011 Kjøp av vann fra Glitrevannverket 9,43 mill m3 10,1 mill m3 9,97 mill m3 Folketall (166 m3/p) (153 m3/p) Antall personer tilknyttet off. vann 98,6 % Lekkasjeandel beregnet 48,3 % 49,2 % 53 % *) ny beregning Fornyelse av vannledninger 0,66 % 0,84 % 1,19 % Boligeiendommer med vannmåler 64,5 % 70,4 % 71,2 %

12 Kommunale GVD / Drammen
Vannlekkasjer Kommunale GVD / Drammen Private GVD / Drammen 2008 254 / 114 187 / 89 2009 122 / 34 96 / 16 2010 176 / 84 119 / 30 2011 159 / 63 150 / 51

13 Nok vann Utbedre påviste lekkasjer på kommunalt ledningsnett
Strategisk lekkasjelytting Utbedre påviste lekkasjer på kommunalt ledningsnett Etablere datamodell som verktøy for strategisk utvelgelse av vannledninger for utskifting Etablere målemetode for vannbalanse Utskifting av vannledninger Vanntrykk > 2 bar i tilknytnings-punktet

14 Godt vann Etablere behovsprøving for ledningsspylng
Spyle ledningsnett i hht spyleplan Gjennomføre prosjekt sanering av felleskummer Gjennomgang av rutiner ved reparasjon av vannledninger Vurdere effekt av tilsetting av vannglass Innhold av fysisk- kjemiske stoffer og bakterier

15 Sikkert vann Gjennomgang av rutiner
knyttet til innkobling av nødvann Konnerud Gjennomgang av rutiner reservesituasjonen Glitre/ Drammen Gjennomføre beredskapsøvelse for sårbare abonnenter (Sykehuset) Revidere beredskapsplan/ innstrukser Tilgang til vann fra alternativ kilde

16

17

18

19 Robust ledningsnett Ringledninger + 2-veis forsyning

20 Trykk styring Utfordrende topografi – over 50 soner som reguleres i dag

21 Lednings fornyelse Rett ledning til rett tid med rett metode
Modellering vannledningsnettet, Bragernes (2009), ”resten” (jan 2012) Modellering avløpsledningsnettet, saneringsplan Muusøya rensedistrikt (2010), saneringsplan Solumstrand rensedistrikt (2012)

22

23 ……Det er behov for å utrede nærmere hva slags invetseringsbehov vann- og avløpssektoren står overfor…….

24 Veiledning for tilstandskartlegging og fornyelsesplanlegging av ledningsnettet
MÅLSETTING Å lage en veiledning som gir råd om hvordan en bør gå fram i forbindelse med fornyelse av ledningsnettet. Dette omfatter de forskjellige faser, fra tilstandskartlegging til vurdering av tiltak og kort om hvilke fornyelsesmetoder som er aktuelle. Veiledningen bør også inkludere økonomiske betraktninger, slik at en finner fram til en utskiftningsplan som gir best effekt både teknisk/anleggsmessig og økonomisk. Hovedutfordringen for kommunene er hvordan en skal velge ut ledningsstrekk, det vil si hvordan en skal vektlegge ulike faktorer og rangere de ledningene som bør skiftes ut eller rehabiliteres.

25 Drift Grunnlag: Hovedplan 2010-2021 Økonomiplan 2012-2015 (mill kr)
2013 2014 2015 Driftsutgifter (vann) (felles) (avløp) 131,7 45,7 14,0 21,3 133,2 134,4 135,6 Driftsinntekter 212,2 221,4 230,3 235,1 Netto ramme 81 - 88,1 - 95,8 - 99,5

26 Investering Grunnlag: Hovedplan 2010-2021
Økonomiplan (mill kr) Fordeling Lekkasjereduksjon 16 Beredskap Reservevann-forsyning 3 Utbyggings områder 1 Fellesanlegg med avløp + Byutvikling 17 Dammer 6 Sum 43 Tiltak 2012 2013 2014 2015 Innarbeidet i gjeldende økonomiplan 34,6 Økt behov hoved plan 2,4 Damsikring 6 Sum 43

27 Gebyrgrunnlag Ajourhold av grunnlag for gebyrer Vannmålerinstallasjon/ Vannmålerutskifting Fakturering kunder Forvaltning av myndighet – stikkledninger

28 Stipulert vannforbruk
Gebyrer 2012 Satser 2012 (inkl mva), kr Fastledd pr. år vann 500 Fastledd pr. år avløp 838 1 kubikkmeter vann 15,22 1 kubikkmeter avløp 28,94 Bolig uten vannmåler: Boligstørrelse Stipulert vannforbruk Gebyr pr år vann (inkl mva), kr Gebyr pr år avløp 0-65 m2 110 m3 1703,75 3183,75 m2 200 m3 3097,50 5787,50 m2 240m3 3717,50 6945,00 Over 160 m2 280 m3 4336,25 8102,50 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2012 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 5%.

29

30 Pris per m3 Vann 15,49 Avløp 28,94 Sum 44,43 Tilknytningsgebyr pr. enhet Vann Avløp Sum

31 Kostnader vann- og avløpstjenester Priser Drammen kommune
Vår husholdning (2 voksne + 2 tenåringer) Vann og avløp: Fastledd vann Fastledd avløp Sum pr. år 1.213 Vann pr. m3 15,49 Avløp pr. m3 28,94 Sum pr. m3 44,43 Forbruk m3 Sum pr. år kr Sum pr. dag kr. 22 TV/ Internett: NRK lisens pr. år Internett/ TV basis + fasttelefon pr. mnd Sum pr. år Canal + Sport pr. mnd Sum pr. år 3.228 Ekstra dekoder pr. mnd Sum pr. år 948 Sum pr mnd/ år pr. mnd pr. år (ekskl. innkjøp) Sum pr år kr Sum pr. dag kr. 61,50 Mobiltelefon: ringe 2 stk à stk. à stk à 233 Sum pr. mnd/ år 600 / 7.200 innkjøp 2 stk à 5.000, levetid 4 år pr. år 2.500,- 1 stk à 2.000, levetid 4 år pr. år 500,- Sum pr år kr Sum pr. dag kr 28


Laste ned ppt "Informasjon om vannforsyningen i Drammen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google