Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 2 3 4 Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 2 3 4 Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1

3 2

4 3

5 4 Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold

6 5 Hensikt med drenering • sikre avrenning fra kjørebane • unngå reduksjon av bæreevnen (reduksjon av levetid og vegkap.) • hindre oversvømmelse med påfølgende skader på vegnett og andres eiendom • sikre mot erosjon, ras og utglidning • redusere problem med telehiv og iskjøving

7 6 Vann i vegbanen •Reduserer trafikksikkerheten –vannplaning –vannsprut –våt vegbane gir dårligere friksjon –fryser til is i perioder med nattefrost •Vann infiltreres inn i vegkonstruksjonen –bløter opp grusveger –reduserer bæreevnen Uheldig fordi:

8 7 NEDSATT SIKT SOM FØLGE AV VANN PÅ KJØREBANEN

9 8 CCM - Color Changing Method SMA - split mastic asphalt (Skjelettasfalt) PA - porous asphalt (Drensasfalt) CCM - Color Changing Method SMA - split mastic asphalt (Skjelettasfalt) PA - porous asphalt (Drensasfalt) Referanse: Measurement of Visibility Loss due to Splash and Spray: the Comparison between Porous Asphalt, SMA, and Conventional Asphalt Pavements. TRB - paper no. 09-1913. Rungruangvirojn and Kanitpong

10 9 SIKRE AVRENNING FRA KJØREBANE • tverrfall på vegen etter legging av nytt dekke • gammel veg – fjerne torvkanter og ujevnheter • under snøsmeltningen - fjerne smeltevann • sluker og kummer i vegbanen må fungere • drenering gjennom betongrekkverk må fungere Det må tas hensyn i følgende situasjoner:

11 10 Fjerning av torvkant Veiskulder

12 11 Fjerning av smeltevann

13 12 Fjerning av smelte-/overflatevann

14 13 Reduksjon av bæreevnen ØKT VANNINNHOLD REDUSERT BÆREEVNE OG DERMED REDUSERT LEVETID ØKTE PERMANENTE DEFORMASJONER REDUSERT STIVHET/ ELASTISITETSMODUL FOR MATERIALENE REDUKSJON AV VEGKAPITAL

15 14 Elastisitetsmodul høyde def 1 def 2 Trykk

16 15 E-modul for granulære materialer som funksjon av vanninnhold

17 16 Deformasjon som funksjon av vanninnhold

18 17 Deformasjon som funksjon av grunnvannsnivå Vannivå 30 cm under overflaten 2500-5000 belast. ved 30 mm deformasjon Vannivå 70 cm under overflaten Ved 25000 belast. er deformasjon < 30 mm

19 18 Senkning av grunnvannsnivå Grunn- vannsnivå Betydning av redusert grunnvannstand HH Senket grunn- vannstand Senket grunn- vannstand Tett overflate Poresugs- kurve Dw IV Dw III

20 19 Vanninnhold i tre forskjellige dybder i vegkonstruksjonen på Thingvallavegur, Island.

21 20 Variasjon av bæreevnen over året

22 21 Sverige – PMS Objekt/ATB väg Dreneringsklasse 1 Dreneringsklasse 2 Dreneringsklasse 3 Ikke mer enn 1 uke sammenhengende vann over 0.8 m under skulderkant Ikke mer enn 1 måned sammenhengende vann over 0.8 m under skulderkant

23 22 Effekt av drenering - teoretiske beregninger: Konstruksjon 110 mm bitumenbundet slitelag 120 mm bitumenbundet bærlag 800 mm gammelt forsterkningslag Undergrunn: silt Konstruksjon 110 mm bitumenbundet slitelag 120 mm bitumenbundet bærlag 800 mm gammelt forsterkningslag Undergrunn: silt Forbedring av drenering fra klasse 3 til klasse 1 Økning av livetiden med en faktor på ~ 2,2. Forbedring av drenering fra klasse 3 til klasse 1 Økning av livetiden med en faktor på ~ 2,2. Eksempel basert på ATB VÄG (PMS Objekt)

24 23 Eksempel 2 40 mm bituminøst slitelag 120 mm bærelag 500 mm gammelt forsterkningslagsmateri ale morene 40 mm bituminøst slitelag 120 mm bærelag 500 mm gammelt forsterkningslagsmateri ale morene Bedring av drenering fra klasse 3 til klasse 1 Øker levetiden med en faktor på nesten 2,6. Bedring av drenering fra klasse 3 til klasse 1 Øker levetiden med en faktor på nesten 2,6.

25 24 Drenering i skrånende terreng Høy grunnvannstand Spor og jevnhetsproblem

26 25

27 26 Senja Gisundet

28 27 Kumulativ fordeling av spordybdeforholdet mellom indre og ytre spor Spor 1Spor 2 Spor 1 / Spor 2

29 28 Spordannelse avhengig av tverrprofil – Eksempel fra Troms fylke Gjennom- snittlig levetid 13,7 år Gjennom- snittlig levetid 13,7 år Gjennom- snittlig levetid 19,1 år Gjennom- snittlig levetid 19,1 år Effekt av drenering på vegdekkets funksjon

30 29 Grøfterensk

31 30 Åpen drenering - grøfterensk HB-111. Grøfterensk av drensgrøft: - 1/3-del av den opprinnelige grøftedybden er oppslammet - eller når dybden av grøfta er mindre enn 40 cm

32 31 HB-111. Lukket drens- og overvannsanlegg •Maksimalt tillatt oppslamming for kummer er 10 cm under avløpet •Rørsystemet skal gi tilstrekkelig avløp for vann •I tunneler er maksimal tillatt oppslamming for kummer 20 cm under avløpet og for basseng og forkammer til pumpesump 50 cm under overløpet.

33 32 Hindre oversvømmelse •rensk av stikkrenner, innløp og utløp •vedlikeholde stikkrenner •tining av stikkrenner om vinteren •vedlikeholde overvannsgrøfter og sidegrøfter •fjerne slam etc. i lukket drenssystem

34 33 Oversvømmelse - skader

35 34 Erosjon

36 Sikre mot erosjon, ras og utglidning Bør være ivaretatt under bygging av vegen, men det viser seg ofte vanskelig å forutsi alle steder der det kan forventes problemer. Medfører at problemene kommer i ettertid og kan/vil bli en oppgave for vegvedlikeholdet.

37 36 Utbedring - skråningsstabilitet

38 37 Hvor mye kan en forbedring av dreneringen forbedre vegdekkets levetid i ulike dreneringsklasser (1=bra, 3=dårlig) 1) Tilsvarer drenerings- klassene i den svenske design guiden ATB-väg

39 38 Konklusjoner • Mangelfull drenering gir dårlig bæreevne og kort levetid • Det er mulig å øke levetiden med minst en faktor på 1,5-2 gjennom å forbedre dreneringen • Å vedlikeholde dreneringssystemet er kanskje det mest lønnsomme vedlikeholdstiltak for vegholder som også gir et holdbart og økonomisk vegvedlikeholdssystem • Effektivt dreneringsvedlikehold bør derfor prioriteres framfor andre vedlikeholdstiltak

40 39 Fra ROADEX III – prosjektet:

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 2 3 4 Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google