Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drenering Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drenering Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Drenering Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater

3

4

5 Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold

6 Hensikt med drenering •sikre avrenning fra kjørebane •unngå reduksjon av bæreevnen (reduksjon av levetid og vegkap.) •hindre oversvømmelse med påfølgende skader på vegnett og andres eiendom •sikre mot erosjon, ras og utglidning •redusere problem med telehiv og iskjøving

7 Dreneringselement er som har behov for D&V Sluk, kummer/sandfang, overvannsledninger, drensledninger Grunn sidegrøft med kummer, sluk, lokk, overvannledninger, drensledninger Dyp sidegrøft med erosjonsutsatte sideskråninger Avrenning fra vegoverflaten skal også fungere. Vann skal ikke bli stående i vegbanen, men skal ledes ned i drenssystemet.

8 Elementer som har behov for D&V Terrenggrøft Nedløpsrenne Stikkrenne  innløp  utløp Sideskråninger Fyllingsskråninger

9 Vann i vegbanen •Reduserer trafikksikkerheten –vannplaning –vannsprut –våt vegbane gir dårligere friksjon –fryser til is i perioder med nattefrost •Vann infiltreres ned i vegkonstruksjonen –bløter opp grusveger Uheldig fordi:

10 Sikre avrenning fra kjørebane •tverrfall på vegen etter legging av nytt dekke •gammel veg - torvkanter og ujevnheter •under snøsmeltningen - fjerne smeltevann •sluker og kummer i vegbanen •drenering gjennom betongrekkverk må fungere Det må tas hensyn i følgende situasjoner:

11 Resulterende fall Krav : H1, H2, S1, S2, A1 S r min=0,5 % H3, S3 S r min=1,0 % Ved rehabilitering av vegen må det sørges for at kravene til resulterende fall er oppfylt.

12 Tverrfall i horisontalt terreng

13 Fjerning av torvkant Veiskulder

14 Fjerning av smeltevann

15 Fjerning av smelte-/overflatevann

16 Sluker og rister Skal holdes åpne til en hver tid: - løvfall om høsten - søppel - snø/is om vinteren (mildværsperioder)

17 Betongrekkverk Drenshull f.eks. gjennom betongrekkverk skal til enhver tid være åpne. Sjekkes spesielt i vintersesongen.

18 Unngå reduksjon av bæreevnen ØKT VANNINNHOLD REDUSERT BÆREEVNE OG DERMED REDUSERT LEVETID ØKTE PERMANENTE DEFORMASJONER REDUSERT STIVHET/ ELASTISITETSMODUL FOR MATERIALENE REDUKSJON AV VEGKAPITAL

19 Eksempel på dreneringsproblem

20 Elastisitetsmodul høyde def 1 def 2 Trykk

21 Deformasjon under hjullast

22 Antall belastninger og tøyninger

23 E-modul som funksjon av vanninnhold

24 Def. som funksjon av vann- innhold

25 Deformasjon som funksjon av grunnvannsnivå Vannivå 30 cm under overflaten 2500-5000 belast. ved 30 mm deformasjon Vannivå 70 cm under overflaten Ved 25000 belast. er deformasjon < 30 mm

26

27 Courage – Construction with Unbound Road Aggregates i Europe TT

28 Control Grading

29 Senkning av grunnvannsnivå Poresugs- kurve Grunn- vannsnivå Tett overflate Betydning av redusert grunnvannstand HH Senket grunn- vannstand

30 Vanninnhold i tre forskjellige dybder i vegkonstruksjonen på Thingvallavegur, Island.

31 Drenering i skrånende terreng Høy grunnvannstand Spor og jevnhetsproblem

32

33 Forskjell på spordybde, indre og ytre spor

34

35 Kumulativ fordeling av spordybdeforholdet mellom indre og ytre spor Spor 1Spor 2 Spor 1 / Spor 2

36 Hindre oversvømmelse •rensk av stikkrenner, innløp og utløp •holde stikkrennene vedlike •tining av stikkrenner om vinteren •vedlikeholde overvannsgrøfter og sidegrøfter •fjerne slam etc. i lukket drenssystem

37 Oversvømmelse - skader

38 Vedlikehold av stikkrenner

39 Stikkrenner - rehabilitering

40

41 Rehabilitering av rør

42 Vanlig reparasjonsmetode Skifte ut stikkrennen med ny renne. Foreta nødvendig utkiling for å unngå telehiv.

43 Rehabilitering av stikkrennerør

44

45 HB-111, Oppslamming kum/stikkrenne Krav til maksimal oppslamming gjelder også andre kummer i lukket drenssystem. I tunneler er kravet minimum 20 cm under avløp.

46 HB-111. Lukket drens- og overvannsanlegg •Maksimalt tillatt oppslamming for kummer er 10 cm under avløpet •Rørsystemet skal gi tilstrekkelig avløp for vann •I tunneler er maksimal tillatt oppslamming for kummer 20 cm under avløpet og for basseng og forkammer til pumpesump 50 cm under overløpet.

47 Feiebil - slamsuging

48

49 Grøfterensk

50 Åpen drenering - grøfterensk HB-111. Grøfterensk av drensgrøft:  1/3-del av den opprinnelige grøftedybden er oppslammet  eller når dybden av grøfta er mindre enn 40 cm  minimum 5 promille fall mot sluk/utløp

51

52 PROBLEM UTBEDRING 1 UTBEDRING 2

53 Grunn grøft (overvannsgrøft) HB-111. Grøfta renskes når: - 1/3-del av grøftedybden er oppslammet - eller når grøftedybden er mindre enn 20 cm Uansett oppslammingsgrad skal det til en hver tid være fritt løp til og ned i sluk i grøfta. - minimum 5 promille fall mot sluk/utløp

54 Terrenggrøft/overvannsgrøft utenfor vegområdet Skal sikre at vann ledes bort fra vegområdet og at vegoverbygningen holdes tørr. Vannet skal være sikret fritt løp slik at grøftene til enhver tid fungerer etter hensikten.

55 Erosjon

56 Sikre mot erosjon, ras og utglidning Medfører at problemene kommer i ettertid og kan/vil bli en oppgave for vegvedlikeholdet. Bør være ivaretatt under bygging av vegen, men det viser seg ofte vanskelig å forutsi aller steder vi kan forvente problem.

57 Utbedring - skråningsstabilitet

58 Iskjøving

59 Hindre erosjon i vegfyllingsskråning Vann ledes til nedføringsrenne

60 Telehiv •Dannelse av telehiv forutsetter tilgang til vann •Redusert grunnvannsnivå reduserer oppsuget av grunnvann til frysefronten •OBS! Nødvendig med kartlegging av materialene i undergrunn. Drenering kan medføre økte telehivsproblem dersom meget telefarlige materialer får større tilgang på frost.

61 Sverige – PMS Objekt/ATB väg Dreneringsklasse 1 Dreneringsklasse 2 Dreneringsklasse 3 Ikke mer enn 1 uke sammenhengende vann over 0.8 m under skulderkant Ikke mer enn 1 måned sammenhengende vann over 0.8 m under skulderkant

62 Silt Leire Morene Eldre forst.lag

63 Økning av levetiden mht. spor: 2.6 ganger Økning mht. utmatting: ca. 4 % Dreneringsklasse 1 Dreneringsklasse 3Dreneringsklasse 2 Eks. på effekt ved å endre dreneringen fra klasse 3 til klasse 1

64 Økning av dekkelevetid mht. spor: 2.2 ganger Økning mht. utmatting: ca 10 % Dreneringsklasse 1 Dreneringsklasse 2 Dreneringsklasse 3 Eks. på effekt ved å endre dreneringen fra klasse 3 til klasse 1

65 Drenering er lønnsomt!!! Det er neppe noen vedlikeholdstiltak som er mer lønnsomt enn drenering mht. bevaring av vegkapital! Relativt små kostnader gir stor gevinst i økt levetid. PRIORITER DRENERINGSSYSTEMET!!!

66


Laste ned ppt "Drenering Drenering i forbindelse med drift og vedlikehold av veger og gater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google