Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRUPPE 1 Bertheussen Margot Hjelmervik Tollak Johannesen Anita Garild Kilvær Dianne Knudsen Inger Johanne GRUPPE 4 Gustafson Willy Hope Egil Reitan Ingrid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRUPPE 1 Bertheussen Margot Hjelmervik Tollak Johannesen Anita Garild Kilvær Dianne Knudsen Inger Johanne GRUPPE 4 Gustafson Willy Hope Egil Reitan Ingrid."— Utskrift av presentasjonen:

1 GRUPPE 1 Bertheussen Margot Hjelmervik Tollak Johannesen Anita Garild Kilvær Dianne Knudsen Inger Johanne GRUPPE 4 Gustafson Willy Hope Egil Reitan Ingrid Stiegler Per E. Trædal Arne Gunnar GRUPPE 2 Hillestad Dagmar Kristiansen Svein Nord Nordheim Harald Normann Magnus Vik Dagfinn GRUPPE 3 Edvardsdal Kjersti Lid Jorunn Reigstad Martin Monrad Strandborg Berit Sørensen Kjell Sigurd GRUPPE 9 Birkenes Arild Bye Tone Engebretsen Jørn Henriksen Guri Lyngstad Pål GRUPPE 12 Bore Kristian Bringedal Kjell Inge Fosse Gustav Løge Iversen Edmund Nesheim Tomas Wærnes Terje Pedersen Olaug GRUPPE 10 Egseth Marit Bø Jakobsen Magne Edvardsen Tone Solberg Egil Vatne Hanne Øye Linda Merethe Høyland Sigfrid GRUPPE 11| GRUPPE 5 Ingvaldsen Else Berit Kloster Nils Magne Kolås Anne-Berit Søvik Kjell GRUPPE 8 Andersen Egil Torodd Bille Kristin Eriksen Anders Olsen Aina GRUPPE6 Nybø Anita Presttun Erna Skaflestad Kjell Skjerven Eivind Vestrheim Jens GRUPPE 7 Ekroll Harald Fimland Jofrid Holmøy Rønnaug Meek Bertel Skjolden Kristoffer Regionale grp

2 GRUPPE A Gustafson Willy Knudsen Inger Johanne Normann Magnus Stiegler Per E. Strandborg Berit Sørensen Kjell Sigurd GRUPPE D Ekroll Harald Holmøy Rønnaug Nybø Anita Skjerven Eivind Skjolden Kristoffer Ekroll Harald GRUPPE B Bringedal Kjell Inge Edvardsen Tone Kvitvær Hanne Nesheim Tomas Pedersen Olaug Wærnes Terje GRUPPE C Bertheussen Margot Hillestad Dagmar Reigstad Martin Monrad Trædal Arne Gunnar Vik Dagfinn GRUPPE I Edvardsdal Kjersti Johannesen Anita Garild Kilvær Dianne Nordheim Harald Reitan Ingrid Søvik Kjell GRUPPE Y / Y Birkenes Arild Bye Tone Engebretsen Jørn Henriksen Guri Lyngstad Pål GRUPPE J Egseth Marit Bø Høyland Sigfrid Iversen Edmund Jakobsen Magne Vatne Hanne Øye Linda Merethe GRUPPE X / K Andersen Egil Torodd Bille Kristin Eriksen Anders Olsen Aina GRUPPE E Auestad Anne Marie Bore Kristian Fosse Gustav Løge Høibo Unni Solberg Egil GRUPPE H Fimland Jofrid Meek Bertel Presttun Erna Skaflestad Kjell Vestrheim Jens GRUPPE F Hjelmervik Tollak Hope Egil Kristiansen Svein Nord Lid Jorunn GRUPPE G Ingvaldsen Else Berit Kloster Nils Magne Kolås Anne-Berit Homogene grp

3 Asle Farner – Strategi og samspill GRUPPE 1 Gustafson Willy Johannesen Anita Garild Lid Jorunn Pedersen Olaug Skjerven Eivind Øye Linda Merethe GRUPPE 4 Bore Kristian Eriksen Anders Hillestad Dagmar Kolås Anne-Berit Reitan Ingrid Stiegler Per E. GRUPPE 2 Andersen Egil Torodd Ingvaldsen Else Berit Kilvær Dianne Knudsen Inger Johanne Skjolden Kristoffer Wærnes Terje GRUPPE 3 Auestad Anne Marie Bertheussen Margot Bille Kristin Kloster Nils Magne Nordheim Harald Normann Magnus GRUPPE 9 Henriksen Guri Holmøy Rønnaug Hope Egil Jakobsen Magne Kvitvær Hanne Vestrheim Jens GRUPPE 10 Edvardsdal Kjersti Kristiansen Svein Nord Lyngstad Pål Nesheim Tomas Nybø Anita Vatne Hanne GRUPPE 5 Fimland Jofrid Fosse Gustav Løge Olsen Aina Reigstad Martin Monrad Strandborg Berit Søvik Kjell GRUPPE 8 Edvardsen Tone Ekroll Harald Engebretsen Jørn Hjelmervik Tollak Iversen Edmund Skaflestad Kjell GRUPPE 6 Birkenes Arild Egseth Marit Bø Høibo Unni Meek Bertel Sørensen Kjell Sigurd Trædal Arne Gunnar GRUPPE 7 Bringedal Kjell Inge Bye Tone Høyland Sigfrid Presttun Erna Solberg Egil Vik Dagfinn Blanda grupper

4 Asle Farner – Strategi og samspill Hvordan kan/bør rådene medvirke i ulike planprosesser? Suksessfaktorer og fallgruver 4 Det aller viktigste for meg å vite mer om er: ………….. Skriv på klebelapp!

5 Asle Farner – Strategi og samspill 5 Hvorfor medvirkning?  Demokrati og innsyn  Behov for spesial-/lokalkunnskap  Tilbakemelding som grunnlag for utvikling  Drøfting/utveksling med/mellom aktører  Involvering til oppslutning og gjennomføring

6 Asle Farner – Strategi og samspill 6 Behov for spesial-/lokalkunnskap =  Behov/problemdefinering  Forståelse av situasjon og sammenhenger  Ideer/innspill  Konsekvensvurdering  Utvikling av brukbar/akseptabel løsning

7 Asle Farner – Strategi og samspill Suksessfaktorer = rådsmedlemmer med:  reell brukererfaring  bredde i erfaringsbakgrunn  kontaktnett/-vilje 7

8 Asle Farner – Strategi og samspill Innbygger Kommune Forvalter/myndighet Tjenesteprodusent Aktør 5

9 Asle Farner – Strategi og samspill Når kommunen er aktør eller tjenesteyter : Rådet er intern rådgiver, pådriver og konsekvensutreder - et fast ledd i kvalitetssystemet, ”superbruker” - kan være sekretariat for enkelte tjenester - kan være kontaktledd til/for interesseorganisasjoner 9

10 Asle Farner – Strategi og samspill 10 Suksessfaktorer: - Engasjert ledelse i kommunen - Faste kontakter (personer og arenaer) - Proaktiv og aktivt oppsøkende arbeidsform - Klare fullmakter / klart mandat

11 Asle Farner – Strategi og samspill …………hvor i systemet er det viktigst å påvirke? Makt over ressurser og dagsorden Kompetanse Brukerne: ”skoen på” – lokalkompetanse og pressgrupper/brukermakt Suksessfaktor: Både ”Top down” og ”bottom up” inkl. brukermobilisering 11

12 Asle Farner – Strategi og samspill Når kommunen er myndighet: Rådet = intern rådgiver for saksbehandleren - i forbindelse med forhåndskonferanse - et fast ledd i behandlingsprosedyrene - konsekvensutreder når planforslag innsendes Rådet = medvirkende part på linje med andre parter i prosessen - deltaker i arbeidsgrupper - innspiller til høringer/ettersyn: synspunkter og ideer 12

13 Asle Farner – Strategi og samspill 13 Suksessfaktorer: - ryddig og legitim opptreden - Konkrete og konstruktive innspill - Løsningsorientert

14 Asle Farner – Strategi og samspill 14 ! ?

15 Asle Farner – Strategi og samspill Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommune- delplaner ”Grovmasket” ”Detaljert” Område- regulering Detalj- regulering Gjennomføring Arealdelen Kommuneplan Reguleringsplan Det kommunale plansystemet 15

16 Asle Farner – Strategi og AsleFarner– Strategi og samspill SAMFUNNSPLANL. VIRKSOMHETSPLANL. KOMMUNEPLANEN AREAL - DELEN SAMFUNNS - DELEN K-PLS HP ØK.PLAN ÅRS- BUDSJETT Utviklings- prosjekt VP’er BMSKvalitets- system HMS Resultat- avtaler SATSING Ledelsesk. Forslag Utredn. Analyse Temaplan tema/geogr HP-temapl Resultat- rap Bruker u.s. Evaluering KOSTRA Årsregnskap ÅRS- MELDING Samfunns- data Prognoser KOMMUNEPLANMELDING -årlig/4-årig - Analyse Utredning Planforslag Kommunedelplaner - –tematisk –geografisk Områdereguleringr Detaljregulering Enkelttiltak og-prosjekter Andre data Miljødata Areal-og bolig- statistikk + plan individuell 16 = planstrategi

17 Asle Farner – Strategi og samspill 17 PLAN- START VEDTAK OPP- START- HØRING ANALYSE, UTARBEIDE PLANFORSLAG VEDTAK: LEGG UT TIL OFF. ETTERS. OFF. ETTER- SYN PLAN VEDTAS SEND TIL GODKJ. BE- KJENT- GJØR GJENNOM- FØRING ”PBL-prosessen” Rådgiver for saksbehandler  Medvirkende part 

18 Asle Farner – Strategi og samspill 18 Hva gjør man som intern rådgiver? Før/ved oppstart? 1)Problem – behov  foreslå plan eller planutfordring 2)Interessentanalyse  foreslå deltakere/organisering 3)Foreslå arbeidsformer (spesielle grupper, referansegrp..) 4)Foreslå temaer for forhåndskonferanse I fasen for utarbeidelse? 5.Delta i arbeidsgruppene (Husk: kontakt ”hjem”!) 6.Lage egne innspill/forslag – evt. innkalle andre til møte om… 7.Foreslå studietur, besøk fra case 8.Arrangere ”temaverksted”, tilby å lage ”kontaktrunde” osv…. 9.Initiere forventningsavklaring, evaluere samarbeid osv.

19 Asle Farner – Strategi og samspill 19 Hva gjør man som medvirkende part? I høringsfasen I fasen for utarbeidelse? I fasen for ettersyn? I - G - P Idédugnad KPL - Idédugnad + nominell gruppeteknikk o.l. Fremtidsverksted = +/÷ før idédugnad Søkekonferanse I - G - P Innspillsdugnad

20 Asle Farner – Strategi og samspill Medvirkningstrappa Off.ettersyn Dialog Høring Aktiv deltakelse Medbestemmelse Sjølråderett Forventningsavklaring: MEDVIRKNINGSKONTRAKT 20 Informasjon

21 Asle Farner – Strategi og samspill 21

22 Asle Farner – Strategi og samspill Rådet trenger ikke bare møteplan, men sin egen handlingsplan - for sin virksomhet - for oppfølging av organisasjonens virksomhet Rådet bør rapportere sine resultater Lag en årsmelding med + og ÷ - som grunnlag for egen læring og neste års plan - som grunnlag for erfaringsutveksling med andre Rådet bør fordele saksanvar (”saksordfører”) for å sikre - proaktiv aksjon - vaktbikkjefunksjon 22

23 Asle Farner – Strategi og samspill Ideer til tiltak rådet kan initiere/iverksette:  Verksteder m. involvering av brukere, medarbeidere, ledelse - i tilknytting til ÅM, BMS, VP osv…  Innspill til planer – jada, men på rett plass……  Innspill til kvalitetssystem, rutiner, resultatavtaler osv… i rett tid  Stimuler kommunen til å feie for egen dør: Egen UU á la HMS  + etiske (plan- og medvirknings-)prosesser: etisk budsjett,. -regnskap 23

24 Asle Farner – Strategi og samspill 24 (Idéliste fortsetter……)  Opplevelsesbasert bevisstgjøring, befaring for aktører. + kommunen  Fast post på kommunens kompetanseutviklings-. program (integrert!!)  Etablere nettverk for UU, tverrfaglig team,. ”superbrukere”/rådgivere  Kåringer: Årets Universalpris, årets vaktbikkje, årets. saksbehandler – del ut nellik/kaktus, vandretrofeer

25 Asle Farner – Strategi og samspill Hovedbudskapene er  UU = konstant beredskap - og om nødvendig: kamp!  Kommunen kan litt som myndighet – men mye som aktør  Stimuler kommunen både i topp og bunn + brukerne  Bruk hele plansystemet – sats ikke alt på Pbl-delene (regulerende planer realiseres gjennom aktiv innsats  Timing er viktig – utnytt beslutningsrom (lederoppmerksomhet)  Lag strategi for deres egen innsats! – evaluer og lær til. neste gang…….. 25

26 Asle Farner – Strategi og samspill 26 Caférunde: Velg en bordvert som skal presentere -øvrige sprer seg til andre bord – en og en… -bordverten forteller, gjestene spør og gir ideer. Tilbake ved gruppebordet: Bordverten forteller om ideer og spørsmål, de hjemkomne forteller om sine opplevelser. Gruppa justerer og videreutvikler forslaget til hva dere vil gjøre når dere kommer hjem. Gruppesamtale: Etter denne samlinga – det vi har hørt og snakket om: Når vi kommer hjem vil vi (begynne med)…… …….vil vi slutte med å………


Laste ned ppt "GRUPPE 1 Bertheussen Margot Hjelmervik Tollak Johannesen Anita Garild Kilvær Dianne Knudsen Inger Johanne GRUPPE 4 Gustafson Willy Hope Egil Reitan Ingrid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google