Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Entreprenørskap i programfag til valg Haugesund 12.mars Catrine Utne Pettersen Daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Entreprenørskap i programfag til valg Haugesund 12.mars Catrine Utne Pettersen Daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Entreprenørskap i programfag til valg Haugesund 12.mars Catrine Utne Pettersen Daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

2 Læreplaner i Kunnskapsløftet 06 •Generell del • Læringsplakaten • Fagplanene = Formål for faget Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål

3 Generell del •”Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt…. •Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid. Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt.

4 Læringsplakaten • Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre • Simulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet • Legge til rette for elevmedvirkning og for at eleven kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid • Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder • Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæring på en meningsfylt måte.

5 Grunnleggende ferdigheter LK 06 •Å kunne uttrykke seg muntlig •Å kunne uttrykke seg skriftlig •Å kunne lese •Å kunne regne •Å kunne bruke digitale verktøy

6 Trening i grunnleggende ferdigheter med EB som metode: Å uttrykke seg muntlig: •Delta aktivt i kreative prosesser •Si sin mening i bedriften •Trene til og gjennomføre et jobbintervju •Ta del i styremøter i bedriften •Ta kontakt med ressurspersoner utenfor skolen •Kundebehandling •Presentere elevbedriften på messer etc.

7 Å kunne uttrykke seg skriftlig: •Skrive jobbsøknad •Skrive cv •Formulere forretningsidé •Skrive forretningsplan •Skrive samarbeidsavtale •Utforme markedsundersøkelse •Skrive logg •Skrive sluttrapport •Skrive sluttbrev til andelshavere

8 Å kunne lese: •Finne og lese informasjon på nettet •Lese aviser og stillingsannonser •Lese fremgangsmåter, oppskrifter og instruksjoner •Lese brosjyrer og annet relevant bedriftsmateriell

9 Å kunne regne: •Sette opp budsjett, føre regnskap •Prosentregning •Varekalkulasjon •Regne ut avanse og fortjeneste •Faste og variable kostnader •Lån og renter •Praktisk regning med målenheter i forbindelse med materialforbruk •Statistikk, søylediagram •Beregne antall/mengde i forhold til markedet

10 Å kunne bruke digitale verktøy: •Skrive cv og søknad i Word •Skrive forretningsplan og styringsdokument for elevbedriften •Registrere elevbedrift i UE digitalt •Lage logo digitalt •Systematisere resultatet av markedsundersøkelse •Sette opp budsjett og føre regnskap i Excel •Lage visittkort •Lage brosjyrer

11 Fagplaner • Samfunnsfag • Norsk • Matematikk • Kost og helse • Kunst og håndverk • Musikk • Naturfag • PTV

12 Mat og helse Formål med faget…Praktisk skapende arbeid der en legger vekt på ferdigheter, utprøving og kreativitet er sentralt. Faget gir gode muligheter for samarbeid med fagfolk, mattilsyn og skolehelsetjeneste Hovedområder i faget, Mat og Forbruk…Innenfor hovedområdet inngår entreprenørskap som skapende prosess, fra idé til ferdig produkt Mat og forbruk •Utvikle, produsere, gi produktinformasjon og reklame for et produkt Mat og kultur •Planlegge og gjennomføre måltid i forbindelse med høytid eller fest og ha en vertskapsrolle

13 Naturfag Formål med faget •Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, eksperimenter i laboratorier og ekskursjoner til museer, vitensentere og bedrifter vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon Forskerspiren •Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte Teknologi og design •Ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet

14 Programfag til Valg og entreprenørskap …. En gyllen mulighet!

15 Harde fakta: 113 (klokke-) timer / 151 skoletimer fordelt på 3 år. Kan periodiseres. 8. - 10. trinn. PTV skal gi/bidra til: •Muligheter for valg •Erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter •Tilpasset opplæring - hver enkelt elevs behov og interesser •Økt engasjement •Praktisk aktivitet eller fordypning Mulige virkemidler: Hospitering i vgs og/eller lokalt næringsliv, IKT, entreprenørskap Læreplanen •Skal angi tydelige kompetansemål •Skal utvikles lokalt – samarbeid m lokalt næringsliv, vgs, andre utviklingsaktører

16 Organisering: • PTV kan periodiseres eller legges i bolker. • PTV i samarbeid med andre fag, tverrfaglig Frem til våren 2008 kan elevene selv velge om de ønsker karakter i faget.

17 Formål med faget: •gi elevene muligheter for valg, som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg •gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene •gi elevene bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning

18 Kompetanse elevene trenger trening i for å gjøre riktige valg: •Fagkompetanse- kunnskaper og holdninger til ulike fag kombinert med interesse og entusiasme for faget •Arbeidslivskompetanse- levende kunnskap og erfaringer om holdninger, krav og forventninger i arbeidslivet •Mulighetskompetanse- kjenne til ulike yrkes- og karriereveier som ulike utdanninger gir •Valg kompetanse- trening i å ta valg og stå for konsekvensene •Egenkompetanse- kunnskap om egne interesser, ferdigheter og holdninger

19 Elevbedrift som metode i PTV: EB er basert på learning by doing og gir elevene trening i og erfaring med: •Praktisk bruk av elevens fagkompetanse •Kreative prosesser  tenke nytt •Samarbeid med lokalt næringsliv •Se mulighetene i eget lokalmiljø •Oppdage nye sider/ egenskaper ved seg selv •Å ta reelle valg •Endrings og handlingskompetanse EB gir et godt grunnlag for: •Brobygging til videregående skole •Senere jobbing med Ungdomsbedrift

20 Et praktisk eksempel fra Rakkestad ungdomsskole. Elevbedrift i Programfag til valg. Forankring: •LK06 og lokal læreplan for Programfag til Valg. Trinn: •9. trinn. Timebruk: •Tverrfaglig prosjekt med 60 timer (45 min) fra PTV og 20 timer fra fagene norsk, samfunnsfag, matematikk og praktisk estetiske fag. •Elevbedrift som metode strekker seg over 20 uker. Teoridel: •Et grunnleggende kurs om fasene i ”Elevbedrift som metode”.

21 Praktisk del: •Elevene starter, driver og avvikler elevbedriften med lærer eller andre samarbeidspartnere som veiledere. Samarbeid med lokalt næringsliv: •Bedriftsbesøk der elevene lærer hvordan bedriften er bygget opp, om yrkesgrupper og hvordan man søker jobb. •Representanter fra det lokale næringslivet foretar intervju av elevene til stillinger i elevbedriftene. Samarbeid med eksterne utviklingsmiljøer: •Ungt Entreprenørskap  lærer og elevkurs i kreativitet og Elevbedrift •NHO  partnerskapsavtaler skoler/ lokalt næringsliv Elevbedrift  praktisk tilnærming til kompetansemål!

22 Gjennom arbeid med elevbedrift lærer våre elever: •å bruke kreative prosesser •å kunne samarbeide •å se muligheter •å arbeide selvstendig •å ta ansvar •å kunne planlegge, evaluere og korrigere •å bli løsningsorienterte •å utvikle sin endrings- og handlingskompetanse Rakkestad ungdomsskole

23 Programfag til valg gir muligheter for samarbeid Skrekkvisjonen: Plansjer over bransjer  Den enkleste, kjappeste og billigste løsningen  Den dårligste løsningen God karriereveiledning: ☺ Prøve i praksis ☺ Snakke med folk i bransjen/faget ☺ Egen time med kompetent rådgiver

24 Hvordan forberede elevene? Sommeruke – prøve yrker Treffe yrkesutøvere Ungt Entreprenørskap – elevbedrifter Rådgivning/veiledning Gründercamp Teste seg selv Praksis i bedrift Mentorer fra næringslivetProsjekter Forberedt besøk på yrkesmesse Virkelighetsnær undervisning Snakke med foreldre, venner Forberedt utplassering Andre kreative tiltak Skolebesøk på vgs Case fra bedrifter Mange muligheter Lokale tilpasninger

25 Programfag til valg Elevbedrifter Hospitering i videregående skole Ramme for samarbeid skole/bedrift

26 ”Plukkliste” for Programfag til valg •Individuell veiledning •Interessetester - utg. pkt for samtale •Presentasjon av utd. programmer ”Infoteam” •Praksis/observasjonsbesøk i relevant bedrift •Hospitering i vgs •Yrkesmesse i Oslo og Akershus •Åpen skole (for å sjekke ”lokalene”) •Besøk på vgs / ønsket utdanningsprogram / Presentasjonskurs •Utdanningsprogramdag på egen skole. Elevene lager selv. Prosjektarbeid. Evt med presentasjon av yrker (partnerskapsbedrifter + foresatte) •Case/prosjektoppgave fra partnerskapsbedrift, knyttet til et fag, fokus på utdanninger og yrker. •Gjennomgang skolefag-utdanninger-yrker •Praksis i relevant bedrift •”Jobb og økonomi” etc •Elevbedrift: Kreative prosesser (Gründercamp, øvelser etc), idéutvikling Jobbsøknad, CV, intervju, ansettelse (evt med P-bedrift) Drift (kjennskap til økonomi, markedsføring, prod., salg, ledelse) Evaluering (utdanninger/yrker) •Bedriftsbesøk (observasjonsbesøk) •Kartlegge nærmiljø, eget nettverk, styrker, svakheter, interesser •Kartlegge yrker og utdannelser ifm skolefagene 10.trinn 9.trinn 8.trinn

27 Elevbedrift Idéverksteder Jobbskygging Jobb og Økonomi ↓ PTV og entreprenørskap i praksis www.ue.no


Laste ned ppt "Entreprenørskap i programfag til valg Haugesund 12.mars Catrine Utne Pettersen Daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google