Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Copyright Tore H. Wiik Hva er et produkt? •Noe som selges av et foretak til dets kunder (Eppinger og Ulrich)? •Noe som kan tilbys markedet og som tilfredsstiller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Copyright Tore H. Wiik Hva er et produkt? •Noe som selges av et foretak til dets kunder (Eppinger og Ulrich)? •Noe som kan tilbys markedet og som tilfredsstiller."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Copyright Tore H. Wiik Hva er et produkt? •Noe som selges av et foretak til dets kunder (Eppinger og Ulrich)? •Noe som kan tilbys markedet og som tilfredsstiller behov og kan tillegges verdi slik at det oppstår et bytteforhold (Kotler)? •Et prosessert objekt eller en jordbruksvare fremstilt i forretningsammenheng (EUs direktiv om produktsikkerhet)? •Hardware eller software fremstilt som følge av en designprosess (en annen EU-definisjon) ? •Tjenester, maskinvare, prosessfremstilt materiale, programvare eller en kombinasjon av disse og som er resultat av prosesser. •Noe som produseres repeterbart og som har funksjoner som er salgbare.

2 2 Copyright Tore H. Wiik Totalproduktet

3 3 Copyright Tore H. Wiik Metaproduktet - produktets immaterielle del •Profil, image, personlighet, sjel •Metaproduktet forbeholdes merkevarer •Merkevarer er mindre sammenlignbare og mer unikt •Vi kan heve oss over pris/etterspørselsmekanismer •Faktisk kan en prisøkning heve metaproduktet Carl Eric Linn: Metaproduktet

4 4 Copyright Tore H. Wiik Tre mulige utgangspunkt for et nytt produkt Behov Funksjonsbærer Nytt produkt Teknologi

5 5 Copyright Tore H. Wiik Funksjon og funksjonsbærer

6 6 Copyright Tore H. Wiik Å utvikle et produkt Å utvikle nye produkter er kanskje det viktigste en fremtidsrettet organisasjon kan gjøre - men det er også noe av det aller vanskeligste. Som oftest går det galt!

7 7 Copyright Tore H. Wiik Hvorfor utvikle nye produkter Undersøkelse fra University of Illinois av mer enn 100 bedrifter viser: Hamax: 90% nye produkter

8 8 Copyright Tore H. Wiik Sammenheng mellom investeringsverdi og innovasjonsevne Du Pont Dow Monsanto Cyanamid Grace Union Carbide Celanese FMCHercules Allied Innovasjonsevne Investerings- verdi Fra: Business Horizons, 1990 Den sterkeste indikator av investeringverdi er graden av innovasjonsevne i et selskap

9 9 Copyright Tore H. Wiik Om å lykkes med nye produkter •Det er ganske vanlig at en bedrift lykkes kun én gang. •Å lykkes første gang skyldes ofte en god idé og en god porsjon flaks •For å lykkes flere ganger er det nødvendig med en styrt prosess.

10 10 Copyright Tore H. Wiik 5 bedriftskategorier

11 11 Copyright Tore H. Wiik ”Nye” produkter kan være så mangt Nyhet for markedet Nyhet for produsent Økende risiko

12 12 Copyright Tore H. Wiik Raskt og riktig til markedet •Hastighet gir konkurransemessig fortrinn •Hastighet gir økt lønnsomhet •Hastighet betyr færre overraskelser i markedet •Hastighet er viktigere enn presisjon og lave produksjonskostnader!

13 13 Copyright Tore H. Wiik Raskt til markedet Tid Time to marketSalgstid Markedsvindu Akkumulert pengestrøm Time to payback

14 14 Copyright Tore H. Wiik Produktstrategien - hjertet i foretaket •Produktstrategi - et samspill mellom ledelse, markedsføring og FoU/Konstruksjon •Produktstrategi bør være langsiktig •Langsiktigheten bør gi produktfamilier •Etabler et ansvar for produktstrategi

15 15 Copyright Tore H. Wiik Hva kommer først? •Produktstrategi? •Markedsstrategi? Eksempel flyselskap

16 16 Copyright Tore H. Wiik Hva velger vi? •Product leadership? •Operational excellence? •Customer intimacy? Treacy & Wierseman: Discipline of market leaders

17 17 Copyright Tore H. Wiik Den store utfordringen Foretak som oppnår korte utviklingstider, produktvariasjoner og tilpasning til kundebehov med en lav kost vil vinne i det 21. århundre Don Clausing, Professor i Engineering Innovation, MIT

18 18 Copyright Tore H. Wiik Variantproblematikken •“For å tilfredsstille stadig mer krevende kunder, må vi hele tiden lage nye varianter.” •“Stadig nye varianter gjør at vi opererer mer og mer som en håndverksbedrift, og mindre og mindre som industri.”

19 19 Copyright Tore H. Wiik Løsningen kan være et PRODUKTPROGRAM Et produktprogram er et planlagt langsiktig program for bedriftens produktportefølje der det tas hensyn til både marked og teknologi. Ved et produktprogram skal vi oppnå et størst mulig forhold mellom kundebegeistring og ressursbruk

20 20 Copyright Tore H. Wiik Produktstrategi - andre betraktninger •Revolusjonerende eller små forbedringer? •Raskt til markedet eller lav pris? •Nr. 1, nr.2 eller nr. 3? •Product Leadership krever: –kreativitiet –raske på foten –minimalt byråkrati Zangwill: Lightning Strategies for Innovation

21 21 Copyright Tore H. Wiik Gruppeøving prosjektet

22 22 Copyright Tore H. Wiik Felles prosjektmodell Modifisert fra PROPS: Ericssons prosjektmodell

23 23 Copyright Tore H. Wiik

24 24 Copyright Tore H. Wiik Prosjektmodellen bør: •sørge for at prosjekter velges på riktig måte •sørge for at de gjennomføres etter en styrt prosess med klare og forhåndsdefinerte beslutningsprosesser •sørge for at man har gjort de nødvendige tingene før man går videre til neste fase

25 25 Copyright Tore H. Wiik Beslutningspunktet Modifisert fra PROPS: Ericssons prosjektmodell Forpliktelse og tillit BESLUTNINGS- PUNKT PROSJEKT- STATUS RESSURS- TILGANG NYTTE- SITUASJONEN Avvik Usikkerhet Fremgang Endringer Overliggende strategi Marked og trender Konsekvenser Kost/nytte-analyser Mottakers situasjon Kundens situasjon Bruk av ressurser i prosjektet Prosjektporteføljen

26 26 Copyright Tore H. Wiik Silingsprosessen Idéer Rask sjekk Nærmere sjekk Gjør jobben Stopp Prøv utTa i bruk Ut med de unyttige og de destruktive ideene!

27 27 Copyright Tore H. Wiik

28 28 Copyright Tore H. Wiik Tør vi ”feile”? Tør vi drepe prosjektene? •De fleste som driver utvikling har for mange prosjekter og for få ressurser •I en fasestyrt prosess må vi ha tøffe beslutningspunkter

29 29 Copyright Tore H. Wiik Rask sjekkForberedelseGjennomføring Prøv ut Avslutning Rask sjekk - for å vurdere om vi bør og om vi kan •Er PU-prosjektet tekniske og kommersielt gjennomførbart? •Vil produktet vil møte eksplisitte og implisitte behov? •Er produktet er strategisk riktig?

30 30 Copyright Tore H. Wiik Rask sjekk •Analyse av forretningsmulighetene •Foreløpig målspesifikasjoner •Enkel konkurrentanalyse •Interessent/behov-analyse - hva vet vi fra før •Unike fordeler for alle interessenter •Forventete reaksjoner fra konkurrenter •Teknisk og produksjonsmessig evaluering •Muligheter for patentering •Estimat av prosjekttid og prosjektkost •Foreløpig økonomisk livssyklus-evaluering •Risikoevaluering for prosjektets resultatmål •Risikoevaluering for prosjektets effektmål •Alternative løsninger

31 31 Copyright Tore H. Wiik Forberedelse •En verifikasjon av prosjektets strategiske viktighet og lønnsomhet + produktplan (HVORFOR) •En spesifikasjon basert på innhenting og analyse av interessenters krav, behov, forventninger (HVA) •En detaljert prosjektplan (HVORDAN) Rask sjekkForberedelseGjennomføring Prøv ut Avslutning

32 32 Copyright Tore H. Wiik Spesifikasjonsarbeidet

33 33 Copyright Tore H. Wiik Viktige elementer i produktplanen •Spesifikasjon av målmarkedet - hvem er brukere, kunder og interessenter •Beskrivelse av produktkonseptet og unike brukerfordeler •Klargjøring av posisjoneringsstrategi (mot konkurrenter, prising, andre produkter osv.) •En overliggende produktspesifikasjon i form av ”absolutte krav/må ha” og ”ønsker/bør ha”

34 34 Copyright Tore H. Wiik Fase 3: Gjennomføring I denne fasen ledes og gjennomføres prosjektet på beste måte og slik at det tjener organisasjonens interesser. Fasen har flere beslutningspunkter. Rask sjekkForberedelseGjennomføring Prøv ut Avslutning

35 35 Copyright Tore H. Wiik Gjennomføring, del 1: Verifisering •Verifisering og justering av prosjektplanen •Endelig verifisering av produktets spesifikasjoner hos viktige interessenter •Den viktigste prosjektstarten Rask sjekkForberedelseGjennomføring Prøv ut Avslutning

36 36 Copyright Tore H. Wiik Gjennomføring, del 2: Konstruksjon, utvikling, test •Håndtering av endringer •Konstruksjon og testing hånd i hånd •Produksjonsforberedelse •Alfaserie •Betaserie •Lanseringsforberedelse Rask sjekkForberedelseGjennomføring Prøv ut Avslutning

37 37 Copyright Tore H. Wiik Gjennomføring del 3: Overlevering av resultatet •Kvalitetsverifikasjon •Godkjenning av produkt og dokumentasjon •Godkjenning for salg Rask sjekkForberedelseGjennomføring Prøv ut Avslutning

38 38 Copyright Tore H. Wiik Avslutning  Styrker og svakheter ved prosjektet  Hva gikk galt, hva gikk bra  Hva bør vi forbedre til neste gang  Forslag til endringer i den fasestyrte modellen for utviklingsprosjekter som en følge av erfaringene. Rask sjekkForberedelseGjennomføring Prøv ut Avslutning

39 39 Copyright Tore H. Wiik Avslutning •Får å sørge for at kunnskapen vi har samlet opp i prosjektet blir tilgjengelig for andre i organisasjonen. Hvordan? •For å lukke alle gjenstående detaljer •Arranger et avslutningsmøte. Hvem bør være med? Rask sjekkForberedelseGjennomføring Prøv ut Avslutning

40 40 Copyright Tore H. Wiik Postimplementeringsmøte •Hvordan har driften av prosjektleveransen lykkes? •Hvordan ligger vi an i forhold til effektmålet?

41 41 Copyright Tore H. Wiik Gruppeøving Faseovergang

42 42 Copyright Tore H. Wiik 7 suksessfaktorer 1. Vi lager produkter med unike fortrinn for kundene 2. Vi har en sterk tverrfaglig markedsorientering, tverrfaglige team finner kundenes behov. 3. Vi har en klar produktdefinisjon i det vi starter selve utviklingsprosjektet- vi aksepterer kun unntaksvis ”moving targets” 4. Toppledelsen støtter aktivt innovasjon og produktutvikling og sørger for en kobling til en strategisk visjon for hele organisasjonen. 5. Vi følger disiplinert en fasestyrt produktutviklingssprosess 6. Vi har tverr-funksjonelle prosjektgrupper og sikrer parallellitet, integrasjon og forutvitenhet. 7. Vi tar våre på den intellektuelle kapital og sørger for kontinuitet i organisasjonen.

43 43 Copyright Tore H. Wiik Robert Coopers 10 punkter •Hvordan løser kunden problemet i dag •Hvilket alternativ merke foretrekker kunden •Hva er kjøpskriteriene •Hvordan passer dagens produkter til kjøpskriteriene •Hva er det kunden spesielt liker med konkurrerende produkter •Hvilke problemer har kunden med våre nåværende produkter •Hva er kunden spesielt på jakt etter i nye produkter •Hvilke kompromisser er kunden villig til å godta •Hvordan bruker og misbruker kunden produktet •Hvordan er kundens økonomiske betraktninger rundt produktet

44 44 Copyright Tore H. Wiik Interessentene Kjøpere Kunder Brukere Beslutnings- takere Forhandlere Distributører

45 45 Copyright Tore H. Wiik Husken

46 46 Copyright Tore H. Wiik Hvem er våre interessent- grupper? Sluttbrukere Sluttbrukerens sjef Distributører Forhandlere Våre selgere Produksjonen Andre ansatte Eier Design for sluttbruker Design for sluttbrukerens sjef Design for Distributører Design for Forhandlere Design for Våre selgere Design for Produksjonen

47 47 Copyright Tore H. Wiik Interessentanalyse

48 48 Copyright Tore H. Wiik Hva er kvalitet? •Et produkts evne til å tilfredsstille brukers behov, ønsker, krav og forventninger? •Et produkts egnethet til bruksformålet? •Overenstemmelse med spesifikasjoner?

49 49 Copyright Tore H. Wiik Behov, forventning, krav, spesifikasjon

50 50 Copyright Tore H. Wiik Fra ”begeistring” til ”sinne” 1234 5 Begeistring Nøytral Irritasjon Sinne Fornøyd For alle funksjoner i produktet eller tjenesten vil det være en respons langs denne aksen!

51 51 Copyright Tore H. Wiik ”Me too”- funksjoner Kost- drivere Grad av behovsoppfyllelse Nyhets- verdi Begeistrings- elementer Mislykkkete funksjoner - men også segment- muligheter - men også viktige tatt-for-gitt- funksjoner Tore H. Wiik: ET 10:30 Tore H. Wiik: ET 10:30 Hvordan begeistre kunden

52 52 Copyright Tore H. Wiik Budskapet fra Kano •Vi må dekke basisbehovene •Vi må komme opp med nye ting som kan BEGEISTRE •Vi må unngå unødvendige fordyrende elementer som ikke dekker reelle behov. Tore H. Wiik: ET 14 Tore H. Wiik: ET 14 Produktegenskapene må ses på som BEGEISTRINGSDRIVERE

53 53 Copyright Tore H. Wiik Potensialet for markedsundersøkelser Problemer Behov Virkelig produkt Hypotetisk produkt LAV HØY LAV INGEN

54 54 Copyright Tore H. Wiik Tradisjonelle markedsundersøkelser Forteller ”What is” og ikke ”What can be”

55 55 Copyright Tore H. Wiik Fra en artikkel i Fortune: ”Ignore Your Customer” •Markedet sa at de ikke vil ha en MINIVAN. Chrysler lagde den likevel. •Markedsundersøkelser var sterkt negative til –Fax-maskiner –Video –PC network server –3M’s gule lapper •Markedsundersøkelser var positive til –New Coke –Ford Edsel –low fat MacDonald burger –osv. Kunden er et sladrespeil - han viser ikke vei til fremtiden -George Colony, Forrester Research Revolusjonære produkter gjør kunden utilpass -Tom Peters

56 56 Copyright Tore H. Wiik Markeds- undersøkelser Empatisk design Behov Løsning Ukjent Kjent Ukjent Epokegjørende forbedringer Forbedringer Skape nye markeder/ nye muligheter Tilpasning Økende vanskelighet med å kommunisere konsept Scenarioteknikker/ trendanslyser

57 57 Copyright Tore H. Wiik Utsagn: Div. formuleringer, situasjonsbeskrivelser, mer eller mindre gjennomtenkte krav og løsninger, interessentens situasjon Leverandørens gruppe- prosess: Tolke interessentens utsagn, se dem i kontekst Interessentens ”sanne” krav slik gruppen ser det Spesifikasjoner, gode løsninger som begeistrer

58 58 Copyright Tore H. Wiik Syv trinn for ”Gemba” 1. Klare målsettinger for hva vil finne ut 2. Velge kunder 3. Sette sammen teamet og klarlegge rollene 4. Lage en diskusjons-plan 5. Gjennomføre intervjuene 6. ”Debriefing” etter hvert møte 7. Analysere, rapportere og lagre dataene Fase1 Fase2 Fase 3

59 59 Copyright Tore H. Wiik Morfologisk analyse av koffert

60 60 Copyright Tore H. Wiik Konseptvalg Evaluering og valg av riktig løsningsalternativ 1. Finne kriterier for valg av løsning 2. Finn relativ viktighet av de forskjellige funksjoner 3. Finn hvilket konsept som er det riktigste

61 61 Copyright Tore H. Wiik Pugh-analyse for konseptvalg

62 62 Copyright Tore H. Wiik

63 63 Copyright Tore H. Wiik

64 64 Copyright Tore H. Wiik Ekorness •Samme identitet alle steder iverden •Reelle fordeler må sees •Gjenbruk •Varianthåndtering •Plattform •Vite nøyatkig hva produktene koster å produsere •Streng utfasing •Produksjon i Norge er strategisk element •Produsere selv blir billigst


Laste ned ppt "1 Copyright Tore H. Wiik Hva er et produkt? •Noe som selges av et foretak til dets kunder (Eppinger og Ulrich)? •Noe som kan tilbys markedet og som tilfredsstiller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google