Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del II - September 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del II - September 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del II - September 2005

2 Del II IT-støttet Kunnskapsledelse - Konsekvenser & Kunnskapsstøttesystemer Kap. 4 og 5 RennyBA@online.no

3 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen3 IT kan understøtte Kunnskapsledelse SSSSamle SSSSystematisere SSSStrukturere LLLLagre KKKKombinere DDDDistribuere og PPPPresentere Informasjon!

4 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen4 Krav til Kunnskapsledelse Samvirke mellom informasjon og kunnskap • Informasjon blir til kunnskap når den kombineres med erfaring, interpretasjon og refleksjon. • Kunnskap blir til informasjon når den kodifiseres i en eksplisitt representasjon -> Noen ganger eksisterer kunnskap før informasjon og andre ganger vise versa. ): KS må kunne håndtere samvirke mellom informasjon og kunnskap ): KS må både gi mening til informasjon for kunnskapsarbeid og tolke kunnskap over i informasjon

5 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen5 Fra data til visdom via handling

6 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen6 Verdi og kompleksitet

7 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen7 Nytte og læring

8 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen8 Samvirke mellom taus og eksplisitt kunnskap  Et minimum av felles kunnskap kreves for å utveksle kunnskap -> Kunnskapsoverlapp -> Jo større kunnskapsrom, jo mindre sammenheng (kontekst) er nødvendig for kunnskapsformidling ): KS må støtte og utvikle felles kunnskapsrom Avhengighet og påvirkning

9 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen9 Taus kunnskap Den som først introduserte begrepet taus kunnskap, var den engelske naturvitenskapsmannen, Michael Polanyi (1966). I boka Den tause dimensjonen - en introduksjon til taus kunnskap, hevder han at vi vet mer enn det vi kan uttale eller si med ord. Begrepet består av to ledd. Det tause, i betydningen det u-utalte, det usagte og begrepet kunnskap. Polayni mener at det fins to former for kunnskap. Den teoretiske og intellektuelle formen, og en praktisk handlende form for kunnskap. Han inkluderer begge former i sitt bruk av kunnskapsbegrepet og sier at den praktiske formen for kunnskap må tilegnes gjennom praksis selv. Det å raskt kunne se og bedømme helheten i en situasjon, kjenne den igjen og reagere direkte, nesten instinktivt, er en form for taus kunnskap. En ser deler av noe og kan umiddelbart kjenne igjen helheten. Vår evne til å gjenkjenne personen hvis vi ser deler av ansiktet er et eksempel på dette.

10 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen10 Vekstmodellen for IT-støttet KL

11 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen11 Fase I - Sluttbrukerverktøy

12 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen12 Fase II - Info om hvem vet hva?

13 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen13

14 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen14 Fase III - Informasjon om hva de vet!

15 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen15 Fase IV - Informasjon om hva de tenker!  Kunstig intelligens eller Artificial Intelligence Artificial Intelligence Artificial Intelligence  Neurale nettverk  Ekspertsystemer  Case-basert resonering

16 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen16 Strategi i Kunnskapsledelse  Lagerstrategi: Store databaser og datavarehus  Flytstrategier: Informasjonsnettverk  Samarbeidsstrategier: Elektronisk post, gruppevare etc.  Vekststrategier: Ekspertsystemer, nevrale nettverk og virtuell virkelighet etc.

17 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen17 Kobling i SEKI-prosessen * Sosialisering -> dele kunnskap gjennom felles erfaring med andre * Eksternalisering -> fra taus til eksplisitt kunnskap ved metaforer, modeller og analogi * Kopling – eksplisitt med mer kompleks og syst., K. -> Støttes av KS-systemer, eks: en økonomirapport * Internalisering -> Eksplisitt koblet kunnskap blir delt til taus kunnskap

18 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen18 Kunnskapsoverføring * Serieoverføring -> Samme oppgave repeteres i grupper * Næroverføring -> Ny gruppe gjør samme oppgave etter overføring av eksplisitt kunnskap fra forrige gruppe * Fjernoverføring -> Ny gruppe gjør samme oppgave etter overføring av taus kunnskap fra forrige gruppe * Strategisk overføring -> Overføring av kompleks og sammensatt kunnskap ): Medarbeideres stimuleres til å dele kritisk og strategisk kunnskap * Ekspertoverføring -> Overføring av eksplisitt kunnskap om en oppgaven som sjeldent utføres ): Eksperter får lett tilgang til hverandre gjennom Kunnskapsnettverk ?? Egnethet for Kunnskapssystemer

19 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen19 Knytt kunnskap til nyttig bruk!  KF-prosjektet må ikke bli et mål i seg selv! -> Når datavarehuset blir en teknisk utfordring -> Når diskusjoner går på datastruktur og datakataloger Ikke frikoble innformasjon og kunnskap fra kunnskapsbruk

20 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen20 IT i KL er K-teknologi  Muliggjør økt personlig ytelse  Muliggjør økt ytelse innen organisasjonen  Muliggjør økt ytelse mellom organisasjoner

21 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen21 ITs rolle i Kunnskapsledelse  Muliggjør nye arbeidsformer og mer effektiv kunnskapsforvaltning!  IT kan være drivkraft i en omstilling!  Vellykket bruk av IT kan øke bedriftens konkurransekraft!

22 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen22 KS-kriterier  Innholds-sensitive -> Forstå kunnskapsbehovet  Bruker-sensitive ->KS relevant til kunnskapsnivå?  Fleksible -> Tilpasset emne, strukturer & media  Heuristiske -> Ta lærdom av bruken & brukeren  Foreslående -> Tilby ny & relevant kunnskap

23 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen23 Hvordan kan IT støtte KL?

24 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen24 Sjekkliste for design av KS-systemer Dimensjon 1 Systemutvikling Dimensjon 2 Systemtilpasning Dimensjon 3 Systemtiltrekning • Feilfri programvare • Dokumentasjon • Flyttbarhet • Moduler og arkitektur • Utviklingskostnader • Vedlikeholdskost • Svartider • Robusthet • Brukervennlighet • Brukeraksept • Enkel bruk • Oppfattes nyttig • Brukertilfredshet • Tilpasset arbeidsoppgavene • Tilpasset arbeidssituasjon • Tilpasset kompetansenivå • Bruk gir personlig nytte • Bruk i tråd med mål • Unngå missbruk av informasjon • Bruk gir status • Bruk gir fordeler • Kan beherskes • Gir muligheter • Tjener brukeren

25 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen25 Systemnivå Tradisjonelle IS for transaksjoner og daglig drift Understøtter kunnskapsarbeid Kunnskapsstøttesystemer for strategiske beslutninger

26 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen26 Oppgave Sluttbruker- verktøy Hvem vet hva? Hva de vet! Hva de tenker! Distribuere  Tekstbehandling  Kontorsirkulær  WEB-publisering  Kalender  Presentasjoner SammeSammeSamme Dele  Gruppevare  Intranett  Nettverk  ePost SammeSamme Fange & Forstå  Database  Datavarehus Samme Skape  Kunstig Intelligens  Ekspertsystemer  Abstrakt logikk  Generiske algoritmer  Intelligente agenter

27 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen27 Dele Kunnskap Distribuere Kunnskap Fange og forstå Kunnskap Skape Kunnskap Systemer for samarbeid: •Intranett •Gruppevare •Databaser •Registre Syst. for kontorautomatisering: •Tekstbehandling, Regneark •Presentasjonsgrafikk •Elektronisk post/kallender Syst. for å bruke K: •Ekspertsystemer •Nevrale nettverk •Søkeagenter •Cacebasert Arbeidsstasjoner: •DAK/DAP •Virtuell virkelighet •Simulering •Språksystemer

28 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen28 Hvorfor IT i KL?  Bedret profitt og inntekter (67%)  Holde på talenter og ekspertise (54%)  Bedre kunde -service og -tilfredshet (52%)  Sikre markedsandeler mot nye konkurrenter (44%)  Raskere *time to market* (39%)  Penetrere nye markeder (39%)  Redusere kostnader (38%)  Utvikle nye produkter og tjenester (35%)

29 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen29 Rangering - KS-systemer  Infrastruktur for KF (61%)  Intelligente systemer for kunnskapsøk(39%)  Datavarehus (21%)  Dokumenthåndtering (17%)  Virksomhetsportaler (16%)  Gruppevare (13%)  Mailprogrammer (11%)  Intelligente agenter for kunnskapsøk ( 9%)  Arbeidsflytsystemer ( 8%)  E-læring ( 7%)

30 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen30 IT-systemer som støtter KL  Microsoft Office og Exchange  Lotus notes og Domino  Internett, Intranett og Ekstranett  DocuLine  Annotate  IFS  Autonomy  Knowledger - osv. etc, mm, o.fl.

31 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen31 ITs begrensede rolle  Teknologi kan bare ta vare på informasjon – ikke kunnskap!  Ved manglende kultur for kunnskaps- deling og premiering av kunnskaps- arbeideren for distribusjon av kunnskap – Da hjelper det lite å skuffe på med IT- støtte

32 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen32 IT-tilbud i Kunnskapsprosesser  Kunnskapsutvikling ->Gruppevare & Nettverk  Kunnskapslagring ->Datalagre glemmer aldri!  Kunnskapstransformering ->Kanaler & Agenter  Kunnskapsapplikasjoner –>Guiding og Rutiner

33 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen33 KS-leverandører Active Intranet Assistum Chorechange Smartlogic Thinkmap Convera Wordmap Hummingbird Computeraid Autonomy Casmir Factiva Hyperwave Insight og mange, mange flere? Det var 32 leverandører representer på et KM-seminar i London i 2003! Se for øvrig Kap. 5 s 109 – 111!

34 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen34 Men! Husk! NB! Et initiativ for effektiv og systematisk KS må aldri starte med valg av leverandør eller system!

35 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen35 Eksempler på KS-systemer

36 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen36 Eksempler på KS-systemer

37 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen37 Eksempler på KS-systemer

38 IT i KunnskapsledelseDel II - Renny Bakke Amundsen38 Eksempler på KS-systemer


Laste ned ppt "IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del II - September 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google