Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 1 Organisasjonskart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 1 Organisasjonskart."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 1 Organisasjonskart

2 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 2 Oppvekst Levanger Pedagogisk fagstab •Initiere utvikling •Følge opp/rullere vedtatte planer •Utvikle kvalitetsvurderings- og utviklingssystem •Koordinere overenhetlige oppgaver –(Eksamen, Kultursekken, MOT, GSI, skyss, kontakt med FM, HiNT, private skoler mv) •Rådgivere i stab: –Skolefaglig kompetanse: Hans Jakob Krabseth –Barnehagefaglig kompetanse: Hartvik Eliasson –Utviklingskompetanse: Tone Volden Rostad og Lillian Eriksen Flatgård

3 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 3 Barn- og familieenheten  BaFa er et tverrfaglig ressurssenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnede tiltakskjeder for brukerne.  BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak.  BaFa arbeider sammen med øvrige etater i Levanger kommune for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

4 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 4 Skolene •Ekne/Tuv oppvekstsenter –136 elever •Frol oppvekstsenter –580 elever •Halsan/Momarka oppvekstsenter –198 elever •Mule/Okkenhaug oppvekstsenter –190 elever •Nesheim skole –317 elever •Nesset ungdomsskole –180 elever •Skogn oppvekstsenter –454 elever •Ytterøy oppvekstsenter –66 elever •Åsen oppvekstsenter –248 elever

5 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 5

6 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 6 Økonomi •Budsjett 2008 170 mill kr til skole, 39 mill kr til BaFa (2008 kr). •Nedgang i elevtall – jobber for å beholde rammen •Økonomiplan 2009-12: 178,5 mill kr til skole (2009 kr) (dvs. videreføring). 42 mill kr til BaFa (2009 kr, økning på 1,7 mill kr). Dette er rådmannens forslag. •Kriteriemodell for fordeling av rammen til skolene. Mange faktorer som skal bidra til rettferdig fordeling.

7 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 7 Oppvekst Levanger – lokale planer •Planer Tilpassa opplæring Brukermedvirkning Kompetanseheving

8 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 8 Kommuneplan 2008-2020 MÅL: Barn og unge opplever motivasjon og mestring. Det er samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov, utdanningsinstitusjonenes tilbud og ungdommens valg av utdanning. VEGVALG: •Fremme et godt miljø, innhold og kvalitet i barnehage og skole, inkl. bygg, uteområder og veger. •Videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats. •Vektlegge et godt samarbeid mellom heim og skole/ barnehage. •Legge til rette for aktiv fritid. •Sikre et kvalifiserende utdanningsløp for alle. •Styrke alternative læringsarenaer. •Informasjonsvirksomhet overfor skolene om regionens kompetansebehov. •Utvikle et felles, bredt og godt kulturskoletilbud for alle som ønsker Både med hensyn til kvalitet på oppvekst- miljø og til bolyst, er vissheten om at man har et trygt og forutsigbart oppvekstmiljø viktig.”Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og tidlig inngripen når problemer avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnskolen eller i voksen alder”.(St.meld. nr. 16, 2006- 2007)Tilstrekkelig arbeidskraft og rett kompetanse er nøkkelfaktorer for framtidens næringsliv og for kommunene. I framtiden blir det kamp både om den høykompetente arbeidskraften, om de hendene som trengs innenfor service og kommunal tjenesteproduksjon.Det blir nødvendig med ulike typer kompetanse, som ulike typer fagbrev, teknisk kompetanse, helse- og omsorgskompetanse, språk- og realfagskompetanse. Og det blir behov for å få flest mulig gjennom skolen med riktig kompetanseryggsekk.

9 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 9 Kvalitetsplan 2006 - 2009 •Tilpassa opplæring. Læringsstrategier. – Gjelder for alle skolene i Levanger. Carol Santas teori ”Lære å lære” i første omgang. Lillian Flatgård •Brukermedvirkning –FGIL/FAU – dialog med politikere og adm. –Skolemiljøutvalg/koble det med SU –Elevrådsskolering/reell medvirkning –Plan skole/hjem-samarbeid •Kompetanseutvikling. Ut fra egen vedtatt plan.

10 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 10 Skolebruksplan 2009-15 1.Rådmannen gis mandat til å igangsette et prosjekt som skal revidere skolebruksplanen med tanke på perioden 2009-2015. 2.Driftskomiteen oppnevnes som styringsgruppe og kommunalsjef oppvekst som prosjektansvarlig (PA). 3.Rådmannen oppnevner en arbeidsgruppe som får følgende mandat: 1.Utarbeide en prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil løse oppgaven gitt i pkt. 1. 2.Oppdatere oversikt over status, vedlikeholds/utbedringsbehov for skolebygg og uteområder. 3.Oppdatere oversikt over elevtallsprognoser (geografisk). 4.Gi en oversikt over igangværende og planlagt boligbygging. 5.Belyse konsekvensene ved større fleksibilitet ved opptak. 6.Vurdere endringer i skolestruktur ut fra hensyn til økonomi, pedagogikk, forhold for ansatte og elever, samt behov for skoleskyss. 4.Driftskomiteen sender forslag til skolebruksplan ut til høring før saken fremmes til endelig behandling i driftskomiteen og kommunestyret.

11 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 11 Plan for kompetanseutvikling 08/09 •Etterutdanning i norsk, matematikk, engelsk, It’s learning, læringsmiljø, skoleledelse, læringsstrategier, mål og vurdering •Videreutdanning i engelsk, spansk, karriereveiledning og skoleledelse •Faglige samarbeidsnettverk innen norsk, engelsk, matematikk og naturfag

12 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 12 Kultursekken 2008/09 1.trinn: BILDE. Videokunst/levende bilder og verksted med kunstner – LEVART 2.trinn: FØRSTE MØTE MED BIBLIOTEKET 3.trinn: ”KULTURMIKS”, allsidig kulturinnslag med vekt på dans. 4.trinn: TEATER, ”Mina og grisefisken” musikkteater, KULTURARV: Opplev og lær, ”Før i tida”, SNK 5.trinn: ANDRE MØTET MED BIBLIOTEKET, FORFATTERBESØK, Teatersport med Improkompaniet RAMP 6.trinn: MUSIKK - Paul Okkenhaug og Spelmusikken KULTURARV: Opplev og lær, ”Bru mellom tru” 7.trinn: TEATER - TEATERSPORT med improkompaniet RAMP Marsimartnan 8.trinn: KUNST OG HÅNDVERK ” Fra ide til form” Nils Aas Kunstverksted 9.trinn: ”KOLON” Musikkteater 10.trinn: SKOLEKINO og FALSTADSENTERE

13 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 13 Samarbeid •Det er lovfestet at foreldre har rett til medvirkning i barneloven, opplæringsloven, kunnskapsløftet, læringsplakaten, menneskerettighetene. •Samarbeid kan foregå på forskjellige måter: –Informasjon –Dialog –Reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen tar felles forpliktende beslutninger

14 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 14 Samarbeid hjem - skole • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) www.fug.no www.fug.no •Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger (FGIL). Inger Utler Hemb er leder. •Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg/FAU. (Lovfestede utvalg), (Elevråd) •Foreldremøter/klassekontakt – kontaktlærer •Konferansetimer (og elevsamtaler)

15 Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 15 Samarbeid framover •PG skolebruksplan •PG kommunedelplan oppvekst •Dialogmøte med politikerne 22. oktober om budsjettarbeid •Samordning av vedtekter for FAUene? •Utforme vedtekter for FGIL? •Dialogmøte med politikerne i april, temabasert •Viktig å sette seg inn i kommunale planer, følge med på møteplan i DK, FS og KS og sette seg inn i skolens egne planer


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef 1 Organisasjonskart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google