Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall Førsteamanuensis Elin Ødegård, EFL Dosent Hilde Larsen Damsgaard,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall Førsteamanuensis Elin Ødegård, EFL Dosent Hilde Larsen Damsgaard,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall Førsteamanuensis Elin Ødegård, EFL Dosent Hilde Larsen Damsgaard, HS Styreseminar 8.5.2014

2 Bakgrunn •Senter for profesjonalisering – bakgrunn og tilnærminger http://www.hit.no/nor/HiT/Forskning/Forskningssamarbeid /Senter-for-profesjonalisering http://www.hit.no/nor/HiT/Forskning/Forskningssamarbeid /Senter-for-profesjonalisering •Elin Ødegårds doktorgradsarbeid - Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. Avhandling PhD. Universitetet i Oslo. •Eva Bjerkholts doktorgradsarbeid - Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere. Avhandling phD. Universitetet i Oslo. 2

3 Bakgrunn •Hilde Larsen Damsgaards studier Profesjonalitetens mange ansikter – profesjonalitet, muligheter og utfordringer (nyutdannede profesjonsutøvere) og Velferdsstatens yrker i et flerkulturelt samfunn – profesjonalitet, muligheter og utfordringer (erfarne profesjonsutøvere) •Felles trekk ved velferdsstatens yrker - bakkebyråkratdilemmaer •Behov for ny kunnskap som er relevant for praksisfeltet og profesjonsutdanningene •Forskning med samfunnsnytte 3

4 Velferdsstatens utfordringer •Økende behov for kvalifiserte profesjonsutøvere •Mer sammensatte tjenester •Frafall i utdanningene; 2 av 10 studenter innenfor sosialfaglig utdanning og sykepleierutdanning, 3 av 10 barnehagelærerstudenter og 4 av 10 lærerstudenter fullfører ikke utdanningen i løpet av 5 år •Frafall i yrkene; turnover, tidlig avgang fra yrkene og arbeid utenfor yrkene 4

5 Deltakelse og frafall i utdanning og yrke •Hva skaper deltakelse? •Hvordan kan deltakelse fremmes? •Hva handler frafallet om? •Hvordan kan frafallet forebygges? •Hva er fellestrekk på tvers av profesjon når det gjelder disse spørsmålene? •Hva kan vi gjøre for å få flere til å velge profesjonsutdanningene, fullføre utdanningene og bli værende i yrkene? 5

6 6 Velferds- statens yrker Utdannings- kvalitet Ledelse Arbeidslivs- kvalitet Veiledning Hva kjennetegner god kvalitet i utdanning og arbeid? Hva fremmer og hemmer deltakelse i utdanning og yrke? Hvordan forebygge frafall fra utdanning og yrke?

7 7 VELFERDSSTATENS YRKER –KVALIFISERING, PROFESJONSUTØVELSE OG FRAFALL MULIGE TEMAER/ PROSJEKTER MULIGE PROBLEMSTILLINGER MULIGE INFORMANTER MULIGE METODER Utdanningskvalitet Hva er god utdanningskvalitet? Hva fremmer og hva hemmer god utdanningskvalitet? Hva hemmer og hva fremmer deltakelse i og frafall fra profesjonsutdanningene? Hvordan forebygge frafall fra utdanningene? Studenter og faglige ansatte i profesjons-utdanningene (bv.ped, v.pl, sos, lærer, b.hg.lærer. sykepl.) Spørreskjema/ intervjudata Arbeidslivskvalitet Hva er god arbeidslivskvalitet? Hva fremmer og hva hemmer god arbeidslivskvalitet? Hva hemmer og hva fremmer deltakelse i og frafall fra velferdsstatens yrker? Hvordan ivareta arbeidstakere i velferdsstatens yrker? Hvilke tiltak kan redusere turnover og frafall fra yrkene? Profesjonsutøvere i velferdsstatens yrker (bv.ped, v.pl, sos, lærer, b.hg.lærer. sykepl.) Spørreskjema/ intervjudata Ledelse Hvordan ledes velferdsstatens yrker? Hvilken betydning har ledelse for deltakelse i og frafall fra yrkene? Profesjonsutøvere i velferdsstatens yrker (bv.ped, v.pl, sos, lærer, b.hg.lærer. sykepl.). Ledere i kommunal virksomhet Spørreskjema/ intervjudata Veiledning Hvilken betydning har veiledning av nyutdannede og erfarne profesjonsutøvere for kvalitet i profesjonsutøvelsen og forebygging av frafall fra yrkene? Profesjonsutøvere i velferdstatens yrker (bv.ped, v.pl, sos, lærer, b.hg.lærer. sykepl.) Spørreskjema/ intervjudata

8 Gruppens arbeid til nå •Søknader til NFR januar – april 2014  Sendt søknad om forprosjekt knyttet til etablering av et tettere samarbeid mellom utdanning og yrkesfelt  Medsøker i prosjektet Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - Implementing research based knowledge on teacher-student interaction, Finnut-programmet. Søknad er sendt Hovedsøker: Universitetet i Stavanger  Utrede muligheten for samarbeid med Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus om søknad om velferdsstatens yrker og frafallsproblematikk, våren 2015, Finnut-programmet Hovedsøker: Høgskolen i Oslo og Akershus 8

9 Gruppens arbeid til nå • Sendt søknad Nordplus Horisontal og forskningsprosjektet ProV • Oslofjordfondet – Mentorskap i Trainee Telemark MiTT (kvalifiseringssøknad) • Publisering fra bakgrunnsstudier • Oppstart av relevante interne prosjekter som inkluderer masterstudenter • Første todagers arbeidsseminar i forskningsgruppen gjennomføres i mai 9

10 De gode mulighetene •Gevinst i samarbeid på tvers av fakulteter •Konsentrasjon om praksisnær og samfunnsnyttig tematikk •Bygger på egne tidligere gjennomførte arbeider og undersøker samtidig noe nytt (kummulativ kunnskap) •Fokus på både utdanning og yrke kan bidra til økt sammenheng •Dra nytte av allerede etablerte nettverk •Felles fokus på kvalitet: Skolelivskvalitet, studielivskvalitet, arbeidslivskvalitet •Konsentrasjon, men mange mulige veier å gå 10

11 Dilemmaene •Krevende å skaffe ekstern finansiering innenfor våre sektorer •Krevende å kombinere arbeid med studiekvalitet og samfunnsformidling med søknadsarbeid •Vanskelig å få uttelling på søknader, «tunge» aktører allerede etablert •Fulle arbeidsplaner – mye «frivillighetsarbeid» – for stor arbeidsbelastning; bakkebyårkratidilemmaer •Satsing på forskergrupper på HiT uten at interne ressurser følger med •Ensidig publiseringsfokus? Hva med den øvrige viktige formidlingen? Tellekantenes uønskede konsekvenser •Vi vil mye, men må skynde oss langsomt! 11


Laste ned ppt "Forskningsgruppen Velferdsstatens yrker – kvalifisering, profesjonsutøvelse og frafall Førsteamanuensis Elin Ødegård, EFL Dosent Hilde Larsen Damsgaard,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google