Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet - myndighet på arbeidsmiljøområdet 1 Risikovurdering 29.09.2011 TK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet - myndighet på arbeidsmiljøområdet 1 Risikovurdering 29.09.2011 TK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet - myndighet på arbeidsmiljøområdet 1 Risikovurdering 29.09.2011 TK

2 Arbeidstilsynet 2 Arbeidstilsynet er opprettet med hovedformål å håndheve arbeidsmiljøloven • Arbeidstilsynet skal bidra til - å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade - å arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte. • I det forebyggende arbeidet er Arbeidstilsynets oppgave å føre tilsyn med at arbeidsmiljøet er i henhold til arbeidsmiljølovens krav, veilede virksomhetene, og vise vei overfor samfunnet og myndigheter. Risikovurdering 29.09.2011 TK

3 Arbeidstilsynet 3 Mål for perioden 2008 - 2012 • Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge ansettelsesforhold • Meningsfylt arbeidssituasjon for alle • Et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv • Hindre utstøting • Hindre helseskader, fysisk og psykisk • Bidra til at sykelighet og død som følge av forhold i arbeidslivet minimaliseres Risikovurdering 29.09.2011 TK

4 Arbeidstilsynet Virkemidler • Tilsyn –Arbeidstilsynets viktigste oppgave er å føre tilsyn med at arbeidsmiljøet i norske virksomheter er i henhold til lovens krav. • Veiledning –Målrettet veilednings- og informasjonsarbeid overfor virksomhetene og samfunnet synliggjør arbeidsmiljøets betydning og betingelser. • Premissgivning –faglige og strategiske innspill til overordnede myndigheter og andre aktører på arbeidsmiljøområdet. • Samarbeid –samarbeid med andre som jobber med arbeid, inkludering, helse og velferd gir større gjennomslagskraft både nasjonalt og internasjonalt. 4 Risikovurdering 29.09.2011 TK

5 Arbeidstilsynet • ca. 240 000 virksomheter i Norge • ca. 2 600 000 arbeidstakere • ca. 15 000 tilsyn i året • ca. 65 000 telefonhenvendelser til sentralbordet • ca. 90 000 henvendelser per telefon og e-post til svartjenesten • ca. 2 000 000 besøk på nettstedet arbeidstilsynet.no 5 Nøkkeltall Arbeidstilsynet • Ca 550 ansatte totalt • Ca 350 inspektører Risikovurdering 29.09.2011 TK

6 Arbeidstilsynet 6 Regional organisering Direktør KommunikasjonOrganisasjon Styring og samordning Lov og regelverk Dokumentasjon og analyse Direktoratet i Trondheim Risikovurdering 29.09.2011 TK

7 Arbeidstilsynet 7 Satsingsområder i 2008 - 2012 • Forebygge muskel- og skjelettplager • Forebygge uheldige psykiske belastninger • Styrke tilrettelegging og oppfølging • Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske stoffer • Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang • Forebygge sosial dumping • Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere Risikovurdering 29.09.2011 TK

8 Arbeidstilsynet www.arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynets svartjeneste: 815 48 222 www.facebook.com/arbeidstilsynet 8 Risikovurdering 29.09.2011 TK

9 Arbeidstilsynet TQM Brukerforum Gardermoen 29.09.2011 Risikovurdering – sett med Arbeidstilsynets briller 9 Risikovurdering 29.09.2011 TK

10 Arbeidstilsynet 10 Hva er risiko? • Risiko omhandler potensielt tap…. usikkerhet om utfallet av fremtidige hendelser/aktiviteter • Generelt brukes risiko for å uttrykke… ”den fare uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier” Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Risikovurdering 29.09.2011 TK

11 Arbeidstilsynet Avgrensing Risikovurderinger gjennomføres med fokus på potensielt tap innenfor ulike områder: liv og helse – miljø – materielle verdier – produksjon - samfunnsverdier - omdømme Tema for denne gjennomgangen er kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet i henhold til regelverket Det vil si risikovurdering sett fra Arbeidstilsynets perspektiv. 11 Risikovurdering 29.09.2011 TK

12 Arbeidstilsynet Hva sier regelverket? Internkontrollforskriften § 5, nr. 6: • Internkontroll innebærer at virksomheten skal: …”kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene”. Dette skal dokumenteres skriftlig - men omfanget av dokumentasjonen vil måtte avhenge av virksomhetens art, aktiviteter, risiko og størrelse 12 Risikovurdering 29.09.2011 TK

13 Arbeidstilsynet Risikovurdering ” En risikovurdering/kartlegging sett fra Arbeidstilsynets perspektiv, er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen. Hensikten er å vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om det bør gjøres mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet, syk eller får helseplager.” Risikovurdering 29.09.2011 TK 13

14 Arbeidstilsynet Må omfatte alle områder som kan påvirke arbeidshelsen • Det dreier seg ikke bare om teknisk risiko og fare for mindre og større ulykker – selv om disse ofte er de mest iøynefallende og de som får størst oppmerksomhet. • Psykososial og organisatorisk problematikk er i økende grad årsak til utstøting i arbeidslivet, for eksempel samarbeidsproblemer / konflikter, stress og ulike typer belastningslidelser. • Ergonomiske utfordringer finnes i de fleste bransjer – fra kontorarbeidsplasser til håndverkere og industri Risikovurdering 29.09.2011 TK 14

15 Arbeidstilsynet Spesialforskrifter med krav om risikovurderinger – eksempler: • Kjemikalieforskriften • Varmt arbeid • Bruk av arbeidsutstyr • Tungt og ensformig arbeid • Asbest • Bruk av PVU på arbeidsplassen • Forplantningsskader og arbeidsmiljø • Arbeid ved avløpsanlegg • Biologiske faktorer 15 Risikovurdering 29.09.2011 TK

16 Arbeidstilsynet 16 Hvor begynner jeg? Hva må avklares i forkant? Planlegging? Risikoevaluering Akseptkriterier Risikostyring Effekt Farlig Ufarlig Pil-metoden Beger modellen Årsaksanalyse Analyseobjekt Planlegging Konsekvens Risikomatrise Risikovurderingsprosess Rosanalyse Risiko Fare Kartlegging Beslutningstaking Standard Sannsynlighet Risikoanalyse Risikobilde Risikohåndtering Katastrofalt Uønskede hendelser Risikovurdering 29.09.2011 TK

17 Arbeidstilsynet Risikovurdering 29.09.2011 TK 17 Basisspørsmål En enkel risikoanalyse kan være at du stiller tre enkle spørsmål: Hva kan gå galt? Hvor galt kan det gå …og hvor ofte kan det skje? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?

18 Arbeidstilsynet Risikoanalyse • En systematisk framgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko • Risikoanalysen utføres ved kartlegging / vurdering av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse …….populært sagt: etterpåklokskap på forhånd NB! Akseptkriterier skal settes før analysen starter. • Resultatet fra risikoanalysen skal sammenlignes med akseptkriterier for risiko og andre beslutningskriterier. Risikovurdering 29.09.2011 TK 18

19 Arbeidstilsynet Risikoanalysemetoder • Det å gjennomføre prosesser for å avdekke risiko kan gjøres ut fra de samme systemene og begrepene, ……men ulike faglige problemstillinger krever ulike analysemetoder. Regelverket krever vurdering av risiko, men inneholder ingen krav til metode. Risikovurdering 29.09.2011 TK 19

20 Arbeidstilsynet Risikoanalyse  Det er utviklet en rekke risikoanalysemetoder som belyser ulike problemområder og det finnes betydelig kompetanse med hensyn til metoder for analyse av risiko i enkelte bransjer.  Mange av metodene er opprinnelig utviklet for store og ressurssterke virksomheter som blant annet offshorenæringen.  Det er en utfordring å overføre begreper og metoder som offshorenæringen har benyttet seg av i mange år, til små og mellomstore landbaserte virksomheter i andre bransjer. 20 Risikovurdering 29.09.2011 TK

21 Arbeidstilsynet Standarder  Standard Norge har utarbeidet: NS 5814:2008 – ”Krav til risikovurderinger”. - www.standard.nowww.standard.no  Beskriver de prosessuelle deler av en risikovurdering. • I følge NS er risikovurdering en samlet prosess som består av tre elementer og det skilles tydelig mellom disse: - planlegging - risikoanalyse - risikoevaluering 21 Risikovurdering 29.09.2011 TK

22 Arbeidstilsynet 22 Metoder for risiko- og sårbarhetsanalyser • Forenklede analyser –Uformelle kvalitative analyser. • Standard analyser –Etablerte metoder, formelle prosesser, semi-kvantitative analyser • Detaljerte analyser –Modellbaserte analyser –Bruk av hendelsestre, feiltre, bayesianske nett etc. Kvantitative analyser Sjekklister Risikovurdering 29.09.2011 TK

23 Arbeidstilsynet Metoder • Grovanalyse – ROS-metoden m.m. • Sikker jobb-analyse (SJA) • FMEA (Feilmodi og effektanalyse) • Hazop (Hazard and Operability analyses) • Swift (Structured What If Technique) • Feiltreanalyse med eller uten blokkdiagram • Hendelsestreanalyse • Bayesianske nettverk • m.m. 23 Risikovurdering 29.09.2011 TK

24 Arbeidstilsynet Metoder og omfang må tilpasses til den enkelte virksomhet Høy risiko Systematisk HMS-arbeid (og dermed også risikovurderinger) skal tilpasses den enkelte virksomhets art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse (internkontrollforskriften § 5, første ledd) Lav risiko – få ansatte Mange ansatte Risikovurdering 29.09.2011 TK 24

25 Arbeidstilsynet Ansvar og omfang for gjennomføring av risikovurdering  Ansvaret for å starte opp og gjennomføre risikovurderinger ligger hos arbeidsgiver.  Arbeidsgiver må derfor vurdere omfanget av risikovurderingen basert på virksomhetens særegne forhold.  Risikovurderinger kan gjøres på mange forskjellige måter. –i prosatekst –ved metoder som tallfester risiko Det finnes ingen fasitsvar. Den enkelte virksomhet må vurdere hva som er passende nivå ut fra eget risikobilde. 25 Risikovurdering 29.09.2011 TK

26 Arbeidstilsynet Kan vi fjerne all risiko? • Ordet risiko kommer fra italiensk: ”risicare” = ” å våge” Dette er et viktig poeng. Når vi utsetter oss selv eller andre for en risiko er det et valg vi gjør, vi tar ” tar sjansen” • Risiko kan aldri bli null… men den kan reduseres! • Hvilken risiko er vi villige til å godta hos oss? Risikovurdering 29.09.2011 TK 26

27 Arbeidstilsynet Hva er poenget med risikoanalyser?  Forhindre tap (helse, miljø, materiell / produksjon og omdømme) ved å identifisere risikoforhold og iverksette effektive tiltak – forebyggende og konsekvensreduserende Dette går direkte på bunnlinja!!  Benyttes som beslutningsgrunnlag ved endringer og forbedringer  Egeninteresse & samfunnsinteresse Gevinst / fordeler for virksomhet / ansatte:  Dokumenterte og rangerte risikoforhold gir mulighet for å treffe ”riktige” forebyggende tiltak i fornuftig rekkefølge.  Detaljert sikkerhetsinformasjon om egen arbeidsplass for arbeidstaker – ”På denne arbeidsplassen er de interessert i å ta vare på meg”  27 Risikovurdering 29.09.2011 TK

28 Arbeidstilsynet - men ikke stopp for tidlig….! Risikovurdering 29.09.2011 TK 28 Igangsette Kartlegge og vurdere risiko Planlegge og prioritere tiltak Følge opp Dette skal være en kontinuerlig forbedringsprosess:

29 ArbeidstilsynetRisikovurdering 29.09.2011 TK 29 HUSK: • Risikovurderinger er ”ferskvare” og må oppdateres: o ved vesentlige endringer i arbeidsmetoder, utstyr, kjemikalier osv o etter ulykker, ulykkestilløp og yrkessykdomstilfeller / helseplager o anslagsvis hvert 3. år - hvis ingen vesentlige endringer på arbeidsplassen Sørg for å ha rutiner som sier noe om dette, jf.internkontrollforskriften § 5, annet ledd, pkt.8 •Benytt gjerne BHT (eller annen konsulentbistand) når intern kompetanse kommer til kort.


Laste ned ppt "Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet - myndighet på arbeidsmiljøområdet 1 Risikovurdering 29.09.2011 TK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google