Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstilsynet - myndighet på arbeidsmiljøområdet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstilsynet - myndighet på arbeidsmiljøområdet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstilsynet - myndighet på arbeidsmiljøområdet
Risikovurdering TK

2 Arbeidstilsynet er opprettet med hovedformål å
håndheve arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet skal bidra til - å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade - å arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte. I det forebyggende arbeidet er Arbeidstilsynets oppgave å føre tilsyn med at arbeidsmiljøet er i henhold til arbeidsmiljølovens krav, veilede virksomhetene, og vise vei overfor samfunnet og myndigheter. Risikovurdering TK

3 Mål for perioden Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge ansettelsesforhold Meningsfylt arbeidssituasjon for alle Et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv Hindre utstøting Hindre helseskader, fysisk og psykisk Bidra til at sykelighet og død som følge av forhold i arbeidslivet minimaliseres Risikovurdering TK

4 Virkemidler Tilsyn Veiledning Premissgivning Samarbeid
Arbeidstilsynets viktigste oppgave er å føre tilsyn med at arbeidsmiljøet i norske virksomheter er i henhold til lovens krav. Veiledning Målrettet veilednings- og informasjonsarbeid overfor virksomhetene og samfunnet synliggjør arbeidsmiljøets betydning og betingelser. Premissgivning faglige og strategiske innspill til overordnede myndigheter og andre aktører på arbeidsmiljøområdet. Samarbeid samarbeid med andre som jobber med arbeid, inkludering, helse og velferd gir større gjennomslagskraft både nasjonalt og internasjonalt. Risikovurdering TK

5 Nøkkeltall Arbeidstilsynet ca. 240 000 virksomheter i Norge
ca arbeidstakere ca tilsyn i året ca telefonhenvendelser til sentralbordet ca henvendelser per telefon og e-post til svartjenesten ca besøk på nettstedet arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet Ca 550 ansatte totalt Ca 350 inspektører Risikovurdering TK

6 Regional organisering
Direktoratet i Trondheim Risikovurdering TK

7 Satsingsområder i 2008 - 2012 Forebygge muskel- og skjelettplager
Forebygge uheldige psykiske belastninger Styrke tilrettelegging og oppfølging Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske stoffer Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang Forebygge sosial dumping Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere Risikovurdering TK

8 www. arbeidstilsynet. no Arbeidstilsynets svartjeneste: 815 48 222 www
Arbeidstilsynets svartjeneste: Risikovurdering TK

9 TQM Brukerforum Gardermoen 29. 09
TQM Brukerforum Gardermoen Risikovurdering – sett med Arbeidstilsynets briller Risikovurdering TK Fagdag - risikvurdering

10 Hva er risiko? Risiko omhandler potensielt tap…. usikkerhet om utfallet av fremtidige hendelser/aktiviteter Generelt brukes risiko for å uttrykke… ”den fare uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier” Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Risikovurdering TK Fagdag - risikvurdering

11 Avgrensing Risikovurderinger gjennomføres med fokus på potensielt tap innenfor ulike områder: liv og helse – miljø – materielle verdier – produksjon - samfunnsverdier - omdømme Tema for denne gjennomgangen er kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet i henhold til regelverket Det vil si risikovurdering sett fra Arbeidstilsynets perspektiv. Risikovurdering TK Fagdag - risikvurdering

12 Hva sier regelverket? Internkontrollforskriften § 5, nr. 6:
Internkontroll innebærer at virksomheten skal: …”kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene”. Dette skal dokumenteres skriftlig - men omfanget av dokumentasjonen vil måtte avhenge av virksomhetens art, aktiviteter, risiko og størrelse Risikovurdering TK Fagdag - risikvurdering

13 Risikovurdering ” En risikovurdering/kartlegging sett fra Arbeidstilsynets perspektiv, er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen. Hensikten er å vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om det bør gjøres mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet, syk eller får helseplager.” Risikovurdering TK

14 Må omfatte alle områder som kan påvirke arbeidshelsen
Det dreier seg ikke bare om teknisk risiko og fare for mindre og større ulykker – selv om disse ofte er de mest iøynefallende og de som får størst oppmerksomhet. Psykososial og organisatorisk problematikk er i økende grad årsak til utstøting i arbeidslivet, for eksempel samarbeidsproblemer / konflikter, stress og ulike typer belastningslidelser. Ergonomiske utfordringer finnes i de fleste bransjer – fra kontorarbeidsplasser til håndverkere og industri Risikovurdering TK

15 Spesialforskrifter med krav om risikovurderinger – eksempler:
Kjemikalieforskriften Varmt arbeid Bruk av arbeidsutstyr Tungt og ensformig arbeid Asbest Bruk av PVU på arbeidsplassen Forplantningsskader og arbeidsmiljø Arbeid ved avløpsanlegg Biologiske faktorer Risikovurdering TK

16 Hva må avklares i forkant? Planlegging?
Hvor begynner jeg? Hva må avklares i forkant? Planlegging? Risikoevaluering Akseptkriterier Risikostyring Effekt Farlig Ufarlig Pil-metoden Beger modellen Årsaksanalyse Analyseobjekt Planlegging Konsekvens Risikomatrise Risikovurderingsprosess Rosanalyse Risiko Fare Kartlegging Beslutningstaking Standard Sannsynlighet Risikoanalyse Risikobilde Risikohåndtering Katastrofalt Uønskede hendelser Risikovurdering TK

17 Basisspørsmål En enkel risikoanalyse kan være at du stiller tre enkle spørsmål: Hva kan gå galt? Hvor galt kan det gå …og hvor ofte kan det skje? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer? Risikovurdering TK

18 Risikoanalyse En systematisk framgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko Risikoanalysen utføres ved kartlegging / vurdering av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse …….populært sagt: etterpåklokskap på forhånd NB! Akseptkriterier skal settes før analysen starter. Resultatet fra risikoanalysen skal sammenlignes med akseptkriterier for risiko og andre beslutningskriterier. Risikovurdering TK

19 Risikoanalysemetoder
Det å gjennomføre prosesser for å avdekke risiko kan gjøres ut fra de samme systemene og begrepene, ……men ulike faglige problemstillinger krever ulike analysemetoder. Regelverket krever vurdering av risiko, men inneholder ingen krav til metode. Risikovurdering TK

20 Risikoanalyse Det er utviklet en rekke risikoanalysemetoder som belyser ulike problemområder og det finnes betydelig kompetanse med hensyn til metoder for analyse av risiko i enkelte bransjer. Mange av metodene er opprinnelig utviklet for store og ressurssterke virksomheter som blant annet offshorenæringen. Det er en utfordring å overføre begreper og metoder som offshorenæringen har benyttet seg av i mange år, til små og mellomstore landbaserte virksomheter i andre bransjer. Risikovurdering TK Fagdag - risikvurdering

21 Standarder Standard Norge har utarbeidet:
NS 5814:2008 – ”Krav til risikovurderinger”. - Beskriver de prosessuelle deler av en risikovurdering. I følge NS er risikovurdering en samlet prosess som består av tre elementer og det skilles tydelig mellom disse: - planlegging - risikoanalyse - risikoevaluering Risikovurdering TK Fagdag - risikvurdering

22 Metoder for risiko- og sårbarhetsanalyser
Sjekklister Forenklede analyser Uformelle kvalitative analyser. Standard analyser Etablerte metoder, formelle prosesser, semi-kvantitative analyser Detaljerte analyser Modellbaserte analyser Bruk av hendelsestre, feiltre, bayesianske nett etc. Kvantitative analyser Risikovurdering TK

23 Metoder Grovanalyse – ROS-metoden m.m. Sikker jobb-analyse (SJA)
FMEA (Feilmodi og effektanalyse) Hazop (Hazard and Operability analyses) Swift (Structured What If Technique) Feiltreanalyse med eller uten blokkdiagram Hendelsestreanalyse Bayesianske nettverk  m.m. Risikovurdering TK

24 Metoder og omfang må tilpasses til den enkelte virksomhet
Høy risiko Systematisk HMS-arbeid (og dermed også risikovurderinger) skal tilpasses den enkelte virksomhets art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse (internkontrollforskriften § 5, første ledd) Lav risiko – få ansatte Mange ansatte Risikovurdering TK

25 Ansvar og omfang for gjennomføring av risikovurdering
Ansvaret for å starte opp og gjennomføre risikovurderinger ligger hos arbeidsgiver. Arbeidsgiver må derfor vurdere omfanget av risikovurderingen basert på virksomhetens særegne forhold. Risikovurderinger kan gjøres på mange forskjellige måter. i prosatekst ved metoder som tallfester risiko Det finnes ingen fasitsvar. Den enkelte virksomhet må vurdere hva som er passende nivå ut fra eget risikobilde. Risikovurdering TK Fagdag - risikvurdering

26 Kan vi fjerne all risiko?
Ordet risiko kommer fra italiensk: ”risicare” = ” å våge” Dette er et viktig poeng. Når vi utsetter oss selv eller andre for en risiko er det et valg vi gjør, vi tar ” tar sjansen” Risiko kan aldri bli null… men den kan reduseres! Hvilken risiko er vi villige til å godta hos oss? Risikovurdering TK

27 Hva er poenget med risikoanalyser?
Forhindre tap (helse, miljø, materiell / produksjon og omdømme) ved å identifisere risikoforhold og iverksette effektive tiltak – forebyggende og konsekvensreduserende Dette går direkte på bunnlinja!! Benyttes som beslutningsgrunnlag ved endringer og forbedringer Egeninteresse & samfunnsinteresse Gevinst / fordeler for virksomhet / ansatte: Dokumenterte og rangerte risikoforhold gir mulighet for å treffe ”riktige” forebyggende tiltak i fornuftig rekkefølge. Detaljert sikkerhetsinformasjon om egen arbeidsplass for arbeidstaker – ”På denne arbeidsplassen er de interessert i å ta vare på meg”  Risikovurdering TK

28 - men ikke stopp for tidlig….!
Dette skal være en kontinuerlig forbedringsprosess: Igangsette Følge opp Kartlegge og vurdere risiko Planlegge og prioritere tiltak Risikovurdering TK

29 HUSK: Risikovurderinger er ”ferskvare” og må oppdateres:
ved vesentlige endringer i arbeidsmetoder , utstyr, kjemikalier osv etter ulykker, ulykkestilløp og yrkessykdomstilfeller / helseplager anslagsvis hvert 3. år - hvis ingen vesentlige endringer på arbeidsplassen Sørg for å ha rutiner som sier noe om dette, jf.internkontrollforskriften § 5, annet ledd, pkt.8 Benytt gjerne BHT (eller annen konsulentbistand) når intern kompetanse kommer til kort. Risikovurdering TK


Laste ned ppt "Arbeidstilsynet - myndighet på arbeidsmiljøområdet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google