Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik fungerer LIS - legemiddelinnkjøpssamarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik fungerer LIS - legemiddelinnkjøpssamarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik fungerer LIS - legemiddelinnkjøpssamarbeid

2 HODs overordnede legemiddelpolitiske målsettinger
Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne Legemidler skal brukes riktig faglig og økonomisk Det skal være lavest mulig pris på legemidler

3 Lov om offentlige anskaffelser
§ 1. Formål      Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. § 2. Oppdragsgivere som er omfattet Loven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer. Navn på forfatter av presentasjonen. Velg View, Header and footer for å endre

4 Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS
Etablert januar 1995 4 stillinger Administrerer > avtaler for 2012

5

6 LIS-vedtekter §1 Formålet for legemiddelinnkjøpssamarbeid er å legge grunnlag for avtaler på kjøp og levering av legemidler og andre apotekvarer etter oppdrag fra helseforetak og dermed redusere kostnader for disse produkter.

7 Prisutvikling som følge av årlig konkurranseutsetting og patentutløp, Paclitaxel 50ml

8 Prisutvikling som følge av årlig konkurranseutsetting og patentutløp, Docetaxel 80 mg/4ml

9 Finansieringen av TNF-hemmere overført til HFene fra 1.6 2006
MS legemidler fra

10 TNF og MS utgjør ca 50 % av helseforetakenes legemiddelutgifter

11 LIS-MS spesialistgruppe
Astrid Edland Vestre Viken HF Elena D Pedersen AHUS/MS senteret Hakadal Elisabeth Celius OUS, Ullevål Kjell Morten Myhr Helse Bergen HF Rune Midgard Helse Møre og Romsdal HF Ragnhild Wehus OUS, Rikshospitalet Svein Ivar Mellgren UNN, Tromsø Randi Haugstad Helse Bergen HF Svein Grindestad MS forbundet, observatør Anne Helen Ognøy LIS Torfinn Aanes LIS

12 LIS-MS spesialistgruppe
Mandat og oppgaver Utlyse og gjennomføre anbudskonkurranse av MS legemidlene

13 Utvikling LIS avtalepriser innenfor MS 2008 -2011

14 Omsetning MS legemidler 2011
Legemiddel Netto fakturert 2011 AIP % endring mot 2010 COPAXONE 4,3 AVONEX 0,9 REBIF -28,2 EXTAVIA 99,2 BETAFERON -40,3 TYSABRI 20,2 GILENYA

15 ISF satser for 2011-2012 MS DRG 2012 Kr 38 209 ISF 40 % = Kr 15 283,60
Pr infusjon ISF per år Pasientadministrert vekt 3,483 vekt 3,080 vekt 3,063 Kr Kr Kr 801 H Poliklinisk behandling (Tysabri) vekt 0,425 vekt 0,406 Kr 6 285 Kr 6 207 81 704 80 691

16 Forslag fra LIS til endringer vedrørende ISF takster for TNF og MS
Møte med Helsedirektoratet Lik vekt for alle legemidler innenfor samme indikasjon, uavhengig av behandling i eller utenfor sykehus. Innføre separat takst for infusjon på sykehus (indikasjonsuavhengig)

17 Hvilke muligheter gir det?
Anbudskonkurranse MS 2012 Hvilke muligheter gir det?

18 LIS MS 2012 ANBEFALINGER LIS-avtaler i perioden og anbefaling av førstevalg ved immunmodulerende (sykdomsmodifiserende) medikamenter med indikasjonen for multippel sklerose (MS) LIS MS spesialistgruppe januar 2012

19 Anbefaling Anbefalingen gjelder for oppstart av behandling og ved
Anbefalingen gjelder for oppstart av behandling og ved indikasjon for endring i pågående behandling. På bakgrunn av mottatte tilbud gir LIS-MS spesialistgruppe gjennom helseregionene anbefalinger for legenes valg ut fra prisberegninger basert på godkjente indikasjoner og anbefalte doseringer i legemidlets preparatomtale Prisberegningene er gjort for første års behandling. LIS MS spesialistgruppe januar 2012

20 Anbefaling Spesielle forhold kan påvirke legemiddelvalg hos individuelle pasienter. Dette kan eksempelvis være brukervennlighet og pasientens evne til å håndtere preparatet, injeksjonshyppighet og bivirkningsprofil og belastning ved reiser til behandlingssted. I slike tilfelle kan behandlende lege gjøre begrunnede avvik fra anbefalingen om å velge rimeligste alternativ. LIS MS spesialistgruppe januar 2012

21 Legemidler for førstelinjebehandling
Beregnet årskostnad (LIS AUP) basert på tilbudspris per legemiddel: Legemiddel Årskostnad Merknad Interferon beta-1b (Betaferon®) Kr 74 115 Inj subst 250 mcg Interferon beta-1b (Extavia®) Kr Glatirameracetat (Copaxone®) Kr Inj 20 mg/ferdigfylt sprøyte Interferon beta-1a (Avonex®) Kr 96 520 Inj subst 30 mcg Kr Inj 30 mcg/ferdigfylt sprøyte Interferon beta-1a (Rebif®) 44 mcg Kr Inj 44 mcg/ferdigfylt sprøyte Ferdigfylt injeksjonspenn (Rebidose) Sylinderampulle (RebiSmart) LIS MS spesialistgruppe januar 2012

22 - Økte utgifter til legemidler for spesialisthelsetjenesten
Fremtiden - Økte utgifter til legemidler for spesialisthelsetjenesten Nye dyre legemidler kommer Orphan drugs kommer for fullt behandling av enkeltpasienter Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen: “ Den som starter utgiften skal betale for den”… Vil helseforetakene få finansieringsansvar for flere legemidler?

23 - Økte utgifter til legemidler for spesialisthelsetjenesten forts.
Fremtiden - Økte utgifter til legemidler for spesialisthelsetjenesten forts. Vil finansieringssystemet endres – helhetlig finansiering av legemidler? TNF/MS legemidler ikke med i samhandlingsreformen Biotilsvarende legemidler kommer

24 ”Hva har LIS-avtalene med etikk å gjøre?
Administrerende direktør Stener Kvinnsland i hospitalet – Tidsskrift for Helse Bergen: ”Hva har LIS-avtalene med etikk å gjøre? I mitt hode er det innlysende: Etikk handler også om å forvalte de ressursene vi har fått til rådighet på best mulig måte for pasientene. Satt på spissen kan det karakteriseres som uetisk å ikke følge de avtalene som gir best utnyttelse av de pengene vi har fått stilt til rådighet for å hjelpe pasientene.”

25 1098 000 000 Legemiddelkjøp på LIS avtaler 2011
Prisreduksjon LIS AUP mot maksimal AUP


Laste ned ppt "Slik fungerer LIS - legemiddelinnkjøpssamarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google