Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marte Sofie Wang-Hansen Lege i spesialisering Indremedisin og geriatri

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marte Sofie Wang-Hansen Lege i spesialisering Indremedisin og geriatri"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marte Sofie Wang-Hansen Lege i spesialisering Indremedisin og geriatri
Fall Marte Sofie Wang-Hansen Lege i spesialisering Indremedisin og geriatri

2 Disposisjon Epidemiologi Klassifisering av falltendens
Akutt funksjonssvikt Risikofaktorer Hvem er utsatt? Utredning Konsekvenser

3 De harde fakta Hver 3. hjemmeboende eldre over 65 år, og % av de over 75 år faller minst en gang årlig (Skelton D, Todd C. Interventions to prevent accidential falls among older people School of Nursing, Midwifery and Health Visiting, University of Manchester, Prevention of Falls Network Europe, HEN/WHO Document.) 10-20% av fallene krever behandling på sykehus (Pettersen R,: Falltendens hos eldre. Tidsskr. Nor Lægeforening : utgave.) Halvparten av dem som legges inn på sykehus etter fall, dør i løpet av det første året (Rubenstein L. Falls in older people: Epidemiology, risk factors and strategies for prevention. Age and Ageing 2006) 9000 hoftebrudd i året. 7/10 er kvinner. De aller fleste skyldes fall innendørs. Hoftebrudd alene ble i 1997 beregnet til å koste Norge 1,5 milliarder pr år. (Handlingsprogram for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd, Sosial- og helsedirektoratet) 50% faller mer en en gang 50% av pasientene på sykehjem faller minst 1x/år

4 6% av alle sykehusinnleggelser for personer >80år skyldtes lårbensbrudd i (SSB helserapport ) Gjennomsnittlig kostnad for lårhalsbrudd 1.året er på kr , (Hektoen 2007) En gjennomsnittlig fallskade koster 1,85 ganger mer enn å investere i et forebyggende treningsprogram for kvinner over 80 år. (Hektoen 2007) Flere fall i løpet av en tidsperiode => falltendens

5 Nyoppstått falltendens
Nyoppstått, timer - dager opp mot max 1 uke. En del av syndromet akutt funksjonssvikt. Tegn på akutt sykdom. SKAL henvises lege for snarlig og grundig undersøkelse.

6 Fuksjonssvikt Manglende organrettede symptomer
Alvorlige infeksjoner uten feber Hjerteinfarkt uten brystsmerter Blindtarmsbetennelse uten magesmerter Urinveisinfeksjon uten dysuri Bred og grundig undersøkelse er avgjørende Symptomer fra helt andre deler av kroppen, gjerne fra organsystemene som er svekket fra før Fysiologisk homeostase Fysiologisk reservekapasitet Akutt hjerteinfarkt – forvirring Unriveisinfeksjon – falltendens Ileus – dyspnoe og lungestuvning

7 Funksjonssvikt fortsettelse
Symptomer preget av tap av funksjon Basale daglige aktiviteter (ADL-funksjon) Mistolkes ofte som rent pleie problem Tidligere diagnoser: ”akutt pleie” eller ”causa socialis” Tap av funksjon hos eldre SKAL DERFOR ALLTID AVSTEDKOMME EN DIAGNOSTISK VURDERING! Viktig å avklare hvor raskt symptomene har utviklet seg

8 Akutt funksjonssvikt Delirium
Nyoppstått eller brått forverret falltendens Brått redusert mobilitet Nyoppstått eller brått forverret urininkontinens Dehydrering Varighet til symptomene max 1 uke. Delirium – mest bekymring i pas omgivelser. Akutt konfusjon. Akutt forvirring. Akutt forvirring – sjelden hjerneslag eller TIA hvis ingen andre fokalnevrologiske utfall. Den akutt syke pasient blir ofte funnet på gulvet, forvirret og ute av stand til å komme seg på bena.

9 Kasuistikk 83 år gammel aleneboende enke Hjspl x 1/uke for tilsyn
Innlegges med spørsmål om hjerneslag/TIA TS: DM 2, Hjertesvikt, KOLS, lett demens? Tre innleggelser siste 2 år: TIA x 1 og hjerteinfarkt x 1 Aktuelt: Funnet av hjspl liggende på gulvet hjemme, forvirret og med spontan urinavgang CT caput: kroniske iskemiske forandringer EKG: ingen sikre forandringer Bl.sukker: 7,3mmol/l Blir liggende lenge i akuttmottaket

10 Videre undersøkelser Temp 36.7 BT 128/73 Puls 96/min RF 24/min
SaO2 96% Ved us er hun medtatt, motorisk urolig og svært forvirret. Vanskelig klinisk us. Systolisk bilyd Spredte knatrelyder på lungene Ynker seg ved palpasjon av nedre deler av abdomen Kald på hender og føtter Til post med TD:?

11 Kasuistikk fortsettelse
Blodprøver: CRP 184, LKC 19,5, kreatinin 378 (habituell 120), troponin T 870 U-stix: positiv LKC og nitritt Blodkulturer: tatt Vekst av E. coli i blodkulturer og urin. Urosepsis. Oppfyller ¾ SIRS kriterier. NSTEMI Kraftig forverring av nyresvikt

12 Årsaker til akutt funksjonssvikt
Infeksjonssykdommer Pneumoni Urinveisinfeksjon Sepsis Hudinfeksjoner/ infiserte sår Akutt hjerteinfarkt Forverring av hjertesvikt LE Nyresvikt Akutt Akutt på kronisk

13 Flere årsaker GI-blødning Urinretensjon Legemiddelbivirkninger
Ukontrollert diabetes Hjerneslag

14 Utredning Rask, bred medisinsk utredning
Grundig klinisk us inkl orienterende nevrologi og hvis mulig mobiliseringsforsøk Bredt sett blodprøver, rtg toraks, EKG, urin (m/micro), CT caput ved cerebrale symptomer, blodkulturer og annen bakteriologi ved feber og forhøyet CRP Kausal medisinsk behandling Grundig gjennomgang av medikamentlisten START/STOPP Optimal smertebehandling, oksygenering, hydrering og elektrolytt korreksjon Hindre komplikasjoner Tidlig mobilisering og rehabilitering Bedømmelse av mentalfunksjon, ADL funksjon, ernæring og ort BT

15 Kasuistikk 84 år gammel kvinne
Kommer til akuttmottaket etter fall. Utløst trygghetsalarmen. Diagnose: FCF? Rtg viser ingen brudd Falt 5 x innendørs det siste året. TS: DM, AP og HT, to tidl hjerteinfarkt, coxartrose, makuladegenerasjon – nedsatt syn Klinisk us: klar og orientert, svimmel og ustø når hun står og går. Husker ikke, men tror hun har snublet.

16 Kasuistikk fortsettelse
Medikamenter: Mindiab 5mg x 2 Glucophage 1g x 2 Selo-Zok 200mg x 1 Imdur 60mg x 1 Norvasc 5mg x 1 Albyl-E 75mg x 1 Ibux 600mg x 3

17 Kronisk falltendens Utvikling over uker og mnd.
Ofte sammensatte årsaker Målet med utredningen – redusere den samlede risikoen for nye fall så mye som mulig. Grensen mellom årsaker og risikofaktorer er uskarp Falltendens – følsom indikator for pas AT Hvorfor faller pasienten i kasuistikken? Hypoglykemi? Ort hypotensjon? Bardykari og pauser? Diabetisk polynevropati? Blødningsanemi?

18 Fortsettelse falltendens
Kan skyldes synkope (30% av normalfungerende gamle har amnesi for hendelsen) Ortostatisk blodtrykksfall Bradyarytmier Karotis hypersensitivitet

19 Sirkulatoriske risikofaktorer
Takyarytmier Bradyarytmier Hypotensjonsepisoder Autonom nevropati overbehandling Klaffelidelser Aortastenose (aktivitetsutløst synkope)

20 Nevrologiske risikofaktorer
Parkinsonisme Polynevropati - DM Epilepsi – økende insidens med alderen Slagsekvele Sensomotoriske Cerebellære Demens Epilepsi – økende insidens, iskemiske lesjoner, degenerative hjernesykdommer, legemidler som senker krampeterskelen Demens – ukritisk atferd, motoriske forstyrrelser, rom-retningsvansker, autonom dysfunksjon

21 Motoriske risikofaktorer
Artrose Kontrakturer Atrofi Sarkopeni Atrofi – inaktivitet eller sviktende ernæring Sarkopeni – generell atrofi av mange muskelgrupper

22 Balanseorganet Gyratorisk vertigo Benign Paroxysmal Posisjonsvertigo
Menieres sykdom

23 Andre disponerende faktorer
Underernæring Protein-kalorisk underernæring Vitamin D Elektrolyttforstyrrelser Alkohol Tap av muskelprotein. Tilskudd av Vitamin D reduserer risiko for fall

24 Legemidler Psykofarmaka Særlig benzodiazepiner Hjerte- og karmidler
BT-senkende Senkere av AV-overledning Antidiabetika

25 Hvem er utsatt? Den ”skrøpelige” eldre med redusert funksjonsnivå
Begynnende kognitiv svikt Demens Polyfarmasi Dårlig gangfunksjon/balanse

26 Undersøkelse Fysiovurdering med Timed Up and Go (TUG)
Bergs balanseskala (BBS eller Bergs) Fall Efficacy Scale International (FES-I)

27 Utredning Anamnese – fallepisoder
Klinisk undersøkelse med vurdering av gangmønster Ortostatisk BT måling Nevrologisk us Kognitiv vurdering Blodprøver

28 Når henvise til spesialisthelsetjenesten?
Ved mistanke om Epilepsi Synkope Parkinsonisme Cerebrovaskulær sykdom Kardiolog, nevrolog eller geriater

29 Mann - 21 TS: Kronisk nyresvikt stadium V, HT, Alzheimer demens
SOS: Gift, en datter, Hjspl x1/uke til medisiner A: Hjemkommet fra avlastningsopphold på Træleborg. Dårlig matlyst, kvalm, oppkast, får ikke i seg mat og drikke. Lave ryggsmerter. Et fall innleggelsesdagen.

30 Mann - 28 TS: DM II og HT, kardiovaskulær hjertesykdom ACB op -99, PCI x flere senest-10, ca prostata, spinalstenose op-98, Protese hø kne og hofte. SOS: Gift, bor med kone i enebolig uten hjelp A: Fall, klarte ikke å komme seg opp selv. Lå på gulvet fra kl Flere fall de siste dagene fra stående stilling. EKG bradykard AF 40-45/min. Uklar medisinliste.

31 PAUSE


Laste ned ppt "Marte Sofie Wang-Hansen Lege i spesialisering Indremedisin og geriatri"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google