Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Ledelsesforankring av innovasjon i anskaffelsene - 2014 Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Ledelsesforankring av innovasjon i anskaffelsene - 2014 Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Ledelsesforankring av innovasjon i anskaffelsene - 2014 Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

2 Programmets formål (programperiode 2010 – 2014) Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser  Øke kunnskapen  Øke gjennomføringen Programmets rolle (innsatsområder)  Pilotprosjekter / fasilitator  Metodisk tilnærming / workshop  Ledelsesforankring  Regionalt arbeid 2

3  Ledelsesstøtte  Kunnskap  Risikoavlastning 3 Ledelsesforankring – hvorfor? LeveranseKonkurranse ProsjekteringSkisse

4 4 Foto Hille Mellbye Arkitekter AS

5 Eksempel Oslo kommune  "Virksomhetens anskaffelser skal være innovative, økonomisk effektive og skape tillit til virksomheten som innkjøper"  "Virksomhetens anskaffelser skal være basert på langsiktig planlegging, inkludert gjennomtenkte kontraktsstrategier som legger til rette for innovative løsninger" Kilde: Oslo kommune UKE – Utviklings- og kompetanseetaten 5 Strategisk forankring

6 Føringer:  "Virksomheten skal ta utgangspunkt i nasjonal metodikk for leverandørutvikling for å fremme innovasjon i anskaffelser"  "Virksomheten skal utfordre og stimulere til nytenkning både internt og i leverandørmarkedet, for å legge til rette for innovasjon og mer formåls- og kostnadseffektive anskaffelser"  "Kontraktsstrategien skal beskrives i styringsdokumentet for større investeringer, og skal omfatte vurderinger knyttet til bruk av innovasjonsmetodikk" Kilde: Oslo kommune UKE - Utviklings- og kompetanseetaten 6

7 Eksempel Stavanger kommune  "Kommunens anskaffelser skal være økonomisk gode, innovative og skape tillit til Stavanger kommune som innkjøper"  "Anskaffelsene skal støtte kommunens overordnede mål for langsiktig utvikling…. være juridisk korrekte og det skal legges til rette for god anskaffelsesfaglig kompetanse, innovasjon og nytenkning" Kilde: Stavanger kommune – Anskaffelsesstrategi 2014 – verdiskapende, innovative og bærekraftige anskaffelser! 7 Strategisk forankring

8 Føringer:  "Stavanger kommune skal være pådriver for leverandørutvikling innen anskaffelsesområdet. Dette ivaretas gjennom dialogmøter, tilbudskonferanser og ved å være krevende kunde som stimulerer til utvikling og innovasjon"  "Innkjøpsavdelingen skal gi tilbud om undervisning til ulike nivå i organisasjonen, bistå med generell rådgivning og delta på møter og seminarer i virksomheten/foretakene"  "Stavanger kommune skal gå foran innen anskaffelsesfaget og bidra til utvikling nasjonalt og internasjonalt" Kilde: Stavanger kommune – Anskaffelsesstrategi 2014 – verdiskapende, innovative og bærekraftige anskaffelser! 8

9  for en god innovativ anskaffelsesprosess forankret i både fag- og innkjøpsfunksjonen  for læring og implementering av innovative offentlige anskaffelser i hele virksomheten 9 Ledelsestøtte – en forutsetning:

10 10 "Triple helix" - innovasjon Ledelse FagInnkjøp

11  initiativ fra ledelse  initiativ fra innkjøpsfunksjon  initiativ fra fagområdet 11 Ulik tilnærming, ulik strategi:

12

13 "Hele Norge" står bak deg! 13

14 Departementene Opptatt av økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Forenkle, fornye og forbedre (modernisere) - gjøre offentlig sektor bedre i stand til å avdekke brukernes behov og formidle dem til markedene - i større grad engasjere næringslivet til å finne løsninger som svarer til offentlig sektors utviklingsbehov 14

15  Strategisk virkemiddel i virksomhetsutviklingen  modernisere (fornye, forenkle, forbedre)  virksomhetens samfunnsansvar(oppdraget)  - på ulike områder og nivåer  virksomhetens tjenester til samfunnet  virksomhetens egen modernisering / anskaffelser  Profilerings- og organisatoriske gevinster  fremtidsrettet praksis bidrar til et godt omdømme  innovativ organisasjonskultur motiverer medarbeidere  Det virker, og det er ikke vanskelig  dokumenterte gevinster og effekter  risikoavlastning i form av "verktøy" og faslititatorfunksjon 15 Argumenter

16  Hvem er de viktigste aktørene i ditt område?  utarbeid en fornuftig mix, stat, kommune, innkjøpssamarbeid osv.  prioriter rekkefølgen på innsatsen  Hvem kjenner du og hvem kjenner du ikke?  hvilke relasjoner har du og hvilke må du utvikle?  hvem kan tenkes å bidra for at du skal komme posisjon?  Viktige prinsipper i forankrings- og kontaktarbeid  vær opptatt av å gjøre kontakten din god (viktigst!)  fokuser på betydningen i form av gevinster og effekter  vær deg bevisst din faglige og personlige integritet  brede relasjoner kan ofte være viktigere enn enkeltstående "posisjoner"  Lag deg en plan (kontaktstrategi) og vær tro mot planen  sjansen for å lykke økes proporsjonalt med evne til å holde egen plan 16 Lag en plan (man scorer ikke uten et mål…)

17 17 Kommunikasjonstrappen

18 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Organisering / regionalt arbeid Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

19 1)Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser er satt på dagsorden hos myndigheter, stat, kommune og virkemiddelapparat 2)Arbeidet er fremdeles på pilot / prosjektstadiet. Det er langt igjen til varig praksis på området 3)Innkjøpere i stat og kommune melder om gevinster i form av bedre løsninger og økt konkurranse. De ønsker seg mer kompetanse og bistand 4)Leverandørene mener dialogaktivitetene er nyttige og blir motivert til å innovere og utvikle sin konkurransekraft ytterligere Kilder: Agenda Kaupang A/S - 0-punkt undersøkelse 2010, PWC Sourcing Surwey 2011, Analyse & Strategi AS –Midtveisevaluering 2012, Agenda Kaupang A/S – Statusundersøkelsen 2013, Analyse & Strategi A/S - Pilotevalueringer 2010-2014, PWC Sourcing Surwey Leverandøroppfølging og samarbeid 2013, Analyse&Strategi A/S – Vurdering av samfunnseffekter 2013. 19 Hovedfunn

20 2014 – "Tidslinje" videreføringsprosess  mars/ april Møter / innspill myndighetene  april / maiMøter / innspill nøkkelaktører  mai / juniUtarbeidelse av revidert skisse  3. septemberBehandling i styringsgruppen (frist svar)  sept. / des.Programbeskrivelse  1. januar 2015Oppstart ny programperiode 20

21 Visjon  Norge skal være blant de 3 ledende land i Europa i innovative anskaffelser innen 2020 ved at både bestiller og leverandørkompetansen styrkes Hovedmål  Bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor slik at den blir i bedre stand til å møte brukernes behov innenfor en bærekraftig ramme  Bidra til økt innovasjonskraft i fastlands-Norge ved at leverandører og FoU miljøer blir stimulert til å utvikle ny teknologi, nye tjenester og nye løsninger innen nye nasjonale og internasjonale vekstområder 21

22 Programeiere  NHO, KS og Difi (ny) Departementer / direktorater  NFD, KMD, HOD, H-dir (KLD, ASD og SD inviteres inn som nye) Nøkkelaktører  Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd  NAV, Statsbygg, Forsvarsbygg, Vegvesenet, Jernbaneverket, Helse Sør-Øst, Avinor, (NSB, Skatteetaten, Helse Midt-Norge, Helse-Vest, Helse-Nord  Oslo kommune, Stavanger kommune, Bergen kommune, storbynettverket, Framtidens byer 22 Partnerskap og styringsgruppe Alle aktørene utgjør til sammen programmets partnerskap og styringsgruppe

23 Programperiode  For at arbeidet skal kunne øke hastigheten på implementeringen og bidra til en varig endring av innkjøpspraksis foreslås en programperiode på 5 år frem til 31.12. 2019 Finansiering  Dagens programarbeid er ressursmessig sårbar og personavhengig. Videre arbeid trenger en sterkere konstruksjon.  Det vil være hensiktsmessig å fortsette ordningen med et partnerskap (også økonomisk). Gitt at det i stor grad er offentlige aktører som finansierer arbeidet, foreslås det en modell hvor regjeringen/departementene bidrar med en grunnfinansiering gjennom statsbudsjettet på kr. 10. millioner årlig i en fem-årsperiode  I tillegg vil programeierne og nøkkelaktører fra stat, kommune og virkemiddelapparat bli invitert til å bidra med kr. 5 millioner årlig i en fem-årsperiode på linje med dagens praksis. 23

24 Egne prosjektledere som arbeider gjennom eksisterende strukturer  Nord Norge, Midt Norge, Vest Norge, Sør Norge, Øst Norge Regionale handlingsplaner 1)Operativt arbeid med ledelsesforankring hos regionens større aktører, byer, regionsentra og innkjøpssamarbeid 2)Operasjonell bistand i innovative anskaffelsesprosesser 3)Rapportering og dokumentasjon av resultater og effekter fra innovasjonsprosesser 4)Møteplass for leverandørutvikling, kunnskapsspredning 24 Regionalt apparat

25 Rolle, funksjon og organisering  Programmet skal være et frittstående organ med god legitimitet til å jobbe på tvers av flere forvaltningsorganer og sektorer  Arbeidet vil fortsatt være et supplement til Difi og virkemiddelapparatet og fylle en rolle som ingen andre tar i dag som en operativ pådriver og støttefunksjon i tomrommet mellom ulike offentlige aktører 25

26 1. Operativ pådriver og fasilitator  Regionale prosjektledere  5 landsdeler  Aktiv bruk av eksisterende strukturer / regionalt partnerskap  Regionale handlingsplaner med fokus på:  Ledelsesforankring  Operativ bistand  Læring/ dokumentasjon  Regional "møteplass" for leverandørutvikling og kunnskapsformidling 26

27 Konsepter, pådriver og fasilitator  Implementeringskonsept ( 3 ulike "innganger," ledelse, fag, innkjøp)  Innledende møte med toppledelse, fag og innkjøp  Workshop  Bistand anskaffelsesprosess  Læringsworkshop med toppledelse, fag og innkjøp (implementering)  Ledelsesforankringskonsept (innkjøp som strategisk virkemiddel, forenkle, fornye, forbedre)  Workshop innkjøper ( muligheter og basiskunnskap om prosesser og dialogarbeid)  Operativ bistand (plan, behov, dialog, beskrivelse, konkurranse, evaluering, implementering)  Leverandørmobilisering (muligheter og basiskunnskap om prosesser og dialogarbeid) 27

28 2. Nasjonal strategisk "møteplass" for behovsdrevne innovasjonsprosesser Med utgangspunkt i nasjonale satsingsområder skal det tilrettelegges for at behov og mulige løsninger "møtes" i en tidlig fase  Identifisere sentrale fagområder og parallelle prosesser  Tilrettelegge møteplasser for kunnskapsutveksling og samhandling  Pådriver fra utviklings-/ prosjektstadiet til konkrete anskaffelser 28

29 Skisse, nasjonal strategisk møteplass Inntil 4 fysiske møteplasser i året – virtuell oppfølging av Difi + regionalt  Behov (stat og kommune)  Hovedutfordringen til det nasjonale satsingsområde koordineres, synkroniseres og presenteres som et overordnet behov  Ulike aktører presenterer del-elementer av behovet som funksjonelle leverandørutfordringer  Løsning (leverandører og FoU aktører)  Sentrale bransjeorganisasjoner blir utfordret til å presentere hva som finnes på markedet i dag i forhold til behov / leverandørutfordringer  Sentrale FoU aktører blir utfordret til å presentere hva som er under utvikling eller mulig å utvikle i forhold til behov / leverandørutfordringer  Dialog (én til én møter mellom innkjøpere og leverandører/FoU aktører)  Forhånds avtalte én til én møter mellom innkjøpsaktører (behovene) og leverandører/FoU aktører (løsningene) Difi tilrettelegger parallelt en virtuell "møteplass" mellom behov og løsninger 29

30 3. Lærings-/faktainnsamling og tilbakeføring av erfaringer Utarbeides i samråd med Difi, virkemiddelapparat og partnerskapet 30

31 Partnere, hvorfor skal de være med?  Ta et samfunnsansvar sammen med andre forgangsvirksomheter  Toppmøte hvert 2 år, ministere, ledere i stat, kommune og næringsliv  Forankring av innovative anskaffelser som virkemiddel i egen virksomhet  Nettverk, deltagelse i faglige møteplasser hos NHO, KS, KSI, Difi m. fl.  Deltagelse på årlig studietur sammen med nettverket  Mulighet for "nasjonal møteplass", i forhold til virksomhetens behov 31

32 Regionalt arbeid / regionale planer 1)Operativt arbeid med ledelsesforankring hos regionens større aktører, byer, regionsentra og innkjøpssamarbeid 2)Operasjonell bistand i innovative anskaffelsesprosesser 3)Rapportering og dokumentasjon av resultater og effekter fra innovasjonsprosesser 4)Møteplass for leverandørutvikling, kunnskapsspredning 32


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Ledelsesforankring av innovasjon i anskaffelsene - 2014 Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google