Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om Automatisk avlesning - AMS 25. oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om Automatisk avlesning - AMS 25. oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om Automatisk avlesning - AMS 25. oktober 2011

2 Hva forventes av nettselskapene? •Thor Erik Grammeltvedt - forventninger om å få samme produkt •Rapporteringsskjema er under utarbeiding, november? –Samarbeid ? –Unntaksbestemmelser •Rapportere kundene som ikke får/vil ha AMS? •Tredjeparter –Informasjon til, fra og for - løsningene må standardiseres - Samarbeid L-R-N! •Sintef IKT utarbeider anbefaling for risiko- og sårbarhetsanalyser •Kommunikasjon til kundene –NVE vil også bidra til å gi kundene informasjon for å øke bevisstheten om energibruk og energieffektivisering •Kan lage historien, men har ikke penger til formidlingen.. •Politisk ønske om å utnytte stordriftsfordeler – Ola Borten Moe… –AMS er en særlig utfordring for de små selskapene - Samarbeidsløsninger

3 Diskusjonen •Felles IKT system? Ikke en HUB i Sverige, men Danmark er kommet langt –Definere fellesoppgaver som skal håndteres med sentrale funksjoner •Spørsmål om - kan søke om dispensasjon – bryterfunksjon ikke kritisk –Kundene er fornøyd med avlesning –Vil neppe ha ønske om høyere tariff –Vurderes ulikt om det er før eller etter at forskriften ble kjent •Timeverdier er viktig i Norge, uavhengig av harmonisering mot Norden •Samarbeid mellom NVE og bransjen –Prosedyrer for å koble ut anlegget må på plass gjennom samarbeid –Struping / bryting må drøftes videre – sikkerhet er viktig også andre forskrifter •Kommunikasjon vil trolig gå over andre kanaler enn AMS –Uklart om det er mulig å drive kostnadsdeling her

4 AMS – Målerskifte eller paradigmeskifte •Steinar Fines –Ansvarlig for målersystem og kommunikasjon i NTE Netts AMS prosjekt –Følger standardiseringsarbeidet i Europa •Utfordring å få en felles forståelse –Bygge Norges største IKT prosjekt med teknologi som ikke er klar ennå –Dyrt, komplekst og risikabelt –Gode råd fra leverandørene: Norge den siste nasjon som bygger ut med gammeldags AMR teknologi •Må finne løsningene på utfordringene i fellesskap –Kvalitetssikring burde ikke være nødvendig – dårlige systemer –Får en stor pakke med standarder for å få systemet til å fungere – som for internett! •Smarte målere kommer – kan kjøre TCP/IP også på PLC

5 Hvorfor samarbeide på AMS? •Steinar Fines –Ett mellomstort selskap resten små –Optimal rundt en kvart million kunder for et AMS system? –Leverandørene er små med begrenset økonomisk ryggrad –Kompetanse ikke overbevisende •Etablere egne AMS selskap som eies av nettselskapene –Større volum gir bedre pris og kanskje flere tilbydere? –Kravspekk + det vi ikke kan så godt; kommunikasjon og sikkerhet … –Dele på oppgaven •Klarer vi å mobilisere samarbeid? –Morten Bjerkan prosjektlederforum AMS gjennom smartgrid center – nå over til Energi Norge?

6 Anbudsprosedyre og kontraktsinngåelse v/AMS •Hanne S. Torkelsen – Regelverket –Lov om offentlige anskaffelser •Forskrift for klassisk sektor – gjelder for KFer – litt mer rigid… •Forskrift for forsyningssektoren •Rådgivere kan ikke komme fra leverandør av utstyr som skal velges •Valg av prosedyre – med eller uten forhandlinger –Uklarheter må avklares med alle leverandørene samtidig •Viktig å følge kravene til anbudsutforming – blant annet tildelingskriterier •Minimumskrav, angi hva som må være oppfylt – ikke gitt at dette er lavest pris, men kravene må da synliggjøres –Må være egnet til å si noe om kontraktens verdi –Få garantier og dagsbøter inn i kontrakten –Viktig å få på plass klart bilde av risikofordeling mellom nettselskap og leverandør –Statens standard for IT-anskaffelser

7 Erfaringer fra Valdres Energi og Haugaland Kraft •Bjørg Brestad – Valdres Energi –Umoderne kassaapparat, 2005 – 2011, mangler IT kompetanse i bransjen –Kvaliteten er hevet, får ikke spørsmål knyttet til grunnlaget for fakturaen –Overkommuniser ikke – dette er en selvfølge for kundene … –Bred prosjektorganisering – Kompetanse viktig IT/kunde –Valg av leverandør – valg av partner! Vektlegges mer enn pris •Svein Inge Djursvoll – Haugaland Kraft og IFER –Etablert fiber har også plass til AMS, langvarig prosess – nødvendig – NVE dialog –Fremdeles behov for avklaringer, brytere, display, merking av målerne –Få grunner til ikke å samarbeide: Regionalt, organisasjonene, REN, FoU –Rett kompetanse er kritisk og vi må gjøre dette NÅ –Samlet en god og bred kompetanse - avklare ambisjoner og forventninger –Forankring både faglig og hos ledelsen i selskapene - ønske om videre samarbeid

8 Erfaringer FosenKraft •Geir Svendsen – FosenKraft –Konkurransegrunnlag med konsulenter – nøkkelferdig produkt –Merverdi – kvalitetssikring av kartgrunnlaget –Trimming av leverandørens kundesenter – ville helst hatt dette lokalt… –Kvalitetssikring av alle ledd er viktig – akkord er ikke bra! –God dokumentasjon og god teknisk løsning –Automatisk avlesning siden 01.01.09  - månedlig faktura = bedre betalings”vilje” –E-faktura verving med varmepumpe som premie

9 Merverdi av AMS •Torstein Løvseth – Powel AS – fokus på –AMS –Kundeservice –Nettdrift – mer måling ute i nettstasjon – Smart Grid –Systemleverandørene må ta inn over seg at arbeidsprosessene går på tvers –Smart Grid kan aldri bli sentralisert – mye potensiell nettnytte som oppnås lokalt –AMS gir et sikrere datagrunnlag og bedre nettanalyser = bedre beslutninger –Suksessfaktorer •Involvere nøkkelpersonell på tvers av avdelingene •Bygg innenfra og utover mot måler

10 Norges største IT prosjekt - Stikkord er samarbeid •SAMARBEID –Bransjeorganisasjonene og myndighetene utfordres •Kartlegging •Standarder •Kommunikasjon til kundene –Selskapene •Etablere felles selskaper •Samarbeidsløsninger


Laste ned ppt "Seminar om Automatisk avlesning - AMS 25. oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google