Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AMS - samarbeid 25 okt. 2011 Svein Inge Djursvoll Haugaland Kraft AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AMS - samarbeid 25 okt. 2011 Svein Inge Djursvoll Haugaland Kraft AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 AMS - samarbeid 25 okt. 2011 Svein Inge Djursvoll Haugaland Kraft AS

2 Innhold • Haugaland Kraft • AMS – bakgrunn • AMS – utfordringer • Samarbeid • AMS i Haugaland Kraft og regionen

3 Haugaland Kraft Integrert selskap, eid av kommunene på Haugalandet • Nett – 58 000 kunder • Kraft – Produksjon, samlet ca 1 TWh inkl eierskap i Ulla-Førre og SKL – Sluttkundesalg med høy lokal markedsandel • Bredbånd ca 10 000 fiberkunder – Fibernettet har kapasitet til mer, også måleverdier..

4 AMS - bakgrunn 11 juni 2007 – Brev fra NVE til Olje- og energidepartementet: ”NVEs konklusjon er at det ut fra et samfunnsmessig synspunkt vil være riktig å sette i gang en fullskala utbygging av nytt og moderne måle- og kommunikasjonsutstyr”

5 AMS - bakgrunn NVE ”De seneste utredningene som er gjort konkluderer med at det er sannsynlig at innføring av ny måler- og kommunikasjonsteknologi vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men at det er tvilsomt om det er bedriftsøkonomisk lønnsomt for nettvirksomhetene å gjøre dette” Econ rapport: ” Netto samfunnsøkonomisk nytte mest sannsynlig positiv når også ikke-kvantifiserbare virkninger tas hensyn til”

6 AMS - bakgrunn  August 2007: Statsråd Odd Roger Enoksen gir NVE i oppdrag på starte arbeidet med innføring av toveiskommunikasjon for alle strømforbrukere: • ” NVE skal utarbeide krav til funksjonalitet for å sikre løsninger som både selskaper og forbrukere er tjent med. Dette vil skje i tett samarbeid med bransjen og forbrukermyndighetene”. Juni 2011: NVE Beslutter endelige krav til innføring av AMS

7 AMS – prosessen frem til nå Lang prosess - men nødvendig.. God dialog med NVE Bransjen var involvert og hørt • Aktive bransjeorganisasjoner • Felles høringer fra ”samarbeidsgrupper” Viktige avklaringer i siste runde – men nye avklaringer gjenstår

8 AMS – prosessen videre 1.1.2017 AMS i alle målepunkt 1.7.2011 Vedtak Forskrifts - endring 1.1.2012 Plan for innkjøp og installasjon 1.1.2016 AMS i 80% målepunktene 2012 – 2016 Mye arbeid!

9 AMS - utfordringer • Kundefokus – Spille på lag med kundene – Myndighetspålegg – Tydelig kommunikasjon • IKT – støttesystemer – Felles systemløsninger – forskriftskrav eller frivillige – Teknologivalg • Meldingsformat, EDIFACTeller XML • Regler for avvikshåndtering – Dataflyt – tredjepart og kunde – Felles dataformat

10 AMS - utfordringer • IKT – innsamlingssystemet – Behov for standarder – Teknologiske løsninger – stor utvikling – Behov for avklaringer • Bryter og sikkerhet • Display – bransjens syn • Standard merking av målere • Gjennomføringsevne - ressurser • Smartnett – Sammenheng mellom AMS og Smartnett

11 AMS – Marked og Monopol Utfordringer og muligheter MarkedMonopol Kilde: NVE

12 Nye muligheter – bryterfunksjon..

13 Samarbeid Kilde: Avenir / EDB

14 AMS samarbeid / grupper AMS er og blir tema i : • Nettselskapene • Regionale samarbeid – SMIL – Vestlandsalliansen – IFER m. flere • REN • Bransjeorganisasjonene • Smartgridsenteret Er det fornuftig og rasjonelt slik vi gjør det nå? Bør tenke nytt og se på nye modeller som er mer samlende for hele bransjen Krever ressurser, rett kompetanse og fokus – spesielt i den fasen vi går inn i nå. Planlegging, systemvalg med tilhørende utfordring på grensesnitt standard mellom system Myndighetskontakt og informasjon

15 Hvorfor samarbeide • Alle Nettselskap kan ikke bygge sin egen organisasjon for etablering og drift av AMS • Risikoen er betydelig – må unngå løsninger som ikke er velfungerende og for kompliserte • Selskapene har begrenset tilgang til kompetanse på de ulike fagområdene AMS består av • Stort behov for standardiserte løsninger

16 Samarbeidsområder • Strukturelt samarbeid • Anskaffelser • Samarbeid på rammer • Samarbeid som NVE utfordrer oss på • Bransjesamarbeid – felles problemstillinger • Felles informasjonskampanjer • Felles demo og pilot – REN nettnytte

17

18 Interessefellesskapet for energiverkene i regionen Sunnhordland og Nord-Rogaland 14 energiverk i Sunnhordland og Nord-Rogaland, mange er små • Ansatte: 600 • Nettkunder: 110 000 • Produksjon: 2000 GWh Regionalt samarbeid – eksempel:

19 Haugaland Kraft og IFER IFER – Interessefelleskap For Energiverka i Regionen • Haugaland Kraft er største selskap i IFER • Vi såg tidlig at innføring av AMS har omfang og kompleksitet som gjør regionalt/nasjonalt samarbeid nødvendig • Har gode relasjoner mot bransjeorganisasjoner og myndigheter. Bruke dette i IFER sammenheng • AMS ble tema på IFER samrådningsmøte høsten 2007 • IFER styret oppretter AMS arbeidsgruppe – Omfattende mandat preget av ulike ambisjoner og ståsted for medlemmene

20 AMS - IFER Oppstarten: • Haugaland Kraft har lederollen i gruppen • Gruppen blir etter hvert samstemte – resultat blir endret mandat og fokus • Stor vilje til å få til noe sammen – god og bred kompetanse samlet, bl.a.: – Sterkt IT driftsmiljø som leverer til andre i IFER området – Solid måleteknisk miljø – Godt nettverk • IFER blir aktive og bidrar med kommentarer til høringer

21 AMS - IFER • Gjennomført besøk hos samtlige IFER medlemmer – Informasjon – Avklare ambisjon og forventning – Møte med fagmiljø og ledelse – Solid støtte til arbeidet og ønske om videre samarbeid • Arrangert temadag - god oppslutning • Felles høringskommentarer fra IFER

22 IFER AMS Gruppe – Hva har vi gjort? Generelt: Arbeidet er preget av stadige utsettinger av tidsfrister (NVE). Det har derfor vært nødvendig å tilpasse mandat og prioritere oppgavene fortløpende • NVE høring – felles høringskommentarer • Status og informasjon til medlemmene – Samrådningsmøter – Direkte informasjon, E-room og e-post • Deltatt i AMS utvalg – KS bedrift /Defo

23 AMS prosessen i Haugaland Kraft Må definere oppgavene • Minimum forskriftskrav • Nett – Nettnytte • Kommersielle muligheter Fordele ansvar Organisering Samarbeid med andre

24 AMS prosessen i Haugaland Kraft • Vår fokus – ”hyllevareorientert” – IT Systemer, integrasjon og produkter – Kommunikasjonsløsninger – Legger føringer for vårt arbeid og samarbeid med andre – Felles grensesnittstandard som gjør det enklere for flere leverandører ( industrielle standarder) • Våre hovedsystemer – er de fredet? – er de forberedt og fremtidsrettede?

25 Hva gjør Haugaland Kraft? Etablerer AMS prosjekt - må ha lokal kompetanse og styring Fokus på samarbeid • IFER • Vestlandsalliansen • Nasjonalt Felles pilot / demoanlegg • REN nettnytte – under etablering

26 IFER AMS - Videre arbeid IFER AMS gruppe anbefaler at Haugaland Kraft og SKL etablerer en AMS prosjektorganisasjon som åpner for samarbeid med IFER medlemmene Samarbeid med andre: • Må være åpne for alle typer samarbeid • Haugaland Kraft og SKL er med i vestlandsalliansen • Kan ha fordeler for IFER medlemmer • Viktig med nettverk IFER AMS gruppen legges ned – erstattes av eventuell ny gruppe som ivaretar IFER medlemmenes interesser i det foreslåtte AMS prosjektet

27 Videre arbeid og anbefalinger Haugaland Kraft har vært representert i AMS utvalg KS Bedrift/Defo Er også medlem i Energi Norge – er godt kjent med AMS arbeidet der Energi Norge oppretter et ny AMS gruppe, med god og bred bransjerepresentasjon. Gruppen skal koordinere faglig arbeid, ha myndighetskontakt, lage fremdriftsplaner og bistå Energi Norge KS Bedrift / Defo vil ha nytte av å være med her – også nytte for Energi Norge Anbefaler bransjeorganisasjonene å samle kreftene De fleste av oss er for små til i kjøre egen prosess – ikke overlat alt til leverandørene

28 AMS Nytt Spennende Muligheter Risiko Samfunnsansvar Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "AMS - samarbeid 25 okt. 2011 Svein Inge Djursvoll Haugaland Kraft AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google