Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruker Spør Bruker – BSB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruker Spør Bruker – BSB"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruker Spør Bruker – BSB
Kompetanse på brukervis

2 Historikk Utviklingsprosjekt i Sør-Trøndelag, Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring” , finansiert av Sosial og helsedepartementet Fokus på kvalitetsforbedring i Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus - Haukåsen, bo- og behandlingssenter, poliklinikker samt tre kommuner.

3 Bruker Spør Bruker 1997-2007. Utviklingsprosjektet. (1997-2000)
Sommerstua Treffsted, Trondheim kommune, 2004. Oslo Kommune, Ullern Bydel/Vinderen DPS, 2005. Stange Kommune, 2005. St Olavs Hospital og Trondheim kommune ”Lettere tilgang til en samordnet psykiatritjeneste”, 2005. Stjørdal Kommune, 2005. St Olavs Hospital, Psykisk helsevern, 2006. Steinkjer Kommune, 2006. Inn på tunet, Sør-Trøndelag, 2006. Namsos Kommune, 2007. Inderøy Kommune, 2007. Overhalla Kommune, 2007

4 Brukerstyrt Senter I Midt Norge 2006.
Med tilskudd til etablering fra Sosial og Helsedirektoratet. (medsøkere MH Midt Norge/Voksne For barn) Minst 1 i hver helseregion ihht. Opptrappingsplanen. Ulikt fokus – lokale brukerstyrte kompetansebaser. BSM – tre satsingsområder, Brukermedvirkning for voksne. Brukermedvirkning for Barn og Unge Kvalitet i Bistanden til Arbeid.

5 Forts.. Samarbeid mellom: Mental Helse i Midt-Norge.
Organisasjonen Voksne for Barn. LPP Høyskolen i Sør-Trøndelag. NTNU (helsevitenskap,psykologisk institutt.) St Olavs Hospital, Psykisk helsevern.

6 Kompetansebase for BSB
Gjennomføring 2006. Opplæring av nye prosessledere i N-Trøndelag, S Trøndelag, Møre og Romsdal. Andre steder i landet. Metodeutvikling. Utvikling av nye BSB prosjekter.

7 Prosjekter under gjennomføring
DPS Stjørdal, 2006/07 Oslo Kommune, 15 bydeler, 2006/07/08. Hamar kommune Trondheim kommune Meråker kommune Namdalseid kommune Levanger kommune Flerfamilieprosjektet, St. Olavs Hospital ved Leistad DPS

8 Evalueringer: Sintef Unimed/AFI Tone Alm Andreassen/Lisbeth Grut. 2001
Virksom men krevende modell. Brukerstyrking. Det skjerper oss. Undring og dialog, Kårhild Husom Løken m fl. Rådet for Psykisk Helse, 2006. Tjenesteytere får mer konkret tilbakemelding på egen praksis. Metoden muntlig form egner seg for brukere som har problemer med spørreskjemaform. Lett tilgjengelig metode for brukere. Det er behov for ytterligere dokumentasjon og evaluering av BSB som metode.

9 Metoden Bruker Spør Bruker
Kvalitativ metode, (Gruppeintervju uten tjenesteytere hvor tjenesteytere rekrutterer Brukerinvolvering i evaluering av tjenestetilbud.) Fokusgruppemøter/brukermøter og individuell intervjuer. Dialogkonferanser. Prosess knyttet til utvikling av forståelse ut fra kvalitative beskrivelser,dialoger og deltagelse i ulike trinn i undersøkelsen.

10 Brukermelding Dokumentasjon Bruker/ pårørende Organisasjons perspektiv
Den herredømmefrie samtale Organisasjons utvikling Metoder for dialog og læring Forståelse gir kvalitet Tilbakemelding Motivasjon

11 Ideologisk forankring
”den herredømme frie samtale” Ingen er underdanig. Det gode argument er gyldig. Det er brukerne/ pasientene/pårørende som styrer tema. Assosiasjoner gir bevissthet på og tilgang til flere erfaringer og opplevelser. Lojale til ”brukerstemmen” –brukerne vet best hvordan systemet erfares. Styrke brukernes selvforståelse og forståelse av tjenestene

12 Begrunnelse for gruppeintervju med brukere
Fokus fjernes fra det følelsesbetonte Brukerne kommer i en ”ekspert” rolle hvor brukere diskuterer erfaringer med tjenestene. Høy grad av anonymitet vs tjenestene Bort med ”systemspråket” Stimulerer til nyanserte utsagn Gruppeintervju ikke alltid like velegnet

13 Tilbake melding gir motivasjon
Gjennom å lete etter hva som gjøres bra, økes motivasjonen til å kunne gjøre ting enda bedre hos de ansatte. Gjennom konkret tilbakemelding til brukerne/pasientene om hva som gjøres med informasjonen, sikres motivasjon for å delta i brukermøtet. ”Melding til Brukerne”

14 Trygging av fagfolk Trygging av fagfolk og brukere gjennom åpne og forutsigbare prosesser. Når brukere yter motmakt blir systemrepresentantene usikre, hvor konsekvensen kan være at man ikke vil evalueres.

15 Pålitelighet. Det legges vekt på en åpen tilnærming hvor alle får anledning til å komme til orde. Det foretas en nøyaktig nedtegnelse av hva brukerne har sagt i intervjuene gjennom opptak og transkribering av profesjonelle. Analysene baserer seg på autentiske utsagn. Anerkjente metoder for kvalitative intervjuer/fokusgruppemetode. Kombinasjon av flere kvalitative metoder gir høyere grad av pålitelighet.

16 Hva sier brukerne fra brukermøtene om å bli spurt av bruker ?
Lojale brukere, flere sa at de ikke ville kritisere - fordi de ansatte gjorde så godt de kunne – men de kom med alvorlig kritikk når de forsto at ingen skulle taes. Hvis jeg hadde snakket med noen her fra poliklinikken, ville jeg nok vært redd for ikke å ha ordlagt meg riktig, at de hadde misforstått meg. Jeg ville nok også blitt redd for å ha fått reaksjoner på hva jeg hadde sagt etterpå. Det er annerledes å ha blitt spurt av et fagmenneske, en siler ordene litt mer ovenfor dem. Hadde vel blitt mer krassere i kritikken hvis det hadde vært en system representant. Skulle ha tatt de.

17 Gevinster for brukere, organisasjoner og offentlige tjenester
Bedre dokumentasjon av brukerperspektivet Bidrar til dialog, - gjennom felles dokumentasjons-grunnlag for felles virkelighetsforståelse Et svært godt supplement til brukerråd, kvalitetsutvalg m.m. Bidrar til å rekruttere medlemmer til bruker-organisasjonen Styrking av enkeltbrukere til å delta mer aktivt med egen argumentasjon.

18 Hva er en dialogkonferanse?
Dialogkonferansen er en del av det metodiske opplegget for Bruker Spør Bruker. Sentrale parter/aktører i tilknytning til undersøkelsen møtes til dialog om sentrale funn/tema. Diskutere mulige tiltak i lys av undersøkelsen og det som har kommet frem på dialogkonferansen. Som ledd i utvikling av metoden har dialogkonferansene særlig vist seg som et nyttig redskap.

19 Utfordringer fremover
Videreutvikling av metoden Spredning Opplæring i BSB - opplæring prosessledere. MODUL I Grunnleggende fokusgruppemetode I BSB. (Intervjuteknikk, temaguide, referat teknikk, teori og rollespill). MODUL II Praktisk prosessledelse i Bruker Spør Bruker. MODUL III Analyse i Bruker Spør Bruker – system – prosess rapport MODUL IV Opplæring i dialogkonferanse metodikk i Bruker Spør Bruker

20 Nettsted


Laste ned ppt "Bruker Spør Bruker – BSB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google