Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bruker Spør Bruker – BSB Kompetanse på brukervis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bruker Spør Bruker – BSB Kompetanse på brukervis."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bruker Spør Bruker – BSB Kompetanse på brukervis

2 2 Historikk  Utviklingsprosjekt i Sør-Trøndelag, Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring” 1998-2001, finansiert av Sosial og helsedepartementet  Fokus på kvalitetsforbedring i Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus - Haukåsen, bo- og behandlingssenter, poliklinikker samt tre kommuner.

3 3 Bruker Spør Bruker 1997-2007.  Utviklingsprosjektet. (1997-2000)  Sommerstua Treffsted, Trondheim kommune, 2004.  Oslo Kommune, Ullern Bydel/Vinderen DPS, 2005.  Stange Kommune, 2005.  St Olavs Hospital og Trondheim kommune ”Lettere tilgang til en samordnet psykiatritjeneste”, 2005.  Stjørdal Kommune, 2005.  St Olavs Hospital, Psykisk helsevern, 2006.  Steinkjer Kommune, 2006.  Inn på tunet, Sør-Trøndelag, 2006.  Namsos Kommune, 2007.  Inderøy Kommune, 2007.  Overhalla Kommune, 2007

4 4 Brukerstyrt Senter I Midt Norge 2006.  Med tilskudd til etablering fra Sosial og Helsedirektoratet. (medsøkere MH Midt Norge/Voksne For barn)  Minst 1 i hver helseregion ihht. Opptrappingsplanen. Ulikt fokus – lokale brukerstyrte kompetansebaser.  BSM – tre satsingsområder, – Brukermedvirkning for voksne. – Brukermedvirkning for Barn og Unge – Kvalitet i Bistanden til Arbeid.

5 5 Forts..  Samarbeid mellom: – Mental Helse i Midt-Norge. – Organisasjonen Voksne for Barn. – LPP – Høyskolen i Sør-Trøndelag. – NTNU (helsevitenskap,psykologisk institutt.) – St Olavs Hospital, Psykisk helsevern.

6 6 Kompetansebase for BSB  Gjennomføring 2006.  Opplæring av nye prosessledere i N- Trøndelag, S Trøndelag, Møre og Romsdal.  Andre steder i landet.  Metodeutvikling.  Utvikling av nye BSB prosjekter.

7 7 Prosjekter under gjennomføring  DPS Stjørdal, 2006/07  Oslo Kommune, 15 bydeler, 2006/07/08.  Hamar kommune  Trondheim kommune  Meråker kommune  Namdalseid kommune  Levanger kommune  Flerfamilieprosjektet, St. Olavs Hospital ved Leistad DPS

8 8 Evalueringer:  Sintef Unimed/AFI Tone Alm Andreassen/Lisbeth Grut. 2001 – Virksom men krevende modell. – Brukerstyrking. – Det skjerper oss.  Undring og dialog, Kårhild Husom Løken m fl. Rådet for Psykisk Helse, 2006. – Tjenesteytere får mer konkret tilbakemelding på egen praksis. – Metoden muntlig form egner seg for brukere som har problemer med spørreskjemaform. – Lett tilgjengelig metode for brukere. – Brukerstyrking.  Det er behov for ytterligere dokumentasjon og evaluering av BSB som metode.

9 9 Metoden Bruker Spør Bruker  Kvalitativ metode, (Gruppeintervju uten tjenesteytere hvor tjenesteytere rekrutterer Brukerinvolvering i evaluering av tjenestetilbud.)  Fokusgruppemøter/brukermøter og individuell intervjuer.  Dialogkonferanser.  Prosess knyttet til utvikling av forståelse ut fra kvalitative beskrivelser,dialoger og deltagelse i ulike trinn i undersøkelsen.

10 10 Forståelse gir kvalitet Brukermelding Dokumentasjon Bruker/ pårørende perspektiv Den herredømmefrie samtale Organisasjons utvikling Metoder for dialog og læring Tilbakemelding Motivasjon

11 11 Ideologisk forankring  ”den herredømme frie samtale”  Ingen er underdanig. Det gode argument er gyldig.  Det er brukerne/ pasientene/pårørende som styrer tema.  Assosiasjoner gir bevissthet på og tilgang til flere erfaringer og opplevelser.  Lojale til ”brukerstemmen” –brukerne vet best hvordan systemet erfares.  Styrke brukernes selvforståelse og forståelse av tjenestene

12 12 Begrunnelse for gruppeintervju med brukere – Fokus fjernes fra det følelsesbetonte – Brukerne kommer i en ”ekspert” rolle hvor brukere diskuterer erfaringer med tjenestene. – Høy grad av anonymitet vs tjenestene – Bort med ”systemspråket” – Stimulerer til nyanserte utsagn – Gruppeintervju ikke alltid like velegnet

13 13 Tilbake melding gir motivasjon  Gjennom å lete etter hva som gjøres bra, økes motivasjonen til å kunne gjøre ting enda bedre hos de ansatte.  Gjennom konkret tilbakemelding til brukerne/pasientene om hva som gjøres med informasjonen, sikres motivasjon for å delta i brukermøtet. ”Melding til Brukerne”

14 14 Trygging av fagfolk  Trygging av fagfolk og brukere gjennom åpne og forutsigbare prosesser.  Når brukere yter motmakt blir systemrepresentantene usikre, hvor konsekvensen kan være at man ikke vil evalueres.

15 15 Pålitelighet.  Det legges vekt på en åpen tilnærming hvor alle får anledning til å komme til orde.  Det foretas en nøyaktig nedtegnelse av hva brukerne har sagt i intervjuene gjennom opptak og transkribering av profesjonelle.  Analysene baserer seg på autentiske utsagn.  Anerkjente metoder for kvalitative intervjuer/fokusgruppemetode.  Kombinasjon av flere kvalitative metoder gir høyere grad av pålitelighet.

16 16 Hva sier brukerne fra brukermøtene om å bli spurt av bruker ?  Lojale brukere, flere sa at de ikke ville kritisere - fordi de ansatte gjorde så godt de kunne – men de kom med alvorlig kritikk når de forsto at ingen skulle taes.  Hvis jeg hadde snakket med noen her fra poliklinikken, ville jeg nok vært redd for ikke å ha ordlagt meg riktig, at de hadde misforstått meg. Jeg ville nok også blitt redd for å ha fått reaksjoner på hva jeg hadde sagt etterpå.  Det er annerledes å ha blitt spurt av et fagmenneske, en siler ordene litt mer ovenfor dem.  Hadde vel blitt mer krassere i kritikken hvis det hadde vært en system representant. Skulle ha tatt de.

17 17 Gevinster for brukere, organisasjoner og offentlige tjenester  Bedre dokumentasjon av brukerperspektivet  Bidrar til dialog, - gjennom felles dokumentasjons- grunnlag for felles virkelighetsforståelse  Et svært godt supplement til brukerråd, kvalitetsutvalg m.m.  Bidrar til å rekruttere medlemmer til bruker- organisasjonen  Styrking av enkeltbrukere til å delta mer aktivt med egen argumentasjon.

18 18 Hva er en dialogkonferanse?  Dialogkonferansen er en del av det metodiske opplegget for Bruker Spør Bruker.  Sentrale parter/aktører i tilknytning til undersøkelsen møtes til dialog om sentrale funn/tema.  Diskutere mulige tiltak i lys av undersøkelsen og det som har kommet frem på dialogkonferansen.  Som ledd i utvikling av metoden har dialogkonferansene særlig vist seg som et nyttig redskap.

19 19 Utfordringer fremover  Videreutvikling av metoden  Spredning  Opplæring i BSB - opplæring prosessledere. – MODUL I Grunnleggende fokusgruppemetode I BSB. (Intervjuteknikk, temaguide, referat teknikk, teori og rollespill). – MODUL II Praktisk prosessledelse i Bruker Spør Bruker. – MODUL III Analyse i Bruker Spør Bruker – system – prosess rapport – MODUL IV Opplæring i dialogkonferanse metodikk i Bruker Spør Bruker

20 20 Nettsted  www.brukererfaring.no www.brukererfaring.no


Laste ned ppt "1 Bruker Spør Bruker – BSB Kompetanse på brukervis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google