Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kristin Thuve Dahm, forsker Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne – resultat og metode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kristin Thuve Dahm, forsker Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne – resultat og metode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kristin Thuve Dahm, forsker Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne – resultat og metode Raumergårder 1. november 2013

2 24. juni 20142

3 Plan - Presentasjon 1.Kunnskapssenterets oppdrag 2.Bestillingen - Spørsmålene vi har utredet 3.Metode - Hvordan gikk vi fram? 4.Resultater - Hva fant vi ?

4 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal 1. Kunnskapssenterets oppdrag

5 5 God kunnskap bidrar til gode helsetjenester Avdeling for kunnskapsoppsummering

6 Kunnskapssenterets oppdrag  Oppsummere forskning om effekt –av tiltak for å bidra til kunnskapsbasert praksis og politikkutforming

7 7 Kjernespørsmål i helsetjenesten Spørsmål om: Utbredelse: Hvor mange blir innlagt med tvang i Norge? Årsak/risiko: Hvorfor er det geografiske forskjeller i Norge når det gjelder bruk av tvang? Diagnose/screening: Hvordan kan vi avgjøre om en pasient bør tvangsinnlegges? Effekt av tiltak: Kan systematisk risikovurdering redusere bruk av tvangsmidler for pasienter som er innlagt på akutt- psykiatrisk avdeling? Prognose: Hvordan går det pasienter som har vært innlagt med tvang? Erfaringer: Hvordan opplever unge pasienter med Schizofrenia å bli utsatt for bruk av belter og remmer?

8 Spørsmål og design 8 Spørsmål om:StudiedesignKjernespørsmål – svarer på Utbredelse Tverrsnittsstudie Hvor mange – prevalens /insidens Årsak/risiko Kohortstudie Kasus-kontrollstudie Hvorfor – assosiasjoner, sammenheng Diagnose/ screening Tverrsnittsstudie (med en gullstandard) Hvordan kan vi avgjøre – diagnostisk sikkerhet, sensitivitet, spesifisitet Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie Virker tiltaket/behandlingen? «Kan systematisk risikovurdering redusere bruk av tvangsmidler for pasienter som er innlagt på akutt- psykiatriskavdeling?» Prognose Kohortstudie – Prospektiv oppfølgingsstudie Hvordan går det over tid – langtidseffekter, skadevirkninger Erfaringer Kvalitative forskningsmetoder som fokusgrupper, dybdeintervjuer og deltakende observasjon Hvordan opplever – synspunkter, holdninger

9 June 24, 20149 Systematisk oversikt Ny analyse av resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

10 Systematiske oversikter er nyttige fordi Systematiske oversikter • ”summerer” noe av litteraturflommen • kan generere ny kunnskap • klargjør hva vi vet og ikke vet • avdekker kunnskapshull - vise vei for videre forskning

11 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal 2. Bestillingen - Hvilke spørsmål ?

12 Vår bestilling Oppdrag fra Norsk Psykologforening om å lage en systematisk oversikt over effekt av tiltak som er ment å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern. 24. juni 201412

13 24. juni 201413 Formulerte forskningsspørsmål  A) Hva er effekten av tiltak som er ment å forebygge tvangsinnleggelse for voksne pasienter med psykiske lidelser?  B) Hva er effekten av tiltak som er ment å redusere bruk av tvang for inneliggende pasienter med psykiske lidelser?  C) Hva er effekten av tiltak som er ment å forebygge tvangsinnleggelser for utskrivningsklare pasienter?

14 Spørsmål som ikke er besvart i denne rapporten  Hvordan oppleves det ….  Eksempler på ekskluderte studier: Tytlandsvik 2009. Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost - ein kvalitativ evalueringsstudie. Iversen 2010. Coercion and patient satisfaction on psychiatric acute wards. Svindseth 2007. Patients' experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards 24. juni 201414

15 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal 3. Metode - hvordan gikk vi frem?

16 http://www.kunnskapssenteret.no/verkt%C3%B 8y/slik-oppsummerer-vi-forskning

17

18 Formulering av forskningsspørsmål - PICO  P= Population (Utvalg – diagnose, alder)  I= Intervention (Tiltak – behandlingen)  C= Comparison (Sammenligning – kontrollgruppe)  O= Outcome (Resultatmål – måleinstrumenter) 24. juni 201418

19 PICO - oppsummering tiltak for å redusere bruk av tvang C Standardtiltak som ikke inkluderer tiltak for å redusere bruk av tvang P Voksne pasienter med «alvorlig psykisk lidelse» I Alle typer tiltak som skal redusere tvangs- innleggelse eller bruk av tvang når pasienten er innlagt O Tvangsinnleggelser Tvangsbehandling/ tvangsmedisinering Tvangsmidler (mekaniske tvangs- midler, kortvarig fastholding, isolasjon og korttidsvirkende legemidler)

20

21 Inklusjon/eksklusjon Inklusjon  Studiedesign – RCT, studier med kontrollgruppe  Populasjon – voksne med «alvorlig psykisk lidelse»  Tiltak –Alle typer tiltak som skal redusere bruk av tvangsinnleggelse eller redusere bruk av tvang når pasienten er innlagt  Sammenlikning –Standard tiltak som ikke inkluderer tiltak for å redusere tvang Eksklusjon  Studiedesign – kvalitative, ingen kontrollgruppe, retrospektive  Populasjon – Demensomsorg, rus og avhengighet og kriminalomsorg  Tiltak - Tiltak som ikke er relevante for norske forhold 24. juni 201421

22 kritisk vurdere

23 Vurdering av studiebias - Hvor kan det gå galt?  Ved utvelgelsen av personene (seleksjonsskjevhet) –Randomisering (sikrer tilfeldig fordeling, randomiseringsprosedyre)  Under gjennomføringen av tiltaket (intervensjonsskjevhet) –Andre intervensjoner bør unngås eller fordeles likt mellom de gruppene man sammenlikner, blinding av behandler og deltakere/ pasienter  Under målingene av variablene –frafallsskjevhet –evalueringsskjevhet observatør blindet 23

24  Vurdering av «Kvaliteten» av dokumentasjonen  I hvilken grad vi kan stole på at tiltak effekten dvs estimatet (outcome målet) er “riktig” (ikke overestimert eller underestimert)  To dimensjoner •hva er effektestimatet? •hvilken tillit har vi til estimatet?

25  Høy  Middels  Lav  Svært lav GRADE «systemet» – vurderer kvalitet/tillit i fire kategorier

26 Kvaliteten på dokumentasjonen Høy Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne effekten  Middels Vi har middels tillit til effektestimatet: Effektestimatet ligger sannsynligvis nær den sanne effekten, men effektestimatet kan også være vesentlig ulik den sanne effekten   Lav Vi har begrenset tillit til effektestimatet: Den sanne effekten er muligens vesentlig ulik effektestimatet   Svært lav Vi har svært liten tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne effekten  

27 Kvaliteten av dokumentasjonen vurderes på grunnlag av studiedesign  utførte RCT vurderes som HØY kvalitet  Observasjonsstudier (kohortstudier og kasus- kontroll-studier) starter som LAV  All annen dokumentasjon (inkludert ekspertrapporter om erfaring med en intervensjon): SVÆRT LAV

28 Hierarki av evidence STUDIEDESIGN  Randomiserte kontrollerte studier  Cohort Studier og Case Control Studier  Case Reports og Case Series, Ikke-systematiske observasjoner BIAS Expert Opinion

29 Gradering - Kvaliteten av dokumentasjonen kan graderes ned hvis problemer med 1.Studiekvalitet 2.Konsistens (samsvar) av resultater 3.Direkthet av dokumentasjonen 4.Sparsomme data – upresise estimater 5.Formidlingsskjevhet

30 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal 4. Resultater - Hva fant vi ?

31 126 studies evaluated in full text 3235 references excluded on the basis of title and abstract 100 studies excluded on the basis of design (82) population (4), intervention (8), other reasons (6) 13 studies included 13 studies excluded on the basis of quality evaluation 26 studies quality evaluated 3361 identified references from literature search

32 Vi gjorde et oppdateringssøk i mai 2013 To nye studier er inkludert: Putkonen 2013. Cluster-Randomized Controlled Trial of Reducing Seclusion and Restraint in Secured Care of Men With Schizophrenia. Thornicroft et al 2013. Clinical outcomes of Joint Crisis Plans to reduce compulsory treatment for people with psychosis: A randomized controlled trial. (*oppdatering av Rapporten under vurdering)

33 Inndeling  A) Effekt av tiltakene til polikliniske pasienter 7 studier; 5 ulike organisatoriske tiltak  B) Effekt av tiltak til inneliggende pasienter 4 studier, 3 ulike tiltak  C)Effekt av tiltakene for utskrivningsklare pasienter 2 studier, 2 ulike tiltak

34 A) Polikliniske pasienter Land Design(n) TiltakSammenlikning England 2004RCT (160)KriseplanInformasjonsbrosjyre Nederland 2010 RCT (109)Behandlings- etterlevelse Standard behandling Danmark 2008 RCT (328)ACT- teamStandard behandling Irland 2007CBA (76)ACT-teamKommunalt team England 2005 Kontrollerte repeterte målinger (200) Akutt kriseteamStandard behandling Wales 2010 CBA Akutt kriseteamStandard behandling Nederland 2007 CBA Kommunalt nettverk Standard behandling 24. juni 201434

35 Resultater A) for bruk av kriseplan  Resultat fra Henderson 2004: RR 0,48 (0,24-0,95)  Etter oppdateringssøk og at Thornicroft et al 2013 studien ble lagt til så endret hovedfunnet seg i retning av å ikke lenger være signifikant mht. effektestimatet  Rapporten konklusjon med bakgrunn i dette ville endres til følgende:  Det er usikkert om bruk av kan føre til en reduksjon av antall pasienter som blir tvangsinnlagt 24. juni 201435

36 Resultater A): Behandlingsetterlevelse 24. juni 201436

37 Resultat A) ACT- team 24. juni 201437

38 Konklusjon for A) polikliniske pasienter Bruk av kriseplan kan føre til en reduksjon av antall pasienter som blir tvangsinnlagt (etter oppdateringssøk er dette noe mer usikkert) Det er usikkert om ACT -team for unge pasienter med debut av schizofreni reduserer tvangsinnleggelser, tvangsmedisinering og bruk av tvangsmidler. Basert på tilgjengelig forskning kan vi ikke konkludere om behandlings-etterlevelse, akutt-kriseteam og kommunale nettverk reduserer bruk av tvang i psykisk helsevern. 24. juni 201438

39 B) Inneliggende pasienter LandDesign (n)PopulasjonTiltakSammenlikning Nederland 2011 Kluster – RCT (458) Pasienter på akutt psykiatrisk avdeling Systematisk risiko vurdering Standard behandling Sveits 2008 Kluster – RCT (973) Pasienter på akutt psykiatrisk avdeling Systematisk risiko vurdering Standard behandling Danmark 2007 RCT (94) Unge pasienter med debut av schizofreni Rehabilitering på sykehus ACT-team / Standard behandling Australia 2000 Ikke randomisert eksperiment (105) Pasienter som var tvangsinnlagt Personlig støtte (pasient) Standard behandling 24. juni 201439

40 Resultat for B) inneliggende pasienter  Systematisk risikovurdering (to kluster-RCT’ er) –Bruk av tvang (p<0,001) Tiltak: Før/etter rate(95% CI) 2.40 (2.03, 2.83)/1.75 (1.47, 2.07) Endring -27 % Kontroll: Før/etter rate(95% CI) 1.09 (0.88,1.34)/ 1.20 (1.00, 1.43) Endring 10 % –Isolasjon (p>0,05) 24. juni 201440

41 Resultater B) for bruk av personlig støtte 24. juni 201441

42 Konklusjon for B) inneliggende pasienter Systematisk risikovurdering av pasienter som er innlagt på akutt psykiatrisk avdeling kan redusere bruk av tvangsmidler, men dokumentasjonene er av lav kvalitet. Det er usikkert om rehabilitering i sykehus sammenlignet med ACT-team og standard behandling reduserer antall tvangsinnleggelser, tvangsmedisinering og bruk av mekaniske tvangsmidler for unge pasienter med debut av schizofreni. Basert på tilgjengelig forskning kan vi ikke konkludere med om personlig støtte av en advokat for pasienter som er tvangsinnlagt reduserer bruk av tvang. 24. juni 201442

43 C) Utskrivningsklare pasienter Land Design (n)PopulasjonTiltakSammenligning England 2002 RCT (161)Pasienter som var tvangsinnlagt Behandlings- kontrakter Standard behandling USA 2005Non equivalent controlled group design (290) Pasienter som var tvangsinnlagt Tvungent psykisk helsevern uten døgn- opphold (TUD) Ikke tvungent psykisk helsevern 24. juni 201443

44 Resultat C): Behandlingskontrakt 24. juni 201444

45 Resultat C) Tvungent psykisk ettervern 24. juni 201445

46 Konklusjon for C) utskrivningsklare pasienter Det er usikkert om behandlingskontakter for utskrivningsklare pasienter som har vært tvangsinnlagt reduserer antall nye tvangsinnleggelser og reduserer antall innleggelser totalt. Basert på tilgjengelig forskning kan vi ikke konkludere om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold reduserer tvangsinnleggelser til sykehus. 24. juni 201446

47 Arbeidsgruppe • Prosjektleder Forsker Kristin Thuve Dahm, Kunnskapssenteret • Seniorforsker Faglig leder Kari Ann Leiknes, Kunnskapssenteret • Forsker/psykolog Tonje Lossius Husum, SINTEF, Avd. helsetjenesteforskning • Bibliotekar Ingvild Kirkehei, Kunnskapssenteret • Professor Bjørn Hofmann, Senter for medisinsk etikk, UIO • Seniorrådgiver Hilde Tinderholt Myrhaug, Kunnskapssenteret • Forsker Kjetil Gundro Brurberg, Kunnskapssenteret • Seniorrådgiver, Therese Kristine Dalsbø, Kunnskapssenteret • Seksjonsleder Liv Merete Reinar, Kunnskapssenteret 24. juni 201447

48 Takk for oppmerksomheten 24. juni 201448


Laste ned ppt "Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kristin Thuve Dahm, forsker Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne – resultat og metode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google