Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Poliklinikk for rehabilitering, CFS/ME-teamet Hvordan jobber vi? Rehabiliteringsdager, HDS, 23.mai 2013 v/ Christel Wootton Psykologspesialist Helse- Bergen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Poliklinikk for rehabilitering, CFS/ME-teamet Hvordan jobber vi? Rehabiliteringsdager, HDS, 23.mai 2013 v/ Christel Wootton Psykologspesialist Helse- Bergen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Poliklinikk for rehabilitering, CFS/ME-teamet Hvordan jobber vi? Rehabiliteringsdager, HDS, 23.mai 2013 v/ Christel Wootton Psykologspesialist Helse- Bergen, AFMR

2 ”En modell for et fremtidig tilbud til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) i Helse Bergen og primærhelsetjenesten” (Rapport nov. 2010) 2

3 En tre delt modell (fra 16 år) 1. Primærhelsetjenesten. Fastlege. Henvisning. 2. Diagnostisering. Nevrologisk avdeling, HUS. 3. Rehabilitering. Tverrfaglig funksjonsvurdering. Informasjon. Råd. Veiledning. Oppfølging. Poliklinikk for rehabilitering, AFMR. 3

4 Utredning, (behandling) og rehabilitering • Diagnostisk utredning, samt mulige begrunnelser for hvorfor pasienten har fått ME/CFS er gjennomført før han / hun kommer til ME-teamet.

5 Kompetanse – kunnskapsgrunnlaget 5 Kunnskapsrapport + Søk på relevant forskning særfaglig/tverrfaglig: Pacing, fysisk trening, kognitiv terapi, søvn, ernæring Søk på forskning fra et brukerperspektiv + Guidelines Tverrfaglige samtaler med erfarne brukere – rekruttert fra Lærings og mestrings kurs

6 Bygge kompetanse – særfaglig og som team  Søkt etter litteratur  Intranettsider der vi samler litteratur  Gått i dybden på relevante tema / begreper og presentert for hele teamet, - hensikt å oppnå felles oppfatning  Utarbeidet spørsmål til pasienten – ut fra egen profesjons ståsted  Deltatt på konferanser 6

7 Tverrfaglig team 1. Lege 2. Ergoterapeut 3. Fysioterapeut 4. Psykolog 5. Sykepleier 6. Sosionom ­ alle i 50% stilling • Merkantile tjenester 7

8 Utvikling av et rehabiliteringstilbud • Oppstart 2012, januar. • Erfaringssamtaler med 13 brukere ­ Deres vei frem mot diagnose ­ Sykdomsforløp ­ Symptomutvikling, omfang og intensitet ­ Hvilke behov har de hatt? ­ Hvilke behov har de nå? 8

9 • Vi fikk mulighet til få et inntrykk og begynne å forsøke å sette oss inn i hva som er av erfaringer og behov hos pasienter med ME/CFS • Vi fikk også en mulighet til å følge enkelte og prøve ut forskjellige samarbeidsformer og tiltak.

10 Hva kan vi tilby? • Lærings og mestringskurs • Funksjonsvurdering • Rehabilitering ­ Individuell oppfølging • Gruppetilbud, MBCT

11 LMK 1. Sykdomslære. Informasjon om CFS/ME 2. Psykiske reaksjoner ved CFS/ME 3. Aktivitetsavpasning, ENØK 4. Basal kroppskjennskap 5. Tiltak, rettigheter, NAV 6. Kosthold, søvn 7. Erfaringer fra det å leve med CFS/ME 11

12 Funksjonsvurdering • Vi prøver å få et inntrykk av helheten i pasienten sin situasjon og sammen med pasienten finne ut hva pasienten trenger og hvem som kan bidra.

13 Tema i funksjonsvurdering – ICF (internasjonal klassifisering av funksjon) • Henvisningsgrunn og forventninger • Sykdomsforløpet • Grad av funksjonssvekkelse og variasjon i funksjoner • Pasientens egne planer og mål fremover • Pasientens beskrivelse av egne behov.

14 Forts. ICF (I nternasjonal kategorisering av funksjon) • Personlige faktorer • Miljøfaktorer • Deltakelse / aktiviteter • Kroppsfunksjoner • Mestringsstrategier • Vurdering og videre oppfølging

15 Rehabilitering • Bidra med oversikt og rydde i en overveldende situasjon – berede grunnen for å kunne sette seg mål. • F.eks.: Registrering av aktiviteter ­ Hvilke aktiviteter er en del av pasientens hverdag og hva koster det pasienten å gjøre de ulike aktivitetene • Plan for prioritering av aktiviteter • Aktivitetsavpasning og energiøkonomisering

16 Ingen ny behandlingsmetode - men Etablert antatt kunnskap og anbefalte tiltak «satt i system» ­ Aktivitetsavpassing = finne riktig aktivitet og hvile ut fra reell kapasitet = symptomkontroll ­ Andre tiltak for symptomkontroll - søvnhygiene, kostomlegging, håndtere smerte, teknikker for stressmestring, tilrettelegge omgivelsene ­ Fokusere på å mestre hverdagen og gjenvinne brukbar livskvalitet – på tross av redusert kapasitet 16

17 Løsningsfokuserte samtaler – kognitiv tilnærming og kognitiv terapi • Praktiske utfordringer. ­ Hverdagen ­ Samarbeid med andre instanser NAV, hjemmetjenester, helsestasjon, skoler m.fl • Utfordringer knyttet til motivasjon / tanker om hva som skal til for å følge et opplegg • Stressmestring

18 Videre oppfølging • MBCT – Mindfulnessbasert kognitiv terapi 18

19 Erfaringer • Rehabilitering for ME = teamarbeid i tett samarbeid med pasient og andre samarbeidspartnere (NAV, komm. helsetjenesten, skole m.fl.) 19

20 Erfaringer – rehabiliteringsforløp • Viktig å være åpen for ulike forløp • Viktige problemstillinger fremover: ­ Hva kan håndteres poliklinisk? ­ Hva kan ikke håndteres poliklinisk? ­ Hvor lenge skal pas følges opp i spes helsetjenesten? ­ Når skal kommunehelsetjenesten overta? ­ Hvordan lage gode overganger mellom tjenestenivåene? 20

21 Referanser • ”En modell for et fremtidig tilbud til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) i Helse Bergen og primærhelsetjenesten” (Rapport nov 2010) http://www.helse-bergen.no/aktuelt/tema/kronisk-utmattelsessyndrom-me/Sider/side.aspx http://www.helse-bergen.no/aktuelt/tema/kronisk-utmattelsessyndrom-me/Sider/side.aspx • T Bjørkum C E A Wang K Waterloo (2009) Pasienterfaringer med ulike tiltak ved kronisk utmattelsessyndrom, Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1214-6 • Goudsmitt E, Nijs J, Jason LA & Wallman K (2011) Pacing as a strategy to improve energy management in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: a consensus document. Disability & Rehabilitation, 2011;1-8, Early online • Diane Cox, Sally Ludlam, Louise Mason, Sally Wagner & Michael Sharpe Manual for Participants Adaptive Pacing Therapy (APT) for CFS/ME ( http://www.pacetrial.o r g/docs/apt-participant- manual.pdf ) • Torkil Berge & Lars Dehli. Kognitiv terapi ved kronisk utmattelsessyndrom/ME. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side 828-836 21


Laste ned ppt "Poliklinikk for rehabilitering, CFS/ME-teamet Hvordan jobber vi? Rehabiliteringsdager, HDS, 23.mai 2013 v/ Christel Wootton Psykologspesialist Helse- Bergen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google