Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogassprosjekter Østfoldforskning AS Implement Halden, 08.03.2012 Kari-Anne Lyng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogassprosjekter Østfoldforskning AS Implement Halden, 08.03.2012 Kari-Anne Lyng."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogassprosjekter Østfoldforskning AS Implement Halden, 08.03.2012 Kari-Anne Lyng

2 Østfoldforskning AS • Forskningsinstitutt lokalisert i Fredrikstad • Ca 20 forskerårsverk Forebyggende Miljøvern: livsløpsanalyser og verdikjedetankegang Bygg og tjenesteyting Emballasje og næringsmidler Energi og avfall Vi skal være ledende på bærekraftig innovasjon!

3 Utvalgte biogassprosjekter Østfoldforskning •Potensialstudie for biogass •E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo •Modell for klimaregnskap for avfallshåndtering •Modell for beregning av klimanytte og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon fra matavfall og gjødsel

4 Potensialstudie for biogass i Norge (2008) •Prosjektdeltakere: Østfoldforskning og Universitetet for Miljø og Bioenergi (UMB) på oppdrag for Enova •Mål: dokumentere teoretiske energipotensialer fra biogassressurser i Norge, samt belyse muligheter for økt produksjon, distribusjon og bruk av biogass. •http://ostfoldforskning.no/publikasjon/potensialstudie- for-biogass-i-norge-32.aspxhttp://ostfoldforskning.no/publikasjon/potensialstudie- for-biogass-i-norge-32.aspx

5 Teoretisk biogasspotensial i Norge Teoretiske potensialet for produksjon av biogass: ca 5,5 TWh per år. Produsert < 500 GWh = ca 9% av totalt teoretisk potensial.

6 Modell for klimaregnskap for avfall (2009) •Mål: utvikle en modell for beregning av netto klimagassutslipp fra ulik avfallshåndtering av avfallstypene på oppdrag fra Avfall Norge •http://ostfoldforskning.no/publikasjon/klimaregnskap-for- avfallshandtering-fase-i-og-ii-576.aspxhttp://ostfoldforskning.no/publikasjon/klimaregnskap-for- avfallshandtering-fase-i-og-ii-576.aspx

7 Modell med 3 dimensjonar Transport (belastning) Behandling (belastning) Erstatta energi/materiale (miljønytte) Erstatta materiale Transport med restavfall Erstatta energi Material- gjenvinning Sortering og behandling Deponi Energi- utnytting Forbrenning Erstatta energi Erstatta materiale Biologisk behandling Sortering og behandling Erstatta energi Transport som kjeldesortert avfall Systemtype Livsløpsfase 3D Våtorganisk avfall Glass- emballasje Plast- emballasje Metall- emballasje Papir Papp Avfallstype Trevirke Restavfall

8 Resultater netto klimagassutslipp Den gunstigste behandlingsløsningen for våtorganisk avfall er biogassproduksjon

9 E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo (2009) • Miljømessige forhold ved bruk av biogass som drivstoff • Potensial og status for produksjon av biogass i Norge • Produksjon av biogass i Fredrikstad og innspill til optimalisering av FREVAR KFs prosess • Drivkrefter, barrierer og virkemidler for økt produksjon av biogass. Prosjekteier: Fredrikstad Biogass AS Prosjektdeltakere: FREVAR KF og BorgBuss AS, Østfoldforskning og Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB). http://ostfoldforskning.no/publikasjon/e6-som-biogassvei-fra- g%C3%B6teborg-til-oslo-sluttrapport-616.aspx

10 Miljømessige forhold ved bruk av biogass til drivstoff •Bensin:Konvensjonell bensin •E5 Salix :Blanding bensin (95%) og etanol basert på salix (5%) •E5 hvete: Blanding bensin (95%) og etanol basert på hvete (5%) •E85 Salix: Blanding bensin (15%) og etanol basert på salix (85%) •E85 Hvete: Blanding bensin (15%) og etanol basert på hvete (85%) •Diesel:Konvensjonell diesel •B5 (RME):Blanding diesel (95%) og biodiesel basert på raps (5%) •RME:Biodiesel basert på raps (100%) •Syntetisk biodiesel2. generasjonsbiodiesel basert på biomasse •NaturgassKomprimert naturgass •PropanPropangass •Biogass*Biogass fra avfall, oppgradert ved bruk av vannskrubbing/PSA (2% CH4-tap) •Biogass**Biogass fra avfall, oppgradert ved bruk av LP COOAB (Low Pressure Chemical Absorption Process (0,5% CH4-tap)

11 Miljømessige forhold ved bruk av biogass til drivstoff •Klimagassutslipp Bensin DieselGass

12 Miljømessige forhold ved bruk av biogass til drivstoff •Lokale utslippsparametre

13 Forsuring BensinDieselGass

14 Overgjødsling BensinDieselGass

15 Utslipp av NOx Bensin DieselGass

16 Fotokjemisk oksidantdannelse Bensin DieselGass

17 Konklusjon •Biogass - det mest miljøvennlige drivstoffet som finnes på markedet –Klimaperspektiv –Lokale miljøpåvirkninger. •En får størst utbytte av denne fordelen hvis det benyttes på kjøretøy i tettbebygde strøk

18 Klimanytte og verdikjedeøkonomi for biogass fra matavfall og husdyrgjødsel (2011) Prosjektdeltakere •Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold og Vestfold •Bondelagene i Østfold og Vestfold •Avfall Norge •Bioforsk •UMB •Østfoldforskning Finansiert gjennom statens Landbruksforvaltnings klimaprogram http://ostfoldforskning.no/publikasjon/modeller-for-beregning-av-klimanytte- og-verdikjedeokonomi-for-biogassproduksjon-matavfall-og- husdyrgjodsel-676.aspx

19 Mål •Utvikle modell for dokumentasjon av netto klimapåvirkning (summen av klimagassutslipp og sparte utslipp) og økonomi (utgifter og inntekter) gjennom verdikjeden til biogassproduksjon i en region, for ett eller flere spesifikke anlegg eller for behandling av en mengde avfall/gjødsel •Simulere effekten av å velge ulike behandlingsløsninger, som: •Dimensjonering av anlegg (mengde og type substrat) •Lokalisering av anlegg (transportavstander) •Utnyttelse av biogass (virkningsgrad, leveringsgrad, erstatning av ulike energibærere eller oppgradering til biogass og erstatning av annet drivstoff)

20 Biogassmodell oppbygging • kartlegging av utslipp og aktiviteter i hver fase for hvert substrat • oppretting av parametere og fastsettning av basisverdier

21 Inventory NH 3 NO x P... Overgjødsling CO 2 CH 4 N 2 O CFCs... Global oppvarming Miljøpåvirkningskategorier Ozon-nedbryting Bakkenær ozondanning (smog) Økotoksiske effektar Biologisk diversitet Ressursbruk (fornybar og ikkje-fornybar energi, materialbruk, vatn, areal) SO 2 NO x HCl... Forsuring Klassifisering Karakterisering x 1 x 25 x 296 Ser bare på en miljøindikator i dette prosjektet

22 Basisverdier (transportavstander, virkningsgrader, utslippstall etc.) Testing av modell VestfoldØstfold Spesifikke data for ressursgrunnlag (avfall og gjødsel), transportavstander, spredeteknikk.

23 Generelle analyser med basisverdier Analyserte scenarier: •Scenario 0: dagens håndtering •Scenario A: Biogass til varmeproduksjon erstatter fjernvarmemiks, flytende biorest erstatter mineralgjødsel •Scenario B: Biogass til varmeproduksjon erstatter varme basert på 75% oljefyring og 25% elektrisitet •Scenario C: Biogass til elektrisitetsproduksjon erstatter elektrisitet (nordisk elektrisitetsmiks) •Scenario D: Biogass oppgraderes til drivstoffkvalitet •Scenario E: Biogass oppgraderes til drivstoffkvalitet, avvanning av biorest, kompostering av tørr fraksjon og N- rensing av våt fase

24 Gjødsel fra svin per tonn tørrstoff fordelt på livsløpsfaser (generelle data) Utslipp fra lagring av biorest Gevinst ved erstatning av diesel Gevinst ved erstatning av mineralgjødsel og lagring av C i jorda

25 Gjødsel fra svin – per tonn tørrstoff

26 Generelle erfaringer fra biogassmodellen •Bruk av biogassen har stor betydning – oppgradering til drivstoff mest gunstig •Modellen synliggjør hva som påvirker mye eller lite, og hvordan ulike livsløpsfaser påvirker hverandre •Det er store usikkerheter knyttet til en del data, spesielt utslipp i forbindelse med lagring og spredning av gjødsel og biorest. Data tilpasset norske forhold og moderne teknologi ikke alltid tilgjengelig. •Modellen synliggjør hvor det er behov for forskning og hvor det kan være mest effektivt med teknologiutvikling eller å sette i gang tiltak

27 GIS-analyse av ressurssituasjonen for biogassproduksjon og bruk av biorest Analysen er gjort i samarbeid med GeoData AS, som har gjennomført analysen som et egenfinansiert demonstrasjonsprosjekt for prosjektet Datagrunnlaget er: •Oversikt over gårder i Vestfold med lokalisering og antall dyr (omregnet til årlig produsert mengde biogass og til MJ teoretisk potensiale) •Oversikt over omlastningssted for matavfall fra husholdninger og årlig mengde matavfall i tonn (omregnet til MJ teoretisk potensiale). •Beliggenhet av planlagt anlegg

28 •Mørkegrønne plott: Fordeling av gjødsel- ressurser i Vestfold •Lysegrønne plott: Planlagt anlegg og omlastingsstasjon for matavfall Tilgang på biogassressurser i Vestfold fra gjødsel

29 •Tilgang på biogass- ressurser fra gjødsel basert på gjødselfordeling •Mengder innenfor –Gult 10 km avstand –Orange 20 km avstand –Rødt 30 km avstand Biogass-ressurser innenfor ulike geografiske avstander fra planlagt anlegg

30 Oppsummering •Det er potensiale for økt biogassproduksjon i Norge •Biogassproduksjon er en gunstig måte å behandle matavfall og gjødsel med tanke på klimagassutslipp •Biogass er det mest miljøvennlige drivstoffet på markedet •Vi trenger mer kunnskap: –Bedre datagrunnlag (bl.a for lystgassutslipp (N2O) og metangass fra lagring) –Andre miljøindikatorer enn klimagassutslipp –Bruk av klimamodell og økonomimodell i sammenheng (se på effekt av virkemidler)


Laste ned ppt "Biogassprosjekter Østfoldforskning AS Implement Halden, 08.03.2012 Kari-Anne Lyng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google