Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samlede rapporteringsrutiner for delprosjektene i VS2010 Innlandet Innhold: • Mal for planer, aktiviteter og resultater innen utvikling, medvirkning og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samlede rapporteringsrutiner for delprosjektene i VS2010 Innlandet Innhold: • Mal for planer, aktiviteter og resultater innen utvikling, medvirkning og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samlede rapporteringsrutiner for delprosjektene i VS2010 Innlandet Innhold: • Mal for planer, aktiviteter og resultater innen utvikling, medvirkning og forskning til tertialrapportene til styringsgruppen • NFRs Resultatrapporteringsskjema • Spørsmålene i NFRs deltakerdatabase

2 Mal for planer og resultater i delprosjektene i VS2010 Innlandet - fylles ut av forskerne til tertialrapportene og sendes til Tom to uker før styringsgruppemøtene i juni og september OmrådePlanerAktiviteterResultat/ vurdering Utvikling Medvirkning Forskning Overordnet formål: Forskerens rolle/ bidrag:

3 Resultatrapportering til NFR - sendes til Tom to uker før 1.desember 1. FoU-resultater: •a) Antall nye/forbedrede: •a1) metoder •a2) modeller •a3) prototyper 2. Vitenskapelige/faglige publikasjoner: •a) Antall publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrifter m/ referee •b) Antall publiserte artikler i andre vitenskapelige og faglige tidsskrifter •c) Antall utgitte bøker (lærebøker, antologier (red.) og lignende) •d) Antall publiserte foredrag fra internasjonale faglige møter/konferanser •e) Antall øvrige rapporter, samt foredrag og presentasjoner fra faglige møter 3. Resultatformidling: •a) Antall formidlingstiltak rettet mot aktivitetens relevante målgrupper •b) Antall allmennrettede formidlingstiltak (populærvitenskapelige artikler, høringer, utstillinger) •c) Antall oppslag i massemedia

4 4. Kommersielle resultater med bidrag fra prosjektet: •a) Antall nye/forbedrede produkter •b) Antall nye/forbedrede prosesser, produksjonsmetoder •c) Antall nye/forbedrede tjenester •d) Antall nye/forbedrede organisasjonsutviklingsmodeller/metoder •e) Antall registrerte patenter (Samme patent tatt ut i flere land telles som 1 patent) •f) Antall inngåtte lisensieringskontrakter (ekskl. brukerlisenser for programvare) •g) Antall nye foretak etablert som følge av prosjektet •h) Antall prosjekter finansiert gjennom SkatteFUNN 5. Innovasjonsystemorienterte resultater: •a) Antall prosjekter på nettverksnivå •a1) Regionale nettverksprosjekter •a2) Andre typer nettverksprosjekter •a3) Internasjonale nettverk •b) Antall prosjekter med kompetanseheving som hovedformål •c) Antall etablerte læringsarenaer, møteplasser (formelle og uformelle): •c1) Regionale arenaer •c2) Andre typer arenaer 6. Dr.grader: •Antall avlagte dr.grader (disputasen må være avholdt)

5 På de neste sidene finner dere en oversikt over spørsmålene som blir stilt i Forskningsrådets deltakerdatabase I databasen skal vi registrere eller oppdatere informasjon om bedrifter vi samarbeider med, om lag to ganger i året. Tom/Jenny ringer og ”intervjuer” forskerne for å fylle ut databasen på Forskningsrådets nettside.

6 fritekstfelt Bedriftens navn kun tall Organisasjonsnummer Nedfallsmeny Kommune Nedfallsmeny Fylke Bransje Antall ansatte Nedfallsmeny hente fra liste med: 0-9 10-29 30-49 50-99 100-199 200-399 400-800 800-> Ut fra foregående valg presenteres kommuner i valgt fylke Kommunenummer Kommer automatisk frem som følge av overnevnte valg I hvilket fylke er hovedkvarteret til bedriften lokalisert Angir hvilke felter som er obligatoriske å fylle ut fritekstfelt Produkter/tjenester BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Benytter SSB sin fordeling (se notatfeltet under) Ca. omsetning i mill. NOK siste år Andel av omsetning som er Forskning og utvikling (FoU) Nedfallsmeny hente fra liste med: 0-0,5% 0,5-1% 1-2% 2- 5% 5-10% 10-20% 20- ->% ikke estimerbart (nederste valg på nedfallsmeny) hente fra liste med: 0-9 10-29 30-59 60-99 100-199 200-399 400-800 800- 1.499 1.500- ->

7 Medlemsforhold: Hvilke eventuelle arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjoner er bedriften og/eller de ansatte medlem(er) av. Velg flere hvis nødvendig NHO HSH NAVO KS Andre LO YS Arbeidstakerorganisasjon(er) Arbeidsgiverorganisasjon(er) Ved valg av NHO Vil man måtte velge en eller flere av underorganisasjonene fra en nedfallsliste: se liste i notatfeltet under Nedfallsmeny Ved valg av LO Vil man måtte velge en eller flere av underorganisasjonene fra en nedfallsliste: se liste i notatfeltet under Nedfallsmeny fritekstfelt Andre fritekstfelt BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her

8 Bruk av Skattefunn siste år Deltakelse i VS2010 Her markerer du om bedriften er direkte eller indirekte deltaker i VS2010 Indirekte Direkte Ja Nei Bedriften er i fase: Aktiv Avsluttet Hovedprosjekttilhørighet Navn Prosjektnummer Under planlegging BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Deltar bedriften i andre programmer enn VS2010 i Forskningsrådet? fritekstfelt Hvis ja, hvilke? Ja Nei

9 Gjelder utviklingsprosessen i den enkelte bedrift. Eventuelle samarbeid med andre bedrifter holdes foreløpig utenfor. du kan fylle ut mer enn en kategori. Mål/hensikt: Hvilke av punktene er relevante for prosjektet som drives sammen med bedriften? BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Kvalitetsforbedring Produktutvikling Bedre innovasjonsevne Kundetilfredshet fritekst Strategisk endring av organisasjonsstruktur Verdikjede Andre produktivitetsforbedringer Belønningssystem Annet, (skriv stikkord) Kostnadsreduksjon Bred medvirkning Gjennomløpstid Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kompetanseheving Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

10 Følgende organer finnes i bedriften: Styrerepresentasjon for de ansatte Bedriftsutvalg Avdelingsutvalg Arbeidsmiljøutvalg Andre formelle utvalg Andre utvalg registreres bare dersom de er av betydning for den aktivitet som er relevant for VS2010 prosjektet BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Er organet av betyding for VS2010 prosjektet? I liten grad I stor grad I liten grad I stor grad Skriv inn andre formelle utvalg I liten gradI stor grad Skriv inn andre formelle utvalg I liten gradI stor grad Skriv inn andre formelle utvalg I liten gradI stor grad

11 Arbeidsformer Gjelder alle organer som er av betydning for utviklingsarbeidet, enten de karakteriseres som ”formelle” eller ”uformelle”. Dialogkonferanser Arbeidsplassmøter Allmøter (Felles) prosjektgrupper Utviklingskoordinator (rollen) Andre Svært relevant I hvilke grad er disse punktene relevante for prosjektet som drives i bedriften? Ikke relevantRelevantLite relevant BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Skriv inn andre formelle utvalg.

12 Resultater Hvilke forandringer er oppnådd på de områder som omfattes av mål/hensikt kategoriene (henviser til tidligere utfylte punkter under mål/hensikt) Ingen forandringForandring i negativ retning Ikke relevant Forandring i positiv retning, angi % uten desimaler Forandring i positiv retning, ikke kvantifisert Liten Middels Stor % % % BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Kvalitetsforbedring Produktutvikling Bedre innovasjonsevne Kundetilfredshet Strategisk endring av organisasjonsstruktur Verdikjede Andre produktivitetsforbedringer Belønningssystem Annet, (skriv stikkord) Kostnadsreduksjon Bred medvirkning Gjennomløpstid Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kompetanseheving Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

13 Samarbeid med andre bedrifter Dersom det ikke eksisterer samarbeid med andre bedrifter, trykk her (brukeren blir da sendt til samarbeid gjennom ”det regionale partnerskap”) Er samarbeidet formalisert? Ja Nei Når ble nettverket etablert? yyyy Hvilken varighet er nettverket tenkt å ha? nedfallsmeny Kun dette prosjektets varighet Gjennom flere prosjekter Ubegrenset varighet tall Hvor mange bedrifter inngår? Fylles det ut skjema for en eller flere av de øvrige bedriftene? Ja Nei Side 13 av 13 Fyll ut år med fire siffer BakgrunnsopplysningerNettverk Du er her Utvikling i bedrift

14 Felles prosjekter Felles opplæringsprogrammer Felles ledelse/sekretariat Felles konferanser Samarbeid langs verdikjeden Hva slags tiltak brukes for å utvikle nettverket? Annet Har antall deltakende bedrifter økt fra etableringen av nettverket til tidspunktet for utfylling av skjemaet? Ja Nei Side 14 av 13 BakgrunnsopplysningerNettverk Du er her Hva er bedriftens rolle i nettverket? Utvikling i bedrift nedfallsmeny Leder Deltaker Passiv

15 På hvilke områder har samarbeidet positive effekter? Side 15 av 13 BakgrunnsopplysningerNettverk Du er her Utvikling i bedrift Kvalitetsforbedring Produktutvikling Bedre innovasjonsevne Kundetilfredshet fritekst Strategisk endring av organisasjonsstruktur Verdikjede Andre produktivitetsforbedringer Belønningssystem Annet, (skriv stikkord) Kostnadsreduksjon Bred medvirkning Gjennomløpstid Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kompetanseheving Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

16 Kvalitetsforbedring Produktutvikling Bedre innovasjonsevne Kundetilfredshet Strategisk endring av organisasjonsstruktur Verdikjede Andre produktivitetsforbedringer Belønningssystem Annet, (skriv stikkord) Kostnadsreduksjon Bred medvirkning Gjennomløpstid Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kompetanseheving Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

17 Samarbeid gjennom det regionale partnerskap Deltar representanter for bedriften i styrings-/ referansegruppe eller lignende som omfatter flere bedrifter? Ja Nei Tilsvarer denne gruppen/dette organ tanken om et regionalt partnerskap med utgangspunkt i fylkeskommunen? 1.De bedrifter som omfattes er vesentlig færre enn de som må omfattes av et fylkeskommunalt partnerskap? 2.Viktige aktører (som arbeidslivspartene, fylkeskommunen eller SND) ikke er representert? 3.Andre årsaker? Hvis delvis eller nei, er det fordi: Ja Nei Delvis Ja Nei Delvis Ja Nei fritekst Side 17 av 13 BakgrunnsopplysningerNettverk Du er her Utvikling i bedrift

18 Fylt ut av: Navn Skjema er fylt ut for periode: Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet. 1. halvår 2003 2. halvår 2003 1. halvår 2004 2. halvår 2004 1.halvår 2005 Etc……. Forskningsinstitusjon


Laste ned ppt "Samlede rapporteringsrutiner for delprosjektene i VS2010 Innlandet Innhold: • Mal for planer, aktiviteter og resultater innen utvikling, medvirkning og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google