Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samlede rapporteringsrutiner for delprosjektene i VS2010 Innlandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samlede rapporteringsrutiner for delprosjektene i VS2010 Innlandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samlede rapporteringsrutiner for delprosjektene i VS2010 Innlandet
Innhold: Mal for planer, aktiviteter og resultater innen utvikling, medvirkning og forskning til tertialrapportene til styringsgruppen NFRs Resultatrapporteringsskjema Spørsmålene i NFRs deltakerdatabase

2 Mal for planer og resultater i delprosjektene i VS2010 Innlandet - fylles ut av forskerne til tertialrapportene og sendes til Tom to uker før styringsgruppemøtene i juni og september Overordnet formål: Forskerens rolle/ bidrag: Område Planer Aktiviteter Resultat/ vurdering Utvikling Medvirkning Forskning

3 Resultatrapportering til NFR - sendes til Tom to uker før 1.desember
1. FoU-resultater: a) Antall nye/forbedrede: a1) metoder a2) modeller a3) prototyper 2. Vitenskapelige/faglige publikasjoner: a) Antall publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrifter m/ referee b) Antall publiserte artikler i andre vitenskapelige og faglige tidsskrifter c) Antall utgitte bøker (lærebøker, antologier (red.) og lignende) d) Antall publiserte foredrag fra internasjonale faglige møter/konferanser e) Antall øvrige rapporter, samt foredrag og presentasjoner fra faglige møter 3. Resultatformidling: a) Antall formidlingstiltak rettet mot aktivitetens relevante målgrupper b) Antall allmennrettede formidlingstiltak (populærvitenskapelige artikler, høringer, utstillinger) c) Antall oppslag i massemedia

4 4. Kommersielle resultater med bidrag fra prosjektet:
a) Antall nye/forbedrede produkter b) Antall nye/forbedrede prosesser, produksjonsmetoder c) Antall nye/forbedrede tjenester d) Antall nye/forbedrede organisasjonsutviklingsmodeller/metoder e) Antall registrerte patenter (Samme patent tatt ut i flere land telles som 1 patent) f) Antall inngåtte lisensieringskontrakter (ekskl. brukerlisenser for programvare) g) Antall nye foretak etablert som følge av prosjektet h) Antall prosjekter finansiert gjennom SkatteFUNN 5. Innovasjonsystemorienterte resultater: a) Antall prosjekter på nettverksnivå a1) Regionale nettverksprosjekter a2) Andre typer nettverksprosjekter a3) Internasjonale nettverk b) Antall prosjekter med kompetanseheving som hovedformål c) Antall etablerte læringsarenaer, møteplasser (formelle og uformelle): c1) Regionale arenaer c2) Andre typer arenaer 6. Dr.grader: Antall avlagte dr.grader (disputasen må være avholdt)

5 På de neste sidene finner dere en oversikt over spørsmålene som blir stilt i Forskningsrådets deltakerdatabase I databasen skal vi registrere eller oppdatere informasjon om bedrifter vi samarbeider med, om lag to ganger i året. Tom/Jenny ringer og ”intervjuer” forskerne for å fylle ut databasen på Forskningsrådets nettside.

6 Bakgrunnsopplysninger
Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Bedriftens navn fritekstfelt Organisasjonsnummer kun tall Fylke Nedfallsmeny I hvilket fylke er hovedkvarteret til bedriften lokalisert Kommune Ut fra foregående valg presenteres kommuner i valgt fylke Nedfallsmeny Kommunenummer Kommer automatisk frem som følge av overnevnte valg Benytter SSB sin fordeling (se notatfeltet under) Bransje Produkter/tjenester fritekstfelt Antall ansatte Nedfallsmeny hente fra liste med: > Jordbruk og skogbruk  Fiske og fiskeoppdrett  Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass  Industri  Kraft- og vannforsyning  Bygge- og anleggsvirksomhet  Varehandel og reparasjonsvirksomhet  Hotell- og restaurantvirksomhet  Transport og kommunikasjon  Finansielle foretak  Eiendomsdrift, forretningsmessing tjenesteyting og utleievirksomhet  Offentlig administrasjon og forsvar  Tjenesteyting ellers hente fra liste med: > Ca. omsetning i mill. NOK siste år Nedfallsmeny Andel av omsetning som er Forskning og utvikling (FoU) Nedfallsmeny hente fra liste med: 0-0,5% 0,5-1% 1-2% 2- 5% 5-10% 10-20% 20- ->% ikke estimerbart (nederste valg på nedfallsmeny) Angir hvilke felter som er obligatoriske å fylle ut

7 Bakgrunnsopplysninger
Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Medlemsforhold: Hvilke eventuelle arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjoner er bedriften og/eller de ansatte medlem(er) av. Velg flere hvis nødvendig Arbeidsgiverorganisasjon(er) NHO Nedfallsmeny Ved valg av NHO Vil man måtte velge en eller flere av underorganisasjonene fra en nedfallsliste: se liste i notatfeltet under HSH NAVO KS Andre fritekstfelt Arbeidstakerorganisasjon(er) LO Nedfallsmeny Ved valg av LO Vil man måtte velge en eller flere av underorganisasjonene fra en nedfallsliste: se liste i notatfeltet under YS Kjøttindustriens Fellesforening Teknologibedriftenes Landsforening Fiskeri – og Havbruksnæringens Landsforening Organisasjoner – Kultur – Idrett Mediebedriftenes Landsforening Visuell Kommunikasjon Norge Flyselskapenes Landsforening Kunnskapsbedriftenes Landsforening Energibedriftenes Landsforening Byggenæringens Landsforening Næringsmiddelsbedriftenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Tekniske Entreprenørers Landsforening Reiselivsbedriftenes Landsforening Oljeindustriens Landsforening Rederienes Landsforening Servicebedriftenes Landsforening Transportbedriftenes Landsforening Ukepressens Landsforening Logistikk- og Transportindustriens Landsforening NHO Interimsgruppen Prosessindustriens Landsforening Håndverksbedriftenes Landsforening Skogbrukets Landsforening Bensinforhandlernes Bransjeforening Norges Lastebileier-Forbund Abelia LO Forbund Fellesforbundet Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF) Norges Offisersforbund (NOF) Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Norsk Jernbaneforbund (NJF) Norsk Kommuneforbund (NKF) Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (N.N.N.) Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Norsk Tjenestemannslag (NTL) Norsk Treindustriarbeiderforbund (N.T.A.F.) Skolenes Landsforbund (Sl) EL & IT forbundet Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Handel og Kontor i Norge (HK) Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) Norsk Grafisk Forbund (NGF) Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF) Norsk Lokomotivmannsforbund (N.L.F.) Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) Norsk Sjømannsforbund (NSF) Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) Andre fritekstfelt

8 Bakgrunnsopplysninger
Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Deltar bedriften i andre programmer enn VS2010 i Forskningsrådet? Ja Nei Hvis ja, hvilke? fritekstfelt Bruk av Skattefunn siste år Ja Nei Deltakelse i VS2010 Her markerer du om bedriften er direkte eller indirekte deltaker i VS2010 Direkte Indirekte Navn Hovedprosjekttilhørighet Prosjektnummer Bedriften er i fase: Under planlegging Aktiv Avsluttet

9 Bakgrunnsopplysninger
Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Gjelder utviklingsprosessen i den enkelte bedrift. Eventuelle samarbeid med andre bedrifter holdes foreløpig utenfor. du kan fylle ut mer enn en kategori. Mål/hensikt: Hvilke av punktene er relevante for prosjektet som drives sammen med bedriften? Kvalitetsforbedring Bedre innovasjonsevne Produktutvikling Bred medvirkning Kompetanseheving Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte Gjennomløpstid Nye roller for de tillitsvalgte Andre produktivitetsforbedringer Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kostnadsreduksjon Bedre arbeidsmiljø Kundetilfredshet Redusert sykefravær Belønningssystem Verdikjede Strategisk endring av organisasjonsstruktur Annet, (skriv stikkord) fritekst

10 Bakgrunnsopplysninger
Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Følgende organer finnes i bedriften: Er organet av betyding for VS2010 prosjektet? Styrerepresentasjon for de ansatte I liten grad I stor grad Bedriftsutvalg I liten grad I stor grad Avdelingsutvalg I liten grad I stor grad Arbeidsmiljøutvalg I liten grad I stor grad Andre formelle utvalg Skriv inn andre formelle utvalg I liten grad I stor grad Andre utvalg registreres bare dersom de er av betydning for den aktivitet som er relevant for VS2010 prosjektet Skriv inn andre formelle utvalg I liten grad I stor grad Skriv inn andre formelle utvalg I liten grad I stor grad

11 Bakgrunnsopplysninger
Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Arbeidsformer Gjelder alle organer som er av betydning for utviklingsarbeidet, enten de karakteriseres som ”formelle” eller ”uformelle”. I hvilke grad er disse punktene relevante for prosjektet som drives i bedriften? Svært relevant Relevant Lite relevant Ikke relevant Dialogkonferanser Arbeidsplassmøter Allmøter (Felles) prosjektgrupper Utviklingskoordinator (rollen) Andre Usikker på Utviklingskoordninator Skriv inn andre formelle utvalg. Skriv inn andre formelle utvalg. Skriv inn andre formelle utvalg.

12 (henviser til tidligere utfylte punkter under mål/hensikt)
Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Resultater Hvilke forandringer er oppnådd på de områder som omfattes av mål/hensikt kategoriene (henviser til tidligere utfylte punkter under mål/hensikt) Forandring i positiv retning, angi % uten desimaler Ingen forandring Forandring i positiv retning, ikke kvantifisert Forandring i negativ retning Ikke relevant Kvalitetsforbedring % Liten Middels Stor Liten Middels Stor Produktutvikling % Kompetanseheving % Gjennomløpstid Andre produktivitetsforbedringer Kostnadsreduksjon Kundetilfredshet Verdikjede Strategisk endring av organisasjonsstruktur Bedre innovasjonsevne Bred medvirkning Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Belønningssystem Annet, (skriv stikkord)

13 Er samarbeidet formalisert? Nei Ja
Side 13 av 13 Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Samarbeid med andre bedrifter Dersom det ikke eksisterer samarbeid med andre bedrifter, trykk her (brukeren blir da sendt til samarbeid gjennom ”det regionale partnerskap”) Er samarbeidet formalisert? Nei Ja Når ble nettverket etablert? yyyy Fyll ut år med fire siffer Hvilken varighet er nettverket tenkt å ha? nedfallsmeny Kun dette prosjektets varighet Gjennom flere prosjekter Ubegrenset varighet Hvor mange bedrifter inngår? tall Fylles det ut skjema for en eller flere av de øvrige bedriftene? Ja Nei

14 Hva er bedriftens rolle i nettverket? nedfallsmeny
Side 14 av 13 Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Hva er bedriftens rolle i nettverket? nedfallsmeny Leder Deltaker Passiv Hva slags tiltak brukes for å utvikle nettverket? Felles prosjekter Felles opplæringsprogrammer Felles ledelse/sekretariat Felles konferanser Samarbeid langs verdikjeden Annet Har antall deltakende bedrifter økt fra etableringen av nettverket til tidspunktet for utfylling av skjemaet? Ja Nei

15 På hvilke områder har samarbeidet positive effekter?
Side 15 av 13 Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her På hvilke områder har samarbeidet positive effekter? Kvalitetsforbedring Bedre innovasjonsevne Produktutvikling Bred medvirkning Kompetanseheving Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte Gjennomløpstid Nye roller for de tillitsvalgte Andre produktivitetsforbedringer Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kostnadsreduksjon Bedre arbeidsmiljø Kundetilfredshet Redusert sykefravær JUSTER IFT S 7 Belønningssystem Verdikjede Strategisk endring av organisasjonsstruktur Annet, (skriv stikkord) fritekst

16 Kvalitetsforbedring Produktutvikling Kompetanseheving Gjennomløpstid Andre produktivitetsforbedringer Kostnadsreduksjon Kundetilfredshet Verdikjede Strategisk endring av organisasjonsstruktur Bedre innovasjonsevne Bred medvirkning Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Belønningssystem Annet, (skriv stikkord)

17 Samarbeid gjennom det regionale partnerskap
Side 17 av 13 Bakgrunnsopplysninger Utvikling i bedrift Nettverk Du er her Samarbeid gjennom det regionale partnerskap Deltar representanter for bedriften i styrings-/ referansegruppe eller lignende som omfatter flere bedrifter? Ja Nei Delvis Tilsvarer denne gruppen/dette organ tanken om et regionalt partnerskap med utgangspunkt i fylkeskommunen? Ja Nei Delvis Hvis delvis eller nei, er det fordi: De bedrifter som omfattes er vesentlig færre enn de som må omfattes av et fylkeskommunalt partnerskap? Viktige aktører (som arbeidslivspartene, fylkeskommunen eller SND) ikke er representert? Andre årsaker? Nei Ja Motsvarer denne gruppen/dette organ tanken om et regionalt partnerskap med utgangspunkt i fylkeskommunen? Svarkategorier Ja Delvis Nei Hvis delvis eller nei, er det fordi De bedrifter som omfattes er vesentlig færre enn de som må omfattes av et fylkeskommunalt partnerskap? Viktige aktører (eksempelvis partene, fylkeskommunen eller SND) ikke er representert? Andre? Dette er ment som et utgangspunkt; jeg har ikke gjort noe forsøk på å gi spørsmålene en form tilpasset den som nå er utarbeidet for skjemaet. Nei Ja fritekst

18 Skjema er fylt ut for periode:
1. halvår 2003 2. halvår 2003 1. halvår 2004 2. halvår 2004 1.halvår 2005 Etc……. Fylt ut av: Navn Forskningsinstitusjon Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet.


Laste ned ppt "Samlede rapporteringsrutiner for delprosjektene i VS2010 Innlandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google