Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjørebok Yrkesbiler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjørebok Yrkesbiler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjørebok Yrkesbiler

2 Er det påkrevet med kjørebok? Fra Lignings-ABC:
Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil for skattyteren oftest være en avgjørende dokumentasjon for yrkeskjøringen. En slik kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket. Den må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren. Det totalt antall kilometer må minst hver måned avleses fra kilometertelleren og anføres i boken. Hvorvidt skattyteren vil nedtegne den private bruk er overlatt til ham selv. Kjøreboken kan kreves fremlagt. Se for øvrig URD av 14. januar 1991 (Trondheim byrett) i utv. 1991/493 (Kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil i firmaets tjeneste ble tilbakeført ved ligningen. Retten opphevet ligningen. Den var enig i at kjørebøkene var ufullstendig ført, men saksøkerne var ikke gitt tilstrekkelig mulighet til å dokumentere riktigheten av innholdet.)

3 Yrkesbil Fra Lignings ABC 2007/08 s. 155:
” Når en skattyter ikke dokumenterer yrkeskjøringen, f.eks. ved kjørebok som kan godtas, fastsettes yrkeskjøringen ved skjønn.” Det bør med andre ord føres kjørebok for alle selskapets yrkesbiler, selv om disse står parkert hos arbeidsgiver.

4 Personvern /Datatilsynet
Ligningsmyndigheter Personvern /Datatilsynet Personbeskatning/ kontroll Rådgivning Ansatt Oppdrag/ Lønn/ Bil til disposisjon Lover/retningslinjer Arbeidsgiver avg. / Merverdiavgift Bokettersyn Bedrift

5 Yrkesbil Bil beregnet spesielt for bruk i tjeneste, f. eks.:
Varebil Servicebil Håndverkerbil (gjerne med innredning) Bruk hjem - fast arbeidssted utløser kun beskatning for kjørte kilometer (kr. 3,20 pr. km.), dersom bilen er lite egnet for privat bruk (eller 0,- i gitte tilfeller)* Direktemønstring (ikke fast arbeidssted) Mye / tungt / verdifullt utstyr som må fraktes hjem/arbeid Kun kort opphold på arbeidssted – ikke ordinært arbeid

6 Lite egnet for privat bruk
En bil som etter ombygging, bare har sitteplass til føreren, vil i utgangspunktet i liten grad være egnet til privat bruk. Biltyper som varevogn, pick-up o.l. er ikke i seg selv i liten grad egnet til privat bruk. Det må her foretas en konkret vurdering hvor det ses hen til de øvrige momentene. Biler som inneholder faste innredninger og store mengder av verktøy/utstyr, vil ofte i liten grad være egnet til privat bruk. Smuss, lukt og støy er forhold som kan tale for at bilen i liten grad er egnet til privat bruk. Bilens størrelse og vekt tillegges betydning. Ved vurderingen av om bilen er egnet til privat bruk, kan det til en viss grad ses hen til bilens alder og slitasjegrad.

7 Fast arbeidssted Sted hvor arbeidstaker normalt utfører sitt arbeid.
Det stedet den overveiende del av arbeidet utføres skal anses som fast arbeidssted (2 mnd. regelen) Samme arbeidssted i en periode på mer enn 2 uker regnes som fast arbeidssted (normalt 10 arbeidsdager). Oppmøtested for tildeling av eller forberedelse til arbeid anses som fast arbeidssted når oppmøtestedet er det samme i en periode på mer enn 2 uker Ansatte som har mange arbeidssteder, men ingen av dem kan utpeke seg spesielt, anses ikke å ha noe fast arbeidssted

8 Typer reise Yrkesreise Privat Privat Privat Yrkesreise
Hytte Kunde (ikke-fast arbeidssted) Yrkesreise Hjem Privat Privat Skole / barnehage Privat Yrkesreise Arbeidsreise (Privat – 3,20) Privat NB!: Kort opphold Fast arbeidssted Privat Idrettsanlegg Butikk Praktiseres som arbeidsreise/ yrkesreise. Bekreftet skriftlig fra Skatteetaten.

9 Sporadisk bruk Ansatte som parkerer yrkesbil hjemme kan ikke benytte denne til sporadisk bruk uten at dette vil utløse full firmabil beskatning. Ved behov for å låne bil (f.eks. til flytting) må det lånes en annen bil dersom man skal unngå beskatning. 5.2 Arbeidsgivers bil Sporadisk adgang til privat bruk Sporadisk adgang til privat bruk, som f.eks. at arbeidstakeren en dag får låne arbeidsgivers bil for å flytte sitt private innbo, skal ikke utløse fordelsbeskatning etter standardregelen. Får adgangen til privat bruk et minstemål av regularitet eller varighet, gjelder standardregelen, f.eks. dersom arbeidstaker bruker arbeidsgivers bil i ferien Sporadisk faktisk privat bruk Har skattyteren mer enn sporadisk adgang til privat bruk, utløses det fordelsbeskatning etter standardregelen selv om den faktiske bruken er sporadisk eller tilfeldig.

10 Yrkesbil Dersom en yrkesbil brukes privat:
Skal den ansatte skattelegges for fri bil (firmabil) * Må bedriften betale arbeidsgiveravgift for den skattepliktige fordelen av fri bil Mistes fradragsretten for merverdiavgift (helt eller delvis) * Lignings-ABC 2007/08, s. 164

11 Ligningsmyndighetene
Et bokettersyn vil alltid inkludere kjørebøker Skattemyndighetene har lang erfaring i å avdekke ukorrekt førte kjørebøker – de finner det meste ”Buskaskontroller” (ref. Sør-Trøndelag og Østfold) Dersom det avdekkes juks kan: Ansatte etterlignes og ilegges tilleggsskatt Bedriften etterlignes og ilegges tilleggsskatt Regnskapsbyrå miste autorisasjonen Revisor meldes til Kredittilsynet I grove tilfeller kan det ilegges bøter og fengselsstraff Bevisbyrden er hos arbeidstaker og arbeidsgiver, ikke hos skattemyndighetene * * Lignings-ABC 2007/08, s. 155 og 166

12 Krav til kontroll

13 Personvern Behandlingsgrunnlag Formål med innsamling Tilgangskontroll
Drøftelse og informasjon

14 Personvern Arbeidsgivers styringsrett gir anledning til å holde oversikt over egne biler i sann-tid av effektiviseringshensyn Data fra kjøreboken kan ikke benyttes til: Å kontrollere ansattes timelister Å kartlegge ansattes kjøremønster ABAX har i møte med Datatilsynet 22/10-08 gjennomgått alle funksjoner i kjøreboken. Alle funksjoner i ABAX elektronisk kjørebok er i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer og gjeldende rett. Anbefalinger fra Datatilsynet er tatt inn i ABAX’ veiledning for det Administrative grensesnittet.

15 Personvern Fagforening:
Fagforeningene ønsker ikke å forsvare medlemmenes «rett» til å snyte på skatten, og ser behovet for god dokumentasjon Ønsker at innføring gjøres i dialog med ansatte Ønsker avtale mellom bedrift og ansatte som regulerer: Hvordan systemet skal brukes Hvem som skal ha tilgang Hvordan kontroller skal gjennomføres At det foreligger rutiner for klagebehandling At informasjon fra systemet ikke kan benyttes i stillingsvernsaker Dette er bekreftelser på informasjonsplikten iht. Personopplysningsloven, men det ønskes spesifisert. ABAX har utarbeidet forslag til slik avtale.

16 Hvordan virker kjøreboken?
GSM GPRS SMS GPS Posisjon Hastighet Bevegelsessensor Internett FG-godkjent sporings- og gjenfinningssystem knyttet til vaktselskap AS Skan-kontroll

17 Teknikk IP-67 sertifisert – vanntett
Kobles direkte til batteriet, plasseres vanligvis i motorrom Antenne på hjørnet av frontruten – utvendig Testet og godkjent av Nemko Comlab for bl.a. elektromagnetisk påvirkning i bil Testet i pol-områder og ørkenstrøk

18 Førergjenkjenning Benyttes ved hyppig skifte av sjåfør på samme bil
Bruker melder seg av og på bil med fjernkontroll eller SMS Bruker får kvittering pr. SMS ved hver på- og avmelding til bil Administrator får varsel dersom en bil blir kjørt uten registrert fører Administrator har oversikt over biler som er i bruk og ledige biler Kjørelister kan lages: Pr. bil (med flere sjåfører) Pr. bruker (med flere biler) Pr. bil og bruker (kun en førers turer på en bil)


Laste ned ppt "Kjørebok Yrkesbiler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google