Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLE SITUASJONS INTERVJUET Basert på MOHO- Fysisk og psykososialt miljø Mona Asbjørnslett NETF, 9.2.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLE SITUASJONS INTERVJUET Basert på MOHO- Fysisk og psykososialt miljø Mona Asbjørnslett NETF, 9.2.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLE SITUASJONS INTERVJUET Basert på MOHO- Fysisk og psykososialt miljø Mona Asbjørnslett NETF, 9.2.2012

2 Innhold •Bakgrunn og utvikling av SSI •Kort presentasjon av instrumentet og manualen •Intervjuer med barn

3 Utviklet i Sverige (90-tallet). Kritikk av ergoterapeuters fokus på analyse av kroppsfunksjoner, mens menneskers fungering er relasjonen mellom person og miljø •Kan man utvikle et instrument der barnets vurderinger integreres i beslutningsprosesser?

4 1. BAKGRUNN OG UTVIKLING AV SSI •FNs barnekonvensjon, Artikkel 23 •1. Partene erkjenner at et barn som er psykisk eller fysisk funksjonshemmet, skal ha et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer verdighet, fremmer selvtillit og letter barnets aktive deltakelse i samfunnet. • Ergoterapeuter skal bidra til økt deltakelse for barn med funksjonshemminger

5 KLIENTSENTRERT…. •Klientsentrerte prinsipper er ifølge Kielhofner (2002: 163) en prosess •Som respekterer, informerer og gjør det mulig for klienter i å bli aktive partnere i å bestemme mål og strategier innenfor ergoterapi…….

6 Forskning viser…………. •Kun 0,5% av alle funksjonshemmede barn og unge har sitt tilbud i spesialskoler /klasser(NOU 2003) •Behovene for disse er for lite undersøkt (Hemmingsson 2002) •Nesten 80 % av skolene mangler krav til tilgjengelighet og brukbarhet (Norges Handicapforbund 2003)

7 Loven sier…….. •At alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov, arbeidet gjelder både det fysiske så vel som det psykososiale miljøet (Lov om opplæring/ UFD 1998)

8 Skolemiljø Fysisk og sosialt

9 Fysisk miljø •Rom og objekter, naturlige eller arkitektoniske (stoler, tekniske hjelpemidler…….. Objekter har en kulturell og symbolsk mening

10 Universell utforming…….. •Når miljøet er tilgjengelig for alle kan det gjøre noe med holdningene……. Kan det være slik at universelt utformede skoler kan føre til økt respekt og bedre samarbeid?

11 ”selv om jeg er avhengig av assistent i skolen så jubler jeg når jeg kan være en time alene. Jeg utnytter det til å snakke med vennene mine”…….. kommentar fra en funksjonshemmet Elev (13 år)

12 SKOLE SITUASJONS INTERVJUET •Forskningsbasert – SSI ble først utviklet i Sverige (1994). Målet var et vurderingsinstrument som Fokuserte på barnets egen oppfatning av på hvilken måte skolemiljøet innvirket på deres muligheter til å kunne delta i skolens aktiviteter (FSA 2005).

13 Hensikten med SSI •Er å kunne vurdere i hvilken grad Forutsetninger i skolemiljøet er i overensstemmelse med forutsetninger hos eleven og å identifisere på hvilke områder det er eleven behøver tilrettelegging.

14 : Skjema: innledende spørsmål Elev: Dato: Alder: Skole/ Klasse: Diagnose: Lærer: Forflytning: Ergoterapeut: Fortell om skolen din Hvor mange elever er dere i klassen din? Hva synes du er morsomst på skolen? Hva synes du er kjedelig ? Hva har du problemer med? Fortell om lærerne dine…. Fortell om klassekameratene dine…… Hva pleier du å gjøre etter skolen? Hvordan kommer du deg til og fra skolen?

15 16 Spørsmålsområder •Skrive •Lese •Snakke •Huske på ting •Regne •Gjøre lekser •Prøver •Sportsaktiviteter •Delta i praktiske/ estetiske fag •Delta i klasserommet

16 Spørsmålsområder, forts….. •Leke og å omgås andre i friminuttene •Praktiske aktiviteter i friminuttene •Dra på studiebesøk •Få assistanse •Tilgang til skolens lokaler •Samarbeid med skolens personale

17 Skjema: behov for tilpasninger i skolen. Elevens navn:________________________ Fortid Hvordan gjorde du/ fungerte det i den forrige klassen din når du skulle SpørsmålsområderNåtid, fremtid Hvordan gjør du/fungerer det når du skal (spørsmålsområde)? Har du noen tilpasninger? Hvilke? Er du fornøyd med hvordan det fungerer nå? Hva ville kunne gjøre det enklere for deg? Elevens identifiserte behov for tilpasninger i skolen (se spørsmålsområde) ? Hadde du noen tilpasninger, hvilke? 1. Skrive Ta notater, rapportere skriftlig. Blir pc og/ eller andre skrivehjelpemidler brukt? Behøver nye HarBehøver ikke 2. Lese Lese fra tavla,lange tekster, kart og diagrammer, snu sider, ta frem bøker. 3. Snakke Svare på spørsmål, rapportere muntlig, delta i gruppearbeid, påkalle oppmerksomhet. 4. Huske på ting Timeplan, lekser, stiler/skriftlige prøver, klasserom. 5. Regne Skrive tall, gjøre talloppstillinger og skrive formler. Blir kalkulator og pc brukt? 6. Gjøre lekser Hvor gjør du leksene? Behov for personlig og/eller teknisk assistanse? 7. Prøver Muntlig, skriftlig med bruk av pc? Behov for mer tid, assistent, spesielt rom eller utstyr?

18 Planlagte tilpasninger Elevens navn: _____________________________ Spørs måls områder Tilrettelegging i skolemiljøet FYSISK MILJØ SOSIALT MILJØ Inne/utemiljø Objekt Form Grupper Personer å samarbeid e med Tiltak; hvem, når, hvor og hvordan

19 Oppsummeringsskjemaet Vurderingsskala 4= Perfekt overensstemmelse når eleven synes at skolemiljøet er utformet på en ideell måte og ikke behøver noen tilpasninger i det hele tatt. Eleven behøver ingen tilrettelegging innenfor spørsmålsområdet. 3= Bra overensstemmelse når eleven har tilrettelegginger som fungerer på en tilfredsstillende måte. Eleven har tilrettelagt innenfor spørsmålsområdet som eleven mener er tilstrekkelig 2= En viss grad av overensstemmelse når eleven har fått noen tilrettelegginger, men fremdeles synes det er behov for flere for at det skal fungere. Eleven har noen tilrettelegginger, men behøver også nye innenfor spørsmålsområdet 1= Dårlig overensstemmelse når eleven synes at skolemiljøet trenger å tilrettelegges, men ikke har noen tilrettelegginger i det hele tatt innefor spørsmålsområdet. Eleven trenger nye tilrettelegginger Elev:Vurderingsskala - Overensstemmelse Elev:Vurderingsskala - Overensstemmelse Dato: PerfektBraDelv is Dårli g Dato: PerfektBraDelvisDårlig 43214321 1. Skrive 2. Lese 3. Snakke 4. Huske på ting 5. Regne 6. Gjøre lekser 7. Prøver 8. Sportsaktiviteter 9. Praktiske/estetiske fag 9. Praktiske/estetiske fag 10. Klasserommet 11. Leke og omgås v friminuttene 11. Leke og omgås venner i friminuttene 12. Praktiske aktiviteter i friminuttene 12. Praktiske aktiviteter i friminuttene 13. Dra på studiebesøk 14. Få assistanse 15. Skolens lokaler 16. Samarbeid med skolens personal 16. Samarbeid med skolens personal Sum

20 Skjema: behov for tilpasninger i skolen. Elevens navn:­­ Lilja Jakobsdottir Fortid Hvordan gjorde du/ fungerte det i den forrige klassen din når du skulle (se spørsmålsområde)? Hadde du noen tilpasninger, hvilke? SpørsmålsområderNåtid, fremtid Hvordan gjør du/fungerer det når du skal (spørsmålsområde)? Har du noen tilpasninger? Hvilke? Er du fornøyd med hvordan det fungerer nå? Hva ville kunne gjøre det enklere for deg? Elevens identifiserte behov for tilpasninger i skolen ­­­1. Skrive Ta notater, rapportere skriftlig. Blir pc og/ eller andre skrive- hjelpemidler brukt? Bruker datamaskin i undervisning. Skriver med H-hånd. Rekker ikke å skrive ned og samtidig høre. Ønsker seg lærerens notater. Behøver Nye X Har X Behøver Ikke 2. Lese Lese fra tavla, lange tekster, kart og diagrammer, snu sider, ta frem bøker. Fungerer bra.X 3. Snakke Svare på spørsmål, rapportere muntlig, delta i gruppearbeid, påkalle oppmerksomhet. Lett å snakke i klassen.X 4. Huske på ting Timeplan, lekser, stiler/skriftlige prøver, klasserom. Glemmer ofte det hun skal gjøre. Trenger en kalender.X 5. Regne Skrive tall, gjøre talloppstillinger og skrive formler. Blir kalkulator og pc brukt? Får egne regnestykker av læreren. Assistentlærer skriver de i boken.X 6. Gjøre lekser Hvor gjør du leksene? Behov for personlig og/eller teknisk assistanse? Fungerer bra.X 7. Prøver Muntlig, skriftlig med bruk av pc? Behov for mer tid, assistent, spesielt rom eller utstyr? Tar prøvene i ett annet rom sammen med assistentlærer. Lilja synes hun behøver mer tid og ønsker ikke prøver sent på dagen. XX

21 Graderinger •4= Perfekt overensstemmelse når eleven synes at skolemiljøet er utformet på en ideell måte og ikke behøver noen tilpasninger innenfor spørsmålsområdet. Eleven behøver ingen tilpasninger innenfor spørsmålsområdet. •3= Bra overensstemmelse når eleven har tilpasninger som fungerer på en tilfredsstillende måte. Eleven har tilpasninger innenfor spørsmålsområdet som eleven mener er tilstrekkelig •2= En viss grad av overensstemmelse når eleven har fått noen tilpasninger, men fremdeles synes det er behov for flere for at det skal fungere. •Eleven har noen tilpasninger, men behøver også nye innenfor spørsmålsområdet •1= Dårlig overensstemmelse når eleven synes at skolemiljøet trenger å tilpasses, men ikke har noen tilpasninger i det hele tatt innefor spørsmålsområdet. Eleven trenger nye tilpasninger.

22 Barn har…… •Ethvert barn har en individuell og unik erfaring far sin barndom og i sin situasjon…. •(Greene & Hogan 2006)

23 SKOLE Situasjons - INTERVJUET •Eleven deltar i både vurdering av eget skolemiljø, kan beskrive sin erfaring og deltar i bestemmelser for videre tiltak……… •De påvirker beslutninger og tar ansvar……..

24 Forskning relatert til BAS viser at…….. •Barn og ungdom med funksjonshemminger er bevisste om sine vanskeligheter i forhold til å utføre eller delta i aktiviteter •Elevens oppfatning om behov for tilpasninger i skolemiljøet stemmer i stor grad overens med ergoterapeutens oppfatning

25 •Barn med lett grad av psykisk utviklingshemming Identifiserte flere vanskeligheter i skolemiljøet enn det læreren gjorde. Funnene relaterte til elevens følelser og var derfor ikke så lett for læreren å kartlegge/vurdere (Nyberg, 1999)

26 Kilder •Asbjørnslett, M., Bråthen, N. og Hemmingsson, H.. Skole situasjons Intervjuet på norsk- erfaringer fra norske ergoterapeuter. I boka ”Beste praksis”. Utgis fra NETF, via Tapir forlag (november 2007). •Berndtsson, I. (1999). Tekniska hjälpmedel, synskadade och samhället, i boka: Med livsverden som grund (Bengtsson, J. red.) Greene, S, Hogan, D. (2006). Researching children's experiences. Sage publications •Hemmingsson, H(2002). Student- environment fit for students with physical disabilities. Karolinska university Press: Stockholm •Kielhofner, G: (2002). Model of Human Occupation. Lippincott Williams & Wilkins •FSA(2005). BAS (versjon 3.0). www.fsa.akademikerhuset.sewww.fsa.akademikerhuset.se •Norsk ergoterapeut forbund (NETF): Skole Situasjons Intervjuet (SSI), norsk utgave (2008) •Norges Handicapforbund (2003).Skoleaksjonen 2003).Handicapnytt nr.5: Oslo •Nyberg,B. (1999). Problem i skolmiljön?En intervjustudie. Stockholm;Neurotec, sektion for arbetsterapi, Karolinska institutet Offentlige publikasjoner •FNs konvensjon om barnets rettigheter ( Vedtatt av FN 20.11.1989 Trådte i kraft 02.09.1990 Ratifisert av Norge 08.01.1991) •NOU(2003). 16. I første rekke. Forsterket kvalitet i grunnopplæringen for alle •Utdannings og Forskningsdepartementet (UFD). Opplæringsloven av 1998


Laste ned ppt "SKOLE SITUASJONS INTERVJUET Basert på MOHO- Fysisk og psykososialt miljø Mona Asbjørnslett NETF, 9.2.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google