Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosionom/familieterapeut Familievernkontoret i Tromsø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosionom/familieterapeut Familievernkontoret i Tromsø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosionom/familieterapeut Familievernkontoret i Tromsø
Reidar Hofsøy Sosionom/familieterapeut Familievernkontoret i Tromsø Presentasjonen bygger på erfaringer fra prosjekt i samarbeid med ATV samtaler med barn i prosjektperioden og senere

2 Hva vet vi om barn som er vitner til vold?

3 Forekomst Familievold: 80.000 100.000 barn
kvinner i alderen år har opplevd grov vold i samboerforhold eller ekteskap. Kilde: NIBR Hvis vi regner 1,7 barn pr. kvinne vil dette tilsvare barn

4 FNs barnekonvensjon Vold mot barn, enten direkte eller indirekte representerer grunnleggende brudd på barns rettigheter. FNs konvensjon for barns rettigheter slår fast at barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for fullstendig og harmonisk utvikling av hans eller hennes personlighet. FNs barnekonvensjon er inkorporert i norsk lov og trådte i kraft 1. oktober 2003.

5 Direkte til stede(øyenvitner)
Tilskuer Griper inn mellom mor og far Blir involvert av mor eller far Henter hjelp – blir involvert av andre Beskytter søsken

6 Til stede gjennom å høre volden
Aggressive ord skrikene – gråt/redsel Fantasiene angsten – uttryggheten – avmakten

7 Tilstede gjennom å oppleve følgene av volden
De fysiske, psykiske og materielle skadene Foreldres omsorgsevne En oppvekst i uttrygghet – kronisk stress Tilpasse atferd til vold – overlevelse, ansvar Den skjulte virkelighet – et kulturelt tabu

8 Vitne til vold: Konsekvenser for barna
Et nettverk av ulike former for konsekvenser Kjønnforskjeller generelt og store individuelle forskjeller 45 – 55% av barna klarer seg til tross for negative erfaringer De minste barna blir sterkest rammet - tilknytning Der erfaringene er fragmenterte og isolert fra en sammenheng i barnets verden – er skadene størst

9 Vitne til vold: Konsekvenser for barna
KROPP: Uro – sterkt stress aktivert Motoriske problemer Taleproblemer – ulike former Søvnløshet Spiseproblemer Magesår Hjernen påvirket – sterkt overlevelsesaktivert

10 Vitne til vold: Konsekvenser for barna
FØLELSER OG TANKER: Modning Forvirring, kaos avmakt Sinne, aggresjon Angst, frykt, depresjon, lav selvfølelse, selvforakt, skyldfølelse, tristhet, skyhet, selvmordstanker Sorg, svik og mistillit Separasjonsangst Tvangstanker PTSD: påtrengende minner, unngåelse, uro, dissosiasjon

11 Vitne til vold: Konsekvenser for barna
SOSIALE PROBLEMER: Konflikter i barnehage og vennemiljø, ulydighet, ramponering Skoleproblemer,- konflikter med medelever og lærere, faglige vansker, fravær, skolevegring m.m. Tilbaketrekning fra sosiale sammenhenger Konsentrasjon og oppmerksomhetsproblemer Manglende sosiale ferdigheter i lek og samspill Relasjonsproblemer Rus og kriminalitet Aggresjon- og voldsproblemer

12 Vitne til vold - Resiliensfaktorer Hva gjør at mange klarer seg bra?
Estimat: 45 – 55% av barn som er vitne til vold i familien klarer seg relativt bra,- som barn flest Voldens omfang, alvorlighetsgrad, varighet, og barnets alder varierer sterkt Sentrale faktorer: Volden er satt ord på – bryte tabu og hemmeligholdelse At ansvaret for volden er plassert Det har vært noen i barnets miljø som har sett barnet – og hørt på de tanker og følelser som barnet uttrykker – og gitt omtanke og kjærlighet Foreldrekompetanse tross vold Barnets alder: størst skade på de minste barna

13 Vold i barns liv: Hva sier barna?
”Æ er så redd for hva som skjer med ho mamma” ”Æ tar med lillebroren min inn på hannes rom og så ser vi film med lyden på fullt” ”Når dem krangler ber æ dem om å slutte” ”Ho mamma får ikke lov til å gå ut” ”Æ kan ikkje ha venna på besøk” ”Det var blod på veggen” ”Han pappa slo hull i døra”

14 Barn eksponert for vold: Fellestrekk for alle hjelpetilnærminger:
Øke trygghet og stabilitet – plassere ansvar for volden Bryte taushet og hemmeligholdelse Bidra med informasjon – og formidle at barnet ikke er alene Møte ansvarstema Møte aggresjonstema Identifisere følelser og tanker Identifisere og fremme ressurser Lære om voldens syklus- og familiedynamikk Symptom redusering Møte separasjonstemaet

15 Alltid: Samarbeide med barneverntjenesten!

16 Hvem er barnevernet? Meldingsbarnevernet: Tiltaksbarnevernet:
Alle (offentlige instanser og privatpersoner) Tiltaksbarnevernet: Den kommunale barneverntjenesten

17 § 6-4 innhenting av opplysninger, 2 ledd:
Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§ 4-10, 4-11, 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker jfr § Dette gjelder også private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune. Etter pålegg fra de organer som er ansvarlig for gjennomføring av loven. Plikter offentlige myndigheter å gi slike opplysninger.

18 Når inntrer opplysningsplikten
Når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt

19 Hvordan hjelpe barna? Ta vekk skylappene – tenke to tanker samtidig
Bli kjent med arbeidsstedets rutiner for håndtering av familievold Registrere det du blir oppmerksom på Drøfte med kollega/leder Være meldingsbarnevern! Bli kjent med tiltaksbarnevernet!


Laste ned ppt "Sosionom/familieterapeut Familievernkontoret i Tromsø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google