Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til veilederen o Gratulerer du har muligheten til å utvikle en svømmeklubb  o Planarbeid er sentralt – skill mellom klubbhåndbok, sportslig plan og virksomhetsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til veilederen o Gratulerer du har muligheten til å utvikle en svømmeklubb  o Planarbeid er sentralt – skill mellom klubbhåndbok, sportslig plan og virksomhetsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til veilederen o Gratulerer du har muligheten til å utvikle en svømmeklubb  o Planarbeid er sentralt – skill mellom klubbhåndbok, sportslig plan og virksomhetsplan o Viktig å få klubben til å PRIOITERE besøket!! Ring klubben. Agenda, parktiske og deltakelsen klar?? o Vi ønsker flest mulig ”riktig mennesker” tilstede, stort engasjement, diskusjon og deltakelse fra alle! Det gir helt klart størst utbytte! o Denne power pointen er en utgangsmal – DU må styre hvilke foiler som skal brukes. Prosessen er viktigere enn foiler! o Se evt power pointen ”Input til klubbene” for tips om hva du kan ta med i presentasjonen! (den ligger i nettverksportalen) o Viktig å presisere valgkomiteens sentrale rolle, skape engasjement i klubben o Sett utgangspunkt for dato og agenda for oppfølgingsmøte o Er ikke klubben med i, Norges svømmeskole? få den med!!! Lykke til;) 1

2 Planutvikling Virksomhetsplan

3 Hvorfor virksomhetsplan?

4 Hvilke forventninger har du til prosessen?

5 Planutvikling • Hva er det? • Hva har vi i dag? 5

6 VISJON Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge Norges Svømmeforbunds motto: "Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder". 6 Grensesprengende Lekende Ansvarlig Dristig Inkluderende ”GLAD I” VANN! Grensesprengende Lekende Ansvarlig Dristig Inkluderende ”GLAD I” VANN! Norges Svømmeforbund har sin Visjon – Verdier - Motto

7 Fortell om klubben din på 30 sek til den du sitter ved siden av 7

8 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Organisasjonsraketten • Organisasjonsraketten er et forsøk på å billedgjøre en organisasjons virksomhetsplan. • Består av styreraketter i form av verdigrunnlag og virksomhetside • Har visjonen øverst og nære stjernene • Hoveddelen består av hovedmål, delmål, innsatsområder og virkemidler • Har årlige handlingsplaner

9 Gjennomføring av prosessen Innledende fase – brainstorming med GAP-analyse • hvor står vi, hvor vil vi, hvordan tar vi oss dit? Verdidiskusjon • hva skal prege vår atferd? Virksomhetsidé • Hvilken type klubb skal vi være? Visjonsprosess • Hva er vår absolutte drømmetilstand? Målsettingsdebatt • Hvilke mål har vi på ulike områder? • Innsatsområder Valg av virkemidler • Hvilke virkemidler/strategier skal føre oss til målet?

10 Klubbens VVV og mål • Visjon: • Verdier: • Virksomhetside: • Hovedmål • Delmål

11 Fjellet Hvor vil vi? Hvordan tar vi oss dit? Hvor står vi?

12 Hvilket planstadium befinner klubben seg på? 1)Det planløse stadiet - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 2) Budsjetteringsstadiet - Tilfeldige planer på ting som skal skje. - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 3) Handlingsplanstadiet - Plan først, så penger. - Pengene fordeles i forhold til planlagte tiltak og enkelte mål. 4) Årsplanstadiet - Klubben setter m ål og gjør prioriteringer for året. - Penger fordeles i forhold til mål og planlagte tiltak. 5) Stadiet for strategisk planlegging - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier. - Penger fordeles i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i årlige handlingsplaner med kontinuitet mot hovedmålene

13 Hvor vil vi? ”Drømmen min” Du våkner i morgen og klubben er blitt akkurat slik du ønsker! Beskriv hvordan klubben ser ut da?

14 Grovsortering fra øvelsen ”drømmeklubben” Plasser utsagnene under det elementet som dere synes er riktig? Hovedmål Virkemidler Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON

15 Hvor er vi i dag i forhold til målene i drømmen? Jobber folk slik at klubben beveger seg riktig vei? Hvor langt har dere kommet?

16 Hvor begynner vi? • I en GAP-analyse ser man på avviket (gapet) mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen. • Klubbens må finne konstruktive måter å lukke gapet mellom dagens situasjon og foretrukket fremtid. Ønsket situasjon Hvor vil klubben i fremtiden? Hva ønsker klubben å oppnå? Klubbens nå - situasjon: Hva funger bra? Hva fungerer mindre bra?

17 Nå situasjonen Å finne klubbens ståsted - hvordan sjekker vi det? GAP-analyse: Hva er status i forhold til målene vi har satt? Minianalyse: Hva er vi gode til og hvor kan vi bli bedre? Situasjonsanalyse: Sterke og svake sider, muligheter og trusler? Effektivitetsanalyse: Hvordan løses oppgavene i dag og kan oppgavene løses mer effektivt? Medlemsstatistikk: Hvor store er vi? Målgrupper: Hvilke ulike medlemskategorier har vi? Medlemsundersøkelse: Kartlegge forventninger, behov/ønsker i våre målgrupper? Tilbudsanalyse: Hva tilbyr vi i dag? Organisasjon: Hvilke funksjoner og hvilken kompetanse er i foreningen? Konkurrenter: Er det andre som tilbyr det samme som oss?

18 Verdiene Grunnlaget for hvordan vi skal ta oss til målene Klubben sine kjerneverdier - d et som skal prege oss i alt vi gjør! MÅL

19 Hvorfor er verdier viktige for oss? FELLES VERDIER, NÅR DE ER GODT FORANKRET OG SYNLIGGJORT: • Skaper fellesskapsfølelse og harmoni, • Skaper lojalitet og forpliktelse, • Skaper mening og motivasjon • Øker ansvarsfølelsen, • Skaper stabilitet • Gir kriterier og retning for handling • Skaper identitet • Gir grunnlag for kommunikasjon og samhandling

20 Beskriv klubben som en person! Utseende / ytre kjennetegn…? Personlighet og egenskaper…? Oppførsel / handlingsevne…?

21 KLUBBENS OMDØMME IMAGE og PERSONLIGHET Slik ser vi på oss selv i dag! • ________________ • …

22 Ut fra drømmeklubben og beskrivelsen av personlighet: Hvilke 3-4 verdier greier ikke klubben å leve uten? Verdigrunnlag xxxx

23 Avklarte verdier gjør det lettere å ta veivalg og holde stø kurs Det er verdiene vi bygger vår adferd på!

24 Konkrete normer og spilleregler De verdiene dere har bestemt dere for kan danne utgangspunkt for: • spilleregler i styret • spilleregler for trenerteamet • foreldrevettregler • spilleregler i en gruppe / et lag Hemings lille grønne er et godt eksempel!

25 Norsk idrett har et felles verdigrunnlag

26 VIRKSOMHETSIDE Et av våre to fundamenter Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé

27 Hva er en virksomhetside? Virksomhetsidé kan defineres som «en ide som gir et fortrinn for å nå et mål» Virksomhetsideen angir hvorfor klubben ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å utøve frivillighet eller jobbe hos oss, samtidig som den angir hvorfor medlemmene skal velge akkurat vår organisasjon fremfor noen andre.

28 Skaping av en virksomhetsidé Forståelsen for hva man kan bli best på

29 Vår virksomhetside! Formuler en virksomhetside for vår klubb? Bruk stikkordene på neste foil som hjelp!

30 Tenk på: • Våre mål • Hva er våre mål og ambisjoner? • Hvordan skal vi komme dit? • Vårt kjennetegn • Hva skal vi holde på med? • Hvilken opplevelse skal medlemmene sitte igjen med? • Våre omgivelser • Hvilken rolle skal vi spille i lokalsamfunnet? • Våre medlemmer • Hvem er vi til for? • Våre konkurrenter • Hvorfor trengs vi?

31 VISJON En visjon er et barrierebrytende mentalt bilde av en ønsket fremtid Willy Railo, 1988

32 Felles visjon En felles visjon beskriver et framtidig bilde som mange mennesker føler seg oppriktig forpliktet ovenfor, fordi det også gjenspeiler deres egne personlige visjoner

33 Kollektiv kraft ! Skal en organisasjon få en visjon til å virke, må så mange som mulig bidra med sine personlige visjoner og drømmer - tidlig i prosessen

34 Visjonsprosessen 1.Individuelle visjoner Dere har alle laget et mentalt bilde av klubben gjennom øvelsen ”drømmeklubben min” 2.Gruppe Gruppa skal lage en felles tekst som beskriver dette framtidige bildet. Alle bidrar og drøfter. 3.Felles visjon Til slutt formuleres en felles visjon!

35 VISJON Formuler en visjon ut fra de foreløpige tankene som kom opp i første del av prosessen? ”………”

36 Målsettinger ”Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand” Et mål beskriver noe som ligger i framtiden. Det er noe vi skal oppnå, enten en tilstand eller et konkret resultat. Målet er ikke kommet til oss ennå, så vi må tenke oss målet i dag.

37 Hvis du ikke vet hvor du vil, da spiller det ingen rolle hvor du går…

38 Hvorfor skal vi ha mål? Mål beskriver hvilken retning klubben skal gå. Mål gir fokus for innsats og energi. Mål definerer ambisjonsnivå. Et akseptert mål gir lyst til endring av adferd. Et målbart mål gir mulighet for suksessfølelse. Å arbeide mot et mål gir mulighet for refleksjon, og dermed ny læring

39

40 Hovedmål

41 Hovedmål Ut fra ønsket situasjon: Dere har allerede sagt noe om hvor dere vil at klubben skal være i fremtiden. Nå skal de være mer konkrete på hva dere ønsker å oppnå? • Formuler målene ambisiøst, men realistisk • Tenk fremtid og ha en tidsbestemt horisont • Forsøk å skille mellom MÅL og tiltak/virkemidler

42 Delmål Ut fra hovedmålene lages delmål som beskriver forventede resultater hvert år?

43 SMARTE mål Spesifikke Målbare Ambisiøse Realistiske Tidsbestemte Evaluerbare

44 Målsettingsarbeidet VALG • Når realismen i målene vurderes, må dere se på idrettslagets nå-situasjon i forhold til målene? • Er hovedmålene konkrete nok nå, eller bør noe omformuleres? • Hvordan vil dere jobbe videre med delmålene for områdene i klubben? • Skal avdelinger lage dette etter at veileder går ut av prosessen?

45 Virkemidler Med virkemidler menes de midler – det være seg praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers innsats eller materialer som brukes for å oppnå mål. Virkemidlene kan tilhøre et eller flere mål

46 Mål - virkemidler Hovedmål Delmål 1Delmål 2Delmål 3 Virkemidler VM

47 Handlingsplan - tiltaksnivå Handlingsplanen beskriver konkret • hvilke tiltak som skal gjennomføres • når tiltakene skal gjennomføres • hvem som skal gjøre hva og • hvilke ressurser som skal settes inn. Det kan utarbeides både langsiktige handlingsplaner (over 4 år), og årlige. Prioriteringer mellom innsatsområder og tiltak må komme fram i budsjetter som utarbeides.

48 Handlingsplan DelmålTiltak / virkemiddelHvemNårRessurser

49

50 Sy sammen planen Bestem hva dere vil ha med av innsatsområder og strategier. Oppfølging av virksomhetsplanen • Hvordan følger dere opp planen? • Hvordan skal den forankres og vedtas? • Hvilke handlingsplaner trengs for å iverksette det dere har bestemt? • Når lages handlingsplanen, og hvordan fordeles ansvaret for handlingsplanen mellom ledelsen og områdene/gruppene? • Hvordan sjekker dere og evaluerer planen? • I hvilken grad kan dere benytte dette som organisasjonsplanen på årsmøtet?

51 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Organisasjonsraketten Har vi bygget organisasjonsrakette n slik at dere kan ta arbeidet videre?

52 Sjekk av måloppnåelse • Kan du bruke organisasjonsraketten som verktøy for å lage idrettslagets virksomhetsplan? • Er du bli bevisst hvilket verdigrunnlag idrettslaget skal fungere etter? • Har du fått bevissthet og eierskap til idrettslagets virksomhetside, visjon og hovedmål? • Vet du hvordan klubben skal jobbe for å realisere det klubben skal gjøre (handlingsplan)? • Forstår du hvordan virksomhetsplanen skal forankres?

53 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Organisasjonsraketten En billedgjøring av virksomhetsplanen.

54 Det er HER det begynner...


Laste ned ppt "Til veilederen o Gratulerer du har muligheten til å utvikle en svømmeklubb  o Planarbeid er sentralt – skill mellom klubbhåndbok, sportslig plan og virksomhetsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google