Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til veilederen Gratulerer du har muligheten til å utvikle en svømmeklubb  Planarbeid er sentralt – skill mellom klubbhåndbok, sportslig plan og virksomhetsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til veilederen Gratulerer du har muligheten til å utvikle en svømmeklubb  Planarbeid er sentralt – skill mellom klubbhåndbok, sportslig plan og virksomhetsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til veilederen Gratulerer du har muligheten til å utvikle en svømmeklubb  Planarbeid er sentralt – skill mellom klubbhåndbok, sportslig plan og virksomhetsplan Viktig å få klubben til å PRIOITERE besøket!! Ring klubben. Agenda, parktiske og deltakelsen klar?? Vi ønsker flest mulig ”riktig mennesker” tilstede, stort engasjement, diskusjon og deltakelse fra alle! Det gir helt klart størst utbytte! Denne power pointen er en utgangsmal – DU må styre hvilke foiler som skal brukes. Prosessen er viktigere enn foiler! Se evt power pointen ”Input til klubbene” for tips om hva du kan ta med i presentasjonen! (den ligger i nettverksportalen) Viktig å presisere valgkomiteens sentrale rolle, skape engasjement i klubben Sett utgangspunkt for dato og agenda for oppfølgingsmøte Er ikke klubben med i, Norges svømmeskole? få den med!!! Lykke til;) Noen Tips: Print foilsettet i forkant av møtet slik at du lese notater og har noe Cafebord Flipover er MEGET nyttig! Trivselsregler opp på veggen Forventningsanalyse opp på veggen Husk kamera slik at du kan ta bilde av forsamlingen La gruppene ha eget navn Ha navnelapper på alle personer, enklere å huske navna Husk: ha klart evalueringsskjema av kvelden

2 Planutvikling Virksomhetsplan

3 Hvorfor virksomhetsplan?

4 Hvilke forventninger har du til prosessen?
IGP: 2-8 Noter forventningene på flipover. Dette arket tar du vare på til avslutningen av kurset der du avstemmer om kurset sto til forventningene? Ta med det beste fra fortiden inn i fremtiden! Blant deltakere på kurset er det mye nyttige kunnskap og erfaring som de andre lederne kan ha nytte av for å gjøre en god jobb i klubben. Disse erfaringene skal vi dele med hverandre underveis i kurset. Vi vil alle samme vei.

5 Planutvikling Hva er det? Hva har vi i dag?

6 VISJON Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge
Norges Svømmeforbund har sin Visjon – Verdier - Motto Grensesprengende Lekende Ansvarlig Dristig Inkluderende ”GLAD I” VANN! VISJON Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge Norges Svømmeforbunds motto: "Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder". 6

7 Fortell om klubben din på 30 sek til den du sitter ved siden av

8 Organisasjonsraketten
VISJON Organisasjonsraketten Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Organisasjonsraketten er et forsøk på å billedgjøre en organisasjons virksomhetsplan. Består av styreraketter i form av verdigrunnlag og virksomhetside Har visjonen øverst og nære stjernene Hoveddelen består av hovedmål, delmål, innsatsområder og virkemidler Har årlige handlingsplaner Visjonen er organisasjonens absolutte drømmemål. Visjonen beskriver en fremtidig optimal tilstand der alt har gått som planlagt. Visjonen skal gi organisasjonen og dets medlemmer retning, motivasjon og kraft i arbeidet. Verdigrunnlaget og virksomhetsideen er rakettens motorer og navigasjonssystem. De skal holde raketten i balanse gjennom hele reisen og hjelpe oss til å unngå havari under veis. Verdigrunnlaget forteller noe om hvordan levereglene i organisasjonen skal være. Virksomhetsideen forteller omverden og oss selv hva organisasjonen i all hovedsak skal arbeide med. Selve innholdet i raketten, hovedmål, innsatsområder, delmål og virkemidler skal sikre oss at vi tar små sikre steg i retning mot visjonen. Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé

9 Gjennomføring av prosessen
Innledende fase – brainstorming med GAP-analyse hvor står vi, hvor vil vi, hvordan tar vi oss dit? Verdidiskusjon hva skal prege vår atferd? Virksomhetsidé Hvilken type klubb skal vi være? Visjonsprosess Hva er vår absolutte drømmetilstand? Målsettingsdebatt Hvilke mål har vi på ulike områder? Innsatsområder Valg av virkemidler Hvilke virkemidler/strategier skal føre oss til målet?

10 Klubbens VVV og mål Visjon: Verdier: Virksomhetside: Hovedmål Delmål
Legg inn det klubben har av dokumenter

11 Fjellet Hvor vil vi? Hvordan tar vi oss dit? Hvor står vi?
Hvordan er grunnspillet i klubben - det som gjør at alle vet hva som skal skje når noe inntreffer? Hvor står vi?

12 befinner klubben seg på?
Hvilket planstadium befinner klubben seg på? Det planløse stadiet - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 2) Budsjetteringsstadiet - Tilfeldige planer på ting som skal skje. - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 3) Handlingsplanstadiet - Plan først, så penger. - Pengene fordeles i forhold til planlagte tiltak og enkelte mål. 4) Årsplanstadiet - Klubben setter mål og gjør prioriteringer for året. - Penger fordeles i forhold til mål og planlagte tiltak. 5) Stadiet for strategisk planlegging - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier. - Penger fordeles i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i årlige handlingsplaner med kontinuitet mot hovedmålene

13 Hvor vil vi? ”Drømmen min” Du våkner i morgen og klubben er
blitt akkurat slik du ønsker! Beskriv hvordan klubben ser ut da? IP: 10 – 40 Samle plenumssvarene og kategorisere under VISJON – VERDIER – VIRKSOMHETSIDE – MÅL Vi skal bearbeide disse svarene i den videre prosessen! Hvor langt frem i tid tenker vi?

14 Grovsortering fra øvelsen ”drømmeklubben”
VISJON Hovedmål Virkemidler Plasser utsagnene under det elementet som dere synes er riktig? Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé

15 Hvor er vi i dag i forhold til målene i drømmen?
Jobber folk slik at klubben beveger seg riktig vei? Hvor langt har dere kommet?

16 Klubbens nå - situasjon:
Hvor begynner vi? Ønsket situasjon Hvor vil klubben i fremtiden? Hva ønsker klubben å oppnå? GAP-analyse Klubbens nå - situasjon: Hva funger bra? Hva fungerer mindre bra? I en GAP-analyse ser man på avviket (gapet) mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen. Klubbens må finne konstruktive måter å lukke gapet mellom dagens situasjon og foretrukket fremtid. Utvikling skapes gjennom mål og oppfølging av disse! Man må vite hvor man skal (retningen) for å skape utvikling mot noe…! Dersom lederne kjenner kompetansen og talentene til de frivillige, samtidig som de kjenner klubben, så er det lettere å gi de riktige oppgavene til riktige folk. Hvilken kompetanse trenger organisasjonen for å kunne gjennomføre målene og strategiene? Hvilke aktiviteter er nødvendige for å kunne nå målene? Hvordan kan man via trening og utvikling sørge for at folk får den kompetansen og de verktøyene som de trenger for å gjennomføre de aktivitetene de er satt til?

17 Nå situasjonen Å finne klubbens ståsted - hvordan sjekker vi det?
GAP-analyse: Hva er status i forhold til målene vi har satt? Minianalyse: Hva er vi gode til og hvor kan vi bli bedre? Situasjonsanalyse: Sterke og svake sider, muligheter og trusler? Effektivitetsanalyse: Hvordan løses oppgavene i dag og kan oppgavene løses mer effektivt? Medlemsstatistikk: Hvor store er vi? Målgrupper: Hvilke ulike medlemskategorier har vi? Medlemsundersøkelse: Kartlegge forventninger, behov/ønsker i våre målgrupper? Tilbudsanalyse: Hva tilbyr vi i dag? Organisasjon: Hvilke funksjoner og hvilken kompetanse er i foreningen? Konkurrenter: Er det andre som tilbyr det samme som oss?

18 Verdiene Grunnlaget for hvordan vi skal ta oss til målene
Det hjelper ingen ting at organisasjonen har felles mål, hvis ikke organisasjonene har definert et felles verdigrunnlag og spilleregler for atferd. Vi vil ikke kunne oppnå felles retning uten at både verdigrunnlaget og målene er felles og akseptert. Klubben sine kjerneverdier - det som skal prege oss i alt vi gjør!

19 Hvorfor er verdier viktige for oss?
FELLES VERDIER, NÅR DE ER GODT FORANKRET OG SYNLIGGJORT: Skaper fellesskapsfølelse og harmoni, Skaper lojalitet og forpliktelse, Skaper mening og motivasjon Øker ansvarsfølelsen, Skaper stabilitet Gir kriterier og retning for handling Skaper identitet Gir grunnlag for kommunikasjon og samhandling Drøft om og hvordan disse argumentene realiseres?

20 Beskriv klubben som en person!
Utseende / ytre kjennetegn…? Personlighet og egenskaper…? Oppførsel / handlingsevne…?

21 KLUBBENS OMDØMME IMAGE og PERSONLIGHET
Slik ser vi på oss selv i dag! ________________ Hva ser dere? Svarene noteres på flipover. Kanskje noen har tegnet en person… De kan gjerne forklare de andre hvem de har tegnet…? Diskuter hvilke verdier denne personen preges av?

22 Ut fra drømmeklubben og beskrivelsen av personlighet:
Hvilke 3-4 verdier greier ikke klubben å leve uten? Verdigrunnlag xxxx Alle deltakerne skal bestemme seg for 3 verdier som de mener er viktigst for klubben. Be dem gjøre dette med en tusj på flipover arket. Hver deltaker får sette 3 prikker på de verdiene som de mener er viktigst for klubben. Hvis en verdi er veldig viktig så kan de sette to eller alle tre prikkene på samme verdi. Tell opp og trekk ut de 3 eller 4 verdiene som har flest prikker. Spør om de er enige i at disse er de viktigste verdiene og at vi plasserer dem inn i organisasjonsraketten som klubbens verdigrunnlag?

23 Det er verdiene vi bygger vår adferd på!
Avklarte verdier gjør det lettere å ta veivalg og holde stø kurs Det er verdiene vi bygger vår adferd på!

24 Konkrete normer og spilleregler
De verdiene dere har bestemt dere for kan danne utgangspunkt for: spilleregler i styret spilleregler for trenerteamet foreldrevettregler spilleregler i en gruppe / et lag Hemings lille grønne er et godt eksempel! Aktuelle spørsmål: Har klubben en skriftlig enighet om hvordan de skal opptre? I hvilken grad preges avtalene i klubben av disse verdiene i dag?

25 Norsk idrett har et felles verdigrunnlag
Kjenner dere idrettens felles verdigrunnlag?

26 VIRKSOMHETSIDE Et av våre to fundamenter
Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé

27 Hva er en virksomhetside?
Virksomhetsidé kan defineres som «en ide som gir et fortrinn for å nå et mål» Virksomhetsideen angir hvorfor klubben ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å utøve frivillighet eller jobbe hos oss, samtidig som den angir hvorfor medlemmene skal velge akkurat vår organisasjon fremfor noen andre.

28 Skaping av en virksomhetsidé
Hva ønsker vi å gjøre ? Hva kan vi ? Forståelsen for hva man kan bli best på Hva gjør vi ?

29 I-G-P Vår virksomhetside! for vår klubb?
Formuler en virksomhetside for vår klubb? Bruk stikkordene på neste foil som hjelp! I-G-P IGP: 10 –

30 Tenk på: Våre mål Hva er våre mål og ambisjoner?
Hvordan skal vi komme dit? Vårt kjennetegn Hva skal vi holde på med? Hvilken opplevelse skal medlemmene sitte igjen med? Våre omgivelser Hvilken rolle skal vi spille i lokalsamfunnet? Våre medlemmer Hvem er vi til for? Våre konkurrenter Hvorfor trengs vi? IGP: 10 – 20 – 30 Be gruppene bli enige om en felles virksomhetside før de legger den frem i plenum? Klargjøring av hva klubbens virksomhetside er ved at alle gruppene deler sitt forslag med de andre? Forslagene skrives ned på flipover eller tavle. Be deltakerne om å diskutere om en av forslagene kan velges eller om de vil kombinere og endre til en blanding av flere forslag? Spør om denne virksomhetsideen kan settes inn i raketten?

31 VISJON mentalt bilde av en ønsket fremtid
En visjon er et barrierebrytende mentalt bilde av en ønsket fremtid Willy Railo, 1988

32 Felles visjon En felles visjon beskriver et framtidig bilde som mange mennesker føler seg oppriktig forpliktet ovenfor, fordi det også gjenspeiler deres egne personlige visjoner

33 Kollektiv kraft ! Skal en organisasjon få en visjon til å virke, må så mange som mulig bidra med sine personlige visjoner og drømmer - tidlig i prosessen

34 Visjonsprosessen Individuelle visjoner Gruppe Felles visjon
Dere har alle laget et mentalt bilde av klubben gjennom øvelsen ”drømmeklubben min” Gruppe Gruppa skal lage en felles tekst som beskriver dette framtidige bildet. Alle bidrar og drøfter. Felles visjon Til slutt formuleres en felles visjon!

35 VISJON Formuler en visjon ut fra de foreløpige tankene som kom opp i første del av prosessen? ”………”

36 ”Mål er en beskrivelse av en ønsket
Målsettinger ”Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand” Et mål beskriver noe som ligger i framtiden. Det er noe vi skal oppnå, enten en tilstand eller et konkret resultat. Målet er ikke kommet til oss ennå, så vi må tenke oss målet i dag. Referer tilbake til straffespark og mål (En fremtid Et fremtidig resultat Vi tenker også mål i bilder)

37 Hvis du ikke vet hvor du vil, da spiller det ingen rolle hvor du går…
Uten retning er justering vanskelig! Mål er helt nødvendig for å kunne vurdere fremskritt og lære av erfaring!

38 Hvorfor skal vi ha mål? Mål beskriver hvilken retning klubben skal gå.
Mål gir fokus for innsats og energi. Mål definerer ambisjonsnivå. Et akseptert mål gir lyst til endring av adferd. Et målbart mål gir mulighet for suksessfølelse. Å arbeide mot et mål gir mulighet for refleksjon, og dermed ny læring Drøft om og hvordan disse argumentene realiseres?

39 Mål må forankres hos de som skal eie og realisere dem!

40 Hovedmål 1. V-idé 2. Verdi 3. Visjon 4. Hovedmål
PS! Hovedmålet er det overordnede målet. Hovedmålet er ofte litt ullent. Det er en kombinasjon av de 3 v’ene. Hovedmål bør ikke være utformet som SMARTE mål 4. Hovedmål

41 Hovedmål Ut fra ønsket situasjon:
Dere har allerede sagt noe om hvor dere vil at klubben skal være i fremtiden. Nå skal de være mer konkrete på hva dere ønsker å oppnå? Formuler målene ambisiøst, men realistisk Tenk fremtid og ha en tidsbestemt horisont Forsøk å skille mellom MÅL og tiltak/virkemidler Hent opp målene som ble notert i ”drømmeøvelsen”. Diskuter disse og lag dem tydeligere dersom behov. Dersom laget har utformet mål fra før, så må disse løftes inn så det kan vurderes hva som eventuelt skal tas med videre? Idesirkel (15 minutter): - Bruk en målskive til å prioritere målene. Alle målene skrives på post-it lapper og klistres på den ytterste ringen Hver deltaker i prosessen får 3 flytt, de kan flytte samme mål 3 ganger eller de kan flytte flere lapper Når alle har flyttet vil de lappene som står innerst i sirkelen ha høyest prioritet.

42 Delmål Ut fra hovedmålene lages delmål som beskriver forventede resultater hvert år? Perspektivene på hovedmålene bestemmer hvor langt fram vil definere delmålene?

43 SMARTE mål SMARTE Spesifikke Målbare Ambisiøse Realistiske
Tidsbestemte Evaluerbare SMARTE Engelsk: Specific Motivational Attainable Relevant Tracable (sporbar) Evaluable VALG Er hovedmålene konkrete nok nå, eller bør noe omformuleres? Hvor langt ønskes det at kursveileder følge utviklingen av delmål for områdene i klubben? Hvem som deltar i prosessen er med på å bestemme om deltakerne kan definere delmålene, eller om avdelinger må lage dette etter at veileder går ut av prosessen Idesirkel på prioritering av mål Når realismen i målene skal vurderes, må man se på klubbens nå-situasjon i forhold til målene

44 Målsettingsarbeidet VALG
Når realismen i målene vurderes, må dere se på idrettslagets nå-situasjon i forhold til målene? Er hovedmålene konkrete nok nå, eller bør noe omformuleres? Hvordan vil dere jobbe videre med delmålene for områdene i klubben? Skal avdelinger lage dette etter at veileder går ut av prosessen?

45 Virkemidler Med virkemidler menes de midler – det være seg praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers innsats eller materialer som brukes for å oppnå mål. Virkemidlene kan tilhøre et eller flere mål

46 Mål - virkemidler Hovedmål Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Virkemidler VM

47 Handlingsplan - tiltaksnivå
Handlingsplanen beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres når tiltakene skal gjennomføres hvem som skal gjøre hva og hvilke ressurser som skal settes inn. Det kan utarbeides både langsiktige handlingsplaner (over 4 år), og årlige. Prioriteringer mellom innsatsområder og tiltak må komme fram i budsjetter som utarbeides. Orghjulet… Forslag til områder i HP.

48 Handlingsplan Delmål Tiltak / virkemiddel Hvem Når Ressurser

49 Veien videre...

50 Sy sammen planen Oppfølging av virksomhetsplanen
Bestem hva dere vil ha med av innsatsområder og strategier. Oppfølging av virksomhetsplanen Hvordan følger dere opp planen? Hvordan skal den forankres og vedtas? Hvilke handlingsplaner trengs for å iverksette det dere har bestemt? Når lages handlingsplanen, og hvordan fordeles ansvaret for handlingsplanen mellom ledelsen og områdene/gruppene? Hvordan sjekker dere og evaluerer planen? I hvilken grad kan dere benytte dette som organisasjonsplanen på årsmøtet? Planen bør vedtas på årsmøtet slik at den blir et felles styringsverktøy for idrettslaget. Det som er laget gjennom denne prosessen bør vises på hjemmesiden til idrettslaget, i informasjonsskriv, velkomstbrev til nye medlemmer og tillitsvalgte, markedsføringsmateriell fra idrettslaget m.m… Dette vil bidra til å vise HVEM idrettslaget er, HVA idrettslaget står for, HVORDAN miljø de tilbyr og HVA idrettslaget skal gjøre = bygge et klart og tydelig omdømme både internt i laget og utad!

51 Organisasjonsraketten
VISJON Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Organisasjonsraketten Har vi bygget organisasjonsraketten slik at dere kan ta arbeidet videre? Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé

52 Sjekk av måloppnåelse Kan du bruke organisasjonsraketten som verktøy for å lage idrettslagets virksomhetsplan? Er du bli bevisst hvilket verdigrunnlag idrettslaget skal fungere etter? Har du fått bevissthet og eierskap til idrettslagets virksomhetside, visjon og hovedmål? Vet du hvordan klubben skal jobbe for å realisere det klubben skal gjøre (handlingsplan)? Forstår du hvordan virksomhetsplanen skal forankres?

53 Organisasjonsraketten
VISJON Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Organisasjonsraketten En billedgjøring av virksomhetsplanen. Visjonen er organisasjonens absolutte drømmemål. Visjonen beskriver en fremtidig optimal tilstand der alt har gått som planlagt. Visjonen skal gi organisasjonen og dets medlemmer retning, motivasjon og kraft i arbeidet. Verdigrunnlaget og virksomhetsideen er rakettens motorer og navigasjonssystem. De skal holde raketten i balanse gjennom hele reisen og hjelpe oss til å unngå havari under veis. Verdigrunnlaget forteller noe om hvordan levereglene i organisasjonen skal være. Virksomhetsideen forteller omverden og oss selv hva organisasjonen i all hovedsak skal arbeide med. Selve innholdet i raketten, hovedmål, innsatsområder, delmål og virkemidler skal sikre oss at vi tar små sikre steg i retning mot visjonen. Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé

54 Det er HER det begynner...


Laste ned ppt "Til veilederen Gratulerer du har muligheten til å utvikle en svømmeklubb  Planarbeid er sentralt – skill mellom klubbhåndbok, sportslig plan og virksomhetsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google