Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Barneperspektivsamtalen Mestringsgruppe – Barn - Ungdom To tiltak for Barn av Foreldre med psykiskeproblem og rusproblem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Barneperspektivsamtalen Mestringsgruppe – Barn - Ungdom To tiltak for Barn av Foreldre med psykiskeproblem og rusproblem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Barneperspektivsamtalen Mestringsgruppe – Barn - Ungdom To tiltak for Barn av Foreldre med psykiskeproblem og rusproblem Jan Steneby, Voksne for Barn Tormod Rimehaug, RBUP Nord / Midt

2 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Premisser •Lovendringen: Barn rettigheter som pårørende –Barn/familiefokus i voksentjenester –Personell-plikt OG System-krav –Annet/bredere fokus enn BV meldeplikt •Familiene: Fra optimal omsorg til omsorgsvikt •De fleste: Styrke mestring, bekyttelsen og livskvaliteten •Redusere risiko/forebygge også UTEN tegn hos barnet •Fange opp behov også for omsorgstiltak og behandling

3 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Hoved-Utfordringer •Nye prosedyrer: –Oppfanging av ”familier-behov” –Bevisstgjøre og motivere foreldre –Formidle til tiltak •Nye tiltak: –Helsefremming og forebygging •Effekt og brukerkvalitet

4 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Fire Målskiver Foreldrefungering Forståelse Barns mestring Forståelse Samspill Kommunikasjon NETTVERK OMGIVELSER

5 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Ulike system-behov •Forpliktelse ? Ambisjoner ? –1.linje – 2.linje – ulike roller / krav –Voksentjenester barn/familie-tjenester •Hva vil den lokale terskelen være? –Prosedyrer ? –Tiltak ? –Kompetanse ? –Roller og arbeidsmåter ?

6 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Kompetanse / Praksis •Organisasjonskultur •Individuell erfaring •Nøkkelspørsmål: –Snakke med barn –Snakke med mer enn EN person i rommet –Tenke familie / nettverk

7 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. NYE tiltak/prosedyrer •Mål: Permanent kvalitets-heving –Prosjekter har begrenset verdi •NY PRAKSIS –Krever mer systematikk –Konkret innøving av / støtte til praksis –Krever vedlikehold-strategier •Lovendringen KREVER annerledes praksis

8 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Laveste nivå – Mål/ambisjon •Foreldre: –Bevisstgjøre barneperspektiv og foreldrefunksjon –Motivasjon og mandat til fokus på barna •Barn: –Informasjon om problem/tilstand OG tiltak –Vurdering av behov OG kanalisering til tiltak •Innenfor rammen av samtykke

9 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Barneperspektiv-samtalen •Systematisering av laveste mål/ambisjon –Beskrivelse av en konkretisering •Støtte i praksis-utførelse •Beskriver minimumskrav til praksis

10 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Barneperspektivsamtalen

11 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Barneperspektiv –Kartlegge barnas perspektiv sammen med foreldrene –Hjelpe foreldrene til å ta barnas perspektiv •Hva kan være konsekvenser av barnas perspektiv –Hjelpe foreldrene til å støtte barna •Redusere barnas byrder •Forklare hverdagshendelser

12 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Barneperspektivsamtale •Tre samtaler •Første samtalen: forelderen/foreldrene alene. –en innledende samtale. –Varighet: Maksimum 1 time •Andre samtale: Tilpasset ønskene og behovene –med et barn alene, –med søsken sammen –barn og foreldre sammen –Varighet: Fra 15 minutter til 30 minutter •Tredje samtale: En tilbakemelding til forelderen. –Varighet: Fra 30 minutter til 45 minutter

13 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Hovedmålsetningene er –Å styrke barnas •evne til å mestre •gi informasjon om problemene til forelderen •gi emosjonell og sosial støtte. –Å styrke foreldrenes kompetanse •Bevissthet •Kommunikasjons-praksis –Å gi råd om ytterligere hjelp og støtte. •Barnegrupper / Ungdomsgrupper •FFI –Å henvise videre ved bekymring

14 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Samtale 1 med forelderen/foreldrene - A-D •A. Forklare hva samtalene går ut på •B. Samtale om konsekvensene av sykdommen / rusproblemet –hvilken innvirkning det kan ha hatt på familielivet og på barna.

15 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. •C. Muligheter for beskyttelse og styrking for barna –evt. med utgangspunkt i folderen ” La oss snakke med barna”

16 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. •D. Sammen med foreldrene: –Hva man kan forvente av samtalen med barna. •Vil foreldre snakke med barna selv eller felles? •Vil de overlater samtale-ledelsen til deg? •Vil de selv forklare eller belyse noe for barna? •Har de bestemte bekymringer?

17 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Samtale 2 med barn (og foreldre) – A-D •A. Å få en oversikt over barnas perspektiver og hvordan de opplever situasjonen •Skolen, venner, familien utenfor hjemmet •B.Lytte til barnets/barnas historie (inklusive følelser, usikkerhet, tvil) og la dem gi uttrykk for sine følelser og stille spørsmål. –Foreldrene dine syns at vi skulle snakke om,…de mener at…..”.

18 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. •C. Sørge for informasjon til barna •I familien, sammen med foreldrene eller i forståelse med foreldrene –1. Informasjon om sykdommen til forelderen (som eksempel kan LOSMB brukes); –2. Informasjon om eventuell innlegging; om besøksmulighetene og hva barna kan forvente –3. Informasjon om behandlingsmåte; samtale, medisinering, terapi - om de omsorgsarbeiderne som er trukket inn.

19 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. •D. Forberedelse av tilbakemeldingen til forelderen/foreldrene avhengig av barnets/barnas alder. –hva er viktig å melde tilbake til foreldrene, hvordan vil du gjøre dette og evt. hvorfor

20 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Samtale 3 med foreldrene (og barna) •Tilbakemelding til foreldrene •Muligheter til å stille spørsmål. •Drøfte hva som skal / kan skje videre,

21 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Nytt Overblikk

22 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Forebyggende/Helsefremmende tiltak for pårørende-barn - eksempler •Bygge på Introduksjons-samtale (BPS) •Familiesamtaler/Familieintervensjon •Gruppe-tiltak – barn – ungdom – unge voksne – foreldre •Mor-barn – intervensjon – samspill •Nettverks/nærmiljø - intervensjoner

23 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Oppfanging av familier - motivere •Motivasjon og medvirkning avgjørende – utsette? •Barn belastes hvis tiltak mangler foreldremandat •Holdning: Anerkjenne og støtte •Bygge samarbeidsrelasjon til foreldrene •Problem-erkjennelse forutsetning •Stimulere åpenhet/kommunikasjon i familien

24 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. MESTRINGSGRUPPER - VfB •Nederlandsk gruppeprogram KOPP - Trimbos •Oversatt BUP Levanger •Bred erfaring i Midt-Norge –90% av Nord-Trøndelag – BAPP-nettverket •Barn 8-12år, Ungdom 13-16år •Skriftlig manual / dreiebok •Spill, Videoer, matriell •Programeier Norge ”Voksne for Barn”.

25 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Gruppeprogrammets struktur •2 foreldresamlinger, 8+1 barnesamlinger 1,5 time. •4-6 (8) barn – lukket gruppe •Foreldre ansvar for transport –Uformelle foreldre-samlinger? •Alle samlingene starter med uken som har vært, –Tema 1 –Lek og måltid inngår alltid –Tema 2 –Oppgave til neste gang

26 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. GRUPPENS EGENART •Strukturerte samlinger –Læringsmål, oppgaver, rollespill, samtaler og lek •Bygge på barnas egne erfaringer og spørsmål •Gruppeleder modell - egne følelser og væremåte –Rolleforming i veiledning – aktiv, ekspressiv •Mestring, åpenhet, støtte og kunnskap er fokus –NB! ikke en terapigruppe – bekrefte og gå videre •arbeidsmappe og hjemmeoppgaver til barnet –Involvere foreldre •lokalisert i barnets nærmiljø-helsestasjon, ungdomsklubb, etc.

27 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Målsetninger •Økt kunnskap og forståelse •Felleskapsopplevelse + redusert skam •Øke praktisk / tankemessig mestring •Ferdighetstrening sosialt – lek, rollespill, modell-læring •Økt nettverksbevissthet •Dele erfaringer

28 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. INNHOLDSFORTEGNELSE FORELDRE-Samling A. Barnas perspektiv Innhold i barnegruppene Hvem er syk hos oss Samling 1. Å bli kjent med hverandre -leker, lager regler,intervjuer hverandre Samling 2. Gjenkjennelse av følelser lek – video - spill, Samling 3. Å vise følelser- dramatiserer følelser •Samling 4. Å bli bevisst av følgene-besøk av lege.barna lager egne spørsmål som de lurer på. Samling 5. Sosialt nettverk- tegner eget nettverkskart. Hvem kan jeg snakke med? Sosiale ferdigheter 6. Trening av sosial kompetanse, tørre å si ifra, be om hjelp og lignede. Samling 7. Øve videre på sosiale ferdigheter (f.eks. mobbing) Samling 8.- Vi tar avskjed (lager videofilm). Lukker gruppen FORELDRE-samling B Video barneintervju Foreldre evaluering Gjensyn-samling Ca 6uker etter - Barnegruppen

29 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Praksis i Midt-Norge •Kommunalt helseforebyggende tiltak –Bydel - kommune - interkomunalt –Tverretatlig samarbeid – personell / rekruttering –Veiledning + nettverk med 2.linje –Regional ressurs-enhet

30 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. STRATEGIER - Kvalitetsikring - Vedlikehold •Praktisering underopplæring + veiledning •Organisering av forpliktende Nettverk –Kommuner – 2.linje – RBUP – VfB - Europa •Manual og materiell

31 Tormod Rimehaug Jan Steneby….

32 Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Voksne for Barn Spredning-strategi Nasjonalt •Aktivt i noen helseforetak –Helse Fonna –Helse Sør/Øst – •Oslo / VestAgder /Østfold / Buskerud –Modellkommunene – BUFetat •Åpen rekruttering av tjenesteytere •Opplæring: Introduksjon + veiledet praksis –Assistere lokal organisering av veiledning –Assistere lokal organisering av nettverk


Laste ned ppt "Tormod Rimehaug Jan Steneby…. Barneperspektivsamtalen Mestringsgruppe – Barn - Ungdom To tiltak for Barn av Foreldre med psykiskeproblem og rusproblem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google