Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo universitetssykehus •Består av tidligere Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker sykehus og Ullevål sykehus •Før sammenslåingen –To eller flere sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo universitetssykehus •Består av tidligere Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker sykehus og Ullevål sykehus •Før sammenslåingen –To eller flere sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oslo universitetssykehus •Består av tidligere Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker sykehus og Ullevål sykehus •Før sammenslåingen –To eller flere sykehus hadde samme behandlingstilbud på flere områder –Potensiale for økt utnyttelse av fagfolk og ressurser

3 Kort historikk •1. juli 2007: Helse Sør og Helse Øst slås sammen til Helse Sør-Øst •Mål: Å etablere en bedre sykehusstruktur i Oslo •Høsten 2008: Styret i Helse Sør-Øst vedtar å dele inn regionen i sykehusområder med helseforetak som skal gi et helhetlig tilbud til befolkningen (HSØ styresak 108-2008) •1. januar 2009: Oslo universitetssykehus etableres og helseforetakene Ullevål, Aker og Rikshospitalet/ Radiumhospitalet slås sammen •Mål: –forsterke lokalsykehusrollen –samle regionsfunksjoner –tilpasse ressurser til redusert opptaksområde –etablere gode pasientforløp

4 Sykehusets hovedoppgaver •Pasientbehandling •Forskning •Utdanning av helsepersonell •Pasient- og pårørendeopplæring

5 Organisering Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk og IKT Morten Reymert (viseadm. dir) Samhandling og internasjonalt samarbeid Tove Strand (viseadm. dir) Pasientsikkerhet og kvalitet Eva Bjørstad HR Rolv Økland Kommunikasjon Christina Rolfheim Bye Forskning, innovasjon og utdanning Erlend Smeland Medisin, helsefag og utvikling Cathrine Lofthus (viseadm. dir) Medisinsk klinikk Lena Gjevert Kvinne- og barne- klinikken Terje Rootwelt Kreft-, kirurgi- og trans- plantasjons- klinikken Sigbjørn Smeland Klinikk psykisk helse og avhengig- het Marit Bjartveit Hjerte-, lunge- og kar- klinikken Otto Smiseth Klinikk for kirurgi- og nevrofag Olav Røise Akutt- klinikken Øyvind Skraastad Klinikk for diagnostikk og inter- vensjon Eli Marie Sager Oslo sykehus- service Geir Teigstad Kreft- registerets enhetsstyre Kreft- registeret Giske Ursin

6 Opptaksområder •Lokalsykehus for seks bydeler i Oslo •Områdesykehus for tolv bydeler i Oslo •Regionsykehus for Østlandet og Sørlandet med 2,7 millioner mennesker •Nasjonalt sykehus for hele landet innen spesielle områder

7 Et døgn på Oslo universitetssykehus •3300 pasienter behandles •380 ambulanseoppdrag •1800 pasienttransporter •2000 portøroppdrag •26 barn fødes •49,3 millioner kroner i budsjett •15 000 mennesker på jobb •2160 middager serveres •15 tonn sengetøy og uniformer vaskes

8 Noen nøkkeltall (2012) •Over 1 million pasientbehandlinger •47 300 operasjoner •360 kurs for pasienter og pårørende •17 000 årsverk •18 milliarder i budsjett •1 million kvadratmeter fordelt på rundt 325 bygg •Over 40 steder der det drives pasientbehandling

9 Noen satsingsområder •Behandling av alvorlige skader - multitraumer. Nytt akuttbygg ferdig i januar 2014 •Kreftbehandling •Transplantasjoner •Behandling av rytmeforstyrrelser i hjertet •Fødsler •Gynekologiske inngrep med kikkhullskirurgi •Forskning på behandling av rusavhengighet hos unge

10 Forskning •Står for halvparten av forskningen som skjer på norske sykehus •Samarbeid med Universitetet i Oslo, høgskoler og en rekke nasjonale og internasjonale miljøer, forskningsstøtte for sykehusene i Helse Sør-Øst •150 doktorgrader og 1750 vitenskapelige artikler i 2012 •69 innmeldte oppfinnelser i 2012 •Tre sentre for fremragende forskning •Svært gode resultater i Forskningsrådets evaluering av forskningsmiljøer i 2011 •Forskning sentralt også innen landsfunksjoner og nasjonale kompetansetjenester

11 Nasjonale og flerregionale tjenester •Har ansvar for et stort antall nasjonale og flerregionale behandlings- og kompetansetjenester –Høyspesialisert behandling –Likeverdig helsetilbud –Nasjonal kompetanseoppbygging –Overvåking og formidling av resultater –Veiledning og undervisning av fagfolk –Faglige nettverk og referansegrupper –Forskning

12 Samhandlingsarena Aker •En arena der sykehuset og kommunen samhandler slik at det gir en økt verdi for byens befolkning •Oslos utfordringer: befolkningsvekst, store sosiale helseforskjeller, rusmisbruk, endret sykdomsbilde, innvandrerbefolkning, kulturforskjeller, språkutfordringer •Utvikle nye helsetjenestetilbud til befolkningen i Oslo •Oppgaver: rehabilitering, geriatri, palliasjon, rusbehandling, poliklinikk, dagkirurgi og legevaktbase •Møte fremtidens helseutfordringer med nyskapende forsknings- og læringsmiljøer

13 Likeverdige helsetjenester •Kompetansehevende tiltak for ansatte: –fokus på flerkulturelt helsearbeid, kurs i norsk, lederrekrutteringsprogram med flerkulturelt perspektiv •9200 tolkeoppdrag i 2011 •Tilpasset informasjon i forhold til målgruppe, språk og medium •Samtalepartnere fra 12 tros- og livssynssamfunn for pasienter og pårørende

14 Fremtiden Campus Oslo - idéfase - et prosjekt om fremtidens sykehus •Samle alle funksjoner på ett sted eller forbli spredt? •Samarbeide med Universitetet i Oslo og Oslo by for å utvikle et mulighetsrom for bedre medisinsk behandling, forskning, utdanning og samhandling, og legge til rette for bedre samarbeid mellom offentlige og private helsetilbydere Hva er pasienten og Oslos befolkning best tjent med? •Campus Oslo-prosjektet skal avgi sine anbefalinger til helseforetakets styre sommeren 2014


Laste ned ppt "Oslo universitetssykehus •Består av tidligere Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker sykehus og Ullevål sykehus •Før sammenslåingen –To eller flere sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google