Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerutvalget i NAV Telemark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerutvalget i NAV Telemark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerutvalget i NAV Telemark
Informasjon fra ledelsen 2. mars -17 // Tone Størseth, avdelingsdirektør NAV Telemark

2 Hovedsatsingsområder 2017 (mål- og disponeringsbrev)
Markedsarbeid Formidling, rekruttering, omstilling, inkludering og integrering Tiltaksgjennomføringen Effekter Individuelle tiltak Styring / Økonomi Utvidet oppfølging i Nav Ungdomssatsingen Aktivitetskrav Skole/utdanning Talenthus Brukeropplevelsen Rett tjeneste i riktig kanal Veiledningssentrene / digital kommunikasjon / benytte gevinster / digital ledelse Aktivitetsverksted/nedsatt arbeidsevne/arbeidsavklaringspenger/uføre Unge under 30 år Integrering/innvandrere (flyktninger) Introduksjonsprogrammet (mer arbeidsretting, individuell tilpasning)

3 Utvikling – noen av NAVs prosjekter
Digitalisering av tjenester Rett tjeneste levert i rett kanal for bruker Regionalisering av arbeids- og tjenestelinjen Direktoratet Fylkeskontorer * Ny organisering av HR-tjenester Utvikling av NAV-kontor – handlingsrommet Oppgaver og flytting av ressurser nærmere bruker PULS – lederutviklingsprogrammet i NAV Ledergruppeutvikling Digital ledelse * Høring – bred – BUene er høringsinstanser - fra ca 20/3 til 28/4 - Fylkesdirektørene samler fra enhetene i fylket

4 Antall unge under 30 med AAP, nedsatt arbeidsevne og uføretrygd i Telemark
Kilde: NAV

5 Andel unge under 30 år som mottar uføretrygd – desember 2016
Kilde: NAV

6 Tilgang uføre under 30 år i Telemark

7 Antall arbeidssøkere med overgang til arbeid
(brukere som ble inaktive i perioden mai 2015 – april 2016) (brukere som ble inaktive i perioden mai 2015 – april 2016)

8 Personer med nedsatt arbeidsevne til jobb
(brukere som ble inaktive i april 2016)

9 NAVs ledighetsstatistikk
NAV har statistikk på alle som er registrert hos NAV og står utenfor arbeidslivet. Dette er basert på hvilken oppfølging de trenger og hvor nærme arbeidslivet de står NAV følger internasjonale kriterier for utforming av ledighetsstatistikk Blant kravene for å regnes med i denne statistikken, er at man skal bekrefte at man fortsatt er arbeidssøker og at man er tilgjengelig for arbeid om man får et jobbtilbud (kan begynne raskt) Det er riktig at NAVs ledighetstall ikke fanger opp alle arbeidsledige som ønsker seg jobb F eks studenter som søker jobb ved siden av studiet

10 ..nærmere om arbeidsavklaringspenger...
For å motta AAP må man ha nedsatt arbeidsevne med minst 50 prosent, i hovedsak grunnet sykdom, skade eller lyte. Her må det foreligge legeerklæring, i tillegg til at NAV skal gjøre en arbeidsevnevurdering i samarbeid med bruker Det kan være langtidssyke som har en arbeidsgiver de skal tilbake til om og når de blir friske, personer som på grunn av helseutfordringer må jobbe redusert eller unge som ønsker å komme i jobb eller utdanning, men som har komplekse utfordringer Noen av de som mottar AAP anses likevel som arbeidssøkere i NAVs fagsystemer for oppfølging. Dette er de man regner for å stå nærmest arbeidsmarkedet, men som ikke vil kunne gå rett ut i en ordinær jobb Dersom en AAP-mottaker ikke lenger trenger oppfølging fra NAV, kan vedkommende motta ytelsen i inntil 3 måneder etter avsluttet oppfølging. Denne gruppen AAP-mottakere, som i dag er i underkant av 1000 personer, inngår da i NAVs statistikk over helt ledige Hva hvis de 88 500 mottakerne av AAP skulle vært med i ledighetstallene, hvordan ville da utviklingen sett ut? De siste tre årene (fra desember 2013 til desember 2016) har denne gruppen falt fra 105 300 personer til 88 500 personer. Det har altså blitt 16 800 færre mottakere av AAP i en periode hvor arbeidsledigheten har økt. Det viser at det i hovedsak er andre forhold enn arbeidsmarkedet som påvirker denne gruppen, som sykefravær og helse. En grunn til at antall mottakere er blitt færre, er at mange av disse har blitt uføretrygdet i denne perioden. Det ville derfor gitt et helt galt inntrykk av utviklingen på arbeidsmarkedet om vi hadde tatt med AAP-mottakere som en del av den faste ledighetsstatistikken. Vi ville da ikke hatt noen økning i arbeidsledigheten de siste tre årene, til tross for at norsk økonomi har vært inne i en oljedrevet nedgangskonjunktur med mange nedbemanninger i oljebransjen. Da ville man med rette kunne snakke om å skjule arbeidsledighet.

11 ..samlet gis et riktig bilde...
NAVs tall over arbeidssøkere, mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP), mottakere av uføretrygd og mottakere av sykepenger gir et godt totalbilde over hvem og hvor mange som står utenfor arbeidslivet i Norge Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse (AKU) er en spørreundersøkelse som også får med seg ledige som ikke er registrert hos NAV, for eksempel fordi de ikke har tjent opp rett til dagpenger AKU og NAVs tall sammen gir et godt totalbilde av situasjonen og utviklingen på det norske arbeidsmarkedet Over tid ser vi at de to ledighetsmålene viser en svært lik utvikling i arbeidsledigheten, selv om de viser ulikt nivå.

12 Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid
Klar for arbeid Delvis ledige: 1 299 Arbeidssøkere registrert hos NAV som har noe arbeid. 50 % mottar dagpenger Helt ledige: 3 035 Arbeidssøkere registrert hos NAV og som er aktive arbeidssøkere og kan ta arbeid på kort varsel. 54 % av de helt ledige mottar dagpenger Ledige på tiltak: 577 Arbeidssøkere som deltar på tiltak i regi av NAV for å øke mulighetene for å komme i arbeid. Sykefravær: 4 660 Gjennomsnittlig antall personer med fravær fra arbeid og som mottar sykepenger og pleiepenger fra NAV. Mange kommer tilbake i arbeid, en del ender på arbeidsavklaringspenger (AAP), noen på uføretrygd. Bruttoledighet er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak Har ikke arbeid Har arbeid Telemark Nedsatt arbeidsevne: 6 995 Personer med nedsatt arbeidsevne pga sykdom, skade eller lyte. Trenger tiltak, behandling eller oppfølging med en viss varighet for å komme tilbake i arbeid har arbeidsavklarings- penger (AAP) hvor en del av disse har et arbeidsforhold. Mange ender opp med uføretrygd etter 4 år på AAP. Uføre: Personer med sykdom eller skade som i hovedsak ikke lenger er i stand til å arbeide. 18% av uføre har et arbeids-forhold (lands gj.snitt). Tall for personer registrert hos NAV. Tallene viser arbeidssøkere per januar 2017, nedsatt arbeidsevne per desember 2016, uføre per september 2016 og sykefravær per Merk at noen personer kan stå i mer enn én gruppe. All statistikk på nav.no/kunnskap I mindre grad klar for arbeid

13 Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid
Klar for arbeid Delvis ledige: 298 Arbeidssøkere registrert hos NAV som har noe arbeid. 43 % mottar dagpenger Helt ledige: 947 Arbeidssøkere registrert hos NAV og som er aktive arbeidssøkere og kan ta arbeid på kort varsel. 42 % av de helt ledige mottar dagpenger Ledige på tiltak: 264 Arbeidssøkere som deltar på tiltak i regi av NAV for å øke mulighetene for å komme i arbeid. Sykefravær: 512 Gjennomsnittlig antall personer med fravær fra arbeid og som mottar sykepenger og pleiepenger fra NAV. Mange kommer tilbake i arbeid, en del ender på arbeidsavklaringspenger (AAP), noen på uføretrygd. Bruttoledighet er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak Har ikke arbeid Har arbeid Telemark _ under 30 år Nedsatt arbeidsevne: 1 613 Personer med nedsatt arbeidsevne pga sykdom, skade eller lyte. Trenger tiltak, behandling eller oppfølging med en viss varighet for å komme tilbake i arbeid har arbeidsavklarings- penger (AAP) hvor en del av disse har et arbeidsforhold. Mange ender opp med uføretrygd etter 4 år på AAP. Uføre: 647 Personer med sykdom eller skade som i hovedsak ikke lenger er i stand til å arbeide. 18% av uføre har et arbeids-forhold (lands gj.snitt). Tall for personer registrert hos NAV. Tallene viser arbeidssøkere per januar 2017, nedsatt arbeidsevne per desember 2016, uføre per september 2016 og sykefravær per Merk at noen personer kan stå i mer enn én gruppe. All statistikk på nav.no/kunnskap I mindre grad klar for arbeid


Laste ned ppt "Brukerutvalget i NAV Telemark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google