Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Info ! Terje Tønnessen NAV Telemark Skien 02.10.14 ”Flere i JOBB”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Info ! Terje Tønnessen NAV Telemark Skien 02.10.14 ”Flere i JOBB”"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Info ! Terje Tønnessen NAV Telemark Skien 02.10.14 ”Flere i JOBB”

2 NAV, 20.09.2016Side 2

3 NAV, 20.09.2016Side 3 Flere brukere og flere eldre stiller nye krav til NAV  Flere brukere, økning i antall mottakere av stønader og økt fokus på effektivisering som følge av befolkningsvekst  Aldersgruppen 67+ vil øke med 35 prosent  stor økning i antall alderspensjonister og brukere av hjelpemidler  Venter færre med arbeidsavklaringspenger – kan isolert sett gi færre brukere med behov for oppfølging  I regioner med høy andel av over 67 år vil NAV kunne få utfordringer knyttet til å finne arbeidstakere til ledige stillinger.  Gjennomføre og informere om kommende endringer i pensjonsordninger og tilstøtende regelverk for å holde arbeidstakere lenger i arbeid. Konsekvenser for NAV Noe høyere befolkningsvekst fremover Befolkningsutviklingen i Norge med fremskrivning til 2025 i tre alternativer. Middelbefolkning for året i millioner 40 % prosent flere alderspensjonister i 2025 Befolkningen 67 år og over målt som prosentandel av befolkningen i alderen 20–66 år

4 NAV, 20.09.2016Side 4 Mindre etterspørsel etter arbeidskraft uten fullført utdanning Konsekvenser for NAV  Større forskjeller i arbeidsmarkedet: – Høyere andel med høyere utdanning – Samtidig: 3 av 10 avslutter studiene før fullført videregående utdanning  Brukere uten videregående utdanning gir større behov for samarbeid med andre sektorer (utdanning, helse, kommunale tjenester utenfor NAV-kontoret, arbeidsgivere)  Behov for å endre tiltak og virkemidler rettet mot brukere uten fullført utdanning og/eller med sammensatte problemer 200 000 vil ikke være etterspurt Framskriving av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft med ulike utdanningsnivå, 2010 - 2024. 1000 personer

5 NAV, 20.09.2016Side 5 En større innvandrerbefolkning som ikke mestrer norsk  Arbeidslivet og tjenestene fra NAV må håndtere en større brukergruppe med mangelfulle norskkunnskaper – Større behov for tolketjenester og for tilby informasjon på flere språk – Behov for flere ansatte med språkkunnskaper  Stor økning i utlandssaker – NAV bruker anslagsvis 15 prosent av ressursene til saksbehandling til utlandssaker i dag – Kan øke til minst 25 prosent i 2025  Fortsatt høy arbeidsinnvandring gir økt konkurranse om arbeidsplasser som NAV tidligere kunne tilby brukere med begrenset kompetanse Konsekvenser for NAV 70 prosent økning i innvandrerbefolkningen til 2025 Utviklingen i innvandrerbefolkningen og fremskrivning til 2025, etter landbakgrunn Men lavere innvandring Innvandring i følge SSBs befolkningsfremskrivninger, mellomalternativet InnvandringEstimert arbeidsinnvandring 201476 00038 000 202069 00035 000 202559 00029 000

6 NAV, 20.09.2016Side 6 Unge voksne og innvandrere mest utsatt for lavinntekt Konsekvenser for NAV  Hovedstrategien for å bekjempe lavinntekt er å få flest mulig inn i betalt arbeid. – Kan kreve nye og endrede tiltak rettet mot overgang til arbeid spesielt for disse gruppene. – Behov for samordnet bistand fra både NAV og andre hjelpeinstanser. – Behov for konkrete og forutsigbare samarbeidsmodeller mot skoleverk, helsesektor og den enkelte tiltaksarrangør og arbeidsgiver. Høyest forekomst av lavinntekt blant unge voksne Andel personer med vedvarende lavinntekt  Innvandrere overrepresentert pga. lavere yrkestilknytning og flere husholdninger med bare én inntekt.  Økende inntektsforskjeller i de fleste land som følge av globalisering og teknologisk utvikling

7 NAV, 20.09.2016Side 7 NAV må holde tritt med den teknologiske utviklingen Konsekvenser for NAV  Forventning om flere automatiserte, selv- betjente og «skreddersydde» tjenester  Fra dagens «ordflom» til visuell formidling og kommunikasjon – Kan gjøre komplekse budskap enklere ved å integrere video- og bildeteknologi  Økte utfordringer og muligheter pga. teknologiske nyvinninger – Mer tilpassede og tilgjengelige hjelpemidler – Flere brukermøter uten fysisk møte, f.eks. gjennom videosamtale  Større mangfold blant brukerne – f. eks. flere med manglende norskkunnskaper og uten fullført utdanning – Økende gruppe som fortsatt trenger å møte NAV gjennom personlig kontakt Fire krefter vil påvirke den teknologiske utviklingen

8 Utvikling, trender og konsekvenser fremover KOMMUNEKOMMUNE STYRINGSTYRING

9 NAV, 20.09.2016Side 9 STRATEGI -> Flere i JOBB !  Formidling, Rekruttering, Inkludering og Integrering  Tiltaksgjennomføringen  Ungdomssatsingen «Talenter for Framtida» – SKOLE/UTDANNING  Brukeropplevelsen

10 NAV, 20.09.2016Side 10 Ny uføretrygd

11 NAV, 20.09.2016Side 11.. uførereformen trer i kraft den 1. januar SeptemberOktoberNovemberDesemberJanuar Akseptansetest Produksjonssette reformkritisk funksjonalitet i Pesys Sentrale samlinger og opplæring i egen enhet Uførepensjon omregnes til uføretrygd Omregningsbrev sendes til bruker Saksbehandlere fatter nye vedtak om uføretrygd Bruker melder forventet inntekt Restkonvertering Saksbehandlere fatter nye vedtak om uføretrygd Inntektsavkortning Lese inn skatt- og trekkgrunnlag Saksbehandlere fatter nye vedtak om uføretrygd Utbetale rett ytelse til bruker Skatteberegning 27. – 28. september Leveranse UFR3 1.1.2015 Reformtidspunkt 20. januar: Første utbetaling ny uføretrygd Omregningsbrev/ Kommer i uke 43 6. oktober Selvbetjenings- løsning for uføre lanseres

12 Informasjonsmøte Uke 45, Skien  informere om regelverk for ny uføretrygd  informere om nye muligheter til å kombinere arbeid med uføretrygd  vise frem den nye nettjenesten på nav.no nav.no


Laste ned ppt "NAV Info ! Terje Tønnessen NAV Telemark Skien 02.10.14 ”Flere i JOBB”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google