Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Permittert eller oppsagt.. Hva nå?. NAV, 24.09.2016Side 2 Ledighetssituasjonen pr. 30.09.2009  2.7% ledighet i landet  2.1% ledighet i Rogaland  Ledigheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Permittert eller oppsagt.. Hva nå?. NAV, 24.09.2016Side 2 Ledighetssituasjonen pr. 30.09.2009  2.7% ledighet i landet  2.1% ledighet i Rogaland  Ledigheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Permittert eller oppsagt.. Hva nå?

2 NAV, 24.09.2016Side 2 Ledighetssituasjonen pr. 30.09.2009  2.7% ledighet i landet  2.1% ledighet i Rogaland  Ledigheten øker i Stavangerregionen og på Jæren  Ledigheten noe ned i nordfylket  Økning i antall permitterte i sørfylket

3 NAV, 24.09.2016Side 3 Ledige stillinger i Rogaland september 2009  2597 utlyste stillinger i september 2009  Flest nye stillinger innen helse-, pleie- og omsorgyrker (624 stillinger)

4 NAV, 24.09.2016Side 4 Tilgang på stillinger i Rogaland september 2009  265 nye stillinger innen ingeniør og IKT fag  244 nye stillinger innen butikk og salg  199 nye stillinger innen serviceyrker  314 nye stillinger innen bygg og anlegg

5 NAV, 24.09.2016Side 5 Dagpenger under arbeidsløshet  Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt og skal bidra til å søke og beholde arbeid  Dagpenger ytes til: – Ordinære arbeidsledige – Permittert helt eller delvis – Etablerere av egen virksomhet – Arbeidsløs grunnet konkurs – EØS-borger med visse vilkår – Nydimittert vernepliktig

6 NAV, 24.09.2016Side 6 Permitteringer - nedbemanning - oppsigelse  NAVs tilstedeværelse ved permitteringer og masseoppsigelser/nedbemanninger er nedfelt i lov om arbeidsmarkedstjenester § 8  Permittering innebærer at arbeidstaker er midlertidig helt eller delvis løst fra sitt arbeid pga. driftsinnskrenkning eller driftsstans bestemt av arbeidsgiver  Formelt består arbeidsforholdet i permitteringsperioden

7 NAV, 24.09.2016Side 7 Permitteringer – nytt i 2009  Muligheten for å permittere uten lønn økes fra 30 til 52 uker. Endret fra 1. februar 2009  Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 10 til 5 arbeidsdager ved hel permittering. Endret fra 1. april.  Som permittert får dagpenger når man er 40 prosent arbeidsledig. Endret fra 1. juli

8 NAV, 24.09.2016Side 8 Arbeidsgivers muligheter og plikter ved permittering  Arbeidsgivers mulighet til å permittere fremgår av hovedavtalen mellom LO og NHO  Arbeidsgiver som vurderer å permittere minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager må i god tid melde fra til NAV  De ansatte skal ha varsel om permitteringen senest 14 dager før denne trer i kraft

9 NAV, 24.09.2016Side 9 Arbeidsgivers muligheter og plikter ved permittering  Permitteringsvarslet skal inneholde: – Varselfrist – Årsaken til permitteringen – Permitteringens sannsynlige lengde (dersom mulig)  Når permitteringen har trådt i kraft har arbeidsgiver plikt til å betale lønn i 5 fulle arbeidsdager (lønnsplikten)  Etter lønnsplikten er arbeidsgiver løst fra plikt til å betale lønn i inntil 52 uker innenfor en 18 måneders periode

10 NAV, 24.09.2016Side 10 Arbeidsgivers muligheter og plikter ved permittering  Arbeidsgiver kan ta en permittert ansatt tilbake i arbeid i permitteringsperioden.  Dersom vedkommende er sammenhengende i 100 prosent stilling hos egen arbeidsgiver i 6 uker eller mer, krever det en ny varsling  Dette innebærer også ny periode med lønnsplikt

11 NAV, 24.09.2016Side 11 Dagpenger ved permittering  Dagpenger ytes dersom permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold arbeidsgiver ikke kan påvirke.  Dagpengene skal redusere arbeidstakers tap av inntekt ved permittering og er begrenset til 52 uker innenfor en 18 månedersperiode  Dagpengene utgjør pr. dag 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Dette blir i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt

12 NAV, 24.09.2016Side 12 Hvem har rett på dagpenger?  Har fått redusert arbeidstiden din med minst 50 prosent.  Har fått utbetalt arbeidsinntekt på minst kr 109 322 i siste avsluttede kalenderår (i fjor), eller minst kr 218 643 i løpet av de siste 3 avsluttede kalenderårene  Er reell arbeidssøker.  Er registrert som arbeidssøker, og sender meldekort hver 14. dag.  Bor eller oppholder deg i landet  Har gyldig oppholds og arbeidstillatelse

13 NAV, 24.09.2016Side 13 Hva får du i dagpenger ?  Dagpengene utgjør 62.4 % av inntekten du hadde i fjor, eller gjennomsnittet av de tre siste årene hvis det blir bedre.  Det regnes ikke med inntekt over 6 G. 6G = kr. 437 286,-. Maksimal dagsats er kr. 1049,-  Barnetillegg. Kr. 17,- pr. barn under 18 år som du forsørger  Dagpenger utbetales etter tre ventedager.  Dagpenger utbetales hver 14. dag på grunnlag av meldekort

14 NAV, 24.09.2016Side 14 Krav om dagpenger – hva legges ved? Nødvendig dokumentasjon:  Arbeidsavtale for alle arbeidsforhold siste 12 måneder.  Permitteringsvarsel Leveres på ditt nav lokal kontor - husk å signere!

15 NAV, 24.09.2016Side 15 Spørsmål 7 – reell arbeidssøker

16 NAV, 24.09.2016Side 16 Meldekort  Alle arbeidssøkere skal sende meldekort annenhver uke  Det er arbeidssøkers ansvar at kortene sendes til rett tid.  Alle som kan bør sende elektroniske meldekort  Hva skjer dersom meldekortet ikke sendes til rett tid? – Du kan bli slettet (inaktivert) som arbeidssøker – Du taper dagpenger for de dagene du er for sen og kan også risikere at dagpengene stanser! – Du vil ikke kunne bli formidlet til arbeid – Har du blitt inaktiv har du ikke rett på dagpenger før du igjen er registrert (aktivert) hos NAV arbeid

17 NAV, 24.09.2016Side 17 Veien videre – fokus på arbeid 1. Kontakte vikarbyråer 2. Bruke dine nettverk (familie, venner, tidligere kollegaer) 3. Ta direkte og personlig kontakt med arbeidsgiverne 4. Ta med presentasjonsbrev eller åpen søknad og en CV 5. Oppsøke bedrifters hjemmesider på internett 6. Lese aviser og følge med på artikler om næringsliv og nyheter om bedrifter som etablerer seg eller utvider aktiviteten. De trenger kanskje flere nye medarbeidere?

18 NAV, 24.09.2016Side 18 Kompetansekartlegging Hva ligger i begrepet kompetanse?  Kompetanse er ALT DERE KAN – både formell kompetanse og realkompetanse  En må ikke fokusere på ”drømmejobben” alene, men søke BREDT. Din kompetanse kan ofte brukes også i andre jobber enn du har hatt før

19 NAV, 24.09.2016Side 19 Kompetanse Formell kompetanse Real kompetanse Uformell kompetanse Utdannelse Fagbrev sertifikater Arbeidserfaring Erfaring fra fritidsinteresser Livserfaring Engasjement Fleksibilitet Personlig egnethet Tilnærmingsmåte til arbeid, kunder og kollegaer

20 NAV, 24.09.2016Side 20 LYKKE TIL!!!


Laste ned ppt "Permittert eller oppsagt.. Hva nå?. NAV, 24.09.2016Side 2 Ledighetssituasjonen pr. 30.09.2009  2.7% ledighet i landet  2.1% ledighet i Rogaland  Ledigheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google